جغرافیا

پایان نامه(M. A):تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا

استاد راهنما :
دکتر مسعود الماسی
 
استاد مشاور :
دکتر حیدر لطفی
 
 
 
۹۳ ۱۳۹۲
متن پایان نامه :

پایان نامه ها

فهرست مندرجاتصفحه
چکیده :۱
فصل اول کلیات تحقیق۳
۱ – ۱- مقدمه و بیان مسئله۴
۱ – ۲ – اهمیت و ضرورت تحقیق۴
۱ – ۳ – سؤال پژوهش۵
۱ – ۴ – فرضیه تحقیق۵
۱ – ۵ – اهداف پژوهش۵
۱ – ۶ – هدف کاربردی و بهره وران۶
۱ – ۷ – روش تحقیق۶
۱ – ۸ – شیوه های گردآوری داده ها و اطلاعات۶
۱ – ۹ – محدودیت ها و موانع تحقیق۷
۱ – ۱۰ – محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی۷
۱ – ۱۱ – پیشینه تحقیق۷
۱ – ۱۲ – واژه ها و مفاهیم کلیدی
 
۸
فصل دوم مبانی نظری تحقیق۱۵
۲ – ۱ – عوامل تهدید کننده امنیت ملی۱۶
۲ – ۱ – ۱ – تهدیدات اقتصادی۱۷
۲ – ۱- ۱ – ۱ – چالش های ساختاری اقتصاد۱۷
۲ – ۱ – ۱ – ۲ – حفره های اقتصادی دولت۱۸
۲ – ۱ – ۱- ۳ – تحریم های اقتصادی بین المللی۲۴
۲ – ۱- ۲ – تهدیدات سیاسی۲۴
۲ – ۱- ۲ – ۱ – تحریم های سیاسی بین المللی۲۵
۲ – ۲ – ۱ – ۲ – حفره های سیاسی دولت۲۵
۲ – ۱- ۲ – ۳ – ایدئولوژی های سیاسی معاند حکومت۲۹
۲ – ۱- ۳ – تهدیدات فرهنگی ، اجتماعی۳۰
۲ – ۱- ۳ – ۱- تهدیدات نرم۳۲
۲ – ۱ – ۳ – ۲ – حفره های فرهنگی و اجتماعی دولت۳۲
۲ – ۱ – ۳ – ۳ – بحران های هویتی۳۷
۲ – ۱- ۴ – تهدیدات طبیعی و زیست محیطی۳۷
۲ – ۱- ۵ – تهدیدات نظامی۳۹
۲ – ۲- تطبیق و ارزیابی تهدیدات امنیت ملی با روش ماتریس تحلیل۴۰
۲ – ۲- ۱ – ارزیابی تهدیدات امنیت ملی با روش ماتریس تحلیل در زمان صلح و جنگ۴۵
فصل سوم محدوده جغرافیایی تحقیق۴۶
۳ – ۱ – موقعیت جغرافیایی استان گیلان۴۷
۳ -۱ – ۱- مرز استان۴۷
۳ – ۱- ۲- وضعیت دریای خزر۴۸
۳ -۱ – ۳ – رودخانه آستارا چای۴۹
۳ – ۲- موقعیت جغرافیایی آستارا۴۹
۳ – ۲- ۱- وضعیت صنعت گردشگری و جاذبه های توریستی۵۰
۳ – ۲- ۳ – بیشینه تاریخی ، زبان ، مذهب ، قومیت ، علما و مشاهیر۵۰
۳ – ۲- ۴ – وضعیت اقتصادی۵۱
۳ – ۲- ۵- صنعت۵۱
۳ – ۲- ۶ – کشاورزی۵۱
۳ – ۲- ۶ – ۱- دامداری۵۲
۳ – ۲- ۷- فرهنگی۵۲
۳ – ۲- ۸- تقسیمات کشوری۵۲
۳ – ۲- ۹ – آب و هوا۵۳
۳ – ۲- ۱۰ – خاکها۵۳
۳ – ۲- ۱۱ – منابع آبی۵۴
۳ – ۲- ۱۲- پوشش گیاهی۵۵
۳ – ۳- وجه تسمیه شهر آستارا۵۵
۳ – ۴- شهر در گذر زمان۵۶
۳ – ۵- اثرات تحولات تاریخی شهر آستارا از نظر سیاسی اقتصادی۵۷
۳ – ۶ – تحولات اقتصادی۶۰
۳ – ۷ – تحولات اجتماعی۶۱
۳ – ۸ – رشد و میزان جمعیت۶۳
۳ – ۸ – ۱- پراکندگی جمعیت۶۳
۳ – ۸ – ۲ – مهاجرت۶۴
۳ – ۹ – مشارکت عمومی و احزاب محلی۶۵
۳ – ۱۰ – میزان نارضایتی ها۶۶
۳ – ۱۱ – تعریف مرز و ویژگی های آن۶۷
۳ – ۱۱ – ۱ – مرز ، موقعیت و اهمیت آن در ایران۶۷
۳ – ۱۱ – ۲ – چگونگی و میزان ارتباط با کشور مقابل و معاهدات و پروتکل های مرزی۷۰
فصل چهارم یافته های تحقیق۷۴
مقدمه۷۵
۴ – ۱- یافته های توصیفی – تحلیلی۷۵
۴ – ۲ – اهمیت قفقاز و جمهوری آذربایجان برای جمهوری اسلامی ایران۷۵
۴ – ۳ – تغییر در ژئوپلتیک مرزهای شمالی ایران۷۷
۴ – ۴- استقلال جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ایران۷۹
۴ – ۵ – سابقه روابط ایران و آذربایجان۸۰
۴ – ۶ – مناسبات ایران و آذربایجان۸۱
۴ – ۶ – ۱ – فشار ایالات متحده آمریکا بر آذربایجان برای توسعه نیافتن مناسبات۸۱
۴ – ۶ – ۲ – نقش اسرائیل برای توسعه حوزه نفوذ در قفقاز۸۲
۴ – ۶ – ۳ – تبلیغات منفی رسانه ها و مطبوعات جمهوری آذربایجان علیه ایران۸۲
۴ – ۶ – ۴ – تبلیغات پان ترکیستی آذربایجان با شعار وحدت آذربایجانی های جهان۸۳
۴ – ۶ – ۶ – بحث پایگاه غلبه و موضع گیری آذربایجان در این مورد۸۳
۴ – ۶ – ۷ – تبلیغات دینی ایران برای جذب بیشتر شیعیان آذربایجان۸۴
۴ – ۶ – ۸ – برقراری مناسبات نزدیک با ارمنستان به عنوان کشور اشغالگر ۲۰% خاک آذربایجان۸۴
۴ – ۶ – ۹ – تبلیغات منفی شبکه تلویزیونی سحر و صدای آذری در تهران و تبریز۸۴
۴ – ۶ – ۱۰ – اختلاف نظر بر سر تقسیم قلمرو سرزمینی در خزر۸۵
۴ – ۷ – توطئه های فرهنگی دولت باکو در منطقه مرزی شهرستان آستارا۸۵
۴ – ۸ – امکانات مناسب برای توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان۸۶
۴ – ۹ – نظام منطقه ایی دریای خزر۹۰
۴ – ۱۰ – تحلیل آماری نقش شهرستان آستارا در روابط ژئوپلتیک ایران و جمهوری آذربایجان۹۱
فصل پنجم نتیجه گیری و ارزیابی فرضیه ها۱۱۷
۵ – ۱- ارزیابی فرضیه ها۱۱۸
۵ –۲– آزمون فرضیات۱۲۲
  
۵–۳– نتیجه گیری۱۲۳
پیوست : منابع۱۲۶
منابع
فهرست جداول
جدول-۲-۱: ماتریس زمان هشدار و توان آسیب رسانی تهدید
جدول ۲-۲: ماتریس ارزیابی احتمال خطر
جدول۲-۳: رویکرد محاسبه ی احتمال تهدیدات
جدول ۲-۴: تعیین احتمال استراتژیک تهدیدات انتخاب شده
جدول ۳-۱: آخرین تقسیمات کشوری شهرستان آستارا
جدول ۳-۲: جمعیت مناطق شهری و روستایی آستارا در سال ۱۳۸۵
جدول ۴-۱: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط تاریخی و اجتماعی بین ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۲: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط دینی و مذهبی بین ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۳: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط مرزی بین ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۴: نقش شهرستان آستارا در ایجاد همگرایی بین ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۵: نقش شهرستان آستارا در تسهیل روابط ترانزیتی بین ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۶: نقش شهرستان آستارا در مبارزه با قاچاق کالا بین ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۷: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط زیست محیطی ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۸: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط امنیتی سیاسی ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۹: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط فرهنگی ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۱۰: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط اقتصادی ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۱۱: نقش شهرستان آستارا در ایجاد بازارهای مشترک بین ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۱۲: نقش شهرستان آستارا در توسعه گردشگری وتوریستی بین ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۱۳: نقش شهرستان آستارا در توسعه نفوذ سیاسی ایران در حوزه قفقاز
جدول ۴-۱۴: نقش شهرستان آستارا در توسعه قدرت ملی ایران در حوزه خزر
جدول ۴-۱۵: نقش شهرستان آستارا در تامین منافع ملی ایران در حوزه خزر
جدول ۴-۱۶: نقش شهرستان آستارا در تامین منافع ملی ایران در حوزه قفقاز
جدول ۴-۱۷: نقش شهرستان آستارا در توسعه مذهب شیعه در حوزه قفقاز
جدول ۴-۱۸: نقش شهرستان آستارا در مبادلات اقتصادی ایران در حوزه قفقاز
جدول ۴-۱۹: نقش شهرستان آستارا در تقویت علایق مشترک بین ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۲۰: نقش شهرستان آستارا در تسهیل برقراری روابط آذرباییجان با کشورهای حوزه خلیج فارس
جدول ۴-۲۱: نقش شهرستان آستارا در تسهیل حضور آذرباییجان در سازمان کنفرانس اسلامی
جدول ۴-۲۲: نقش شهرستان آستارا در توسعه مشارکتهای سرمایه گذاری بین ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۲۳: نقش شهرستان آستارا در توسعه تجارت چمدانی بین ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۲۴: نقش شهرستان آستارا در روابط منطقه ای ایران و آذرباییجان
جدول ۴-۲۵: نقش شهرستان آستارا در چشم انداز روابط ایران و آذرباییجان
جدول ۵-۱: آزمون تی تست یک طرفه برای فرضیه اول
جدول ۵-۲: آزمون تی تست یک طرفه برای فرضیه دوم
جدول ۵-۳: آزمون تی تست یک طرفه برای فرضیه سوم
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱: الگوی نظام منطقه ای دریای خزر
نمودار۴-۲: بخش های تشکیل دهنده نظام منطقه ای دریای خزر
نمودار ۴-۳: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط تاریخی و اجتماعی بین ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۴: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط دینی و مذهبی بین ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۵: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط مرزی بین ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۶: نقش شهرستان آستارا در ایجاد همگرایی بین ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۷: نقش شهرستان آستارا در تسهیل روابط ترانزیتی بین ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۸: نقش شهرستان آستارا در مبارزه با قاچاق کالا بین ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۹: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط زیست محیطی ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۱۰: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط امنیتی سیاسی ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۱۱: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط فرهنگی ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۱۲: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط اقتصادی ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۱۳: نقش شهرستان آستارا در ایجاد بازارهای مشترک بین ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۱۴: نقش شهرستان آستارا در توسعه گردشگری وتوریستی بین ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۱۵: نقش شهرستان آستارا در توسعه نفوذ سیاسی ایران در حوزه قفقاز
نمودار ۴-۱۶: نقش شهرستان آستارا در توسعه قدرت ملی ایران در حوزه خزر
نمودار ۴-۱۷: نقش شهرستان آستارا در تامین منافع ملی ایران در حوزه خزر
نمودار ۴-۱۸: نقش شهرستان آستارا در تامین منافع ملی ایران در حوزه قفقاز
نمودار ۴-۱۹: نقش شهرستان آستارا در توسعه مذهب شیعه در حوزه قفقاز
نمودار ۴-۲۰: نقش شهرستان آستارا در مبادلات اقتصادی ایران در حوزه قفقاز
نمودار ۴-۲۱: نقش شهرستان آستارا در تقویت علایق مشترک بین ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۲۲: نقش شهرستان آستارا در تسهیل برقراری روابط آذرباییجان با کشورهای حوزه خلیج فارس
نمودار ۴-۲۳: نقش شهرستان آستارا در تسهیل حضور آذرباییجان در سازمان کنفرانس اسلامی
نمودار ۴-۲۴: نقش شهرستان آستارا در توسعه مشارکتهای سرمایه گذاری بین ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۲۵: نقش شهرستان آستارا در توسعه تجارت چمدانی بین ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۲۶: نقش شهرستان آستارا در روابط منطقه ای ایران و آذرباییجان
نمودار ۴-۲۷: نقش شهرستان آستارا در چشم انداز روابط ایران و آذرباییجان
نمودار ۵-۱: میزان نقش پذیری آستارا در زمینه های مختلف به عنوان پیوند دهنده ارتباط ایران و آذرباییجان
چکیده انگلیسی
۱۲۷
 
 
۴۲
۴۳
۴۳
۴۴
۵۳
۶۳
۶۴
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
 
۱۰۳
 
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
 
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
 
۱۱۱
 
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
 
۱۱۶
۱۱۷
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۳
 
 
۹۰
۹۰
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۳۱
 
 
 
 
  

 
 
چکیده
تأمین امنیت ملی از اولویت های دولت ها در سیاست گذاری ملی و منطقه ای محسوب گردیده که همواره در تدوین آن تلاش می شود ؛ تهدیدها ، چالش ها و فرصت ها شناسایی و نیز تأثیر مکان های مختلف جغرافیایی بر آن مدنظر قرار گیرد . امنیت ملی به الزاماتی اشاره می کند که بقای دولت ملی را از طریق بکارگیری اقتصاد ، ارتش و توان سایسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید . از این رو در شناخت ظرفیت های مناطق جغرافیایی و میزان تأثیرگذاری هر یک از آنها بر امنیت ملی سعی می شود تهدیدها شناسایی و در جهت مقابله با آن و نیز تبدیل چالش ها به فرصت اقدام لازم صورت پذیرد .

کشور جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه در منطقه جنوب غرب آسیا قرار گرفته است جایگاه ویژه ای را در سیاست گذاری های جهانی به خود اختصاص دادهبه نحوی که در ساختار ژئوپلیتیک این منطقه به طور مؤثر نقش آفرینی می نماید. از آنجائی که این کشور دارای مرزهای خشکی و دریایی با کشورهای همجوار خود می باشد الزاماً چالش هایی را در مناطق مرزی از لحاظ نظارتی و نیز پایش اطلاعاتی دارا است که می تواند از طریق مناطق همجوار مرز به خصوص در خشکیچالش هایی را برای کشور به همراه داشته باشد .
استان گیلان یکی از استان های شمالی ایران است که مشمول بر ۱۶ شهرستانمی باشد که از طریق شهرستان آستارا که در محور شمال غربی ترین نقطه این استان واقع است با جمهوری آذربایجان همسایه و دارای مرز زمینی می باشد . طول مرزهای خشکی استان با جمهوری آذربایجان ۵/۳۸ کیلومتر و طول حوزه مأموریتی مرزبانی در دریا نیز حدود ۲۷۰ کیلومتر از دهانه پل مرزی تا انتهای بخش چابکسر می باشد .
با توجه به وجود مرز زمینی در شهرستان آستارا و اهمیت پایش اطلاعاتی ، امنیتی و انتظامی آن که می تواند در برگیرنده چالش ها و تهدیدهای متعدد برای جمهوری اسلامی ایران باشد لذا کارکرد مرز در ورود و خروج اتباع بیگانه و نیز فعالیت های دولت جمهوری آذربایجان که دارای روابط گژدار و مریض با جمهوری اسلامی ایران می باشد به خصوص با توجه به فعالیت های عوامل وابسته به دشمنان ایران از جمله رژیم صهیونیستی می تواند امنیت ملی را از طریق شهرستان مذکور تحت تأثیرواقع کند .
در این پایان نامه با روش ماتریس تحلیل ضمن بررسی انواع تهدیدهایی که در مرزهای بین المللی شهرستان آستارا می تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با چالش مواجه سازد ، به مناقشات مرزی در این شهرستان فی مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان پرداخته و سطح درجه ای تهدید امنیت ملی را در این موضوع مشخص می نماید .
لذا به نظر می ردس افزایش فعالیت های قدرت های فرا منطقه ای در جمهوری آذربایجان به خصوص در حوزه پایگاه های جاسوسی و نیز رصدهای اطلاعاتی به ویژه در مناطق مرزی آستارا می تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با تهدید مواجه نماید و همچنین تبدیل شدن جمهوری آذربایجان به عنوان پایگاهی برای مخالفان جمهوری اسلامی ایران می تواند تهدیدهای امنیتی خاصی را برای کشور ایران اسلامی به همراه داشته باشد . مضافاً عملکرد مرزی در شهرستان آستارا اعم از تعاملات و مناقشات مرزی می تواند تأثیرهای به سزایی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد .
 
واژگان کلیدی :
امنیت ملی ، جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری آذربایجان ، شهرستان آستارا ، ژئوپلیتیک ، منافع ملی ، قدرت های فرامنطقه ای
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
۱ – ۱ – بیان مسئله
تحلیل ساختارهای امنیتی یک منطقه برآمده از مؤلفه های خاص جغرافیایی ، سیاسی ، اقتصادی و . است . قاعدتاً هر منطقه ای که جوار مرزهای بین المللی قرار بگیرد دارای ویژگی ها و حساسیت های خاصی برای حاکمیت خواهد شد . لذا تبیین میزان اثرگذاری آن بر امنیت ملی می تواند به جایگاه آن در اتخاذ راهبردهای داخلی و خارجی کمک نماید . امنیت مؤلفه ای متغیر است که همواره با سایر مؤلفه ها چون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و . در نظر گرفته شده و نیز سنجیده می شود . بنابراین شناخت تهدیدهای داخلی و پیرامونی برای پیشگیری و مقابله با آن ضروری و این موضوع در راستای برنامه ریزی های امنیتی تجلی می یابد .
موقعیت جغرافیایی شهرستان آستارا از توابع استان گیلان که دارای مرزهای زمینی و دریایی با جمهوری آذربایجان می باشد ، می تواند در شکل گیری راهبردهایی که متضمن منافع ملی کشور است مؤثر باشد . روابط مرزی متقابل و همچنین چالش هایی که میان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد می تواندحساسیت های این منطقه مرزی را برجسته نماید . با این حال تبیین جغرافیای سیاسی شهرستان آستارا به خصوص تأثیر وجود مرزها بر امنیت محلی و منطقه ای تبیین گر جایگاه این شهرستان در ارزیابی امنیت ملی باشد و انواع تهدیدهایی که از طریق مرزهای بین المللی ایران در شهرستان آستارا وجود دارد برآمده از روابط کژدار و مریض دولت آذربایجان و نیز روابط آنها با قدرت های فرا منطقه ای همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد . از این رو فعالیت های پایگاه های جاسوسی و اطلاعاتی در این کشور به خصوص در مناطق مرزی با جمهوری اسالمی ایران منجر به ایجاد تهدید امنیتی علیه ایران می گردد . همچنین تبدیل شدن کشور آذربایجان به پایگاهی برای برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران باعث شده است مناقشات و تعاملات در مناطق مرزی دو کشور با حساسیت بیشتری رصد گردد .
 
۱ – ۲ – اهمیت و ضرورت تحقیق
پایش تهدیدهای امنیتی امری محدود به زمان خاص نیست بلکه همواره با تغییر در سیاست ها ، رویه ها و نیز بروز چالش ها می تواند صورت پذیرد . این موضوع محدود به تحولات مکانی خاص نیز می تواند نباشد بلکه برخی از مناطق با تحولات محلی ، منطقه ای و حتی بین المللی تأثیر پذیر می شوند . مرزهای بین المللی نیز به این ترتیب می باشند . یعنی دگرگونی در روابط دو یا چند کشور با یکدیگر و یا اعمال سیاست های قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای باعث تحولات سیاسی و امنیتی در مرزها می شود . شهرستان آستارا شمالی ترین شهرستان استان گیلان دارای مرزهای خشکی و آبی با جمهوری آذربایجان است اگر چه هنوز مرزهای آبی کشورهای حوزه دریای خزر تعیین نشده است اما در مرزهای سرزمینی مشخص و روابط مرزی در جریان است . از آنجائی که جمهوری آذربایجان به دلیل برخی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران در بدو جدایی از شوروی و نیز در مسئله جنگ این کشور با ارمنستان رویکردهای پرابهام در سیاست خارجی خود با جمهوری اسلامی ایران داشته و دارد ، فلذا در برخی از مواقع دیده شده است که اقداماتی علیه منافع ملی ایران صورت داده که می توان از گسترش روابط خود با رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از این اقدامات نام برد. فلذا شناخت تهدیدهایی که می تواند امنیت ملیجمهوری اسلامی ایران را از طریق این منطقه با تهدید یا چالش مواجه سازد از ضرورت هایی است که این تحقیق بدان می پردازد .
 
۱ – ۳ – سؤال پژوهش
سؤالی که این تحقیق در جستجوی یافتن پاسخ برای آنها خواهد بود ، بدین شرح مطرح است :
۱ – چه تهدیدهایی در مرزهای بین المللی شهرستان آستارا می تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با چالش مواجه سازد ؟
۲ – مناقشات مرزی در شهرستان آستارا فی مابین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری آذربایجان چه درجه ای از تهدید را داراست ؟
 
۱ – ۴ – فرضیه های تحقیق
با توجه به سؤال پژوهش فرضیه های ذیل برای نیل به آن تدوین و ارائه شده است :
۱ –به نظر می رسد تهدیدات خارجی با افزایش فعالیت های قدرت هایفرا منطقه ای در جمهوری آذربایجان به خصوص در حوزه پایگاه های جاسوسی و نیز رصدهای اطلاعاتی به ویژه در مناطق مرزی آستارا می تواند امنیت ملیجمهوری اسلامی ایران را با تهدید مواجه نماید .
۲ – به نظر می رسد عملکرد مرزی در شهرستان آستارا اعم از تعاملات و مناقشات مرزی از درجه تهدیدات نظامی داشته باشد .
 
۱ – ۵ – اهداف پژوهش
باتوجه به اهمیت مسأله امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش مرز شهرستان آستارا و سیاست های کشور آذربایجان و ایران در ایجاد چالش امنیتی این تحقیق به دنبال نیل به اهداف ذیل می باشد :
۱ – گونه شناسی و احصاء تهدیدات امنیت ملی در شهرستان آستارا
۲ – شناسایی تهدیدات فعالیت های قدرت های فرامنطقه ای از طریق مرزهای بین المللی شهرستان آستارا
۳ – شناسایی چگونگی تأثیر فعالیت های مرزی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 
۱ – ۶ – هدف کاربردی و بهره وران
شناسایی چالش ها و تهدیدات امنیتی ایران در شهرستان آستارا و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران از دیدگاه های مختلف و تحلیل سیاست های جمهوری آذربایجان در این رابطه می تواند مورد استفاده دانشجویان محققان و پژوهشگران مسائل امنیتی و نیز وزارت امور خارجه کشور و نیز ادارات و سازمان هایی که در حوزه امنیت پژوهی فعالیت دارند مورد استفاده واقع گردد .
 
۱ – ۷ – روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش مطالعه اسنادی – تاریخی و نیز بهره گرفتن از روش کتابخانه ای ( کتب و مقالات ) و در نهایت برداشت های میدانی نیز می باشد . همچنین برای بررسی و ارزیابی تأثیرات تهدیدات امنیت ملی در شهرستان آستارا از مدل ماتریس تحلی جهت حصول نتایج کاربردی استفاده می گردد .
 
۱ – ۸ – شیوه های گردآوری داده ها و اطلاعات
شیوه گردآوری اطلاعات مورد نظر این پایان نامه با بهره گرفتن از کتاب های مربوط و نیز بهره گیری از متون داخلی و خارجی ، اسناد و مدارک موجود ، استفاده از گزارشات مؤسسات و نهادهای تحقیقاتی و سیاسی و . و نیز استفاده از شبکه جهانی اینترنت و از نرم افزارهای کاربردی چون : فتوشاپ [۱]- وُرد [۲] و اکسل [۳] برای تدوین و هر چه بهتر تکمیل شدن این پایان نامه استفاده شده است .
[۱]- Photoshop
[۲]- Word

99