روانشناسی

پایان نامه رابطه خلاقیت با اختلالات شخصیتی در بین دانشجویان دختر و پسر

اهداف پژوهش:
بیان هدف یا اهدا ف پژوهش یکی ازقسمتهای مهم پژوهش است،زیرااین قسمت از تحقیق مشخص می کند که محقق ،چه چیزی را مورد نظر قرار داده است واصولادرجستجوی چه چیزی است بدون نیاز هدف ،امکان ارزشیابی ازکارمحقق،وجودندارد.نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد واین امربدون هدف امکان پذیر نیست (دلاور،۱۳۸۰،ص۲۵).
هدف کلی پژوهش:
بررسی و مقایسه رابطه خلاقیت با بعدهای شخصیتی (افسردگی،هیستری،اسکیزوفرنی،پارانویا،وانحراف اجتماعی)در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور شهرستان سرپل ذهاب درسال تحصیلی ۸۹-۹۰ می باشد.
اهداف جزئی پژوهش:

 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و اسکیزوفرنی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و پارانوئیا دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و هیستری دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و انحراف اجتماعی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط خلاقیت در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط بعدهای شخصیتی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .

فرضیه های پژوهش:

 1. بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد.
 2. بین خلاقیت و اسکیزوفرنی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد.
 3. بین خلاقیت و پارانوئیا دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد.
 4. بین خلاقیت و هیستری دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد.
 5. بین خلاقیت و انحراف اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد.
 6. بین خلاقیت دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد.
 7. بین بعدهای شخصیتی دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد.

سؤالات پژوهش:

 1. آیابین خلاقیت و افسردگی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد؟
 2. آیابین خلاقیت و اسکیزوفرنی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد؟
 3. آیابین خلاقیت و پارانوئیا دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد؟
 4. آیابین خلاقیت و هیستری دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد؟
 5. آیابین خلاقیت و انحراف اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد؟
 6. آیابین خلاقیت دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد؟
 7. آیابین بعدهای شخصیتی دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد؟

متغیر ها:
متغیر :عبارت است از ویژگیها-مفاهیم و صفاتی که بیش از یک حالت و ارزش به خود می گیرد ولی می توان حالتهای مختلف برای آن فرض کرد و تغییرات را از فردی به فردی دیگر ویا از شیئی به شیئی دیگر نشان داد (دلاور ،۱۳۸۰،ص ۵۸).
متغیر مستقل:
متغیری است که اندازه ،درجه و شدت آن به خودش وابسته است و تغییرات آن بستگی به تغییرات چیزهای دیگر ندارد و یا خود ذاتا مستقل است یا ما آن را مستقل فرض می کنیم(دلاور،۱۳۸۳،ص ۱۴)
.  در این پژوهش متغیر مستقل خلاقیت است.
متغیر وابسته:
متغیری است که تغییرات به طبع از تغییرات متغیر دیگری صورت می گیرد و یا ذاتا خود مستقل نیست(همان منبع،ص۱۵). در این پژوهش متغیر وابسته بعدهای شخصیتی است.
متغیر کنترل:
همان متغیری است که فقط یکی از سطوح آن در تحقیق ثابت نگه داشته می شود(همان منبع،ص۱۵)
. در این پژوهش متغیرکنترل دانشجویان است
متغیر تعدیل کننده:
متغیر تعدیل کننده یا مستقل شماره۲ عاملی است که توسط پژوهشگر ،انتخاب ، اندازه گیری یادستکاری می شودتا مشخص شود که تغییر آن موجب تغییر همبستگی بین متغیر مستقل ومتغیر وابسته می شود یا خیر(همان منبع،ص۱۶)دراین تحقیق ،متغیر تعدیل کننده “جنسیت” می باشد

متغیر مداخله گر:
متغیری است که بر کار تحقیق اثر می گذارد ومحقق را در بررسی های خود دچار مشکل می کندو این متغیر قابل مشاهده واندازه گیری نیست(همان منبع،ص۱۶)در این پژهش متغیر مداخله گر”هوش دانشجویان وشرایط اجتماعی” آنان می باشد
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:
۱- خلاقیت :
خلاقیت عبارتست از توانایی فرد در ارائه راحلهای ابتکاری وغیر متعادل در برابر مسائل(شریفی،۱۳۸۰،ص۸۰)
تعریف عملیاتی:الف) خلاقیت بالا: کسی که در آزمون خلاقیت “CREE” نمرۀبالاتر از میانگین کسب کند .
ب) خلاقیت متوسط: کسی که در آزمون خلاقیت ” CREE” نمرۀ نزدیک به میانگین یا بهنجارکسب کند.
ج) خلاقیت پایین: کسی که درآزمون خلاقیت ” CREE ” نمرۀ پایین تر ازمیانگین کسب کند.
۲- شخصیت:
منظور از شخصیت در این پژوهش همان نابهنجاری های شخصیتی از جماه افسردگی،اسکیزوفرنی،پارانوئیا،هیستری،وانحراف اجتماعی است.
۳-فرد افسرده:
تعریف مفهومی:  فردی که مأیوس،بدبین،خود خوار شمار که احساس بی کفایتی می کند(بوچر،۱۹۸۹،ص۱۵۳) .
افسردگی به عنوان یکی از اختلالات خُلقی طبقه بندی می شود،افسردگی علائم مختلفی دارد که     می توانند تحت چهار عنوان مهم طبقه بندی شوند:هیجانی ،شناختی،انگیزشی وجسمی. احساس غمگینی وبدبختی از علائم هیجانی، دو وجود افکاری شامل عزت نفس پایین وحی از ناامیدی یا درماندگی از علائم شناختی، افسردگی سستی وکندی روانی- حرکتی از علائم انگیزشی،علائمی مثل آشفتگی خواب،از دست دادن اشتها،مشکلات جنسی،ضعف عضلانی وانواع مختلفی از دردها،علائم جسمی آن هستند (جوانمرد،۱۳۸۶،ص۲۰۰) .
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش عبارتست از نمره ای که در مقیاس شخصیت(MMPI) کسب خواهد کرد.
۴- فرد اسکیزوفرنی:
تعریف مفهومی: اسکیزوفرنی یکی از رایج ترین اشکال بیماری روانی است .یک درصد جمعیت به این اختلال مبتلا هستند وشاید ۲الی۳ درصد جمعیت نشانه های مرزی برای این اختلال نشان می دهند. یکی از رایج ترین ویژگیهای اسکیزوفرنی وجود هذیان ها ی عجیب وغریب است،مثلا ممکن است فرد این هذیان را داشته باشد که توسط دیگران کنترل می شود.هذیان ها ممکن است به وسیله توهمات حمایت شوند مثلا ممکن است صداهایی به آنها بگوید که چه کاری انجام دهند(همان منبع،ص۲۰۵) .
اسکیزوفرنی از ناتوان کننده ترین اختلالها است این اختلال یک سندرم بالینی است .که بهترین تطابق رابا مفاهیم عمومی دیوانگی وجنون دارد . این اختلالها معمولا شکل توهم وهذیان برخود می گیرند وشیوع اختلال در مردها زودتر از زنان است (سیدمحمدی،۱۳۷۹،ص۶۵) .
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش عبارتست از نمره ای که در مقیاس شخصیت(MMPI) کسب خواهد کرد.

۵- فرد پارانویایی:
تعریف مفهومی: دراین نوع فرد تمایل دارد که حرکات دیگران راسوء تعبیر کند ومظنون وکینه توزاست .حالتی است که شخص در آن با اهمیت فوق العاده وخارج از اندازه ای که به سلامت جانی ومالی خود می دهد،خود را شکنجه می دهد .این گونه افراد مدام در این فکر هستند که عواملی انسانی،طبیعی،یا ماوراءطبیعی خودشان،دارایی وافراد خانواده شان را تهدید می کنند وهمه در فکر توطئه چنینی برضد آنها هستند .
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش عبارتست از نمره ای که در مقیاس شخصیت(MMPI) کسب خواهد کرد
۶- فرد هیستریایی:
تعریف مفهومی: فردی که شکایتهای جانی دارد که بعید است ناشی ازمشکلات بدنی باشد سمج ونمایشی هستند (بوچر،۱۹۸۹،ص۵۰) .منظور از هیستری،حالتی در فرد است که اضطراب را به نشانه های بیماری تبدیل می کند که آن نشانه ها بعداً کم وبیش از بقیه شخصیت فرد هیستریک منتقل می شوند(شکرکن ،۱۳۷۵،ص۳۹۷).
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش عبارتست از نمره ای که فرد در آزمون شخصیت(MMPI) کسب خواهدکرد.
۷- انحراف اجتماعی (جامعه ستیز):
تعریف مفهومی: انحراف اجتماعی همان جامعه ستیز است اساساً اجتماعی نشده وقادر به وفادار ماندن به افراد،ارزش ها ومیثاق های اجتماعی نیستند.        تعریف عملیاتی:
در این پژوهش منظور نمره ای است که شخص در آزمون شخصیت(MMPI) کسب خواهدکرد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۸۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

***

99