رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

عنوان :
مطالعه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی(مطالعه موردی: مقایسه شرکت­های هواپیمایی ترکیش و ایران­ایر در شهر کرمانشاه در سال ۹۲)
 
خرداد۱۳۹۳

   

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
چکیده ۱
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.۶
۱-۴ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.۸
۱-۵ اهداف مشخص تحقیق ۹
۱-۶ استفاده­کنندگان تحقیق .۹
۱-۷ فرضیه ­های تحقیق.۱۰
۱-۸ تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها .۱۰
۱-۹ مدل مفهومی تحقیق  .۱۵
۱-۱۰ قلمرو تحقیق.۱۶
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۱۹
۲-۲ مبانی نظری.۱۹
۲-۲-۱ فناوری اطلاعات .۱۹
۲-۲-۱-۱ تعاریف و مفهوم­سازی.۱۹
۲-۲-۱-۲ تاریخچه و سیر تحول فناوری اطلاعات          .۲۱
۲-۲-۱-۳ سیستم های کاربردی فناوری اطلاعات در سازمان .۲۴
۲-۲-۱-۴ ابعاد فناوری اطلاعات۲۴
۲-۲-۱-۵ کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت ۲۵
۲-۲-۱-۶ ضرورت فناوری اطلاعات ۲۶
۲-۲-۱-۷ اثربخشی فناوری اطلاعات.۲۶
۲-۲-۲ مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی۳۱
۲-۲-۲-۱ تعاریف و مفهوم­سازی          ۳۱
۲-۲-۲-۲ اهداف مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی .۳۶
۲-۲-۲-۳ انواع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۳۶
۲-۲-۲-۴ مزایای استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی .۳۷
۲-۲-۲-۵ تاثیر بهبود کسب و کارهای اینترنتی ۳۹
۲-۲-۲-۶ مراحل پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی          ۴۰
۲-۲-۲-۷ پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ۴۰
۲-۲-۳ تجارت الکترونیک ۶۳
۲-۲-۳-۱ تعاریف و مفهوم سازی .۶۳
۲-۲-۳-۲ مفهوم رقابت در اقتصاد دیجیتالی .۶۶
۲-۲-۳-۳ منافع تجارت الکترونیک برای مشتریان.۶۶

دانلود مقاله و پایان نامه

۲-۲-۳-۴ مزایای تجارت الکترونیک ۶۶
۲-۲-۳-۵ محدودیتهای فنی تجارت الکترونیک .۶۸
۲-۲-۳-۶ طبقه ­بندی تجارت الکترونیک .۶۹
۲-۲-۳-۷ فرآیندهای اساسی تجارت الکترونیک ۷۳
۲-۲-۴ مدیریت زنجیره تامین ۷۸
۲-۲-۴-۱ تعاریف و مفهوم سازی ۷۸
۲-۲-۴-۲ سیستم های مدیریت زنجیره تامین ۸۱
۲-۲-۴-۳ ارزش تجاری سیستم های مدیریت زنجیره تامین .۸۴
۲-۲-۴-۴ پنج عملکرد برای مدیریت زنجیره تامین .۸۴
۲-۲-۴-۵ دلایل و ضرورتهای مدیریت زنجیره تامین ۸۶
۲-۲-۴-۶ مدیریت زنجیره تامین با بهره گرفتن از عامل ها و پیدایش­ها۸۷
۲-۲-۴-۷ تدارک الکترونیک .۸۷
۲-۲-۵ یکپارچگی درونی ۹۷
۲-۲-۵-۱ تعاریف و مفهوم سازی .۹۷
۲-۲-۵-۲ یکپارچگی فرآیند کسب و کار .۱۰۳
۲-۲-۵-۳ سلسله مراتب یکپارچگی.۱۰۳
۲-۲-۵-۴ درجات مختلف یکپارچگی ۱۰۵
۲-۲-۵-۵ خصوصیات سیستم های یکپارچه ۱۰۶
۲-۲-۵-۶ انواع یکپارچه سازی . ۱۰۷
۲-۲-۵-۷ سطوح یکپارچگی ۱۰۷
۲-۲-۶ مهارتها و شایستگی های مدیریتی          .۱۱۴
۲-۲-۶-۱ تعاریف و مفهوم سازی ۱۱۴
۲-۲-۶-۲ انواع مهارتهای مدیریتی ۱۱۶
۲-۲-۶-۳ خوشه های شایستگی مدیران .۱۱۹
۲-۲-۷ حمایت شریک .۱۲۰
۲-۲-۷-۱ تعاریف و مفهوم سازی ۱۲۰
۲-۲-۷-۲ انواع استراتژیهای همکاری در زنجیره­های تامین الکترونیکی۱۲۱
۲-۲-۷-۳ منافع همکاری همه جانبه شرکا در زنجیره تامین الکترونیکی ۱۲۲
۲-۲-۷-۴ مبانی تدوین مدل­های همکاری .۱۲۲
۲-۲-۷-۵ همکاری در زنجیره تامین ۱۲۳
۲-۲-۸ رقابت .۱۲۴
۲-۲-۸-۱ تعاریف و مفهوم­سازی          .۱۲۴
۲-۲-۸-۲ توانمندیهای رقابتی ۱۲۵
۲-۲-۸-۳ رقابت پذیری .۱۲۷
۲-۲-۸-۴ مزیت رقابتی ۱۲۷
۲-۲-۸-۵ مزیت رقابتی پایدار در بازارها .۱۳۰
۲-۲-۸-۶ نقش فناوری اطلاعات در پایدارسازی .۱۳۱
۲-۲-۸-۷ دستیابی به تناسب استراتژیک ۱۳۲
۲-۲-۹ پیشرفت عملکرد          ۱۳۳
۲-۲-۹-۱ تعاریف و مفهوم­سازی ۱۳۳
۲-۲-۹-۲ تعیین عملکرد زنجیره تامین در سطوح سه گانه .۱۳۵
۲-۲-۹-۳ مدیریت عملکرد .۱۳۷
۲-۲-۹-۴ عملکرد زنجیره تامین .۱۳۹
۲-۲-۹-۵ نقش الگوبرداری در زنجیره تامین .۱۴۰
۲-۲-۹-۶ اندازه­گیره عملکرد زنجیره تامین ۱۴۰
۲-۳ پیشینه تحقیق ۱۴۲
۲-۴ جمع بندی           ۱۴۶
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱مقدمه۱۴۹
۳-۲ روش پژوهش ۱۴۹
۳-۳ روش نمونه گیری و حجم نمونه ۱۵۰
۳-۴ روشها و ابزار گردآوری داده ها ۱۵۱
۳-۵ نحوه امتیاز بندی پرسشنامه ۱۵۲
۳-۶ روایی و پایایی پرسشنامه ۱۵۲
۳-۷ روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ ها .۱۵۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده
۴-۱ مقدمه.۱۶۱
۴-۲ تحلیل توصیفی داده­ ها ۱۶۱
۴-۳ آزمون فرضیات .۱۶۶
۴-۴ تحلیل عاملی تائیدی هر یک از متغییرها ۱۷۰
۴-۵ تحلیل مسیر ۱۷۳
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۵-۱ مقدمه .۱۸۳
۵-۲ نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش۱۸۳
۵-۳ پیشنهادات برگرفته از نتایج پژوهش ۱۸۶
۵-۴ پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۱۸۸
۵-۵ موانع پژوهش .۱۸۹
منابع فارسی ۱۹۰
منابع انگلیسی .۱۹۷
 
 
فهرست جداول :
عنوان                                                                                                      شماره صفحه
جدول۱-۱ : مقایسه دیدگاه های مختلف در رابطه با متغییرهای تحقیق.۷
جدول۱-۲ : جدول تعیین متغییرهای تحقیق۱۶
جدول۲-۱ : تعاریف فناوری اطلاعات.۲۰
جدول۲-۲ :مزایای E-CRMاز دیدگاه ژیوگاس و کیرسی.۳۸
جدول۲-۳ : ماتریس کاربرد ابزارهای فناوری اطلاعات درE-CRM .42
جدول۲-۴ : ماتریس کاربرد ابزارها در نقاط مختلف.۴۲
جدول۲-۵ :رابطه بازاریابی سنتی،CRMوE-CRM .55
جدول۲-۶ : تجارت الکترونیک:سیستم ها و برنامه های کاربردی.۷۱
جدول۲-۷ : برنامه های کاربردی تجارت الکترونیک۷۷
جدول۲-۸ : منافع تجارت الکترونیک۷۸    جدول۲-۹ : محدودیتهای تجارت الکترونیک و رتبه بندی آنها۷۸
جدول۲-۱۰ : عناصر یکپارچه سازی سازمان۱۰۴
جدول۲-۱۱ : چارچوب یکپارچه سازی سازمان۱۰۸
جدول۲-۱۲ : مزایا و معایب ابزارهای یکپارچه سازی۱۱۳
جدول۲-۱۳ : شاخص های عملکردی زنجیره تامین۱۳۴
جدول۲-۱۴ : چارچوب پیشنهادی برای شاخصهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین۱۳۶
جدول۲-۱۵ :ابعاد نه گانه برای تحلیل مدیریت عملکرد.۱۳۸
جدول۲-۱۶ : شاخص های ارزیابی عملکرد۱۳
جدول۳-۱ : دسته بندی سوالات پرسشنامه.۱۵۲
جدول۳-۲ : نتایج آلفای کرونباخ .۱۵۴
جدول۴-۱ : وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت۱۶۱
جدول۴-۲ : وضعیت سن افراد.۱۶۲
جدول۴-۳ : وضعیت تاهل افراد.۱۶۳
جدول۴-۴ : وضعیت تحصیل افراد.۱۶۴
جدول۴-۵ : میزان سنوات خدمت۱۶۵
جدول۴-۶ : نرمال بودن داده ها۱۶
جدول۴-۷ : همبستگی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و یکپارچه سازی درونی.۱۶۷
جدول۴-۸ : همبستگی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و مهارتهای مدیریتی.۱۶۷
جدول۴-۹ : همبستگی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و حمایت شریک۱۶۸
جدول۴-۱۰ : همبستگی تجارت الکترونیک و یکپارچگی درونی.۱۶۸
جدول۴-۱۱ : همبستگی تجارت الکترونیک و مهارتهای مدیریتی۱۶۹
جدول۴-۱۲ : همبستگی تجارت الکترونیک و حمایت شریک.۱۶۹
جدول۴-۱۳ : همبستگی ابعاد مدیریت زنجیره تامین و پیشرفت عملکرد.۱۷۰
جدول۴-۱۴ :شاخص برازش مدل ایران ایر۱۷۵
جدول۴-۱۵ :شاخص برازش مدل ترکیش .۱۷۷
جدول۴-۱۶ : شاخص برازش مدل تلفیقی۱۷۹
جدول۴-۱۷ : بررسی فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از مدل تحلیل مسیر شرکت ایران ایر۱۷۹
جدول۴-۱۸ : بررسی فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از مدل تحلیل مسیر شرکت ترکیش        ۱۸۰
جدول۴-۱۹ : بررسی فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از مدل تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت۱۸۱
 
 
فهرست شکل­ها :
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
شکل۱-۱ :مدل مفهومی پژوهش۱۵
شکل۲-۱ : سیر تحول فناوری اطلاعات۲۳
شکل۲-۲ : تمهیدات لازم قبل از پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی.۴۳
شکل۲-۳ : کارکردها و منافع کلیدیE-CRM53
شکل۲-۴ : ابعاد مختلف مدیریت ارتباط با مشتری          ۶۳
شکل۲-۵ : دیدگاه نافع تجارت الکترونیک         ۶۸
شکل۲-۶ : نه جز کلیدی، معماری فرآیند تجارت الکترونیک۷۴
شکل۲-۷:عوامل تاثیرگذار بر رشد تجارت الکترونیکی۷۶
شکل۲-۸ :خانه مدیریت زنجیره تامین.۸۳
شکل۲-۹ : هدف اصلی زنجیره تامین و چگونگی حصول آن.۸۹
شکل۲-۱۰ : عوامل موثر در مدیریت موفق زنجیره تامین۹۰
شکل۲-۱۱ : الگوی ایجاد تناسب بین استراتژیهای رقابتی و کارکردی۹۲
شکل۲-۱۲ : دو ستون اساسی مدیریت زنجیره تامین.۹۸
شکل۲-۱۳ : الزامات جدید مزیت رقابتی پایدار.۱۳۱
شکل۲-۱۴ :شاخصهای عملکردی زنجیره تامین در سطوح سه گانه۱۳۵
شکل۴-۱ : مدل اندازه گیری مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی۱۷۰
شکل۴-۲ : مدل اندازه گیری تجارت الکترونیک.۱۷۱
شکل۴-۳ : مدل اندازه گیری یکپارچگی درونی۱۷۱
شکل۴-۴ : مدل اندازه گیری مهارهای مدیریتی.۱۷۲
شکل۴-۵ : مدل اندازه گیری حمایت شریک.۱۷۲
شکل ۴-۶ : مدل اندازه ­گیری پیشرفت عملکرد زنجیره تامین         ۱۷۳
شکل۴-۷ : تحلیل مسیر مدل ایران ایر.۱۷۴
شکل۴-۸ : تحلیل مسیر مدل ترکیش.۱۷۶
شکل۴-۹ : تحلیل مسیر مدل تلفیقی دو شرکت هواپیمایی۱۷۸
 
نمودارها:
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
۴-۱ نمودار جنسیت.۱۶۱
۴-۲ نمودار وضعیت سن.۱۶۲
۴-۳ نمودار وضعیت تاهل۱۶۳
۴-۴ نمودار تحصیلات.۱۶۴
۴-۵ نمودار سنوات خدمت۱۶۵
 
 
پیوست­ها:
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
ضمیمه شماره یک:پرسشنامه۲۱۲
ضمیمه شماره دو:خروجی نرم افزار.۲۱۷
 
 
چکیده :
پیشرفت­های گوناگون در توانمندیهای فناوری اطلاعات،چهره صنعت را نسبت به گذشته به سرعت متحول ساخته است.اتخاذ و اجرای فناوری اطلاعات یکی از روش­هایی است که شخصیت رقابتی متمایزی به شرکتها و زنجیره تامین اعمال می­نماید،پذیرش فناوری اطلاعات و اجرای کارامد آن می ­تواند توزیع سریع و دقیق اطلاعات و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی را بهبود بخشد و باعث افزایش کارایی و پیشرفت عملکرد زنجیره تامین گردد.مدیریت زنجیره تامین برای شرکتهای مدرن به راه مهمی در گرفتن امتیاز رقابتی تبدیل شده و فناوری اطلاعات بنحو گسترده­ای به توسعه آن کمک می­ کند و لازمه اداره موثر زنجیره های تامین پیچیده امروزی است.ارزش فناوری اطلاعات زمانی آشکار می­شود که در محیط­های رقابتی و غیر قابل پیش بینی اطلاعات صحیح،لازم و به موقع را ارائه می­دهد. هدف اصلی از این پژوهش طراحی مدل مفهومی مطالعه تاثیر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین در شرایط رقابتی می­باشد.این مدل شامل متغییرهای مستقل مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و تجارت الکترونیک بر متغییرهای وابسته یکپارچگی­درونی،مهارتهای مدیریتی و حمایت شریک و تاثیر آنها بر پیشرفت عملکرد در شرایط رقابتی است.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع گردآوری داده­ ها توصیفی-پیمایشی می­باشد.جامعه آماری شامل کارکنان شرکتهای هواپیمایی ترکیش و ایران ایر به تعداد ۱۰۵ نفر در شهر کرمانشاه می­باشد که با بهره گرفتن از فرمول کوکران یک نمونه به حجم ۸۳ نفر انتخاب و پس از توزیع پرسشنامه ۷۹ مورد بصورت صحیح برگردانیده شد.برای آزمون فرضیات از پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت پنج گزینه­ای استفاده شده است که روایی محتوای آن توسط اساتید و کارشناسان تائید شده و پایایی آن با آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که۹۴ %می­باشد،پژوهش حاضر شامل نه فرضیه می­باشد که پس از جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از نرم­افزارهایSPSS وAMOSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند که مدل تحلیل مسیر تلفیقی دو شرکت هواپیمایی نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنی دار بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و حمایت شریک،تجارت الکترونیک بریکپارچگی درونی،مهارتهای مدیریتی و حمایت شریک ومهارتهای مدیریتی بر پیشرفت عملکرد و همچنین حمایت شریک برپیشرفت عملکرد و عدم وجود رابطه مثبت و معنی­دار بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر یکپارچگی­درونی و مهارتهای مدیریتی و یکپارچگی درونی برپیشرفت عملکرد می­باشد.
 
واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات،مدیریت زنجیره تامین،پیشرفت عملکرد،شرایط رقابتی،شرکتهای هواپیمایی ترکیش و ایران­ایر.
 
فصل اول:
کلیات پژوهش
 
 

  • مقدمه

انتخاب فناوری اطلاعاتدر طول یک زنجیره تأمینبطور فزآینده­ای به یک ضرورت برای بهتر کردن عملکرد زنجیره تأمین تبدیل شده است(لای­ودیگران،۲۰۰۰).مدیریت زنجیره تأمین بر جریان­های مؤثر و سودمند فاکتورهای فیزیکی و اطلاعاتی که هر دو در برآورده کردن سودآور نیازهای مشتری مؤثر هستند،تأکید دارد(استیونز،۱۹۸۹).مدیریت زنجیره تأمین که در شکل جدید خود شامل بخش­هایی از تجارت الکترونیک و یکی از شاخه­های جدید مدیریت است که روز به روز در حال توسعه و پیشرفت می­باشد و در جستجوی راه­هایی برای کاهش چرخه تولید محصول و خدمت مطلوب است،مدیریت زنجیره تأمین جدیدترین پیشرفت­های علم مدیریت و فناوری را مورد استفاده قرارمی­دهد،نتیجه این مسئله پیدایش سازمان­های مجازی،کاهش قابل ملاحظه قیمت­ها، افزایش کارایی، افزایش چشمگیر سود،پیشرفت عملکرد کلی سازمان و ارتقاء ارائه خدمت به مشتری بوده است(اخشابی،۱۳۹۰).
امروزه SCM از موقعیت جنبی و کمک کننده رخت بربسته و به عنصر استراتژیک شناخته شده ای تبدیل شده که می ­تواند تأثیر مثبت و ملموسی روی فعالیت های سازمان بگذارد(لانسیونی،۲۰۰۸).برای مدیریت مؤثر و سودمند یک زنجیره تأمین و بدست آوردن یک امتیاز رقابتی،بکارگیریIT به نحو فزآینده­ای دارای اهمیت شده است.اطلاعات کلیدSCM موفق است زیرا هیچ محصولی یا خدمتی به جریان نمی­افتد تا زمانیکه اطلاعات به جریان نیفتد(اخشابی،۱۳۹۰).
در محیط کارIT نقش مهمی در عملکرد مؤسسه بازی می­ کند،IT جریان اطلاعاتی را در اختیار قرارمی­دهد که زنجیره تأمین را مقاوم­تر و انعطاف پذیرتر می­سازد بدون اینکه بازدهی آنرا تضعیف کند(بایراکتار، ۲۰۰۹).چرا که یکپارچگیITیکپارچگی زنجیره­تأمین و انعطاف­پذیری را بدنبال دارد(اریک و دیگران،۲۰۱۰).امروزه زنجیره تأمین در رأس فعالیت­های سازمانی قرارگرفته و از آنجا کهIT عنصری مهم در SCM است، بنابراین مطالعه تأثیر آن بر سازمانه­ای امروزی بسیار مهم است(شاوی کی،۲۰۰۳).
 
۱-۲ بیان مسئله
بسیاری از سازمان­های امروزی در دنیا به سمت بزرگتر شدن و افزایش محیط فعال کسب و کارشان پیش می­روند،از دلایل این امر پاسخگویی به نیازهای چندگانه مشتریان می­باشد،مدیران سعی می­ کنند از طریق برآوردن نیازهای چند جانبه مشتریان آنها را به سازمانشان وفاداتر سازند(بالدوین جی و دیگران، ۲۰۰۰).
میشل پورتر فناوری اطلاعات را عامل اصلی در ارتقای موقعیت رقابتی بنگاه می­داند و معتقد است که توسعه و تغییرات فناوری فی­نفسه دارای ارزش نیست،بلکه ارزش تغییرات از آنجا ناشی  می­شود که این تغییرات بر مزیت­های رقابتی شرکت ها مؤثر است.به عقیده اسکینز تغییرات عمده در مدیریت بدلیل بوجود آمدن پیشرفت های فناوری است. فناوری جدید تهدیدات و فرصت­های جدیدی بوجود می­آورد و تغییر در فناوری باعث تغییر در روش تجارت بنگاه­ها می­گردد وسیستم­های سازمانی و اجتماعی را متحول می­سازد و باعث ارتقای بهره­وری و توسعه اقتصادی می­گردد و بر استاندارد­های زندگی افزوده  مزیت رقابتی را بالا  می­برد.IT به سازمان این امکان را می­دهد تا با کاهش هزینه­ها،حوزه­های نفوذ خود را در بازار در سطح دنیا گسترده سازد و بتواند برای هر یک از مشتریان برنامه و تاکتیک مجزا و کاربردی اجرا نماید(کامرانی،۱۳۸۶: ۱۶).لواری(۲۰۰۰) اعلام نمود که پذیرشIT در زنجیره تأمین باعث کاهش زمان چرخه، اثر شلاق چرمی و نیز بهبود کانال­های توزیع می­گردد(لواری،۲۰۰۰).

اطلاعات یک نقش بهینه و پیشرو در تمام عملیات زنجیره تأمین بر عهده دارد،توسعهIT،روشهایی را که سازمانها از طریق مدیریت زنجیره تأمین به مزیت رقابتی دست می­یابند را تغییر داده است وسازمان­ها و شرکت­های موفق هموارهIT را جهت توسعه استراتژی های کسب و کار خود بکار گرفته­اند که تأثیر بسزایی بر کل زنجیره­تأمین دارد(شین­گیوکیانگ و همکاران،۲۰۰۱).ظهور فناوری­های نوین و ایجاد تحولات عظیم در بازارهای جهانی،مدیریت زنجیره تأمین را بیش از پیش ضروری ساخته است،به نحوی که سازمان­های مختلف جهت ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی خود ناگزیر به استفاده ازSCM می­باشد و از دلایل اهمیت SCM میتوان به:افزایش سرعت تغییر فناوری،جهانی شدن تجارت و تمایل به منبع یابی بیرونی اشاره کرد(غضنفری و فتح اله،۱۳۸۹ : ۲۰).
به گفته چوبرا و میندل((۲۰۰۱استراتژی رقابتیدر واقع در برگیرنده مجموعه ­ای از نیازهای مشتری است که یک شرکت در جستجوی برآورده ساختن آنها از طریق محصولات خود می­باشد،وجود تناسب و هماهنگی میان استراتژی رقابتی و استراتژی زنجیره­تأمین شرکت بسیار مهم است،زیرا در این صورت میان اولویت­ها و نیازهای مشتریان با قابلیت­های زنجیره تأمین تناسب منطقی بوجود خواهد آمد(حسن زاده و جعفریان،۱۳۸۹: ۱۷٫(در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگی­های محیط­های جدید تولیدی و طبیعت مشتریان،SCM بعنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا،اطلاعات و جریانات مالی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارا است.در این بینIT بعنوان بستر اساسی یکپارچه­سازی درونی وبیرونی سازمانها با مفهوم SCM در آمیخته است(غضنفری و فتح اله،۱۳۸۹: ۳۴۰).
هدف اصلیSCM حداکثر نمودن مجموع ارزش ایجاد شده است که در شکل جدید خود شامل بخش­هایی از تجارت و کسب و کار الکترونیک نیز می­باشد که یکی از شاخه­های نوظهور مدیریت است که روز به روز در حال پیشرفت و تکامل است و بدنبال راه­هایی برای کاهش هر چه بیشتر سیکل تولید محصول و خدمات مورد نظر است و در این راه جدیدترین پیشرفت­های علم مدیریت و فناوری بهره می­برد، حاصل این امر ظهور سازمان­های مجازی،کاهش چشمگیر هزینه­ها، افزایش کارایی،افزایش قابل توجه سود،بهبود عملکرد کلی سازمان و ارتقاء سطح خدمت دهی به مشتریان بوده است.یکپارچگی فعالیت­های زنجیره تأمین با فناوری­هایی که برای انجام این فعالیت­ها از آنها استفاده می­شود،از ضروریات رقابتی اغلب سازمان­ها است.در این راستا سازمان­ها لازم است خود را با اتخاذ و اجرای فناوری زنجیره تأمین و تجارت الکترونیک هماهنگ سازند،در غیراین صورت نه تنها نفوذ به بازارهای جدید امکان پذیر نیست بلکه ممکن است سهم بازار خود را نتوانند حفظ نمایند(جعفرنژاد و عموزاد،۲۳۰:۱۳۹۱).
IT        به شرکای زنجیره تأمین اجازه می­دهد تا عملکردی به عنوان یک موجودیت واحد داشته باشند. رویکرد زنجیره تأمین در تحلیل فعالیت­های درون سازمانی ابزاری موثردر شناخت نقاط ضعف و قوت و تصمیم ­گیری در مورد هر یک از فعالیت­ها است.گسترش استفاده ازIT در فعالیت­های زنجیره تأمین، پتانسیل ایجاد ارزش در زنجیره را افزایش می­دهد،امروزه رقابت بازار از رقابت اولیه بین شرکت­ها به رقابت بین زنجیره های تأمین تغییر پیدا کرده است و از رقابت بین محصولات به رقابت بین خدمات تغییر یافته است.IT وSCM موقعیت­های بزرگی را بوجود می­آورد،از منابع کاربردی مستقیم گرفته تا خلق امتیازات استراتژیک،شرکت­ها همواره با بهره­ گیری ازIT تجارت­های حیاتی را رهبری کرده و شبکه ­های بازاریابی حیاتی را  بوجود می­آورند.امروزه که عصر انفجار اطلاعات است اگر یک موسسه بتواند خود را با فناوری اطلاعات پیشرفته وفق دهد راز بقا و توسعه آن خواهد بود.تاثیری کهIT برSCM می­گذارد آن را توانمند و کارا و اثربخشی آن را در کلیه سطوح افزایش می­دهد که در نتیجه آن توانمندی در موقعیت رقابتی و بهبود عملکرد فرآیند زنجیره تأمینو نهایتاً توسعه و پیشرفت را برای موسسه به دنبال خواهد داشت.
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه محیط کسب و کار بزرگ توسط عدم قطعیت و تنوع مشخص می­شود،ثابت شده است که مهمترین عنصر استراتژیک برای ایجاد مزیت رقابتی در این محیطIT می­باشد،ITبرای رقابت یعنی:کیفیت،قابلیت اعتماد و اطمینان،انعطاف­پذیری،خدمات به مشتریان،خدمات پس از فروش،مدیریت زنجیره تأمین وکه حصول این اهداف استراتژیک را تسهیل می­ کنند(تئودورو،۲۰۰۶).
قلب یک سیستم زنجیره تأمین شامل سیستم پردازش سفارشات بوده که به عنوان ابزار ارتباطی بین مشتری و صنعت عمل کرده و باعث تحرک صنعت وSCM می­گردد،در نتیجه هر قدر این سیستم ارتباطی بهینه­تر داشته باشد زمان و هزینه عملیات در سیستم تأمین به حداقل رسیده و سود دهی یا مزیت رقابتی افزایش می­یابد،به منظور افزایش سرعت تبادل اطلاعات و بهبود کیفیت آن امروزه بکارگیری سیستم­هایIT یک امر مرسوم و در حال گسترش می­باشد(نیلی­پورطباطبایی و دیگران،۱۳۹۱).موفقیت خیلی از سازمان­های خصوصی و دولتی به توانایی آنها در ارائه خروجی های مصوب وابسته است،ارائه خدمات بهتر در یک طیف وسیع و با هزینه­ای پایین و انجام سریع آن(فارلی و کویستر،۲۰۰۵٫(بسیاری از شرکت­ها در کلاس جهانی خیلی از موفقیت­هایشان را بهSCM نسبت می­ دهند یعنی آنچه که بطور وسیعی توسطIT حمایت می­شود(ویز و هیگینز،۱۹۹۳).
اتخاذ و اجرایIT یکی از روش­هایی است که شخصیت رقابتی متمایزی به شرکت­ها و زنجیره تأمین اعمال می­نماید،پذیرشIT و اجرای کارآمد آن می ­تواند همکاری بین اعضای زنجیره تأمین را ازطریق انتقال و توزیع سریع اطلاعات دقیق و بکارگیری سیستم­های اطلاعاتی بهبود بخشد و باعث افزایش کارایی زنجیره تأمین گردد(درودچی و نیک­مهر،۱۳۸۶).در طول دو دهه اخیر مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف بواسطه پیشرفت در فناوری،جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصادی سیاسی بوده ­اند.با افزایش تعداد رقبا،سازمان­ها مجبورند که سریعاً فرآیندهای درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت بهبود بخشند،برنیازهای بیشتری تمرکز نموده و برای کاهش هزینه­ های زنجیره­تأمین و افزایش توان پاسخگویی در برابر خواست­های مشتریان،در طول کل زنجیره تأمین یکپارچگی ایجاد نمایند(غضنفری و فتح­اله،۳۴۰:۱۳۸۹).
جدول(۱-۱)مقایسه دیدگاه­های مختلف در رابطه با متغیرهای تحقیق

اجزای متغیرهای مستقل و وابستهدیدگاه ۱دیدگاه ۲دیدگاه۳تحلیل محقق
الف)متغیرمستقل
۱-فناوری اطلاعات
 
IT انقلابی است که هدف آن ایجاد بنیان زنجیره تأمین الکترونیک است و کاربرد هوشمندانه IT تبادل اطلاعات را به صورت اینترنتی امکان پذیر می کند(فارلی و کوبستر ۲۰۰۵)
 
IT عبارت است از همه شکل های فناوری که برای ایجاد ذخیره سازی و استفاده از شکل های مختلف اطلاعات شامل :اطلاعات تجاری،مکالمات صوتی،تصاویر متحرک،داده­های چندرسانه­ای و بکار می­رود.
(science coalition)
 
IT شاخه ای از فناوری است که با بهره گرفتن از سخت افزار،نرم افزار و شبکه افزار مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های :ذخیره سازی، دستکاری، انتقال ، مدیریت ، کنترل و داده آماری خودکار امکان پذیر می سازد.(دانشگاه MIT )
 
IT به عنوان ابزار و بستر توسعه رقابت برای سازمان ها دارای مزایای بیشماری است.نوآوریهای بدست آمده از طریق IT راه های جدید در اختیار موسسات برای مدیریت روابط زنجیره تأمین خلق می­ کند و نیز پیشرفت عملکرد را برای شرکت­ها در محیط هایی با تکنولوژی پیشرفته و غیر قابل پیش بینی به دنبال خواهد داشت.
 
۱-۱مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی E-CRME-CRM سیستم راهبردی است برای جمع­آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان بصورت الکترونیکی تا به ایجاد روابط قوی تر با آنها منجر شود(پارسائیان ،۱۳۸۳)اهدافE-CRM را عموماً می توان در سه گروه صرفه جویی و هزینه ها، افزایش درآمد و اثرات­استراتژیک قرارداد(بارنت،۲۰۰۱E-CRM استراتژی است که به شرکت کمک می کند تا روابط بلند مدت پایداری با مشتریان ایجاد کند و سود خود را از طریق راهبرد تمرکز بر مشتر ی و سیستم مددیریتی صحیح افزایش دهد(بلدی و اوپولوس ۲۰۰۶)با رشد فزآیند IT شرکت ها دیگر نباید استفاده از مزیت­های دیجیتالی روابط با مشتری را به عنوان یک گزینه نگاه کنند،بلکه باید آن را ضرورتی انکار ناپذیر بدانند.
E-CRM برای تمامی شرکت­ها در این عصر یک سرمایه گذاری راهبردی به حساب می آید.
۱-۲ تجارت الکترونیک E-commerceتجارت الکترونیک به عمل انجام امور تجاری و هدایت آنها به صورت الکترونیک گفته می شود.(فرهمند و فیروز کوهی ،۱۳۸۶)تجارت الکترونیک یعنی هر شکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین دینفع بجای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی بصورت الکترونیکی تعامل کنند(اتحادیه اروپا،۲۰۰۲)امروزه تجارت الکترونیک به عنوان یکی از مظاهر واقعی کاربرد IT و ارتباطات مطرح است ،مزایای فراوان استفاده از EC به قدری مورد توجه همه ذینفعان قرارگرفته که برخی از شرکت­ها اشتراتژی رقابتی خود را استراتژی ECانتخاب کرده اند.(توربان،۲۰۰۶)تجارت الکترونیک در واقع راهی برای بهره وری بیشتر ، سرعت نوآوری و خلق ارزش های جدید و کاهش هزینه ها در یک سازمان است .
 
 
 
 
 
ب) متغیروابسته
۲-مدیریت زنجیره تأمین SCM
زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت های مرتبط با جریان و مبادله ی کالاها و خدمات ، از مرحله ماده خام اولیه تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقالات علاوه بر جریان مواد،شامل جریان اطلاعات و مالی نیز می­شود(آنجلس وناف،۲۰۰۱) 
SCM یک شبکه از شرکت های در تبادل با هم می­باشند که در نهایت محصول یا خدمت رابه مشتری ارائه می­ کنند و ارتباط­دهی را از گردش جریان مواد خام تا تحویل نهایی را در برمی­گیرد (الرام،۱۹۹۱)
 
SCM قابل اجرا و کارآمد براساس اطلاعات دقیق و انتقال و توزیع آن صحیح و با کیفیت بالا شکل می­گیرد .(چیانگ،۲۰۰۰)
 
رویکرد SCM در تحلیل فعالیت های درون سازمانی ابزاری موثر در شناخت نقاط ضعف و قوت و تصمیم گیری در مورد هر یک از این فعالیت­ها است.
۲-۱ یکپارچگی درونییکپارچگی درونی به عنوان برقرارکننده ارتباطات و هماهنگی بخش های مختلف  زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد فرایند تعریف می­شود(سارکر و دیگران ،۲۰۰۱).یکپارچگی درونی ارزش را از طریق کارایی هماهنگ خلق می کند.(لی ،۱۹۹۷).یکپارچگی درونی به مجموعه ای از فعالیت های سازگار که در ارتباط متقابل ، اهداف شرکت را حمایت می­ کند(پارتاسارتی و هاموند،۲۰۰۲).با توجه به افزایش رقابت ، نیاز برای زنجیره تأمین یکپارچه و استراتژی تشریک مساعی بطور پیوسته برای شرکت ها الزامی می­باشد چرا که نقش یکپارچگی به عنوان یک عامل مهم در رسیدن به موفقیت می باشد.
۲-۲مهارتهای مدیریتیمهارتهای مدیریتی یعنی توانایی شرکت در مدیریت استراتژی مبتنی بر فناوری، تغییرات سازمانی و طراحی برای تسهیل کردن استفاده از IT جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین(باونو و دیگران ،۱۹۸۵)به مهارت هایی گفته می شود که بوسیله آن شخص در وجود خود امکان به حرکت درآوردن اجزای یک مجموعه را برای حرکت متناسب همه اجزاء بسوی اهداف تعیین شده فراهم می اورد.(علاقه بند،۱۳۸۶)صلاحیت و کیفیت کار مدیران از نظرمهارت های مدیریتی ،یکی از عوامل مهم استمرار موفقیت در سازمان است . مدیران برای داشتن کارایی لازم نیازمند مهارت های اساسی هستند(جاسبی ۱۳۷۹)مهارتهای مدیریتی به مدیران در توسعه سودمندی و جلوگیری از هر گونه ضرر و زیان در موسسه کمک می کنند و در پیشبرد رسالت و اهداف سازمانی مهارتهای مدیریتی یکی از عوامل اصلی می باشد.
۲-۳ حمایت شریکبرای مشارکت کردن در یک سطح دیجیتالی لازم است شرکای زنجیره تأمین با سیستم اطلاعاتی سازگار شده و خدمات مناسب را برای همدیگر فراهم کنند(بلانکی ۲۰۰۸)حمایت شریک یک منبع حمایتی است و بدون تردید با خلق ارزش در مدیریت زنجیره تأمین در ارتباط است (رامامورتی،۱۹۹۹)حمایت شریک با بهبود عملکرد فرایند در ارتباط است و حمایت شریک در محیط های رقابتی ارزشمند تر است چرا که هماهنگی موثر برای موسساتی که در رقابت شدید فعالیت می کنند حیاتی تر است (بارو،۲۰۰۴).زیر بنای انسجام در زنجیره تأمین همکار ی است که آن نیز براساس اشتراک اطلاعات میسر می گردد و در نتیجه هر چقدر همکاری میان شرکت ها گسترده تر باشد جریان اطلاعات بهتر و بیشتر جریان وحرکت داشته و قابلیت های بهتری را در شرایط رقابتی کسب خواهد کرد.
 

-Information Technology (IT)
– Supply  Chain
-Lai and et al
– Supply Chain  Management
– Stevens
– Lancioni
-Bayraktar and et al
– Eric and et al
– Shaweek
– Baldwin,j and et al
– Michael Porter
– Skiner
– Bullwhip Effect
-Levary
– Competitive Advantage
– Shen guo-qiang and et al
– Chopra and Meindle
– Competitive Sterategy

99