زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه: بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، …

عنوان :

بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دهه­ ی هفتاد

(با تکیه بر ده کتاب برگزیده ­ی این دهه)

استاد راهنما:

دکتر بهاءالدین اسکندری

فهرست مطالب:
مقدمه. ۱
فصل اول:کلیات ۵
۱ -۱ بخش اول: نوجوان. ۶
۱-۱-۱ تعریف دوره نوجوانی ۶
۱-۱-۲ خصوصیات این دوره ۶
۱-۲ بخش دوم: تعریف ادبیات کودک و نوجوان. ۸
۱-۲-۱ هدف از داستان نویسی ۹
۱-۲-۲ داستان نوجوان. ۱۰
۱-۲-۳ وظایف ادبیات کودک و نوجوان. ۱۱
فصل دوم:شخصیت پردازی ۱۲
۲-۱ بخش اول: تعاریف. ۱۳
۲-۱-۱ تعریف شخصیت ۱۳
۲-۱-۱-۱ تفاوت تیپ و شخصیت ۱۴
۲-۲ بخش دوم: شیوه‌های شخصیت پردازی ۱۵
۲-۲-۱ شیوه کلی: مستقیم،  غیرمستقیم. ۱۵
۲-۲-۱-۱ روش مستقیم. ۱۶
۲-۲-۱-۲ روش‌های غیر مستقیم. ۱۶
۲-۲-۱-۲-۱ کنش. ۱۷
۲-۲-۱-۲-۲ گفتار. ۱۷
۲-۲-۱-۲-۳ نام. ۱۸
۲-۲-۱-۲-۴ محیط و وضع ظاهری ۱۸
۲-۳ بخش سوم: انواع شخصیت‌های داستانی ۲۰
۲-۳-۱ کلی: پویا و ایستا (یا ساده و جامع) ۲۰
۲-۳-۲ جزئی: انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل. ۲۰
۲-۳-۱-۱ شخصیت پویا ۲۰
۲-۳-۱-۲ شخصیت ایستا ۲۰
۲-۳-۱-۳ شخصیت ساده و جامع. ۲۱
۲-۳-۲ انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل. ۲۲
۲-۳-۲-۱شخصیت قراردادی: ۲۲
۲-۳-۲-۲ شخصیت نوعی: ۲۲
۲-۳-۲-۳شخصیت نمونه: ۲۲
۲-۳-۲-۴ شخصیت شرور: ۲۳
۲-۳-۲-۵ شخصیت‌های غیرواقعی: ۲۳
۲-۳-۲-۶ شخصیت تمثیلی: ۲۴
۲-۳-۳ شخصیت‌های اصلی و فرعی ۲۴
۲-۳-۳-۱ شخصیت اصلی: ۲۴
۲-۳-۳-۲ شخصیت فرعی: ۲۵
فصل سوم: تحلیل و بررسی شخصیت‌های داستان‌ها ۲۶
۳-۱ سال ۷۰٫ ۲۷
۳-۱-۱ زندگی نامه. ۲۷
۳-۱-۲ گل‌های سرخ کاغذی ۲۷
۳-۱-۲-۱ خلاصه. ۲۷
۳-۱-۲-۲ درونمایه. ۲۸
۳-۱-۲-۳ تحلیل کلی ۲۹
۳-۱-۲-۴ تحلیل شخصیت ۳۱
۳-۲ سال ۷۱٫ ۳۸
۳-۲-۱ زندگی نامه. ۳۸
۳-۲-۲ دیگر از پرستوها خبری نیست ۳۸
۳-۲-۲-۱ تا صبح در باران. ۳۸
۳-۲-۲-۱-۱ خلاصه. ۳۸
۳-۲-۲-۱-۲ درونمایه. ۳۹
۳-۲-۲-۱-۳ تحلیل کلی ۳۹
۳-۲-۲-۱-۴ تحلیل شخصیت ۴۰
۳-۲-۲-۲ یاوران حرّ. ۴۲
۳-۲-۲-۲-۱خلاصه. ۴۲
۳-۲-۲-۲-۲ درونمایه. ۴۳
۳-۲-۲-۲-۳ تحلیل کلی ۴۳
۳-۲-۲-۲-۴ تحلیل شخصیت ۴۴
۳-۲-۲-۳ انتظار. ۴۷
۳-۲-۲-۳-۱خلاصه. ۴۷
۳-۲-۲-۳-۲ درونمایه. ۴۷
۳-۲-۲-۳-۳ تحلیل کلی ۴۷
۳-۲-۲-۳-۴ تحلیل شخصیت ۴۷
۳-۲-۲-۴ در مسیر بازگشت ۴۸
۳-۲-۲-۴-۱ خلاصه. ۴۸
۳-۲-۲-۴-۲ درونمایه. ۴۹
۳-۲-۲-۴-۳ تحلیل کلی ۴۹
۳-۲-۲-۴-۴ تحلیل شخصیت ۴۹
۳-۲-۲-۵ راهی برای فرار. ۵۲

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۳-۲-۲-۵-۱ خلاصه. ۵۲
۳-۲-۲-۵-۲ درونمایه. ۵۳
۳-۲-۲-۵-۳ تحلیل کلی ۵۳
۳-۲-۲-۵-۴ تحلیل شخصیت ۵۳
۳-۲-۲-۶ با پرستوهای مهاجر. ۵۷
۳-۲-۲-۶-۱خلاصه. ۵۷
۳-۲-۲-۶-۲ درونمایه. ۵۸
۳-۲-۲-۶-۳ تحلیل کلی ۵۸
۳-۲-۲-۶-۴ تحلیل شخصیت ۵۸
۳-۳ سال ۷۲٫ ۶۳
۳-۳-۱ زندگی نامه. ۶۳
۳-۳-۲ تحلیل کتاب ۶۳
۳-۳-۳ مشق خاکی ۶۳
۳-۳-۳-۱ آن شب عجیب ۶۳
۳-۳-۳-۱-۱خلاصه. ۶۳
۳-۳-۳-۱-۲ درونمایه. ۶۴
۳-۳-۳-۱-۳ تحلیل کلی ۶۴
۳-۳-۳-۱-۴ تحلیل شخصیت ۶۵
۳-۳-۳-۲  شب حادثه. ۶۸
۳-۳-۳-۲-۱ خلاصه. ۶۸
۳-۳-۳-۲-۲ درونمایه. ۶۹
۳-۳-۳-۲-۳ تحلیل کلی ۷۰
۳-۳-۳-۲-۴ تحلیل شخصیت ۷۰
۳-۳-۳-۳ جزیره تپه ماهورها ۷۳
۳-۳-۳-۳-۱خلاصه. ۷۳
۳-۳-۳-۳-۲ درونمایه. ۷۴
۳-۳-۳-۳-۳ تحلیل کلی ۷۴
۳-۳-۳-۳-۴ تحلیل شخصیت ۷۴
۳-۴ سال ۷۳٫ ۷۷
۳-۴-۱ زندگی نامه. ۷۷
۳-۴-۲ دست‌ها پشت گردن. ۷۷
۳-۴-۲-۱ خلاصه. ۷۷
۳-۴-۲-۲ درونمایه. ۷۸
۳-۴-۲-۳ تحلیل کلی ۷۸
۳-۴-۲-۴ تحلیل شخصیت ۷۹
۳-۵ سال ۷۴٫ ۸۶
۳-۵-۱ زندگی نامه. ۸۶
۳-۵-۲ در سوگ سهراب ۸۶
۳-۵-۲-۱ خلاصه. ۸۶
۳-۵-۲-۲ درونمایه. ۸۷
۳-۵-۲-۳ تحلیل کلی ۸۷
۳-۵-۲-۴ تحلیل شخصیت ۸۸
۳-۶ سال ۷۵٫ ۱۰۰
۳-۶-۱ زندگی نامه. ۱۰۰
۳-۶-۲ مهمان مهتاب ۱۰۰
۳-۶-۲-۱ خلاصه. ۱۰۰
۳-۶-۲-۲ درونمایه. ۱۰۱
۳-۶-۲-۳ تحلیل کلی ۱۰۲
۳-۶-۲-۴ تحلیل شخصیت ۱۰۲
۳-۷ سال ۷۶٫ ۱۲۴
۳-۷-۱ زندگی نامه. ۱۲۴
۳-۷-۲ زمانی برای بزرگ شدن. ۱۲۴
۳-۷-۲-۱ خلاصه. ۱۲۴
۳-۷-۲-۲ درونمایه. ۱۲۵
۳-۷-۲-۳ تحلیل کلی ۱۲۶
۳-۷-۲-۴ تحلیل شخصیت ۱۲۶
۳-۸ سال ۷۷٫ ۱۳۴
۳-۸-۱ نصف کشتی؟ نصف دریا! ۱۳۴
۳-۸-۱-۱ خلاصه. ۱۳۴
۳-۸-۱-۲ درونمایه. ۱۳۵
۳-۸-۱-۳ تحلیل کلی ۱۳۵
۳-۸-۱-۴ تحلیل شخصیت ۱۳۶
۳-۹ سال ۷۸٫ ۱۴۳
۳-۹-۱ زندگی نامه. ۱۴۳
۳-۹-۲ گردان چهار نفره ۱۴۴
۳-۹-۲-۱ خلاصه. ۱۴۴
۳-۹-۲-۲ درونمایه. ۱۴۵
۳-۹-۲-۳ تحلیل کلی ۱۴۵
۳-۹-۲-۴ تحلیل شخصیت ۱۴۶
۳-۱۰ سال ۷۹٫ ۱۵۳
۳-۱۰-۱ زندگی نامه. ۱۵۳
۳-۱۰-۲ آن مرد در باران رفت ۱۵۳
۳-۱۰-۲-۱خلاصه. ۱۵۳
۳-۱۰-۲-۲ درونمایه. ۱۵۵
۳-۱۰-۲-۳ تحلیل کلی ۱۵۵
۳-۱۰-۲-۴ تحلیل شخصیت ۱۵۷
فصل چهارم: نتیجه گیری ۱۷۰

99