رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسئله. ۵
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۷
۱-۴-اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱- هدف اصلی ۷
۱-۱-۴-۱- هدف فرعی اول: ۷
۱-۱-۴-۲- هدف فرعی دوم. ۷
۱-۵- سوالات تحقیق ۸
۱-۵-۱- سوال اصلی ۸
۱-۵-۱-۱- سوال اصلی اول. ۸
۱-۵-۱-۲- سوال اصلی دوم. ۸
۱-۵-۱-۲-۱-سوال اصلی دوم-فرعی اول. ۸
۱-۵-۱-۲-۲- سوال اصلی دوم-فرعی دوم. ۸
۱-۵-۱-۲-۳- سوال اصلی دوم-فرعی سوم. ۸
۱-۶- فرضیات تحقیق ۸
۱-۶-۱- فرضیه اول. ۸
۱-۶-۲- فرضیه دوم. ۸
۱-۶-۲-۱- فرضیه دوم-فرعی اول. ۸
۱-۶-۲-۲- فرضیه دوم- فرعی دوم. ۸
۱-۶-۲-۳- فرضیه دوم-فرعی سوم. ۹
۱-۷-روش کلی تحقیق ۹
۱-۸- قلمرو تحقیق ۹
۱-۹-۱-قلمرو زمانی ۹
۱-۸-۲- قلمرو مکانی ۹
۱-۸-۳- قلمرو موضوعی ۱۰
۱-۹-تعریف عملیاتی متغیرها ۱۰
۱-۹-۱- متغیر وابسته. ۱۰
۱-۹-۱-۱- مدیریت موجودی کالا. ۱۰
۱-۹-۲-۱- مالکیت نهادی ۱۰
۱-۹-۲-۲- تمرکز مالکیت. ۱۱
۱-۹-۲-۳-دوگانگی وظیفه مدیر عامل اجرایی ۱۱
۱-۹-۲-۴-اندازه هیئت مدیره ۱۲
۱-۹-۳-۱- نرخ رشد دارایی ها ۱۳
۱-۹-۳-۲-اندازه شرکت. ۱۳
۱-۹-۳-۳-اهرم مالی ۱۳
۱-۹-۳-۴- میزان سرمایه بر بودن. ۱۳
۱-۹-۳-۵-سودآوری ۱۴
۱-۹-۳-۶- عمر شرکت. ۱۴
۱-۱۰-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش. ۱۴
۱-۱۱- ساختار تحقیق ۱۴
۱-۱۲-خلاصه فصل ۱۵
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه. ۱۷
۲-۲-موجودی مواد و کالا. ۱۹
۲-۲-۱- خالص ارزش فروش. ۱۹
۲-۲-۲- بهای جایگزینی ۱۹
۲-۳- اندازه گیری موجودی مواد و کالا. ۲۰
۲-۳-۱- بهای تمام شده موجودی مواد و کالا. ۲۰
۲-۳-۱-۱-مخارج خرید. ۲۰
۲-۳-۱-۲-مخارج تبدیل ۲۰
۲-۳-۱-۳-سایر مخارج ۲۲
۲-۴-بهای تمام موجودی ها در واحدهای خدماتی شده ۲۳
۲-۵- خالص ارزش فروش. ۲۳
۲-۵-۲- موارد کاربرد خالص ارزش فروش. ۲۵
۲-۶- انواع سیستم کنترل موجودی و برنامه ریزی ۲۶
۲-۶-۲- مدیریت موجودی ۲۶
۲-۷-تعریف موجودی ۲۶
۲-۷-۱- انواع موجودى کالا. ۲۷
۲-۸-مالکیت و انتقال مالکیت موجودی های مواد و کالا. ۲۸
۲-۸-۱- فوب (Freight On Board) 28
۲-۸-۲-سی اند اف (Cost & Freight) 29
۲-۸-۳-سیف  (Cost. Insurance. Freight) 29
۲-۸-۴-تحویل در محل کارخانه (EX-Work) 29
۲-۹-ارزیابی موجودی کالای پایان دوره ۲۹
۲-۹-۲- تعیین بهای تمام شده موجودی ها ۳۰
۲-۱۰-ارزشیابی بهای تمام شده یک واحد موجودی ۳۰
۲-۱۰-۱- ارزشیابی بهای تمام شده کالای فروش رفته یا جریان موجودی ها ۳۱
۲-۱۱- روش های محاسبه بهای تمام شده ۳۱
۲-۱۱-۱- اولین صادره از اولین وارده ۳۱
۲-۱۱-۲-میانگین موزون. ۳۱
۲-۱۱-۳- شناسایی ویژه ۳۲
۲-۱۱-۴- اولین صادره از آخرین وارده ۳۲
۲-۱۱-۵- موجودی پایه. ۳۲
۲-۱۱-۶-مزیت ها و معایب شناسایی ویژه ۳۳
۲-۱۱-۷- مزیت و معایب روش FIFO 34
۲-۱۱-۸- مزایا و معایب LIFO 34
۲-۱۱-۹- مزایا و معایب میانگین موزون و متحرک ۳۵
۲-۱۲-مقایسه روش های ارزشیابی موجودی های کالا. ۳۵
۲-۱۳-اهمیت موجودی ها ۳۶
۲-۱۴-۱مواضع مختلف بخش ها و گروه های درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها ۳۶
۲-۱۵-هزینه های نگهداری و انبار کردن موجودی ها ۳۷
۲-۱۶-کنترل میزان موجودی ها ۳۹
۲-۱۶-۱-مدل های کنترل موجودی ۴۰
۲-۱۶-۱-۱-ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی ۴۰
۲-۱۶-۱-۲-حداکثر موجودی ۴۱
۲-۱۶-۱-۳–نقطه سفارش. ۴۲
۲-۱۶-۲-تأثیر کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکت ها ۴۲
۲-۱۶-۳- گردش موجودی کالا. ۴۳
۲-۱۷- حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌خیز در مدیریت موجودی کالا. ۴۶
۲-۱۷-۱-تجزیه و تحلیل نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی ۴۶
۲-۱۷-۱-۱-نقاط قوت نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی ۴۷
۲-۱۷-۱-۲-نقاط ضعف نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی ۴۷
۲-۱۷-۱-۳-تشریح نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۴۸
۲-۱۷-۱-۳-۱- نسبت دوره گردش موجودی ۴۸
۲-۱۷-۱-۳-۲- میانگین سنی موجودی کالا. ۴۸
۲-۱۷-۱-۳-۳- حرفه عملیاتی ۴۸
۲-۱۷-۱-۳-۴-نسبت ذخیره کاهش موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به کل موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۴۸
۲-۱۷-۱-۳-۵- معیارهای کلیدی در رابطه با تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان. ۴۹
۲-۱۷-۱-۳-۶-معیارهای کلیدی در ارتباط با بازار. ۴۹
۲-۱۷-۲-۱-وجوهی که در حوزه موجودی خرج شده و غیرقابل برگشت است. ۴۹
۲-۱۷-۲-۲-پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در قالب موجودی رسوب کرده و با اقداماتی خاص قابل برگشت هستند. ۵۰
۲-۱۷-۲-۳-تعهدات پنهان در حوزه موجودی کالا. ۵۰
۲-۱۷-۳- معیارهای کیفی عمومی ۵۰
۲-۱۷-۳-۱-تجزیه و تحیل مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ۵۱
۲-۱۷-۳-۲-استفاده از استانداردهای جایگزین ۵۱
۲-۱۷-۳-۳-آزمون منطقی بودن. ۵۱
۲-۱۷-۴- الزامات تخصصی در حوزه مدیریت موجودی ۵۲
۲-۱۷-۴-۱- حوزه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی ۵۲
۲-۱۷-۴-۲-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید. ۵۲
۲-۱۷-۴-۳-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید. ۵۲
۲-۱۷-۴-۴-حوزه انبارداری ۵۳
۲-۱۸-شناخت موجودی مواد و کالا به عنوان هزینه. ۵۳
۲-۱۹-حاکمیت شرکتی ۵۳
۲-۱۹-۱-تعریف و مفهوم حاکمیت شرکتی ۵۷
۲-۱۹-۲-طبقه بندی نظام های حاکمیت شرکتی ۵۸
۲-۱۹-۳- وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران و جهان. ۶۰
۲-۱۹-۳-۱-تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. ۶۰
۲-۱۹-۳-۲-تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. ۶۰
۲-۱۹-۳-۲-۱-حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. ۶۱
۲-۱۹-۴- ساختار مالکیت. ۶۲
۲-۱۹-۴-۱-انواع ساختار مالکیت. ۶۲
۲-۱۹-۴-۱-۱-ساختار مالکیت مستقیم. ۶۳
۲-۱۹-۴-۱-۲-ساختار مالکیت پیچیده ۶۳
۲-۱۹-۴-۲-تئوری های مرتبط با ساختار مالکیت. ۶۳
۲-۱۹-۴-۲-۱-تئوری نمایندگی ۶۳
۲-۱۹-۴-۲-۲- فرضیه همگرایی منافع. ۶۵
۲-۱۹-۴-۲-۳- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران. ۶۵
۲-۱۹-۴-۳-ترکیب های مختلف مالکیت. ۶۶
۲-۱۹-۴-۳-۱-مالکیت نهادی ۶۶
۲-۱۹-۴-۳-۲-مالکیت مدیریتی ۶۶
۲-۱۹-۴-۳-۳-مالکیت خانوادگی ۶۷
۲-۱۹-۴-۳-۴-مالکیت خارجی ۶۸
۲-۱۹-۵- تمرکز مالکیت. ۶۹
۲-۱۹-۶- ترکیب هیئت مدیره ۶۹
۲-۱۹-۶-۱-درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره ۷۰
۲-۱۹-۶-۲-دوگانگی وظیفه ی رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل ۷۱
۲-۱۹-۶-۳-نفوذ هیئت مدیره ۷۳
۲-۱۹-۶-۴- اندازه هیئت مدیره ۷۴
۲-۲۰- سایر متغیر های تحقیق ۷۵
۲-۲۰-۱-اندازه شرکت(size) 75
۲-۲۰-۲- نسبت های اهرم مالی ۷۵
۲-۲۰-۲-۱-نسبت بدهی ۷۶
۲-۲۰-۲-۲-نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. ۷۶
۲-۲۰-۲-۳-نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام. ۷۶
۲-۲۰-۲-۴- نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها ۷۶
۲-۲۰-۲-۵- نسبت توان پرداخت بهره ۷۷
۲-۲۰-۳-نسبت های سود آوری ۷۷
۲-۲۰-۳-۱- نسبت سود ناخالص ۷۸
۲-۲۰-۳-۲-نسبت سود عملیاتی ۷۸
۲-۲۰-۳-۳-نسبت سود خالص یا بازده فروش. ۷۸
۲-۲۰-۳-۴-نسبت بازده دارایی ۷۹
۲-۲۰-۳-۵-نسبت بازده حقوق صاحبان سهام. ۸۰
۲-۲۰-۳-۶-سود هر سهم(EPS) 80
۲-۲۰-۳-۷-سود تقسیمی هر سهم. ۸۰
۲-۲۰-۳-۸-نسبت سود پرداختی ۸۰
۲-۲۱-پیشینه پژوهش. ۸۲
۲-۲۱-۱-پیشینه داخلی ۸۲
۲-۲۱-۲-تحقیقات خارجی ۸۴
۲-۲۲- خلاصه فصل ۹۵
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۹۷
۳-۲- جامعه آماری ۹۸
۳-۳- نمونه آماری ۹۸
۳-۴ – قلمرو تحقیق ۱۰۰
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۱۰۰
۳-۴-۲ – قلمرو زمانی تحقیق ۱۰۰
۳ -۴-۳- قلمرو مکانی تحقیق ۱۰۰
۳-۵ – نوع تحقیق ۱۰۰
۳-۵-۱- نوع تحقیق بر مبنای هدف. ۱۰۰
۳-۵-۲ نوع تحقیق بر مبنای روش. ۱۰۱
۳-۶- جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها ۱۰۱
۳-۷ – روش تحقیق ۱۰۲
۳-۸- متغیرهای پژوهش و روش استخراج آن ها ۱۰۳
۳-۸-۱ – متغیر وابسته. ۱۰۳
۳-۸-۲-متغیرهای مستقل و کنترلی ۱۰۴
۳-۸-۲-۱-متغیرمستقل ۱۰۴
۳-۸-۲-۱-۱-مالکیت نهادی ۱۰۴
۳-۸-۲-۱-۲-تمرکز مالکیت. ۱۰۴
۳-۸-۲-۱-۳-اندازه هیئت مدیره ۱۰۵
۳-۸-۲-۱-۴-دوگانگی وظیفه مدیر عامل اجرایی ۱۰۶
۳-۸-۲-۲-متغیر های کنترلی ۱۰۷
۳-۸-۲-۲-۱-اندازه شرکت. ۱۰۷
۳-۸-۲-۲-۲-اهرم مالی ۱۰۷
۳-۸-۲-۲-۳-سودآوری ۱۰۷
۳-۸-۲-۲-۴-نرخ رشد داراییها ۱۰۸
۳-۸-۲-۲-۵- میزان سرمایه بر بودن. ۱۰۸
۳-۸-۲-۲-۶-عمر شرکت. ۱۰۸
۳-۹-مدل رگرسیونی پژوهش. ۱۱۰
فرضیه اصلی تحقیق حاضر بدین صورت است: ۱۱۰
۳-۹-۱-فرضیه اصلی. ۱۱۰
۳-۹-۱-۱-فرضیه اول. ۱۱۰
۳-۹-۱-۲-فرضیه دوم. ۱۱۰
۳-۹-۱-۲-۱-فرضیه فرعی اول. ۱۱۰
۳-۹-۱-۲-۲-فرضیه فرعی دوم. ۱۱۰
۳-۹-۱-۲-۳-فرضیه فرعی سوم. ۱۱۱
۳-۱۰ – مسائل مورد توجه در تخمین مدل. ۱۱۲
۳-۱۰-۱- نرمال بودن. ۱۱۲
۳-۱۰-۲- ناهمسانی واریانس. ۱۱۳
۳-۱۰-۳ – خود همبستگی ۱۱۴
۳-۱۰-۴- هم‌خطی ۱۱۴
۳-۱۰-۵ – مانایی متغیرها ۱۱۵
۳- ۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۱۶
۳-۱۲- مزایای استفاده از داده های تابلویی ۱۱۷
۳-۱۳ – تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی ۱۱۸
۳-۱۳-۱- نحوه عملکرد جمله AR 119
۳-۱۳-۲- انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی: ۱۲۰
۳- ۱۴- خلاصه فصل ۱۲۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱-مقدمه. ۱۲۵
۴-۲- آمار توصیفی داده های تحقیق ۱۲۵
۴-۲-۱-جدول آمار توصیفی ۱۲۵
۴-۲-۲-آزمون مانایی ۱۲۷
۴-۳- آمار استنباطی( inferential) و روش های اندازه گیری ۱۲۸
۴-۳-۱- انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا ۱۲۸
۴-۳-۲- آزمون چاو (Chow) 129
۴-۳-۳- آزمون هاسمن ۱۳۲
۴-۴-آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده ۱۳۴
۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول تحقیق ۱۳۵
۴-۴-۲- آزمون فرضیه دوم- فرعی اول. ۱۳۸
۴-۴-۳- آزمون فرضیه دوم– فرعی دوم. ۱۴۰
۴-۴-۳- آزمون فرضیه دوم- فرعی سوم تحقیق ۱۴۳
۴-۵-خلاصه فصل ۱۴۷
فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۱۴۹
۵-۲-نتیجه گیری تحقیق ۱۵۰
۵-۲-۱- فرضیه اول تحقیق ۱۵۰
۵-۲-۲- فرضیه دوم. ۱۵۱
۵-۲-۲-۱- فرضیه دوم –فرعی اول. ۱۵۲
۵-۲-۲-۲- فرضیه دوم –فرعی دوم. ۱۵۳
۵-۲-۲-۳- فرضیه دوم –فرعی سوم. ۱۵۴
۵-۳-نتایج کلی تحقیق ۱۵۵
۵-۴-محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۱۵۶
۵-۵-پیشنهادها در ارتباط با نتایج تحقیق ۱۵۷
۵-۶-پیشنهادات برای پژوهش های آتی ۱۵۸

پیوست الف. شرکت های نمونه تحقیق ۱۶۰
پیوست ب. گزارش های آماری ۱۶۱
چکیده انگلیسی ۱۸۳
 
چکیده
در تحقیق حاضر به بررسی نقش و تأثیر متغیر مالکیت نهادی و همچنین تاثیر تعدیلی سه متغیر تمرکز مالکیت، دوگانگی مدیرعامل و اندازه ی هیئت مدیره بر مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل ۸۳ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۱ بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هریک از عوامل یاد شده فوق بر مدیریت موجودی کالا از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه منفی خطی و معنادار بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا بوده است. همچنین حضور هر سه متغیر تمرکز مالکیت، دوگانگی مدیرعامل و اندازه ی هیئت مدیره بر این ارتباط تاثیر داشته است. با وارد کردن متغیر تمرکز مالکیت در مدل اصلی ارتباط معنادار و منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا از بین رفت اما با وارد کردن دو متغیر مذکور ارتباط منفی و معنادار بین دو متغیر مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا حفظ شد و ضریب تعیین تعدیل شده رقم بالاتری را نشان داد که حاکی از قوی تر شدن ارتباط این دو متغیر می باشد.
واژه های کلیدی: ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل، مدیریت موجودی کالا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول
کلیات تحقیق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱-مقدمه
در اقتصاد پر چالش کنونی با فشارهای فزاینده ی محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه ی بنگاه ها در این موارد می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آن ها محسوب شود. شرکت ها می توانند سطح بهینه ای از موجودی ها را دارا باشند که باعث بیشینه شدن ارزش آن ها می شود. به عبارتی می توان گفت میزان نگهداری موجودی ها در ارزش آفرینی شرکت ها موثر است(کاکاعلی و همکاران، ۱۳۹۰).
موجودی مواد و کالا بخش مهمی از دارایی های بنگاه های اقتصادی را تشکیل می دهد. بنابراین نحوه ارزشیابی و ارائه آن در صورت های مالی تاثیر با اهمیتی در تعیین وضعیت مالی و نتایج عملیاتی واحد تجاری دارد. به عبارتی موجودی های کالا قسمت اعظمی از سرمایه گذاری ها و مصارف منابع شرکت ها را تشکیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت می باشد. (نمازی و همکاران، ۱۳۹۱). در همین راستا حسابداری موجودی مواد و کالا دو هدف اصلی را دنبال می کند که عبارتند از:
۱-کمک به محاسبه سود خالص از طریق تطابق هزینه های مربوط با درآمدها
۲-محاسبه موجودی های مواد و کالا به عنوان یکی از منابع اقتصادی برای انعکاس در ترازنامه
برای حصول این اهداف، شناسایی و اندازه گیری صحیح موجودی مواد و کالا از ضروریات یک سازمان است، چون مهمترین دارایی های یک واحد تجاری می باشد.
چنانچه کالای سفارشی مشتریان به همان شکل و با همان کیفیت درخواست شده موجود نباشد، فروش و مشتری ممکن است از بین برود. از این رو یکی از مسئولیت های مدیریت واحدهای تولیدی و تجاری برنامه ریزی و اعمال کنترل صحیح نسبت به موجودی مواد و کالا است و یکی از پیش نیاز های کنترل موجودی مواد و کالا، وجود یک سیستم حسابداری دقیق و مطمئن برای بهنگام کردن اطلاعات و مدارک مربوط به موجودی های مواد و کالا و تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیریت است(عظیمی، ۱۳۸۸).
 برخی ازمحققان، معتقدند دارایی های جاری که از مجموع حساب های دریافتنی، سرمایه گذاری های کوتاه مدت(وجه نقد و معادل جه نقد)، موجودی مواد و کالا و اقلام تعهدی کوتاه مدت تشکیل شده است، برای شرکت همچون سپری در مقابل ریسک و عدم اطمینان هستند(گربر،۱۹۴۸; ماینز،۱۹۹۶; خوئری، ۱۹۹۹ و کات، ۱۹۹۹ ).
بلیندر و مکینی(۱۹۹۱)، معتقدند که مدیریت موجودی کالا به روش های گوناگون، بر عملکرد شرکت ها تاثیر گذار است. آنان همچنین، بیان کردند که از طریق نگهداری موجودی کالا، شرکت ها       می توانند برنامه ریزی تولید را بهبود بخشیده، هزینه های کمبود و یا موجودی کالا را به حداقل برسانند و هزینه های خرید را از طریق خریدهای عمده و سوداگری در قیمت معاملات به میزان قابل توجهی کاهش دهند. آن ها بیان می کنند که در این میان نباید هزینه های نگهداری از قبیل هزینه های فرصت، هزینه های مکان، هزینه های جابجایی، منسوخ شدن، بیمه، ضایعات و هزینه هایی از این دست را نادیده گرفت.
حاکمیت شرکتی مبحثی است که بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامداران تأکید داشته و نقش آن کاهش تضاد بین منافع سهامداران و مدیران است. حاکمیت شرکتی عاملی است که انتظار می رود بر بهبود کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها، از جمله اطلاعات مربوط به موجودی و نحوه ی مدیریت آن ها تاثیر داشته باشد و ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی شرکت برای استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه فراهم کند.
 
نقش شرکت های بزرگ امروزی در ساختار اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست. امروزه این شرکت ها به عنوان پایه های اصلی اقتصاد کشورها، حجم زیادی از منابع اقتصادی(نظیر نیروی کار، مواد اولیه، نیروی کار مدیریتی، سرمایه و .) را به مصرف می رسانند و در مقابل با توجه به حجم تولید و فروش، نقشی بسیار مهم را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها بر عهده دارند. به همین دلیل بحث درباره شرکت و موارد مربوط به آن مانند نظریه شرکتی، عملکرد شرکت ها، تفکیک مالکیت و کنترل شرکت ها و نظایر آن مورد توجه نظریه پردازان و محققان علم اقتصاد و کلیه شاخه های علوم کاربردی قرار گرفته، تحقیقات فراوانی در این راستا انجام گرفته است، به ویژه در چند دهه اخیر اغلب نظریه های دوران کلاسیک شرکتی مورد بازبینی قرار گرفته و نظریه های نوینی چون نظریه نمایندگی ارائه شده است(تقی خواه، ۱۳۹۲).
در این میان، سهامداران نهادی به عنوان گروهی که ابزارهای نظارتی موثری در دست دارند؛       می توانند بطور بالقوه بر راهبردهای شرکت ها تاثیرگذار باشند. از آنجایی که سهامداران نهادی، دارای یک دید بلندمدت در سرمایه گذاری هستند؛ ممکن است خود را درگیر فعالیت های اصلاحی در راستای بازدهی های کوتاه مدت نکنند. از طرفی، وجود سهامداران نهادی، بدلیل نقشی که در کاهش تقارن اطلاعاتی دارند؛ ضروری است و از طرف دیگر، هزینه های بالای نظارت و مداخله در امور شرکت، باعث می شود که این گروه از سهامداران، انگیزه زیادی برای درگیر شدن در مسایل عملیاتی و روزمره شرکت را نداشته باشند. در عوض، سهامداران نهادی سعی می کنند که در مسائل بلندمدت و مدیریت بحران شرکت ها، مداخله کنند(باینبریدگ، ۲۰۰۸). چنین مداخله ای مبتنی بر نقش فعال سهامداران نهادی در کنترل انگیزه های منفعت جویانه مدیران، قابل توجه می باشد. زیراکه مدیران کنترل موثری بر دارایی های شرکت ها دارند و از این رو، نظارت بر تصمیمات مالی آن ها و تعیین برخی از راهبرد های اساسی در شرکت از جانب هیات حاکمه، امری است که بطور بالقوه به حفظ منافع سهامداران کمک می کند.
 
۱-۲- بیان مسئله
در اواخر دهه ی ۴۰ و ابتدای دهه ۵۰، همچنان که اقتصاد در حال بازگشت به وضعیت عادی خود پس از جنگ جهانی دوم بود، یک کاهش سریع در ذخایر موجودی سازمان ها در حال پدید آمدن شد، از آن زمان تاکنون همواره یک کاهش آرام که ما از آن به عنوان مشخصه ی بهبود مدیریت موجودی نام می بریم، در ذخایر موجودی مشهود بوده است البته استثنائاتی نیز وجود داشته که از جمله می توان به تغییر ناگهانی در اوایل دهه ۷۰ که ناشی از افزایش سریع قیمت نفت و بحرانی که به تبع آن در اقتصاد پدید آمده بود اشاره کرد. این موضوع به عنوان یک نوسان کوتاه مدت در این روند کاهش تلقی می گردد. این کاهش یکنواخت به طور واضح تداعی کننده بهبود در مدیریت موجودی بود، اما عوامل مهم دیگری هم در این موضوع دخیل بودند از جمله، تغییر در ساختار صنعت، حرکت به سمت خدمت دهی، رقابت بین المللی، دوره های اقتصاد، تورم و تغییر در تولید ناخالص داخلی. اما سوالی که در میان به ذهن خطور می کند این است که دلایل نگهداری موجودی در شرکت ها چیست؟(عظیمی، ۱۳۸۸).

 
         تحقیقات گذشته دلایل مختلفی را عنوان نموده اند که عبارتند از:
۱-نگهداری موجودی در شرکت سازمان را قادر می سازد تا به مقیاس اقتصادی دست یابد.
۲-عرضه و تقاضا را متعادل می سازد.
۳-امکان محافظت از سازمان در برابر عدم قطعیت در تقاضا و چرخه سفارش را فراهم می آورد.
۴- در زنجیره تامین، به عنوان یک محافظ در مقابل موارد بحرانی عمل می کند.
۵- به عنوان یک ضربه گیر مابین بخش های مختلف زنجیره تامین عمل می کند.
۶-تقاضاهای بیشتر از انتظار یا در زمان های ناخواسته را مجاز می داند.
۷-تحویل هایی را که با تاخیر مواجه شده اند را پوشش می دهد.
۸-مزیت تخفیف روی سفارشات زیاد را به همراه دارد.
۹- امکان خرید اقلام در زمانی که قیمت پایین دارند و انتظار می رود با افزایش قیمت مواجه شوند را فراهم می آورد.
۱۰-امکان عملیات فصلی را فراهم می آورد.
۱۱-هزینه های حمل و نقل را کاهش می دهد.
۱۲-شرایط اضطراری را پوشش می دهد.
۱۳-در زمانی که تورم بالاست می تواند برای شرکت ها سودمند واقع شود.
با توجه به دلایلی که ذکر نمودیم هر سازمان و شرکتی خواستار نگهداری سطح مناسبی از موجودی در شرکت خود است. اما باید متذکر شد که مدیریت بهینه ی این موجود ها خود مسئله ای مهم و در خور توجه است، بنابراین هر شرکتی که موجودی نگهداری می کند به فکر مدیریت آن نیز می افتد.
 اهداف شرکت ها از مدیریت موجودی را می توان به صورت زیر برشمرد:

  • ایجاد تعادل مابین موجودی در دسترس و هزینه نگهداری موجودی.
  • تعیین سطح موجودی به گونه ای که فقط با یک احتمال از پیش تعیین شده دچار کمبود موجودی شویم.
  • ایجاد تعادل میان هزینه ها به منظور یافتن اقتصادی ترین زمان و مقداری که باید دوباره تامین موجودی شود(عظیمی، ۱۳۸۸).

شایان ذکر است که نگهداری موجودی ها در شرکت، هزینه ای را نیز برای شرکت به همراه دارد بنابراین ایجاد تعادل بین هزینه های نگهداری موجودی ها در شرکت و منافع حاصل از نگهداری آن ها نیازمند رفتار مطلوب مدیران شرکت است. حال مسئله این است که آیا مدیران در مدیریت بهینه ی موجودی ها بیشترین تلاش خود را خواهند کرد؟ آیا به حداکثر سازی ثروت سهامدارن می اندیشند؟آیا نوع مالکیت، میزان تمرکز مالکیت و ترکیب هیئت مدیره می تواند بر نحوه ی مدیریت موجودی ها تاثیر گذار باشد؟
بنابراین در این مطالعه، هدف اصلی بررسی تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر مدیریت موجودی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از آن جهت دارای اهمیت است که به سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن نوع مالکیت و ترکیب هیئت مدیره به واسطه نقشی که می تواند در نظارت و کنترل مدیریت و کاهش هزینه های نمایندگی داشته باشد، باید در تصمیمات سرمایه گذاری و مالی مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا سؤال مطرح این است که: آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت موجودی تاثیر گذار است؟ به عبارت دیگر نوع مالکیت و هیئت مدیره شرکت ها چه تاثیری بر مدیریت موجودی دارد و سیاست مدیران در میزان سطح نگهداری موجودی ها، چگونه خواهد بود؟ با دستیابی به پاسخ این سوال ها، می توان کیفیت اطلاعات مالی را بهبود بخشید و به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در اخذ تصمیم های مناسب و بهینه کمک نمود. نتایج این تحقیق می تواند به ما کمک کند تا به این درک برسیم که آیا برای دستیابی به بازاری کاراتر لازم است که تغییراتی در ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره شرکت ها ایجاد کنیم و یا حتی محدودیت هایی را برای سرمایه گذاری طبقات خاصی از سهامداران در نظر بگیریم؟
 
 
 
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق
مدیریت موجودی یکی از بخش هایی است که در ساختار مدیریتی سازمان نقش حیاتی ایفا      می کند بنابراین ضرورت دارد که با انجام پژوهش حاضر شواهدی به دست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر، اهمیت موضوع را برجسته می کند(الساید و اهبا، ۲۰۱۳).
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در کشور ایران در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند، یکی از این دارایی ها موجودی مواد و کالا است. بنابراین وظیفه ی مهم و خطیر مدیران در نحوه ی نگهداری و استفاده از موجودی ها بیش از پیش پر رنگ تر خواهد شد. مطلب مهمی که باید ذکر نمود میزان تاثیر و نقش نوع مالکیت سهامداران، میزان تمرکز آن ها و ترکیب هیئت مدیره در تصمیمات و سیاست های مدیران است.
بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان، بررسی عواملی که بر سیاست های مدیریت موجودی شرکت تاثیر گذار است کار شایسته ای می باشد چراکه امید است نتایج این پژوهش محرکی برای داشتن اقتصادی پویا و فعال باشد.
 
۱-۴-اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف اصلی: تعیین روابط بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا
۱-۱-۴-۱- هدف فرعی اول: تعیین رابطه ی بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی کالا
۱-۱-۴-۲- هدف فرعی دوم: تعیین رابطه ی بین ساختار هیئت مدیره و مدیریت موجودی کالا
 
گفتنی است که ساختار مالکیت از دو بعد مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره از دو منظر اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد(الساید و واهبا، ۲۰۱۳).
 
بنابراین سوالات تحقیق به صورت زیر طراحی می گردد.
۱-۵- سوالات تحقیق
۱-۵-۱- سوال اصلی: آیا بین حاکمیت شرکتی و مدیریت موجودی کالا رابطه وجود دارد؟
۱-۵-۱-۱- سوال اصلی اول:آیا بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد؟
۱-۵-۱-۲- سوال اصلی دوم: آیا تمرکز مالکیت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟
۱-۵-۱-۲-۱-سوال اصلی دوم-فرعی اول:آیا تمرکز مالکیت بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟
۱-۵-۱-۲-۲- سوال اصلی دوم-فرعی دوم: آیا دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟
۱-۵-۱-۲-۳- سوال اصلی دوم-فرعی سوم:آیا اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟
 
۱-۶- فرضیات تحقیق
۱-۶-۱- فرضیه اول: بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۶-۲- فرضیه دوم: تمرکز مالکیت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.
۱-۶-۲-۱- فرضیه دوم-فرعی اول: دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.
۱-۶-۲-۲- فرضیه دوم- فرعی دوم: دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.
۱-۶-۲-۳- فرضیه دوم-فرعی سوم: اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.
۱-۷-روش کلی تحقیق

99