رشته مدیریت

پایان نامه تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس …

در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاییز ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یاورم    بوده است
 
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده فارسی..۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه.۳
۱-۲-بیان موضوع۴
۱-۳-بیان مسئله.۵
۱-۴-ضرورت تحقیق
۱-۵-اهداف تحقیق۸
۱-۶-سوالات تحقیق۹
۱-۷-فرضیات تحقیق.۹
۱-۸-روش کلی تحقیق۹
۱-۹-قلمرو تحقیق.۱۰
۱-۱۰-تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات۱۰
فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه.۱۵
۲-۲-مبانی ومفاهیم نظری۱۶
۲-۲-۱-سرمایه در گردش۱۶
۲-۲-۱-۱-تعاریف سرمایه در گردش.۱۶
۲-۲-۱-۲-منابع ومصارف سرمایه در گردش.۱۷
۲-۲-۱-۳-ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش۱۷
۲-۲-۱-۴-خالص سرمایه درگردش۱۸
۲-۲-۱-۵-عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه در گردش.۱۹
۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش.۲۱
۲-۲-۲-۱-اهمیت مدیریت سرمایه در گردش.۲۲
۲-۲-۲-۲-مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل.۲۳
۲-۲-۲-۳-مولفه های اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش۲۳
عنوان                                                                                                            صفحه
۲-۲-۳-مخارج شرکت۲۴
۲-۲-۳-۱-مخارج سرمایه ای.۲۴
۲-۲-۳-۲-مخارج عملیاتی۲۵
۲-۲-۳-۳-مخارج مالی۲۵
۲-۲-۴-نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام.۲۶
۲-۲-۵-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام.۲۷
۲-۲-۶-گردش وجوه نقد عملیاتی۲۷
۲-۲-۶-۱-تعاریف گردش وجوه نقد عملیاتی.۲۷
۲-۲-۶-۲-گزارش جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی۲۸
۲-۳-پیشینه تحقیق۲۹
۲-۳-۱-مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع.۲۹
۲-۳-۲- مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع.۳۲
۲-۴-جمع بندی ادبیات و پیشینه تحقیق۴۳
۲-۴-۱-خلاصه تحقیقات پیشین.۴۳
۲-۴-۲-جمع بندی پیشینه تحقیق.۵۰
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-مقدمه.۵۲
۳-۲-روش کلی تحقیق۵۲
۳-۳-جامعه آماری.۵۳
۳-۴-نمونه آماری و حجم آن.۵۳
۳-۵-روش نمونه گیری.۵۴
۳-۶-روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده.۵۴
۳-۷-ابزار تحقیق و موارد استفاده.۵۵
۳-۸-پایایی و اعتبار تحقیق۵۵
۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.۵۶
۳-۹-۱-روش های آماری۵۶
۳-۹-۲-سایر روش ها.۵۷
عنوان                                                                                                            صفحه
۳-۹-۳-مدل تحقیق.۵۷
۳-۹-۴-روش های رایانه ای۶۰
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱-مقدمه.۶۲
۴-۲-توصیف نمونه آماری.۶۲
۴-۳-توصیف یافته ها۶۴
۴-۴-تحلیل پیش فرض ها.۶۸
۴-۴-۱-نرمال بودن توزیع متغیر ها.۶۸
۴-۴-۲-استقلال خطی متغیر های مستقل۶۹
۴-۴-۳-ثبات واریانس ها.۷۱
۴-۴-۴-نرمال بودن توزیع باقی مانده ها۷۱
۴-۴-۵-برقراری فرض خطی بودن.۷۱
۴-۴-۶-سایر پیش فرض ها.۷۲
۴-۵-تحلیل روابط بین متغیر ها۷۲
۴-۵-۱-تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج سرمایه ای.۷۳
۴-۵-۲-تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای.۷۴
۴-۵-۳- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج عملیاتی.۷۵
۴-۵-۴- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج عملیاتی.۷۷
۴-۵-۵- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج مالی.۷۸
۴-۵-۶- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج مالی۸۰
۴-۵-۷- تعیین رابطه بین مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت.۸۱
۴-۵-۸- تعیین رابطه بین سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت۸۲
۴-۵-۹-تحلیل ناپارامتریک.۸۴
۴-۶-جمع بندی۸۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه.۹۰
۵-۲-خلاصه یافته های تحقیق.۹۰
عنوان                                                                                                            صفحه
۵-۲-۱-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل رگرسیونی.۹۰
۵-۲-۲- خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل ناپارامتریک۹۲
۵-۳-نتایج تحقیق۹۳
۵-۳-۱- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها۹۳
۵-۳-۱-۱- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی۹۴
۵-۳-۱-۲- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی یک۹۵
۵-۳-۱-۳- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی دو۹۶
۵-۳-۱-۴- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی سه.۹۷
۵-۳-۲- تفسیر نتیجه آزمون در ارتباط با سایر متغیر های مستقل۹۹
۵-۳-۳- خلاصه نتایج تحقیق .۱۰۰
۵-۴- بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه.۱۰۱
۵-۵-محدودیت های تحقیق۱۰۲
۵-۶-پیشنهادهای تحقیق۱۰۳
۵-۶-۱- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق۱۰۳
۵-۶-۲- پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی۱۰۴

مقاله - متن کامل - پایان نامه

منابع وماخذ
پیوست ها
چکیده انگلیسی
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                            صفحه
۲-۱-جدول خلاصه تحقیقات خارجی۴۳
۲-۲-جدول خلاصه تحقیقات داخلی۴۶
۴-۱- جدول توصیف نمونه آماری.۶۳
۴-۲- جدول توصیف یافته ها۶۴
عنوان                                                                                                            صفحه
۴-۳- جدول آزمون نرمال بودن متغیر ها(کلموگروف-اسمیرونوف) .۶۸
۴-۴- جدول آزمون نرمال بودن متغیر های استاندارد شده(کلموگروف-اسمیرونوف) ۶۹
۴-۵- جدول تحلیل همبستگی متغیر ها(پیرسون) .۷۰
۴-۶- جدول اعتبار سنجی برآورد های خطی۷۲
۴-۷- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج سرمایه ای۷۳
۴-۸- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه ای.۷۴
۴-۹- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج عملیاتی.۷۶
۴-۱۰- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج عملیاتی.۷۷
۴-۱۱- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج مالی۷۹
۴-۱۲- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج مالی۸۰
۴-۱۳- جدول برآورد رگرسیونی رابطه مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت.۸۱
۴-۱۴- جدول برآورد رگرسیونی رابطه سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت۸۳
۴-۱۵-جدول تحلیل همبستگی متغیر ها(اسپیرمن) ۸۵
۵-۱- جدول خلاصه رابطه بین متغیرهای مستقل و NLB100
۵-۲- جدول خلاصه رابطه  بین متغیرهای مستقل و WCR100
۵-۳- جدول خلاصه نتایج فرضیه ها۱۰۰
۵-۴- جدول خلاصه پاسخ سوالات تحقیق.۱۰۱
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                            صفحه
۴-۱-نمودار هیستوگرام توزیع مانده نقدینگی خالص.۶۶
۴-۲-نمودار هیستوگرام توزیع سرمایه در گردش مورد نیاز.۶۶
۴-۳- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج شرکت۶۶
۴-۴- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج سرمایه ای.۶۶
عنوان                                                                                                            صفحه
۴-۵- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج عملیاتی.۶۷
۴-۶- نمودار هیستوگرام توزیع مخارج مالی۶۷
۴-۷- نمودار هیستوگرام توزیع گردش وجوه نقد عملیاتی۶۷
۴-۸- نمودار هیستوگرام توزیع M/B.67
۴-۹- نمودار هیستوگرام توزیع D/E67
۴-۱۰- نمودار هیستوگرام توزیع GT67
۴-۱۱- نمودار پراکنش مانده خالص نقدینگی و مخارج شرکت۷۱
۴-۱۲- نمودار پراکنش سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج شرکت۷۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
هدف این تحقیق تعیین رابطه مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این راستا، مخارج شرکت مشتمل بر مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی به عنوان متغیر های مستقل و مانده خالص نقدینگی (NLB) و سرمایه در گردش مورد نیاز(WCR) به عنوان سنجه های مدیریت سرمایه در گردش و متغیر های وابسته تحقیق در نظر گرفته شده است. در این پژوهش همچنین متغیرهای گردش وجوه نقد عملیاتی، رشد فروش، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان سایر متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از تعداد۱۳۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۸ است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی به روش ترکیبی یا Data Panel و همچنین تحلیل همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل رگرسیونی حاکی از رابطه ای معکوس و معنادار بین مخارج شرکت مشتمل بر مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی با مدیریت سرمایه در گردش می باشد، قوی ترین رابطه به ترتیب مربوط به مخارج مالی و مجموع مخارج شرکت است روابط موجود در سایر موارد نسبتاً ضعیف است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل ناپارامتریک نیز حاکی از رابطه ای معکوس با شدت متوسط تا قوی بین مخارج شرکت و مانده خالص نقدینگی و رابطه ای معکوس و ضعیف بین مخارج شرکت و سرمایه در گردش مورد نیاز می باشد. نتایج تحقیق در مورد سایر متغیر های مستقل نیز حاکی ازرابطه ای مستقیم بین رشد فروش، D/E و گردش وجوه نقد عملیاتی و رابطه ای معکوس بینM/B  با مدیریت سرمایه در گردش می باشد. مدیران می توانند مخارج شرکت را در راستای اهداف مرتبط با سرمایه در گردش کنترل و بهینه کنند.

 
 
 
واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، مخارج سرمایه ای، مخارج عملیاتی، مخارج مالی
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
۱-۱-مقدمه
ازجمله تصمیماتی که در شرایط عدم اطمینان صورت می گیرد تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار است که به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه وظیفه جذب سرمایه های پراکنده و تخصیص بهینه این منابع را دارد. در این بازار سرمایه گذاران با انگیزه های مختلف، نقش اساسی در تأمین مالی بازی می کنند  هدف آن ها و واحدهای اقتصادی دستیابی به منابع بیشتر و حداکثر کردن ثروت است بدین لحاظ افراد برای تصمیم گیری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارد و در همین راستا سیستم حسابداری با ارائه صورت های مالی به این نیاز پاسخ می دهد. همان طور که در مبانی نظری حسابداری اکثر کشورها و ایران بیان شده است. هدف از تنظیم و ارائه صورت های مالی عبارت است از ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.(علی مدد وهمکاران، ۱۳۷۸)
یکی از مهمترین نیازهای افراد تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف است، به علت وجود گزینه ها و راه کارهای مختلف در مورد یک موضوع، انسان ها ناگزیر از تصمیم گیری هستند با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثرساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیری می نمایند.
بیش از صد سال است که مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی دست خوش تحولات عمده ای شده است و هرروز گسترش بیشتری پیداکرده وحوزه های مختلف آن به صورت تخصصی تر درآمده و به نقش خود در سازمان ها ادامه می دهند. در سده های گذشته شرکت های تولیدی صنعتی مقادیر زیادی کالا به طور انبوه تولید کرده و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری درآمده و عده زیادی از مدیران روزانه وقت خود را صرف اداره سرمایه در گردش نمایند. از دیدگاه مدیران مالی مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت اطمینان می دهد .نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی ها دال براهمیت سرمایه در گردش می باشد هرگونه تصمیمی در بخش مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شود اثرات شدیدی برروی بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.(شباهنگ،۱۳۸۱)
تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد کرده و مسئله تامین مالی آن به طوری که به سرمایه در گردش لطمه وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد.(احمدی،۱۳۹۰)
در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر مخارج شرکت را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.
 
۱-۲-بیان موضوع
 
توسعه کمی و کیفی فعالیت های تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته است و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیت های بنگاه های اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود.(رهنمای رود پشتی و همکاران، ۱۳۸۷)
مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم مدیریت مالی سازمان ها به حساب می آید، زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکت ها را تحت تأثیر قرارمی دهد. احتمال ورشگستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها و بدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت بخش قابل توجهی از کل دارایی های شرکت را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با وجود این شرکت هایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان نصر، ۲۰۰۷)
راه مدیریت کارای سرمایه در گردش از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر می کند و آن متکی به تولید، نوع تجارت، سیاست های تجاری، استراتژی و غیره می باشد. بنابراین  برای سازمان ها بسیار مهم است تا راهی را برای مدیریت کردن کارآمد سرمایه در گردش بدست بیاورند. بیشتر محققان در جست و جوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش یک سازمان را تعیین می کند بوده اند. محققان یافته اند که عوامل متعددی از قبیل رشد شرکت، اندازه و اهرم و. دارای اثر در سرمایه در گردش می باشد. (آپوهامی،۲۰۱۰)
این تحقیق به دنبال این موضوع هست که به مدیران کمک کند که اگر شرکت فرصت های رشد و امکان سرمایه گذاری پر سود دارد بتواند نقدینگی مورد نیاز را از طریق کنترل و مدیریت مخارج شرکت فراهم کند. ودر مواقعی که شرکت به افزایش موجودی و دارایی های غیر پولی به دلیل تورم علاقه دارد مخارج و سرمایه در گردش شرکت را به سوی این هدف سوق دهد. بنابراین ما در این تحقیق به دنبال تعیین رابطه  بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش هستیم.
 
۱-۳-بیان مسئله
 
مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از حوزه های تخصصی مدیریت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده پریشانی مالی و ورشکستگی اغلب شرکت ها مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است. (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۷)
احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها وبدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با این وجود شرکت هایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان، نصر،۲۰۰۷)
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است یکی از دلایل عمده که موجب می شود اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی ختم می شود، عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش می باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،۱۳۸۷)
عدم توانایی مدیران مالی در برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی ها ، موجب شکست شرکت های بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب و کارها می تواند نشان دهنده مدیریت نا کارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می دهند بوده اند. هوریجان ۱۹۶۵، لو۱۹۸۴، لیو ۱۹۹۵و سو۲۰۰۱ یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج از قبیل مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج مالی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می باشند. در این راستا ۹۵# SFAS  صورت گردش وجوه نقد را به سه قسمت تقسیم کرده است: گردش وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی. مطالعات و تحقیقات مذکور نیز مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند: مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای (سرمایه گذاری) و مخارج تامین مالی که همگی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش می باشند. (آپوهامی،۲۰۱۰)
مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید.(یعقوب نژادو همکاران،۱۳۸۹)
مدیریت دارایی های یک واحد تجاری شامل مواردی همچون متوازن ساختن و ایجاد تعادل صحیح بین دارایی هایی مانند وجوه نقد، موجود کالا، زمین و ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات و. می باشد. در باب بدهی ها، درجهت رشد واحد تجاری همیشه مبالغی از بدهی های جاری و بلند مدت وجود دارند، اما برای جلوگیری از زیاد شدن آنها و صرفه جویی در هزینه بهره باید کنترل های لازم به عمل آید. تسویه بدهی های کوتاه مدت نیاز به وجه نقد کافی دارد. عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی مخارج سرمایه ای در برخی موارد موجب گردیده که منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در جهت انجام مخارج سرمایه ای صرف گردد و شرکت ها را در تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نماید.
مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روز مره می نمایند ویکی از مهمترین این مسائل مربوط به تصمیمات سرمایه در گردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارایی های جاری، سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارایی ها تبدیل می شوند. به طوری کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش فراوان، مکرر و زمان بر است. (یعقوب نژاد و همکاران،۱۳۸۹)
مدیریت سرمایه درگردش  به طور سنتی با بهره گرفتن از نسبت  جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی می شود. این تحقیق مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند: مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج تامین مالی. این تحقیق خالص سرمایه درگردش را به سرمایه درگردش مورد نیاز (WCR)1 و مانده خالص نقدینگی (NLB)2 به عنوان مبانی اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش یک شرکت  طبقه بندی می کند. به منظور ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش WCR اندازه گیری می شود و NLB به ترتیب قدرت رشد و تخصیص سرمایه را رسیدگی می کند. بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:
چه رابطه ای بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟
 
۱-۴-ضرورت تحقیق
۱-تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد نموده است و مسئله تامین مالی آن به طوری که به سرمایه در گردش لطمه ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحد های تجاری قراردارد. نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در انتخاب ماشین آلات و نحوه تامین مالی آن ها و آثار آن بر مدیریت سرمایه در گردش کمک کند. (یعقوب نژادو همکاران ،۱۳۸۹)
۲-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع که به علت عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش صورت می گیرد، باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. .(احمدی،۱۳۹۰ )
۳- برای شرکت هایی که در حال رشد هستند ضروری است که برخی از مخارج خود را افزایش دهند، لذا عدم نگهداری سطح مطلوب نقدینگی برای تأمین این مخارج ممکن است اثرات زیان باری را بر عملیات شرکت وارد آورد. لذا نتایج این تحقیق در این خصوص رهنمود هایی ارائه می نماید. (آپوهامی،۲۰۱۰)
۱-Working Capital Requirement
۲-Net Liquidity Balance
۴۴-در این تحقیق برخی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش از قبیل مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق به مدیریت شرکت ها در مدیریت سرمایه در گردش بطور کار آمد مخصوصاً زمانی که شرکت ها دارای فرصت رشد بوده و می توانند مخارج سرمایه ای مورد نیاز تجارتشان را توسعه وگسترش دهند کمک خواهد کرد و می تواند به عنوان یک مبنا برای مدیریت سرمایه در گردش و ارزیابی عملکرد استفاده شود. (رحمان ، نصر ،۲۰۰۷)
۵-مدیریت سرمایه در گردش به ویژه برای شرکت های کوچک با اهمیت است، یک موسسه کوچک می تواند با اجاره کارخانه و تجهیزات دارایی ثابت خود را به حداقل برساند اما راهی برای اجتناب از سرمایه گذاری در صندوق و حسابهای دریافتنی یا موجودی ها ندارد. (یعقوب نژادو همکاران ،۱۳۸۹)
بیشتر مطالعات قبلی در مورد سرمایه در گردش، بر سود آوری شرکت و ارتباط آن با مدیریت سرمایه در گردش تمرکز داشته اند. با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند ویژگی های شرکت و صنعت، ساختار سرمایه، رشد فروش، اهرم، اندازه شرکت، گردش وجوه نقد عملیاتی ونوع واندازه مخارج بر مدیریت سرمایه در گردش است. در محیط اقتصادی کشور ما که از یک سو بازار سرمایه در مراحل اولیه رشد قراردارد و از سوی دیگر به دلیل موقعیت تورمی و همچنین رایج نبودن تامین مالی از طریق بانک ها، بررسی عوامل شاخص و موثری مانند نوع واندازه مخارج از قبیل مخارج سرمایه ای، مخارج عملیاتی و مخارج مالی بر مدیریت سرمایه در گردش از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی بررسی رابطه بین مخارج سرمایه ای، عملیاتی و مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
 
۱-۵-اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق .
 
  اهداف فرعی:
۱- تعیین رابطه بین مخارج سرمایه ای و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.
۲- تعیین رابطه بین مخارج عملیاتی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.
۳- تعیین رابطه بین مخارج مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق.
۱-۶ -سوالات تحقیق
سوال اصلی:
چه رابطه ای بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

99