حقوق

پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطالب

عنوان————————————————————–صفحه                                                                                                                                           

مقدمه ۱

الف) بیان مساله : ۲

ب) اهداف تحقیق: ۵

ج) سابقه و ضرورت تحقیق: ۵

د) پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق): ۶

ه) فرضیه های تحقیق: ۷

و) روش کار: ۷

۷

۸

بخش  اول  : مفاهیم  و  پیشینه جرایم  رایانه ای علیه عفت و اخلاق  عمومی در فضای مجازی ۹

فصل اول :  شناخت مفاهیم بنیادین و سیرتحولات تاریخی ۱۰

مبحث اول : تبیین مفاهیم و واژه شناسی ۱۰

گفتار اول : مفهوم جرم و جرایم رایانه ای ۱۰

۱۰

جرم رایانه ای ۱۱

۱۴

د ) جرم شبکه ۱۵

ه ) جرم فناوری اطلاعات ۱۵

گفتار دوم : مفهوم عفت و اخلاق و ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت ۱۶

الف)  مفهوم عفت و اخلاق ۱۶

ب) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت ۱۷

مبحث دوم: زمینه های پیدایش جرایم رایانه ای و جرایم علیه عفاف در تاریخ ۲۰

گفتار اول : پیشینه جرایم رایانه ای ۲۰

گفتار دوم : سیر تولد و قانونگذاری جرایم علیه عفاف ۲۴

فصل دوم : بستر سازی فضای مجازی برای تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق ۲۹

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

مبحث اول : ماهیت جرم در فضای مجازی ۲۹

گفتار اول : ویژگی جرایم رایانه ای ۲۹

الف) تخصصی و علمی بودن ۳۲

ب) دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن ۳۳

ج) پیچیدگی خاص ۳۴

د) دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری ۳۴

ه) جهانی بودن ۳۵

و) دشوار بودن کشف بزهکار ۳۵

گفتار دوم : طبقه بندی جرایم رایانه ای ۳۵

مبحث دوم : جرایم عفت و اخلاق در فضای مجازی ۴۰

گفتار اول : موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق ۴۱

گفتار دوم : مصادیق جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق ۴۵

الف ) هرزه نگاری ۴۵

ب ) توریسم جنسی ۴۷

ج ) قوادی ۴۷

د ) روابط نامشروع ۴۸

نتیجه گیری بخش اول ۵۰

بخش دوم : تحلیل ماهوی مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق ناشی از فناوری نوین ۵۱

فصل اول : نقش مستقیم فضای مجازی در شکل گیری هرزه نگاری ۵۲

مبحث اول : بررسی فقهی و حقوقی جرم هرزه نگاری ۵۳

گفتار اول : دیدگاه فقه نسبت به جرم هرزه نگاری ۵۳

گفتار دوم : تشریح ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری ۵۶

الف) عنصر قانونی : ۵۶

ب) عنصر مادی : ۵۸

ج) عنصر روانی : ۶۱

مبحث دوم : بزه دیدگان جرم هرزه نگاری ۶۲

گفتار اول : هرزه نگاری افراد بزرگسال ۶۲

گفتار دوم : هرزه نگاری کودکان و نوجوانان ۶۷

فصل دوم : نقش رایانه در تحقق جرم قیادت به عنوان وسیله ارتکاب جرم ۷۱

مبحث اول : قیادت در حقوق جزای اسلامی ۷۲

گفتار اول : قوادی از نگاه اسلام ۷۳

گفتار دوم : ارکان تشکیل دهنده جرم قیادت ۷۶

الف) عنصر قانونی : ۷۶

ب) عنصر مادی : ۷۷

ج) عنصر روانی : ۸۰

مبحث دوم : تحقق جرم قیادت در فضای مجازی ۸۰

گفتار اول : ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی رایانه ای ۸۱

الف) عنصر قانونی : ۸۱

ب) عنصر مادی : ۸۴

ج) عنصر روانی : ۸۵

گفتار دوم : بررسی آسیب های وارده جرم قوادی بر بزه دیده، مجرم و جامعه ۸۶

الف) آسیب های وارده بر بزه دیده ۸۶

ب) آسیب های وارد بر مجرم و جامعه ۸۹

نتیجه گیری ۹۲

پیشنهادات ۹۴

فهرست منابع ۹۶

چکیده لاتین ۱۰۱

مقدمه

با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و دسترسی عموم افراد جامعه به شبکه اینترنت، فضای جدیدی فرا روی متخلفین جوامع قرار گرفته است. فضایی که در آن محدودیت‌هایی همچون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و. فاقد معنا و مفهوم است. در موقعیت جدید جرایم رایانه‌ای از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. با گسترش این جرایم، جرایم رایانه‌ای مرتبط با امور غیر اخلاقی نیز افزایش یافته و تاثیر منفی بر نظام اجتماعی و پایه‌ای از جمله خانواده ها و سازمانها داشته و بیشتر کودکان و نوجوانان را مورد هجوم قرار داده است و شرایط لازم را برای ارتکاب برخی جرایم در جهت اشاعه این مفاسد آماده ساخته است. در این میان خانواده ها برای آموزش صحیح استفاده از اینترنت بسیار مؤثرند، امروزه خانواده ها فقط به خرید رایانه اکتفا می کنند ومعتقدند که فرزندان، خود استفاده از آن را یاد می گیرند در صورتی که باید ابتدا فرهنگ استفاده و تذکرهای لازم را به اضافه آموزش مناسب به فرزندان خود بدهند و سپس وسیله را مهیا کنند.جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی عبارتست از هر نوع عمل ،رفتار وگفتاری که بر خلاف عفت وپاکدامنی جامعه باشد.این جرایم متنوع ومتعددند: برخی از آنها از جمله جرایم حدی می باشند ،مثل زنا ،لواط وبعضی تعزیری هستند.مثل روابط نامشروع مادون حدوعرضه وخرید وفروش صور قبیحه وقوع برخی از این جرایم (اعم از حدی وتعزیری)با ظهوراینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است؛ ولی در برخی از آنها رایانه و اینترنت نمی تواند به عنوان واسطه ارتکاب جرم شود، مثل زنا ولواط، چرا که در وقوع چنین جرایمی حضور فیزیکی افراط شرط است. مهم‌ترین و شایع‌ترین این جرایم عبارتند از: انتشار محتوای مجرمانه، قوادی، هرزه نگاری و روابط نامشروع .ازجمله مسایلی که موجب سوء استفاده از فضای مجازی می شود  ارتکاب جرایمی تحت عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است که برخورد صحیح و منطقی قانونگذار با این مسائل را می طلبد .از این رو هدف از این تحقیق، بررسی جرایم رایانه ای منافی عفت از دیدگاه فقهی و حقوقی می باشد.

پایان نامه ها

الف) بیان مساله :

99