حقوق

پایان نامه گرایش خصوصی: تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی

استاد راهنما:

جناب دکتر محمد صالحی مازندرانی

متن پایان نامه :

فهرست مطالب:

مقدمه ۱

بیان مسأله ۱

سابقه و پیشینه تحقیق. ۱

سؤالات تحقیق. ۲

فرضیات ۳

روش تحقیق. ۳

طرح تحقیق. ۳

فصل اول:مفاهیم و کلیات ۵

۱- مفاهیم. ۶

۱-۱٫ مفاهیم اصلی. ۶

الف: تزاحم. ۶

ب:حق. ۸

۱-۲٫ مفاهیم مرتبط ۱۳

الف: تعارض. ۱۳

ب:حکومت ۱۴

ج:ورود. ۱۵

د:تکلیف. ۱۵

موجبات تزاحم وتعارض و رابطه میان آن ها ۱۶
۲-۱٫ موجبات تزاحم وتعارض. ۱۶

الف:موجبات تزاحم. ۱۶

ب: موجبات تعارض. ۱۷

۲-۲٫ رابطه و مقایسه تعارض و تزاحم. ۱۷

الف: وجوه اشتراک. ۱۷

ب:وجوه افتراق. ۱۸

۳- مرجحات باب تزاحم. ۱۹

الف:تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط ۲۰

ب:.تقدیم دلیل بی بدل بر دلیل بدل دار. ۲۰

ج:سبقت زمانی امتثال یکی از دو حکم. ۲۱

فصل دوم: عوامل پیدایش تزاحم. ۲۲

عوامل برون خانواده ۲۳
۱-۱٫ خروج از منزل. ۲۳

۱-۲٫اشتغال. ۲۸

۱-۲-۱٫اشتغال زوجین وفقه. ۲۸

الف) پیش از ازدواج وبا آگاهی شوهر. ۳۳

ب) پس از ازدواج با اذن شوهر. ۳۳

۱-۲-۲٫ اشتغال زوجین وحقوق. ۳۵

۱-۳٫فعالیت اجتماعی. ۴۱

۱-۴٫اهدا عضو. ۴۴

۱-۴-۱٫شرایط اهداء عضو. ۴۴

۱-۴-۲٫حقوق زوجین واهدا عضو. ۴۸

۱-۵٫نذر ۵۱

۱-۶٫حج. ۵۳

الف:حج واجب ۵۴

۱-حجه الإسلام. ۵۴

۲-حج نذری ۵۵

۳-حج نیابتی ۵۸

ب:حج مستحبی ۶۱

۲- عوامل درون خانواده ۶۲

۲-۱٫ نفقه ۶۲

۲-۱-۱٫نفقه ی زوجه واقارب ۶۳

۲-۱-۲٫نفقه زوجه وسایر دیون شوهر. ۶۵

۲-۱-۳٫ نفقه زوجه و مطالبات عمومی ۶۶

۲-۱-۴٫تزاحم وهزینه های درمانی ۶۸

۲-۲٫نشوز زوجین. ۷۱

۲-۲-۱٫تمکین. ۷۲

۲-۲-۲٫ نشوز. ۷۴

۲-۲-۳٫ شرطیت تمکین،مانعیت نشوز. ۷۴

۲-۳٫ تعیین مسکن. ۸۲

۲-۴٫حضانت ۸۵

۲-۵٫ استیلاد ۹۲

۲-۵-۱٫حق استیلاد. ۹۳

الف:ادله اشتراکی ۹۳

ب: ادله اختصاصی ۹۸

۲-۵-۳٫موارد تزاحم حق استیلاد. ۱۰۲

الف:اختلاف درافزایش فرزند و زمان بارداری ۱۰۲

ب:مطالبه شوهردر استفاده از موانع حاملگی ۱۰۳

ج:مطالبه زوجه در استفاده ازموانع حاملگی ۱۰۴

۲-۵-۴٫حق استیلاد در حقوق. ۱۰۶

فصل سوم:ضابطه های حاکم بر حل تزاحم حقوق زوجین. ۱۰۹

۱-ضوابط فقهی. ۱۱۰

۱-۱٫عسرو حرج. ۱۱۱

۱-۱-۱٫حرج و استمتاع. ۱۱۲

۱-۱-۲٫حرج و تعیین مسکن. ۱۱۳

۱-۱-۳٫حرج واهداء عضو. ۱۱۳

۱-۲٫ضرر ۱۱۴

۱-۲-۱٫ضرر و استمتاع. ۱۱۴

۱-۲-۲٫ضرر و تعیین مسکن. ۱۱۵

۱-۳٫اضطرار ۱۱۷

۱-۴٫ضرورت ۱۱۸

۲- ضوابط عقلایی وعرفی. ۱۱۸

۲-۱٫ قاعده أهم و مهم. ۱۱۸

۲-۲٫مصلحت ۱۱۹

۲-۲-۱٫معنای مصلحت ۱۲۰

۲-۲-۲٫سنجه های مصلحت ۱۲۱

الف:درک قطعی عقل. ۱۲۱

ب:القای خصوصیت و تنقیح مناط ۱۲۲

۲-۲-۳٫مصلحت و اشتغال زوجه. ۱۲۳

۲-۲-۴٫مصلحت جمع واشتغال زوجه. ۱۲۴

۲-۲-۵٫راهکار های حل تزاحم اشتغال زوجه. ۱۲۷

۲-۲-۶٫مصلحت و حضانت ۱۳۰

۲-۳٫ضرورت عرفی. ۱۳۱

۲-۴٫اخلاق. ۱۳۲

۲-۵٫قاعده انصاف ۱۳۲

۳٫ضمانت اجرای حقوق زوجین. ۱۳۳

۳-۱٫ضمانت اجرای رفتن به حج. ۱۳۴

۳-۲-ضمانت اجرای حق تعیین مسکن. ۱۳۶

۳-۳-.ضمانت اجرای حضانت ۱۳۷

۳-۳-۱٫ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم حضانت ۱۳۷

۳-۳-۲٫ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت ۱۳۸

۳-۴٫ضمانت اجرای حق استیلاد ۱۳۸

نتایج وپیشنهادات ۱۴۴

منابع. ۱۴۵

الف)کتب فارسی ۱۴۵

ج) مقالات ۱۶۱

د) سایت اینترنتی و لوح فشرده ۱۶۲
چکیده

با بسته شدن علقه زوجیت، مجموعه ای از حقوق و تکالیف بر ذمه طرفین قرار می گیرد. در بسیاری از اوقات بین این حقوق ، در مقام اجرا، تزاحم و بر خورد به وجود می آید و زوجین برای خروج از تزاحم، دچار سردر گمی و چالش می گردند. با توجه به خلاء قانونی در حل تزاحم موجود، گاه مراجعه به محاکم نیز مفید فایده نبوده و به حل تزاحم کمکی نمی کند. این تحقیق به موارد تزاحم حقوق زوجین با توجه به عوامل پیدایش آن پرداخته است. این عوامل گاه ناشی از احقاق حق ایجاد شده در تعاملات و روابط زوجین با افراد جامعه و بیرون از خانواده است و گاه ناشی از حقوق و تکالیف بر گرفته از عقد ازدواج در حیطه خانواده می باشد. در ادامه تلاش بر این است که ضابطه ها و معیارهایی برای حل تزاحم حقوق زوجین بیان گردد و پس از تعیین حق مرجح به ضمانت اجرای آن پرداخته شده است. هرچند برای برون رفت از تزاحم در حوزه حقوق خانواده نیاز به پژوهشی جدی، گسترده و عمیق می باشد.

مقدمه

بیان مسأله

نهاد خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی زندگی بشر می باشد. با ازدواج وتشکیل خانواده زوجین حقوق تکالیفی را نسبت به هم دارا می شوند. مثل حق تمکین،امانت داری، صداقت، نفقه برای زوجه و. اهمیت و ارزشمندی این حقوق ناشی از ارج ومنزلت والای این کانون مقدس می باشد. پس آنچه که واضح و مبرهن است این است که زوجین حقوقی دارند لیکن آنچه که نیازمند بررسی وتحقیق می باشد وامری است مبهم ونامعلوم این است که در جایی که بین حقوق زوجین تزاحم حاصل می گردد حق کدامین مقدم است؟ مثلا در جایی که بین اصل استطاعت مرد و حق مطالبه مهریه ی زن تزاحم پیش می آید؛ کدام مقدم است؟آیا باید براساس اصل لاضرر عمل کرده ومانع عسروحرج مرد گشته وحق اورا بر زوجه مقدم بداریم؟ معیار اهم بودن در این موارد چیست؟از چه قواعدی می توان برای حل تزاحم بین حقوق زوجین استفاده کرد ؟ در این تحقیق سعی شده است به سؤال اصلی موضوع تحقیق پاسخ داده شود، البته پاسخ دادن به آن به همراه پاسخ دادن به سؤالات فرعی مطرح شده نیز می باشد .

مقاله - متن کامل - پایان نامه

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۷۳

99