مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه اصلاح نباتات : تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری بلاست در ارقام برنج بروش دیالل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه اصلاح نباتات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.»

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

عنوان:

تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری بلاست در ارقام برنج بروش دیالل

 

استاد راهنما:

دکتر علی مومنی

 

استادان مشاور:

۱- دکتر علی اشرف جعفری 

                         ۲- مهندس وحید خسروی

 

نگارش:

***

متن پایان نامه :
چکیده:
به منظور بررسی درجه نسبی مقاومت ارقام برنج به آلوده Pyricularia grisea saa  عامل بیماری بلاست برنج، و تعیین منحنی پیشرفت بیماری، مطالعات ژنتیکی و برآوردهای وراثت پذیری و اثرات ژنی و بررسی قابلیت ترکیب پذیری در دو آزمایش جداگانه توسط پنج رقم والد برنج با بهره گرفتن از طرح دیالل ۵*۵ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات برنج آمل و طی سالهای ۸۳-۱۳۸۱ به اجرا درآمد. نتایج حاصل از آزمایشات حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین ارقام مورد بررسی برای صفات تیپ آلودگی، تعداد لکه، اندازه لکه، درصد سطح آلوده برگ، دوره کمون و قابلیت اسپورزایی رقم طارم محلی بهمراه تلاقی (نعمت/طارم محلی) در گروه حساس و ارقام نعمت و سان هوان ژان-۲ و ترکیبات هیبریدی حاصل از این دو والد در گروه مقاوم به بیماری بلاست دسته بندی شدند و منحنی پیشرفت بیماری بلاست در خزانه بلاست برنج در گروه اول بیشتر بوده است. نتایج حاصل از تجزیه هیمن برای صفات مورد بررسی در مقابل نژادهای
IA-90, IA-82, IA-89 نشان دهنده سهم بالای اثرات افزایشی ژنی در کنترل صفات تیپ آلودگی، درصد سطح آلوده برگ و سهم بالای اثرات غالبیت در کنترل صفات دوره کمون، اندازه لکه و تعداد لکه در ارقام والد و F1 ها بوده است. در تجزیه گریفینگ میانگین مربعات مربوط به GCA و SCA بجز صفات مساحت لکه و دوره کمون در پاتوژن IA-90 ، بقیه صفات در دونژادIA-82, IA-89 در سطح آماری ۱% و ۵% معنی دار بوده است، واریته طارم محلی دارای بالاترین قابلیت ترکیب پذیری عمومی برای پنج صفت مورد مطالعه بیماری بلاست در شرایط گلخانه ای بوده است. با توجه به نسبت GCA/SCA در صفات درصد سطح برگ آلوده و مساحت لکه درنژادهای IA-90, IA-82 نشان دهنده سهم بالای اثرات ژنی غالبیت در کنترل این صفت بوده است.
با توجه به نتایج بدست آمده روش های اصلاحی بک کراس و RFLP مناسب ترین روش برای بهبود مقاومت به این بیماری در ارقام والد و ترکیبات هیبریدی برنج توصیه می گردد.

 ۱-۱ مقدمه
برنج یکی از مهمترین منابع غذایی مردم جهان بوده بطوریکه ۳/۲ کیلوکالری انرژی مورد نیاز مردم آسیا            و ۳/۱کیلو کالری مورد نیاز مردم آمریکای جنوبی و آفریقا از این محصول تأمین می شود. این گیاه مناسب کشت در مناطق گرم و مرطوب بوده و سطح زیر کشت آن در جهان بالغ بر ۱۴۶ میلیون هکتار و تولید آن بیش از ۵۲۰ میلیون تن در سال می باشد برنج در ایران بر اساس آمار سال ۱۳۸۲ در سطحی حدود ۶۱۴۷۰۰ هکتار کشت شده و میزان تولید آن درسال حدود ۳۳۰۰۰۰۰ تن شلتوک بوده است(آمار و فن آوری اطلاعات- بانک اطلاعات زراعت-۱۳۸۲).
ایران تنها ۴/۰% مساحت زیر کشت برنج جهان را در اختیار دارد که تقریباً ۷۵% آن در استانهای گیلان، مازندران و گلستان می باشد (آمار و فن آوری اطلاعات- بانک اطلاعات زراعت-۱۳۸۲). برنج در رژیم غذایی مردم ایران اهمیتی ویژه دارد و آن را بصورت های مختلف در برنامه غذایی خود استفاده می کنند. با رشد جمعیت       و تغییر ذائقه مردم در گرایش به برنج میزان مصرف آن نیز همچنان در حال فزونی میباشد، و با این روند احتمال می رود که در سالهای آتی به عنوان منبع اصلی تأمین کالری مردم ایران مورد توجه قرار گیرد. این محصول در حال حاضر به عنوان یکی از اقلام وارداتی مهم در بین انواع مواد غذایی به شمار می رود، تلاش جهت حصول خودکفایی در تولید برنج  و کاهش واردات این محصول مهم یکی از اهداف دولت می باشد که انشاءالله با سعی و تلاش فراوان رسیدن به این هدف میسر خواهد شد. تولید برنج در مناطق مختلف اغلب مواجه با تنش های زنده و غیر زنده می باشد. عواملی مثل آفات، علف های هرز، عوامل بیماری زا، قدیمی بودن ادوات مورد استفاده در تبدیل و عوامل اقلیمی نامساعد در طول فصل عملکرد نهایی محصول را تحت تأثیر قرار می دهند. عامل بیماری بلاست برنج مهمترین بیمارگر قارچی  برنج در سطح دنیاست،که اغلب یک محدودیت مهم در تولید برنج در نواحی گرمسیری و همچنین معتدله به شمار می رود. هر چند برآورد قابل اعتمادی ازکاهش محصول توسط این بیماری در ایران صورت نپذیرفت  ولی سالیانه درصد بالایی از محصول تولیدی برنج به علت کاشت ارقام محلی خوش طعم و بو که اغلب حساس به این بیماری می باشند از بین می رود. از آنجایکه بررسی و تحقیق پیرامون ارزیابی اجزاء مقاومت[۱] به بلاست و چگونگی پیشرفت بیماری در مراحل مختلف رشدی ارقام برنج در مراحل اولیه می باشد. لذا هدف از این تحقیق ادامه مطالعات در این رابطه بوده و همچنین اهداف ذیل نیز مورد توجه می باشند:
۱- اندازه گیری و تعیین اجزای تنوع ژنتیکی برای مقاومت به بیماری بلاست برگ برنج در ارقام برنج
۲- بررسی وضعیت توسعه بیماری در ارقام و تلاقی های (نسل  F1 )تحت مطالعه


۱-۲) بررسی منابع
۱-۲-۱) گیاهشناسی و ریخت شناسی برنج:
گیاه برنج از شاخه نهاندانگان، رده تک لپه ای، راسته گل پوشینه ایها، تیره گندمیان[۲] یا چمنیان و جنس اورایزا[۳] می باشد. گیاهی یکساله، ریشه های آن افشان و قوی بوده و ساقه تو خالی، استوانه ای و صاف است. در روی ساقه تعدادی گره که ممکن است بین ۲۰- ۱۰ عدد تغییر کند وجود دارد. گره ها و میانگره ها توسط غلاف احاطه می شوند. هر بوته برنج معمولاً ۴ تا ۵ پنجه تولید می کند ارتفاع بوته برنج ۵۰ تا ۱۵۰ و گاهی ۲۰۰ سانتی متر تغییر می کند. مانند تمام گیاهان خانواده غلات، در برنج نیز برگها بصورت یک در میان و بطور متناوب در طول ساقه قرار دارند. گل آذین در برنج از نوع خوشه سنبله (پانیکول) بوده که در انتهای ساقه قرار دارد (خدابنده ۱۳۷۱, نصیری ۱۳۷۶, نوروزی و عارفی ۱۳۷۶). اجزای اصلی خوشه شامل قاعده خوشه، محور،انشعابات اولیه و ثانویه دمگل،گلوم های تکامل نیافته و سنبلچه      می باشند. سنبلچه بر روی دمگل تشکیل می گردد هر گل بوسیله لما و پالئا که ممکن است ریشکدار یا فاقد ریشک باشد احاطه می گردد.گل شامل مادگی،پرچمها و لودیکولها می باشند مادگی شامل کلاله و خامه و تخمدان است. کلاله پر مانند             و دوشاخه می باشند تعداد پرچمها در برنج بر خلاف سایر غلات شش عدد می باشد، برنج گیاهی خود گشن      و حدود نیم درصد دگرگشن است گلدهی یک خوشه در طی یک دوره۱۰-۷روزه انجام می گیرد
(مامقانی ۱۳۸۱, یزدی صمدی و عبدمیشانی ۱۳۷۱, پولمن ۱۹۸۷) ازنظرمورفولوژی مراحل رشدبرنج رابه چندفازتقسیم کرده اند:
الف) مرحله رویشی که شامل جوانه زدن، نشاء و مرحله پنجه دهی می باشد.
ب) مرحله زایشی شامل مرحله خوشه دهی و رسیدن است گلدهی در برنج با گرده افشانی همزمان می باشد. در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری گلدهی خوشه ها از یک سوم بالایی خوشه ها شروع شده و به سمت پائین خوشه امتداد می یابد. گرده افشانی معمولاً از ساعت ۱۰ صبح شروع شده و تا ساعت دو بعدازظهر بطور طبیعی ادامه می یابد. دوره رشد گیاه برنج بسته به واریته و محیطی که درآن رشد می کند بین سه تا شش ماه است
(فرو ۱۹۸۷).
۱-۲-۲) مشخصات ژنتیکی گیاه برنج:
برنج به خانواده گندمیان و جنس اورایزا تعلق دارد. جنس اورایزا از ۲۵ گونه مختلف تشکیل شده که معروفترین آنها ساتیوا و گونه گلابریما[۴] است که به برنج آفریقایی مشهور است. اغلب برنجهای زراعی دنیا متعلق به گونه ساتیوا[۵] است. این گونه دارای ۲۴ کرموزوم (۲۴= x2=n2 ) و گونه های تتراپلوئید آن با ۴۸ کروموزوم
(۲۸= x4=n2 ) نیز موجود است، برنج معمولی یا اوریزا ساتیوا از لحاظ ژنتیکی شبیه به گونه های دیپلوئید است ولی اطلاعات ژنتیکی و سیتولوژیکی

نشان  می دهدکه این گونه در اصل پلی پلوئید[۶]بوده و شماره کروموزوم پایه آن ۵ = x  و علائم کروموزومی آن (AA, BC,D,E) می باشد. همچنین فرض شده که گونه ای با ۵ = X کروموزوم (A,B,C,D,E)گونه دیگری که ۵ = X کروموزوم داشته است((A1,B1,C1,D1,E1 ترکیب شده      و آمفی پلوئید حاصل بر اثر اختلالاتی که در میوزآن انجام یافته،گیاهی را با ۱۲ کروموزوم تولید کرده است
(۵ تا از هر والد به اضافه یک کروموزوم A1 و کروموزومB ) باید توجه داشت که تا به حال برنجی با ۵ = X  در دنیا پیدا نشده و ممکن است از بین رفته باشد (ارزانی ۱۳۸۳, فرو ۱۹۸۷).
نژادهای زراعی برنج به سه دسته تقسیم می شوند:
۱- گروه ایندیکا[۷] که نژاد گرمسیری می باشد.
۲- گروه ژاپونیکا[۸] که نژاد معتدله می باشد.
۳- گروه جاوانیکا[۹] یا بولو که این تیپ ها بر اساس عقیمی x1 های حاصل از تلاقی تیپ های مختلف دسته بندی کرده اند (عبدمیشانی و بوشهری ۱۳۷۶).
۱-۳) اصلاح برنج:
بمنظور هماهنگی در امور تحقیقات و اصلاح برنج و انتقال نتایج آن به کشورهای مختلف موسسه بین المللی تحقیقات برنج (IRRI )[10] با همکاری بنیاد راکفلر و فورد در لوس بانوس[۱۱] فیلیپین در سال ۱۹۶۰ تأسیس گردید    و مؤسسه مذکور در این کشور سهم عمده ای در انقلاب سبز داشته است. این مرکز در سال ۱۹۶۶ واریته بسیار پرمحصول و زودرس و پاکوتاه برنجIR8 را معرفی نمود، در سالهای بعد تلاقی های بسیار زیادی انجام شده       و واریته های جدید با بهبود خواص کیفی دانه ها، مقاومت در مقابل آفات و بیماریهای قارچی و ویروسی به وجود آمدند(یزدی صمدی و عبدمیشانی۱۳۷۱ ).
اهداف مهم اصلاح برنج عبارتند از: ۱)  تهیه و معرفی ارقام پاکوتاه که قابلیت کودپذیری بالا جهت حصول سطح بالایی از عملکرد داشته باشند ۲) علاوه بر آن به حذف حساسیت به طول دوره نوری نیز توجه شده است که در نتیجه آن کشت و برداشت در هر فصل از سال، بدون توجه به فتوپریودی امکان پذیر باشد. ۳)  قابلیت     و توانایی ژنتیکی جهت مقاومت به حمله آفات و بیماریها می باشد و ۴) تهیه و توسعه گیاهانی که به مقدار قابل توجهی دارای طول رشد کوتاه تری می باشند.
اهداف اصلاح برنج در ایران ازدیاد عملکرد، بدست آوردن واریته های مناسب  ازحیث دوره رشد در هر محل، بدست آوردن واریته های مقاوم به خوابیدگی ساقه و ریزش دانه، تهیه واریته های مناسب برای زراعت مکانیزه، بدست آوردن واریته های مقاوم به بیماریها، ایجاد واریته های با کیفیت مناسب برای آسیاب شدن و خاصیت مطلوب پخت. جدیدترین پیشرفت در اصلاح برنج تولید برنج هیبرید بوده است.
۱- Resistance
1-Gramineae
2-Oryza
1- O. Glaberrima                
۲-Sativa                         
۳-Polyploid
1- Indica                                                             
۲-Japonica          
۳-Javanica or Bolo
4-International rice research institute
5- Los Banos      

 
 
 
 
فهرست مطالب :
فصل اول (مقدمه و بررسی نوشته ها)
۱-۱ مقدمه.
۱-۲ بررسی منابع
۱-۲-۱ گیاه شناسی و ریخت شناسی برنج.
۱-۲-۲ مشخصات ژنتیکی گیاه برنج.
۱-۳ اصلاح برنج .
۱-۴ تاریخچه بلاست.
۱-۴-۱ عامل بیماری بلاست.
۱-۴-۲ چرخه بیماری.
۱-۴-۳ عامل بیماری .
۱-۵ روش های کنترل بیماری بلاست
۱-۶ نژادهای فیزیولوژیک عامل بیماری.
۱-۷ ژنتیک مقاومت به بیماری.
۱-۸ اثر متقابل ژن در برابر ژن
۱-۹ بررسی نوشته ها
فصل دوم (مواد و روشها)
۲-۱ مواد گیاهی مورد استفاده و پاتوژنها.
۲-۲ محیط کشت اختصاصی RBAS.
2-3 تهیه سوسپانسیون اسپور.
۲-۴ آماده سازی گیاهان آزمایشی .
۲-۵ مایه زنی بلاست برگ.
۲-۶ اندازه گیری اجزای مقاومت به بیماری و سنجش بیماری
۲-۷ بررسی مزرعه ای .
۲-۷-۱ نحوه دورگ گیری برنج
۲-۸ تجزیه های آماری
۲-۸-۱ آزمون معتبر بودن فرضیات هیمن
۲-۸-۲ تجزیه گرافیکی .
۲-۸-۳ برآورد اجزای واریانس
۲-۸-۴ میانگین درجه غالبیت.
۲-۸-۵ نسبت ژنهایی که دارای اثرات مثبت و منفی در والدین هستند
۲-۸-۶ نسبت ژنهای غالب به مغلوب در والدین
۲-۸-۷ جهت غالبیت
۲-۸-۹ وراثت پذیری
۲-۸-۱۰ تجزیه واریانس قابلیتهای ترکیب پذیری
۲-۸-۱۰-۱ محاسبه اجزای واریانس ژنتیکی
فصل سوم (بحث و نتایج)
۳-۱ وضعیت والدین و نتاج F1 آنها.
۳-۲ مطالعات ژنتیکی و برآوردهای وراثت پذیری و اثرات ژنی برای خصوصیات بیماری بلاست برگ در طرح دیالل بروش هیمن
۳-۳ بررسی قابلیت ترکیب پذیری صفات مهم بیماری
۳-۴ روش های اصلاحی
۳-۵ مطالعه و ارزیابی مقاومت بیماری بلاست در اراقام مختلف برنج و F1 ها در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای

فهرست جداول 
۳-۱ تجزیه واریانس  و تخمین ضرایب تنوع ژنتیکی (GCV) و فنوتیپ (PCV) و متوسط بازدهی ژنتیکی.
۳-۲-۱ آزمون های فرض برای صفات مورد بررسی در بیماری بلاست برنج در طرح دیالل بروش هیمن
۳-۲-۲ برآورد اجزاء ژنتیکی در مقابل نژاد IA-89 برای خصوصیات مهم بیماری بلاست برنج در طرح دیالل بروش هیمن
۳-۲-۲ برآورد اجزاء ژنتیکی در مقابل نژاد IA-82 برای خصوصیات مهم بیماری بلاست برنج در طرح دیالل بروش هیمن
۳-۲-۲ برآورد اجزاء ژنتیکی در مقابل نژاد IA-90 برای خصوصیات مهم بیماری بلاست برنج در طرح دیالل بروش هیمن
۳-۲-۳ آزمون t برای پارامترهای ژنتیکی (E, h2,F, H2,H1, D) صفات مورد بررسی در بیماری بلاست برنج در طرح ۵*۵ دیالل به روش هیمن
۳-۲-۴ وضعیت درجه غالبیت و نسبت فراوانی های آلل غالب به مغلوب در اجتماع والدین در تلاقی دی آلل ۵*۵٫
۳-۳-۱ تجزیه واریانسی قابلیت های ترکیب پذیری و نسبت msGCA/msSCA برای صفات مورد بررسی بیماری بلاست برنج در طرح دیالل به روش گریفینگ.
۳-۳-۲ برآوردهای مقادیر قابلیت پذیری عمومی (GCA) ارقام برنج برای صفات مورد بررسی  بیماری بلاست در طرح دیالل بروش گریفینگ
۳-۳-۳ برآوردهای مقادیر قابلیت ترکیب پذیری خصوصی ارقام برنج برای صفات مورد بررسی  بیماری بلاست برگ برنج در طرح دیالل بروش گریفینگ
۳-۳-۴ مقادیر قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی، افزایشی و غالبیت برای صفات مورد بررسی بیماری بلاست برنج در مقابل سه نژاد IA-90, IA-89, IA-82 در طرح دیالل به روش گریفینگ
۳-۳-۵: برآوردهای مقادیر ضرایب همبستگی بین GCA برای کلیه صفات مورد بررسی بیماری بلاست و همبستگی ساده برای ۵ والد طرح
۳-۵-۱ تجزیه واریانس والدین و اثر متقابل نژاد های IA-89, IA-82, IA-90 با ژنوتیپ والدین در شرایط گلخانه ای
۳-۵-۲ تجزیه واریانس F1 ها و اثر متقابل سه نژاد IA-82, IA-89, IA-90 در شرایط گلخانه ای
۳-۵-۳ تجزیه واریانس سطح زیر منحنی توسعه بیماری در خزانه بلاست برنج
۳-۵-۴  واکنش ارقام مورد آزمایش در مقابل نژاد IA-82 برای صفات مورد بررسی در شرایط گلخانه ای
۳-۵-۴ واکنش ژنو تیپ های مورد آزمایش در مقابل نژاد IA-89 برای صفات مورد بررسی در شرایط گلخانه ای
۳-۵-۴ واکنش ژنو تیپ های مورد آزمایش در مقابل نژاد IA-90 برای صفات مورد بررسی در شرایط گلخانه ای
۳-۵-۵ مقایسه میانگین دانکن برای صفات مورد بررسی  در مقابل سه نژاد IA-90  IA-82, IA-89  در سطح ۱%
۳-۵-۷ همبستگی بین صفات تیپ آلودگی، تعداد لکه، درصد آلوده سطح برگ، اندازه لکه، دوره کمون و قابلیت اسپورزایی در مقابل نژاد IA-82 در شرایط گلخانه ای
۳-۵-۸ همبستگی بین صفات تیپ آلودگی، تعداد لکه، درصد آلوده سطح برگ، اندازه لکه، دوره کمون و قابلیت اسپورزایی در مقابل نژاد IA-89 در شرایط گلخانه ای.
۳-۵-۹ همبستگی بین صفات تیپ آلودگی، تعداد لکه، درصد آلوده سطح برگ، اندازه لکه، دوره کمون و قابلیت اسپورزایی در مقابل نژاد IA-90 در شرایط گلخانه ای.
۳-۵-۱۰ قابلیت اسپورزایی(تعداد اسپوردر واحد وزن تر)برای ارقام و هیبریدهای برنج مایه زنی شده با نژاد های ۹۰-IA و IA-89 و IA-82
3-5-11 سطح زیر منحنی توسعه بیماری بلاست برگ ارقام والدی و F1 های مورد بررسی در خزانه بلاست برنج
۳-۵-۱۲ مقایسه میانگین دانکن AUDPC در خزانه بلاست در سطح ۱%
۳-۵-۱۳ همبستگی بین صفات مورد بررسی والدین در مقابل سه نژادIA-90, IA-89,IA-82 در شرایط گلخانه ای.
۳-۵-۱۴  همبستگی بین صفات مورد بررسیF1 ها در مقابل سه نژاد IA-90, IA-89, IA-82 در شرایط گلخانه ای.
۳-۵-۱۵ همبستگی بین صفات مورد بررسی در شرایط گلخانه ای با سطح زیر منحنی توسعه بیماری بلاست در خزانه بلاست در مقابل نژاد IA-90.
3-5-16 همبستگی بین صفات مورد بررسی در شرایط گلخانه ای با سطح زیر منحنی توسعه بیماری بلاست در خزانه بلاست در مقابل نژاد IA-89.
3-5-17 همبستگی بین صفات مورد بررسی در شرایط گلخانه ای با سطح زیر منحنی توسعه بیماری بلاست در خزانه بلاست در مقابل نژاد IA-82.    ۵۷
فهرست نمودار 
نمودار ۳-۲-۱ صفت تیپ آلودگی در مقابل نژاد IA-90.
نمودار ۳-۲-۲ صفت تعداد لکه در مقابل نژاد IA-90 .
نمودار ۳-۲-۳ صفت درصدآلودگی سطح برگ در مقابل نژاد IA-90 .
نمودار ۳-۲-۴ صفت اندازه لکه در مقابل نژاد IA-90
نمودار ۳-۲-۵ صفت دوره کمون در مقابل نژاد IA-90.
نمودار ۳-۲-۶ صفت تیپ آلودگی در مقابل نژاد  IA-89.
نمودار ۳-۲-۷ صفت تعداد لکه در مقابل نژاد  IA-89
نمودار ۳-۲-۸ صفت درصد آلودگی سطح برگ در مقابل نژاد  IA-89.
نمودار ۳-۲-۹ صفت اندازه لکه در مقابل نژاد  IA-89
نمودار ۳-۲-۱۰ صفت دوره کمون در مقابل نژاد  IA-89.
نمودار ۳-۲-۱۱ صفت تیپ آلودگی در مقابل نژاد  IA-82
نمودار ۳-۲-۱۲ صفت تعداد لکه در مقابل نژاد  IA-82
نمودار ۳-۲-۱۳ صفت درصد آلودگی سطح برگ در مقابل نژاد  IA-82.
نمودار ۳-۲-۱۴ صفت اندازه لکه در مقابل نژاد  IA-82.
نمودار ۳-۲-۱۵ صفت دوره کمون در مقابل نژاد  IA-82.
نمودار ۳-۵-۱ سطح زیر منحنی توسعه بیماری بلاست در پنج رقم والد و ده F1 در خزانه بلاست
نمودار ۳-۵-۲ سطح زیر منحنی توسعه بیماری بلاست در پنج رقم والد در خزانه بلاست
نمودار ۳-۵-۳ سطح زیر منحنی توسعه بیماری بلاست در ده F1 در خزانه بلاست.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

99