رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری

رشته:  مدیریت بازرگانی       گرایش: داخلی        
عنوان :
تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان
تابستان ۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          شماره صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله تحقیق. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶ 
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۵- مدل مفهومی تحقیق ۸
۱-۶- فرضیه های تحقیق. ۹
۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مدل ۹
۱-۸-  قلمرو تحقیق. ۱۲
۱-۸-۱- قلمروزمانی. ۱۲
۱-۸-۲- قلمرو مکانی. ۱۲
۱-۸-۳- قلمرو موضوعی. ۱۲
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲- مقدمه. ۱۴
۲-۱-تعاریف عملکرد نوآوری. ۱۶
۲-۱-۱- تاریخچه عملکرد نوآوری. ۲۰
۲-۱-۲- اهمیت عملکرد نوآوری ۲۱
۲-۱-۳- ابعاد عملکرد نوآوری. ۲۱
۲-۱-۴- رویکردهای عملکرد نوآوری ۲۲
۲-۲- تعاریف عملکرد کیفیت ۲۵
۲-۲-۱- اهمیت عملکرد کیفیت. ۲۶
۲-۲-۲ -ابعاد عملکرد کیفیت. ۲۷
۲-۲-۳- مدل عملکرد کیفیت کانو ۲۷
۲-۳- تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر. ۳۱
۲-۳-۱- تاریخچه مدیریت کیفیت ۳۲
۲-۳-۲- اهمیت مدیریت کیفیت. ۳۳
۲-۳-۳- ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت. ۳۳
۲-۳-۳-۱- ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت. ۳۴
۲-۳-۴- رویکردهای مدیریت کیفیت ۳۹
۲-۴-۱- رابطه بین فعالیت های مدیریت کیفیت جامع و عملکرد کیفیت ۴۲
۲-۴-۲- رابطه بین فعالیت های مدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآورانه ۴۳
۲-۴-۳- مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری ۴۴
۲-۵-۱- پیشینه ی پژوهش های داخلی ۴۷
۲-۵-۲- پیشینه ی پژوهش خارجی ۵۰
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۵۵
۳-۲- روش تحقیق. ۵۵
۳-۳- جامعه آماری تحقیق. ۵۶
۳-۴- ابزار گردآوری داده ها ۵۷
۳-۵- پایایی و روایی ۵۸
۳-۵-۱- پایایی. ۵۸
۳-۵-۲- روایی محتوا ۵۹
۳-۶- روش های آماری تحقیق ۵۹
۳-۶-۱-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۶۰
۳-۶-۱- مدل سازی معادلات ساختاری ۶۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه ۶۳
۴-۲- توصیف آماری ۶۳
۴-۲-۱- جنسیت ۶۴
۴-۲-۲- وضعیت سن. ۶۴
۴-۲-۳ – میزان تحصیلات ۶۵
۴-۲-۴- سابقه ی کار ۶۵
۴-۲-۵- سابقه ی مدیریت. ۶۶
۴-۲-۶- تعداد پرسنل ۶۶
۴-۲-۷- نوع فعالیت. ۶۷
۷-۲-۸- گواهینامه های در اختیار. ۶۷
۴-۳- توصیف آماری متغیرهای تحقیق ۶۸
۴-۳-۱- گروه های کوچک حل مسئله ۶۸
۴-۳-۲- پیشنهادات کارکنان. ۶۸
۴-۳-۳- آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان ۶۸

دانلود مقاله و پایان نامه

۴-۳-۴- مدیریت فرآیند ۶۹
۴-۳-۵- اطلاعات کیفیت. ۶۹
۴-۳-۶- عملکرد کیفیت ۶۹
۴-۳-۷- عملکرد نوآوری ۷۰
۴-۴-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۷۰
۴-۶- بررسی مدل های  اندازه گیری ۷۱
۴-۶-۱- تحلیل عاملی تاییدی متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت. ۷۱
۴-۶-۱-۱-بخش اول ۷۲
۴-۶-۱-۲- بخش دوم. ۷۵
۴-۶-۲- تحلیل عاملی تاییدی ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت. ۷۷
۴-۶-۲-۱- بخش اول. ۷۷
۴-۶-۲-۲- بخش دوم. ۸۰
۴-۶-۳- متغیر عملکرد کیفیت ۸۲
۴-۶-۴- متغیر عملکرد نوآوری ۸۴
۴-۷-۱- مدل مفهومی تحقیق در قالب مدل معادلات ساختاری ۸۵
۴-۷-۲-مدل در حالت تخمین استاندارد ۸۶
۴-۷-۳- مدل در حالت ضرایب  T و بررسی فرضیه های پژوهش با معادلات ساختاری. ۸۷
۴-۷-۳-۱-آزمون فرضیه اول ۸۸
۴-۷-۳-۲-آزمون فرضیه دوم. ۸۹
۴-۷-۳-۳-آزمون فرضیه سوم. ۸۹
۴-۷-۳-۴-آزمون فرضیه چهارم ۸۹
۴-۷-۳-۵-آزمون فرضیه پنجم ۸۹
۴-۷-۳-۶-آزمون فرضیه ششم. ۹۰
۴-۷-۵- تحلیل مسیر ۹۰
۴-۷-۶- شاخصهای برازش مدل ۹۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۹۴
۵-۲-آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق. ۹۴
۵-۳- نتایج بررسی فرضیات تحقیق ۹۹
۵-۳-۱-فرضیه اول تحقیق. ۹۹
۵-۳-۲-فرضیه دوم تحقیق. ۹۹
۵-۳-۲-فرضیه دوم تحقیق ۱۰۰
۵-۳-۴-فرضیه چهارم تحقیق ۱۰۰
۵-۳-۵-فرضیه پنجم تحقیق ۱۰۰
۵-۳-۶-فرضیه ششم تحقیق ۱۰۱
۵-۴-پیشنهادات اجرایی مبتنی بر نتایج پژوهش ۱۰۱
۵-۵- محدودیت های تحقیق ۱۰۲
۵-۶- پیشنهادات آتی برای انجام تحقیق ۱۰۳
منابع ۱۰۴
پیوست‌ها ۱۱۱
چکیده
نوآوری یکی از عواملی است که همواره در تحقیقات مختلف به اهمیت آن در موفقیت شرکت ها اشاره شده است. عوامل بسیار زیادی وجود دارد که عملکرد نوآوری در یک سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد، اما در این تحقیق تاثیر عوامل سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های مدیریت کیفیت و عملکرد کیفیت بر این عامل سنجیده شده است. لذا هدف اصلی این تحقیق تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان است. تحقیق جاری از نوع تحقیق های کاربردی و از نظر دسته بندی تحقیق بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی شرکت های تولیدی در استان گیلان هستند، که قابلیت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت را دارند، می باشد و تعداد آنها ۳۷۳ شرکت می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری تصادفی است و از هر شرکت فقط مسئول سیستم مدیریت کیفیت به عنوان نمونه ی انتخاب می شود. ابزار جمع آوری اطلاعات هم از نوع پرسشنامه ی استانداردی است که توسط ژنگ و همکاران (۲۰۱۴) طراحی شده است. برای بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتیجه ی تحقیق حاکی از تاثیر مثبت ابعاد نرم افزاری سیستم های مدیریت کیفیت بر ابعاد سخت افزاری سیستم های مدیریت کیفیت، عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری بود. از سوی دیگر تاثیر مثبت ابعاد سخت افزاری سیستم های مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری به تایید رسید و در نهایت تاثیر عملکرد کیفیت بر عملکرد نوآوری نیز تایید شده است.

واژگان کلیدی: عملکرد نوآوری، عملکرد کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت، شرکت های تولیدی استان گیلان.

۱-۱-مقدمه

وجود رقابت جهانی نیاز شرکت ها را برای تولید محصولات و تکنولوژی های جدید افزایش داده است و  به این جهت است که رقابت در بین سازمان های نوآور و خلاق افزایش یافته است. از آنجایی که سازمان سعی در برآوردن این نیازها دارند. خلاقیت و نوآوری برای کمک به بقا و رشد سازمان ها و بهبود عملکرد سازمان ها با اهمیت است. نوآوری به سازمان ها امکان می دهد تا موقعیت ها را شناسایی کنند و از آنها جهت بهبود عملکرد خود بهره گیرند(Gundry et al, 2014,3). نوآوری برای سازمان ها از اهمیت بسیار برخوردار است، زیرا می تواند مزیت رقابتی پایدار را برای آنها فراهم کند. بسیاری از سازمان ها در محیط سازمانی خود با مشکلات زیادی از نظر رقابتی مواجه هستند و این مشکلات به علت سرعت بالای تغییرات در محیط، به خصوص تغییرات تکنولوژیکی و فناوری اطلاعات می باشد(Jiebing et al, 2013, 363).
عملکرد نوآورانه ی شرکت خروجی متغیر مکنونی است که توانایی نوآورانه ی شرکت نام دارد. توانایی تکنولوژیک از فعالیت های درونی و منابع خارجی به دست می آید. عملکرد نوآورانه ممکن است از طریق فعالیت های فناورانه ی درونی به دست آید، مانند فعالیت های تحقیق و توسعه ای درون شرکت یا مهندسی معکوس نظام مند. دانش ممکن است از منابع خارجی به دست آید؛ پس یا محصول جانبی روش های مختلف تعامل با جهان خارج است یا از طریق جست و جوی فعال و هدفمند به دست می آید. این توانایی ها از طریق انواع مختلف تشکیل سرمایه ی انسانی در سطح بنگاه افزایش می یابند. یا از طریق فعالیت های آموزشی رسمی و غیر رسمی یا به کارگیری افرادی که در حال حاضر دانش طلب می کنند(طالبی و صالحی، ۱۳۹۳، ۶۲). شرکت ها می توانند مزیت و موقعیت های خوبی را از نوآوری محصولات و فرآیندها کسب نمایند. یکی از عوامل موثر در بروز نوآوری در یک جامعه یا سازمان، زمنیه سازی و بسترسازی در بین انسان ها جهت ایجاد فرهنگی است که همگان در تلاش برای رشد دادن دیگری هستند و با تأثیر برروی یکدیگر به پیشرفت جامعه کمک می کنند(بدری آذرین و همکاران، ۱۳۹۱، ۲۷).  لذا این فصل با توجه به موضوع تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکرد نوآوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان در نه بخش مختلف تدوین شده است، که شروع این بخش با بیان مسئله ی تحقیق و پایان آن با قلمروی تحقیق بوده است.

۱-۲-بیان مسئله تحقیق

نوآوری در حال تبدیل شدن به یک فاکتور مهم برای رقابت پذیری شرکت است و اگر سازمانی فاقد توانایی در رویکرد نوآوری باشد و نتواند به این مهم دست پیدا کند، قطعا در مواجهه با رقبای خود توانایی لازم را نمی تواند داشته باشد(Walter, 2012, 643). نوآوری را باید فرآیندی شامل طرح ایده نو، کسب دانش لازم از طرق مختلف، تبدیل ایده و دانش یا تکنولوژی به محصول یا خدمت جدید و ارائه آن به بازار  )مشتری) و پذیرش آن از سوی مشتری دانست(کزازی و شول، ۱۳۹۲، ۴). شرکت ها می توانند مزیت و موقعیت های خوبی را از عملکرد نوآوری کسب نمایند و در عرصه های مختلف رقابتی عملکرد مناسبی از خود نشان دهند(بدری آذرین و همکاران، ۱۳۹۱، ۳۸). با در نظر گرفتن فشار رقابتی حاکم بر بازار، اندازه گیری عملکرد نوآوری از اهمیت خاصی برخوردار است و محققین و کاربران نیازمند شاخص های مناسبی برای مطالعه عملکرد نوآوری هستند. شاخصهای عملکرد نوآوری را می توان  به سه گروه، نوآوری در محصول، نواوری در فرآیند و نواوری سازمانی تقسیم می کنند(Yuan Hung et al, 2011, 218). از منظر محصول، نوآوری یعنی استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژیک و دانش بازار برای ارائه و عرضه محصول یا خدمتی نو به مشتریان(اکبری و همکاران، ۱۳۹۲، ۳۷). از منظر فرآیند، نوآوری یعنی مجموعه عملیاتی که از پردازش ایده شروع می شود و سرانجام به تولید و عرضه محصول یا خدمت جدید به بازار منتهی می گردد(اکبری و همکاران، ۱۳۹۲، ۳۷). از منظر سازمانی، نوآوری عبارت است از ترکیبی از توسعه و پیاده سازی ایده های جدید، محصولات، سیستم ها و تکنولوژی های جدید(اکبری و همکاران، ۱۳۹۲، ۳۷). پراچو و سوهال رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری را شناسایی کرده و نشان دادند که مدیریت کیفیت فراگیر موجب افزایش نوآوری می شود(Prajogo & Sohal, 2003, 908). از نظر ژنگ و همکاران ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت و همچنین عملکرد کیفیت از عوامل تاثیر گذار بر عملکرد نوآوری سازمان ها به شمار می رود(Zeng et al, 2014, 6).
ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت به عنوان ابزاری جهت شیوه های اجرایی مدیریت کیفیت است(Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 178). ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت به برنامه ریزی سازمان در راستای استفاده از سیستم های صنعتی پیشرفته، استفاده از اصول تولید به موقع، داده های کیفی و گزارشات، طراحی مدیریت کیفیت، کنترل فرایند آماری، تولید با خطای صفر، بهینه کاوی و اندازه گیری پیوسته، بهسازی مداوم و پیوسته و بهبود اثربخشی، سیستم اطلاعات مدیریت، کیفیت اطلاعات اطلاق می شود(Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 180). ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت از عوامل موثر بر عملکرد نوآوری در سازمان ها به شمار می رود(Zeng et al, 2014, 6; Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 180). ابعاد نرم مدیریت کیفیت، شیوه های رسیدگی کردن مدیریت در خصوص کارمندان، ارتباطات و رهبری می باشد(Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 178). ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت به برنامه ریزی سازمان در راستای تمرکز بر مشتری، مدیریت منابع انسانی (آموزش های شغلی مرتبط با کار کارکنان، کار دسته جمعی، درگیرشدن در کار کارکنان، ارتباطات، پاداش و تشویق، توانمندسازی کارکنان)، تشکیل گروه های حل مسئله، تعهد مدیریت ارشد، مدیریت تامین کننده، فرهنگ کیفیت و مسئولیت پذیری اجتماعی گفته می شود(Zeng et al, 2014, 6; Kim et al, 2012,301).  ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت از دیگر عوامل تاثیرگذار بر عملکرد نوآوری در سازمان ها به شمار می رود و از عواملی است که باعث بهبود این فرآیند در سازمان می گردد Zeng et al, 2014, 6;  Bin Abdullah & Jose Tari, 2012, 180)).
عامل دیگری که بر عملکرد نوآوری سازمان تاثیر می گذارد، عملکرد کیفیت سازمان است(Zeng et al, 2014, 6). توجه سازمان به عملکرد کیفیت فرآیندهای سازمان را به ارائه ی محصولات و خدمات با کیفیت و مطابق با نیازهای مشتری ترغیب می کند(بحرینی و همکاران، ۱۳۸۸، ۶۵). عملکرد کیفیت به عنوان یکی از روش های نوین مهندسی کیفیت از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول شروع می شود(سیدی و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۳۲). گسترش عملکرد کیفیت یک رویکرد مشتری محور است که اجازه می دهد تا نیازهای مشتری از طریق مراحل مختلف برنامه ریزی محصول، طراحی، مهندسی و ساخت با یک محصول نهایی ارتباط برقرار نماید(Chen & Ko, 2008, 418). عملکرد کیفیت یکی از آن دسته تکنیک هایی است که سازمان را از همان مراحل ابتدایی چرخه عمر محصول (کالا یا خدمات)، یعنی فاز طراحی در کسب رضایت مشتری یاری می دهد(رحمانی و همکاران، ۱۳۹۱، ۹). ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت با تاثیر مثبت بر عملکرد کیفیت زمینه را برای بهبود کیفیت عملکرد نوآوری سازمانها آماده می کنند و از عوامل تاثیر گذار بر آن به شمار می روند(Zeng et al, 2014, 6).
امکانات نوآوری در سازمان با ظرفیت های بالفعل و بالقوه خلاقیت و نوآوری، توسعه ی مهارت های کارکنان و توانایی استفاده از منابع جدید در سازمان، دارای ارتباط است. با شکل گیری محیط های رقابتی و پیچیده، تنها سازمان هایی می توانند در این محیط فعالیت کنند که توانایی تقویت بهبود عملکرد در مقوله ی نوآوری را داشته باشند(فارسیجانی و سمیعی نیستانی، ۱۳۸۹، ۱۱۹). بسیاری از شرکت های ایرانی به ویژه شرکت های صنعتی برای خدمت بهتر به مشتریان و باقی ماندن در یک صنعت باید دوره زمانی تولید را کاهش دهند، با حداقل دارایی های ثابت عمل کنند، زمان توسعه محصول را کوتاه کنند، کارمندان را توانمند سازند، سازگاری و انعطاف پذیری را ارتقاء دهند، اطلاعات را تسخیر کرده و دانش را خلق و تسهیم کنند. اما بیشتر این شرکت های ایرانی در این زمینه به کندی عمل می کنند(یوسفی و همکاران، ۱۳۹۱، ۳۱) . در واقع می توان گفت که تنها راه حل باقی مانده برای شرکت های تولیدی برای ادامه حیات در بازار های منطقه ای و جهانی و حتی در بازارهای داخلی، حرکت در مسیر نوآوری می باشد  و ضروری است بنگاه های اقتصادی مهم کشور در فرآیند تغییر و بهبود استراتژی های خود موارد جدیدی را در قالب چارچوب استراتژی نوآوری مدنظر قرار دهند(چوپانی و همکاران، ۱۳۹۱، ۳۱). با توجه به تحلیل متغیرهای تحقیق و ارتباط بین آنها محقق قصد دارد مدل تحقیق را در شرکت های تولیدی استان گیلان که دارای قابلیت اخذ گواهینامه ی سیستم مدیریت کیفیت هستند، آزمون کند. بنابراین سوال اصلی تحقیق عبارت است از:

  • تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکردنواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان چگونه است؟

 

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه تقریبا تمام کشورهای جهان در جهت افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی در پی خلاقیت و نوآوری هستند و یکی از دلایل عمده اهمیت فزاینده نوآوری ایجاد رقابت بین کشورهای مختلف در حال توسعه است(نوده، ۱۳۹۱، ۹). نوآوری به عنوان یک عامل توانمند کننده مهم سازمان ها و ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط های رو به تغییر و پیچیده است( Wang & Wang, 2012, 8902). برای توسعه و پیشرفت جامعه با بهره جویی از فنون نوآوری خواهیم توانست به طریقی کارآمد و اثربخش به اهداف خود برسیم و سازمان توسعه یافته و با عملکرد بهتر داشته باشیم. نوآوری پیش درآمد توسعه و پیشرفت تعالی یک سازمان است و آگاهی از فنون و تکنیک های آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران است(نوده، ۱۳۹۱، ۹). در مجموع نوآوری امکان استفاده کامل از منابع فعلی، بهبود کارایی تحلیل و ارزش احتمالی دارایی های ناملموس سازمان را مسیر می سازد. سازمانها با افزایش این دو عامل در پاسخ به نیاز های مشتری و در توسعه قابلیت های جدید که نهایتا به عملکرد بهتر یا سود آوری مطلوب منتهی می شود، موفق تر می باشند( Wang & Wang, 2012, 8902). در محیط کسب و کار امروزه، مبنای مزیت رقابتی از کیفیت به نوآوری تغییر یافته است. نوآوری برای شرکت ها امکان انطباق سریع با تغییرات را فراهم می آورد و در تولید محصولات و بازارهای جدید به شرکت کمک می کند تا با این روش از خود در مقابل ناپایداری های محیطی محافظت کنند. شرکت هایی که از نوآوری های  متعددی بهره مندند، سود و سهم بازار آنها افزایشی است. اما نکته مهم این است که یک شرکت تنها با بهره گیری از نوآوری نمی تواند موفق باشد اگر نتواند محصولات با استانداردهای قابل قبول کیفیت تولید کند. به دلیل اینکه مدیریت کیفیت فراگیر یک راه خوب برای بهبود کیفیت است و فرآیند نوآوری را تسهیل می کند(Zehir et al, 2012, 272).
از طرف دیگر سازمان ها باید جهت برقراری تعادل در راستای توجه به موضوعاتی مانند کیفیت و پژوهش تلاش کنند تا به صورت متعادل آنها را در راهبردهای کلان سازمان مورد توجه قرار دهند(کزازی و شول، ۱۳۹۲، ۴). سیستم های مدیریت کیفیت بخش های مختلف سازمان را به فرا گرفتن کارهای تیمی مجبور می کند و با این کار تمامی بخش های مختلف یک سازمان را جهت تولید بهینه و ارائه محصول با کیفیت به هم پیوند می دهد، تا نتیجه ای فراتر از انتظارات مشتریان بوجود آورد(Almansur, 2013, 11). وجود امکانات کیفی در سازمان یک الزامو ضرورت اساسی در راستای تقویت منابع سازمان برای دست یابی به میزان بالاتری از بهره وری و کارایی است. با شکل گیری محیط های رقابتی و پیچیده، تنها سازمان هایی می توانند در این محیط فعالیت کنند که توانایی تقویت عملکردهای با ابعاد و ساختارهای چند بعدی و پیچیده، در مقوله های کیفیت و نوآوری را داشته باشند. مدیریت کیفیت نه تنها پایه و اساسی مهم در توسعه نوآوری است بلکه کاتالیزوری حیاتی در فرآیند نوآوری محسوب می شود(کزازی و شول، ۱۳۹۲، ۴).
رهبری از عناصر پویای مدیریت کیفیت فراگیر است، که کارکنان را به ارائه ی ایده های نوآورانه برای حل مشکلات و یا توسعه محصولات جدید تشویق می کند. برخی از محققان  نیز به یکی دیگر از عناصر کلیدی مدیریت کیفیت فراگیر یعنی مشتری مداری اشاره می کنند که بطور قابل ملاحظه ای عملکرد نوآورانه را تبیین می کند. مشتری محوری سازمان ها را به جستجوی مداوم نیازهای و انتظارات مشتریان جدید تشویق می کند، بنابراین با این روش سازمان ها می توانند در محیط رقابتی در سطح جهانی باقی بمانند. علاوه بر این، بهبود مستمر نیز برای موفقیت نوآوری از طریق تشویق تغییر و تفکر خلاق در سازماندهی کارها بسیار مهم است(Zehir et al, 2012, 272). لذا در این تحقیق محقق تلاش کرده است تا به بررسی تاثیر توانمندی در اجرای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکرد نواوری با توجه به نقش میانجی عملکرد کیفیت در شرکت های تولیدی استان گیلان بپردازد.

۱-۴-اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارت است از:

  1. توصیف متغیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت ، ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت، عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری؛
  2. تعیین میزان تاثیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت بر ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت؛
  3. تعیین میزان تاثیر ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت؛
  4. تعیین میزان تاثیر ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت؛
99