روانشناسی

پایان نامه بررسی عوامل زیرساختی استقرار مدیریت دانش

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه

-بی مرزی .۴۷
سیالی و روانی۴۷
جذابیت.۴۷-
انعطاف پذیری۴۷-
روابط غیر رسمی ۴۷
ابعاد ساختاری برای استقرار مدیریت دانش سازمانی.۴۸
-رابطه مبتنی بر اعتماد۴۸
-رابطه تعاملی برون سازمانی .۴۸
-رابطه عاطفی فراگیر۴۹
فرهنگ سازمانی۴۹
فرهنگ متناسب با استقرار مدیریت دانش .۴۹
-ابعاد فرهنگی مورد نیازجهت استقرار مدیریت دانش در سازمان .۵۱
-فرهنگ تسهیم دانش.۵۱
-فرهنگ مشارکتی .۵۲
-فرهنگ اعتماد محور.۵۲
-فرهنگ نوآورانه .۵۳
-فرهنگ باز.۵۳
-فرهنگ سازمانی یادگیرنده .۵۴
یادگیری سازمانی ۵۴
یادگیری.۵۵
-سطوح یادگیری .۵۵
-یادگیری فردی .۵۵
-یادگیری تیمی ۵۵
-یادگیری سازمانی .۵۶

دانلود مقاله و پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

انواع یادگیری.۵۶-

-یادگیری انطباقی ۵۶

-یادگیری زایا یا خلاق. ۵۶
-یادگیری زدایی۵۶
-مهارت های یادگیری۵۷
-یادگیری الگویی۵۷
-گفتمان .۵۷
منابع انسانی .۵۸
دانشگران .۵۹
اصول اداره کارکنان دانشگران .۶۰
-مشارکت دانایی محور۶۰
-ایجاد شبکه دانش ۶۰
-توسعه ظرفیت یادگیری۶۰
-فعالیت تیمی. ۶۰
-شریک تجاری .۶۱
-رویکرد استراتژیک.۶۱
– برنامه ریزی توسعه فردی ۶۱
-رفتار احترام آمیز۶۱
-آموزش ۶۱
مهارت های لازم در آموزش کارکنان دانشی .۶۲
عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش .۶۲
-تکنولوژی اطلاعات .۶۳
-فرایندها۶۳
-مردم(افراد).۶۳
-تعهد استراتژیک.۶۳
موانع استقرار مدیریت دانش .۶۴

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

-فرهنگ سازمانی .۶۴

-سیستم های انگیزشی .۶۴

-کمبود بازارهای دانش ۶۵

-مقاومت کارکنان .۶۵
-سلسله مراتب سازمانی .۶۵
تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق .۶۶
-تحقیقات انجام شده در داخل کشور.۶۶
-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور۶۸
نتبجه گیری ۷۳
فصل سوم :روش شناسی پژوهش .۷۴
مقدمه ۷۵
روش پژوهش ۷۵
جامعه آماری پژوهش ۷۵
نمونه و روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ۷۶
روش ها یا ابزار گردآوری داده ها.۷۶
روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها.۷۷
-روایی۷۷
-پایایی .۷۷
روش تجزیه و تحلیل داده ها۷۷
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها۸۰
مقدمه .۸۱
تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها۸۱
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها.۸۳
فصل پنجم:خلاصه ،نتیجه گیری و پیشنهادها.۸۸
خلاصه .۸۹
نتایج .۹۰

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

بحث و تفسیر نتایج ۹۲

نتیجه گیری .۹۵
محدودیت های پژوهش۹۶
-محدودیت در کنترل محقق ۹۶
-محدودیت خارج از کنترل محقق۹۶
پیشنهادها.۹۷
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش.۹۷-
پیشنهادهای مبتنی بر تجارب محقق ۹۸-

توصیه به محققان آینده ۹۸

فهرست منابع .۹۹
پیوست ها۱۰۵

فهرست جداول
عنوان                                                                                                  صفحه
جدول۲-۱:تعریف دانش از دیدگاه صاحب نظران۱۶
جدول۲-۲:جنبه های متفاوت دانش و کاربردهای آنها.۱۷
جدول۲-۳:حافظه سازمانی ۲۴
جدول۲-۴:دیدگاه های مختلف پیرامون تعریف مدیریت دانش ۲۸
جدول۲-۵:عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت دانش۶۳
جدول۳-۱: توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب جنسیت۷۵
جدول۳-۲: توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت۷۶
جدول۳-۳: توزیع سؤالات پرسشنامه در بین متغیرهای مورد مطالعه۷۶
جدول۳-۴: جدول  تناظر  سؤالات  ویژه  با سؤالات  پرسشنامه.۷۷
جدول۴-۱: توزیع ودرصد فراوانی نمونه ها  بر حسب  جنسیت.۸۱
جدول۴-۲: توزیع و درصد فراوانی  نمونه ها  به تفکیک  مدرک تحصیلی.۸۱
جدول۴-۳: توزیع و درصد فراوانی  نمونه ها  به تفکیک  سابقه خدمت.۸۲
جدول۴-۴: توزیع میانگین و انحراف معیار  نمرات متغیرها به تفکیک جنسیت۸۳٫
جدول۴-۵:نتایج حاصل از آزمون  نمونه در مورد مقایسه میانگین زیرساخت فنی دانشگاه ۸۳
جدول۴-۶:نتایج حاصل ازآزمون نمونه درمورد مقایسه میانگین زیرساخت فرهنگ سازمانی ۸۴
جدول۴-۷: نتایج حاصل ازآزمون نمونه درمورد مقایسه میانگین زیرساخت یادگیری سازمانی دانشگاه .۸۴
جدول۴-۸: : نتایج حاصل ازآزمون نمونه درمورد مقایسه میانگین زیرساخت ساختار سازمانی دانشگاه .۸۵
جدول۴-۹: نتایج حاصل ازآزمون نمونه درمورد مقایسه میانگین زیرساخت منابع انسانی.۸۵
جدول۴-۱۰: نتایج حاصل ازآزمون نمونه درمورد مقایسه میانگین زیرساخت مدیریت دانش.
جدول۴-۱۱: نتایج حاصل از آزمون رتبه ای فریدمن در مورد رتبه  هر یک از عوامل زیر ساخت مدیریت دانش دانشگاه۸۶

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار۲-:۱سلسله مراتب دانش .۱۴

شکل۲-۲:فرایند تبدیل دانش ۲۰
شکل۲-۳:مدل کافرا.۳۱
نمودار۴-۱: توزیع و درصد فراوانی  نمونه ها  بر حسب  جنسیت.۸۱
نمودار۴-۲: توزیع و درصد فراوانی  نمونه ها  به تفکیک  مدرک تحصیلی۸۲
نمودار۴-۳: توزیع و درصد فراوانی  نمونه ها  به تفکیک  سابقه خدمت۸۲

 

 

 

 

 

                           

چکیده
تحقق جامعه دانش محور مستلزم وجود سازمان هایی است که خلق، اشاعه و کاربرد دانش را در تمام فرایندهای خود به کار برند، دراکر[۱] با به کارگیری واژگانی همچون کاردانشی، دانشگر و سازمان دانشی خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان ها را می دهد که در آن ها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. این پژوهش به  “بررسی عوامل زیر ساختی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی مازندران “می پردازد. سوال اصلی این پژوهش: عوامل زیر ساختی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟و سوالات ویژه عبارتند از:
۱-عوامل فنی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
۲-عوامل فرهنگ سازمانی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
۳-عوامل یادگیری سازمانی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
۴-عوامل ساختار سازمانی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
۵-عوامل منابع انسانی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
۶-رتبه هریک از عوامل در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی و زمینه یابی است. جامعه پژوهش ۱۳۰۸نفراست، برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده، تعداد نمونه ۳۰۰نفر است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل ۳۹ سوال است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد ، زیرساخت های مدیریت دانش دانشگاه بالاتر از حد انتظار بوده، میتوان نتیجه گیری نمود، این زیرساخت ها در دانشگاه علوم پزشکی جهت استقرار مدیریت دانش از وضعیت مناسبی برخوردار است. ومی توان نتایج حاصل از این آزمون را با اطمینان ۹۹% به جامعه آماری تعمیم داد. (۷۲/۳=t، ۰۰۰/۰=sig). ودر نهایت می توان گفت زیرساخت های فنی، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی نسبت به سایر زیرساخت ها جهت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی مازندران از وضعیت مناسب تری برخوردار است.

فصل اول

کلیات تحقیق

 
 
 
 
 
 
انسان دانش را مدیریت نمی کند. بر عکس، این دانش است که انسان را اداره می نماید.
الوین تافلر
مقدمه
با آغاز قرن بیست و یکم عصر جدیدی در تکامل زندگی و ساختار سازمانی پدید آمده است. تغییرات عمده در محیط اقتصادی که به وسیله جهانی شدن و فناوری رخ داده است، تحولات اساسی سازمان ها را به منظور انطباق با دنیای نوظهور ضروری ساخته است (فیضی و قطریفی،۱۳۸۹). این موضوع توجه سازمان ها را به سمت دانش معطوف کرد، اهمیت دانش و کاربرد آن در قلمروهای گوناگونی از جمله اندیشمندان اجتماعی برای تحقق جامعه ی بدون طبقه و توزیع عادلانه معرفت، در سازمان و مدیریت به عنوان رمز بقا و موفقیت و کسب مزیت رقابتی پایدار، در اقتصاد به عنوان دارایی استراتژیکی بحث شده است (عدلی،۱۳۸۵). از این دیدگاه استدلال می شود که دانش دارایی غیر ملموسی است که در اقتصاد جدید از دارایی سنتی مهم تر است (نیک فطرت،۱۳۸۱). در گذشته معمولا ارزش یک سازمان بر حسب سرمایه و دارایی های ملموس سنجیده می شد، اما در هزاره ی سوم، دارایی های غیر ملموس به عنوان بهترین دارایی سازمان تلقی می شود (الوانی،۱۳۸۳). در محیط رقابتی امروز سازمان ها باید دانش را به گونه ای کارآمد و موثر مدیریت کنند، بدین معنی که نه تنها بر دانش موجود مدیریت کند بلکه به خلق و ایجاد دانش بپردازد و آن ها را ذخیره کند و آنگاه آن را به طور منظمی قابل استفاده و بهره برداری سازد (الوانی،۱۳۸۳). نقش نظام آموزش عالی در استقرار مدیریت دانش به عنوان قابلیت اصلی، بیش از سایر سازمان هاست، به نحوی که دانشگاهها از اجزای اساسی توسعه ی علمی، فرهنگی و اجتماعی کشورها محسوب می گردد (نعمتی، ۱۳۸۴). بنابراین دانشگاههای کشور ما نیز همچون سایر کشورهای خواهان توسعه و پیشرفت می توانند در زمینه ی مدیریت دانش گامهای استواری را بردارند که تحقق این امر مستلزم بررسی عوامل زیرساختی است که موجب حمایت از استقرار مدیریت دانش در دانشگاهها می گردد و پژوهشگر درصدد است که این عوامل را مورد بررسی قرار دهد.

بیان مسأله

99