علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه «بررسی آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی وی/ایدز بر خانواده های مبتلا به ایدز

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

رساله جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

عنوان:

«بررسی آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی وی/ایدز بر خانواده های مبتلا به ایدز و واکنشهای آنان»

(مطالعه موردی مرکز بهداشت غرب تهران)

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر سعیدی

استاد مشاور:

دکتر علی شکوری

دانشجو:

متن پایان نامه :
چکیده
رساله حاضر مطالعه ای کیفی درباره آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی وی/ایدز بر خانواده های دچار این آسیب می باشد که در آن بر اساس دیدگاه های نظری و رویکردهای مفهومی موجود درباره آسیب های این پدیده اجتماعی در سطح خانواده یا خانوار و همچنین واکنش ها و سازوکارهای مورد استفاده جهت مقابله با این آثار سعی شده این موضوعات در مورد برخی خانواده های دچار اچ آی وی/ایدز در ایران بررسی گردند. هدف اصلی این رساله بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ایدز بر افراد و خانواده های مبتلا در ایران است، هرچند برخی موارد مطالعه در مرحله اچ آی وی قرار داشتند. در این مطالعه سعی شده با بهره گرفتن از «مصاحبه های عمیق» داده های کیفی درباره موضوع مورد بررسی گردآوری شود. یافته های کیفی ما این موضوع را تایید می نمایند که افراد مبتلا به ایدز متاثر و رنجور از آثار بیماری می باشند. مصاحبه های عمیق صورت گرفته با افراد مبتلا به ایدز بطور هماهنگی بدین موضوع اشاره دارند که در مقایسه با پیامدهای سوء فیزیکی، تنهایی و انزوای ناشی از بیماری موجب آزار و رنجش افزونتر افراد و خانواده های مبتلا می شود. این موضوع بیانگر اینست که اعضای این گروه از خانواده ها در معرض ریسک کاهش فزاینده روابط اجتماعی شان بصورت پایدار می باشند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
کلیدواژه ها: «ایدز، اچ آی وی، بیماری، ریسک، خانواده های مبتلا به اچ آی وی/ایدز، آثار سوء و پیامدها، آسیب، واکنشها و سازوکارهای مورد استفاده خانواده ها»
                           
 
                                                                         فهرست مطالب
 
.
             چکیده
.
۱          کلیات تحقیق                                                                                     ۱
.

 1. ۱ مقدمه ۲

.

 1. ۲ طرح و بیان مسئله ۴

.

 1. ۳ ضرورت و اهمیت انجام مطالعه ۶

.

 1. ۴ سئوالات اصلی مطالعه ۷

.

 1. ۵ اهداف مطالعه ۷

.

 1. ۶ اچ آی وی/ایدز درایران ۸

.

 1. ۶٫ ۱ افراد و گروه های در معرض خطر آلودگی بهHIV در ایران ۸

.

 1. ۶٫ ۲ آمارهای مربوط به اچ آی وی/ایدز در ایران و جهان                             ۹

 1. ۶٫ ۲٫ ۱ آمار مربوط به موارد شناخته شده اچ آی وی/ایدز بصورت سالانه در ایران  ۹

 1. ۶٫ ۲٫ ۲ توزیع جغرافیایی اچ آی وی/ایدز در ایران    ۱۲

 1. ۶٫ ۲٫ ۳ راه های عمده انتقال اچ آی وی در ایران      ۱۲

 1. ۶٫ ۲٫ ۴ آمارهای مربوط به اچ آی وی/ایدز در جهان ۱۴

 1. ۶٫ ۳ کلینیک های مثلثی                      ۱۴

 1. ۶٫ ۴ کلینیک مثلثی مر کز بهداشت غرب تهران(والفجر) ۱۵

 1. ۶٫ ۵ راجع به PLWHA در ایران ۱۶

 1. ۷NGOs  و نقش آن در کنترل اچ آی وی/ایدز و آسیبهای آن                                   ۱۷

۲         چارچوب مفهومی و نظری                                                                     ۲۰
.

 1. ۱ تعریف مفاهیم و متغیرها                                             ۲۱

.

 1. ۲ اچ آی وی/ایدز، اثرات و ابعاد آن                                                           ۲۴

.

 1. ۳ سطوح آسیب پذیر در برابر اچ آی وی/ایدز ۲۵

.

 1. ۴ اچ آی وی/ایدز و اثرات آن بر خانواده ۲۶

.

 1. ۵ سه حوزه اصلی اثر ایدز بر خانواده ۲۸

.

 1. ۶ تاثیر بر اشتغال و درآمد ۲۸

.

 1. ۷ هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ایدز ۲۹

.

 1. ۸ انحراف ۳۱

.

 1. ۹ نظریه برچسب ۳۲

.

 1. ۱۰ انگ اجتماعی ۳۳

.

 1. ۱۱ تبعیض                        ۳۳

.

 1. ۱۲ سردرگمی                      ۳۴

.

 1. ۱۳ تغییر نوع روابط اجتماعی ۳۵

.

 1. ۱۴ مولفه های موثر بر آسیب پذیری خانواده های درگیر اچ آی وی/اید    ۳۶

.

 1. ۱۵ واکنش در برابر ایدز ۳۸

.

 1. ۱۵٫ ۱ مدل تصمیم گیری اقتصادی خانواده ۳۸

.

 1. ۱۵٫ ۲ پیوندها و حمایتهای اجتماعی ۴۰

.

 1. ۱۶ پیشینه تحقیق              ۴۱

.

 1. ۱۷ تجربه ایدز در سایر کشورها                           ۴۸

.

 1. ۱۷٫ ۱ جوامع در حال توسعه                                        ۴۸

.

 1. ۱۷٫ ۱٫ ۱ تجربه آفریقا ۴۸

.

 1. ۱۷٫ ۱٫ ۲ جنوب و جنوب شرق آسیا ۵۰

.

 1. ۱۷٫ ۱٫ ۳ سایر جوامع در حال توسعه ۵۲

.

 1. ۱۷٫ ۲ جوامع توسعه یافته ۵۳

.

 1. ۱۷٫ ۲٫ ۱ آمریکای شمالی، اروپای غربی و مرکزی ۵۳

.

 1. ۱۸ فرضیات مطالعه ۵۶

.
۳             روش تحقیق                                                                                  ۵۷
.

 1. ۱ چرایی انتخاب روش کیفی ۵۸

.

 1. ۲ روش تحقیق کیفی ۵۹

.

 1. ۳ روش های بررسی «آسیب» ۶۰

.

 1. ۴ مسائل روش شناختی ۶۳

.

 1. ۵ بررسی اعتبار در مطالعه ۶۴

.

 1. ۶ تکنیک جمع آوری داده ها ۶۵

.

 1. ۷ ملاحظات مورد توجه در انجام مصاحبه ها ۶۷

.

 1. ۸ جامعه مورد مطالعه ۶۸

.

 1. ۹ واحد تحلیل ۶۸

.

 1. ۱۰ تعداد موارد مطالعه               ۶۹

.

 1. ۱۱ انتخاب موارد                                 ۶۹

.

 1. ۱۲ کلیات روش کیفی مورد استفاده                                            ۷۰

.

 1. ۱۲٫ ۱ ملاحظات مربوط به نمونه گیری ۷۱

.

 1. ۱۲٫ ۲ مشاهدات و تجارب محقق در انجام پژوهش ۷۱

.

 1. ۱۲٫ ۳ تجربیاتی مربوط به مصاحبه با مبتلایان به ایدز ۷۲

.
۴            ارائه یافته ها (گزارش داده های کیفی)                                                    ۷۳
.

 1. ۱ مقوله بندی ۷۴

.

 1. ۲ ویژگیهای زمینه ای، اقتصادی و اجتماعی خانواده های مبتلا به اچ آی وی/ایدز ۷۵

.

 1. ۳ آثار سوء ایدز ۸۱

.

 1. ۳٫ ۱ اثر ایدز بر روی اشتغال                                                                          ۸۱

.

 1. ۳٫ ۱٫ ۱ پیامدهای از دست دادن شغل در بین خانواده های مبتلا ۸۳

.

 1. ۳٫ ۱٫ ۲ از دست دادن و یا کاهش درآمد ۸۳

.

 1. ۳٫ ۱٫ ۳ سایر پیامدهای از دست دادن شغل یا درآمد ۸۵

.

 1. ۳٫ ۲ هزینه درمان (کنترل) ایدز             ۸۶

.

 1. ۳٫ ۲٫ ۱هزینه دارو، آزمایش و ویزیت پزشکان         ۸۶

.

 1. ۳٫ ۲٫ ۲هزینه تغذیه در رابطه با ایدز       ۸۸

.

 1. ۳٫ ۳ هزینه رفت و آمد          ۸۹

.

 1. ۳٫ ۴ طرد،بدنامی،تبعیض و محرومیت از خدمات نسبت به خانواده های دچار ایدز       ۹۱

.

 1. ۳٫ ۴٫ ۱تغییرات رفتاری در میان اعضاء خانواده و همچنین خانواده گسترده،آشنایان، دوستان ۹۲

.

 1. ۳٫ ۴٫ ۲طرد       ۹۳

.

 1. ۳٫ ۴٫ ۳انگ و بدنامی            ۹۵

.

 1. ۳٫ ۴٫ ۴ایدز و انحراف (آیا ایدز می تواند بعنوان یک انحراف اجتماعی تلفی گردد؟)       ۹۵

.

 1. ۳٫ ۴٫ ۵تبعیض               ۹۸

.

 1. ۳٫ ۴٫ ۶پنهان کردن موضوع ایدز            ۱۰۵

.

 1. ۳٫ ۴٫ ۷تاثیر بر روحیه افراد مبتلا              ۱۰۷

.

 1. ۳٫ ۵ اثر ایدز بر کارکرد خانواده                              ۱۰۸

.

 1. ۳٫ ۵٫ ۱ممانعت از تحقق کارکردهای افراد مبتلا به ایدز در خانواده         ۱۰۸

.

 1. ۳٫ ۵٫ ۲مشغول ساختن و عدم رسیدگی به امور اعضای خانواده ۱۰۹

.

 1. ۳٫ ۵٫ ۳انسجام خانواده ۱۱۰

.

 1. ۳٫ ۶ اثر بر روابط خانواده                                                                ۱۱۱

.

 1. ۳٫ ۶٫ ۱ کاهش روابط اجتماعی از سوی مبتلا ۱۱۱

.

 1. ۳٫ ۶٫ ۲ قطع روابط و فعالیت های سابق مبتلا ناشی از ترس از انتقال ایدز          ۱۱۱

.

 1. ۳٫ ۷ سردرگمی                                                                                      ۱۱۲

.

 1. ۳٫ ۸ بیوه گی                       ۱۱۵

.

 1. ۴ اطلاعات توصیفی خانواده های مورد مطالعه              ۱۱۸

.

 1. ۴٫ ۱ وضعیت معیشتی خانواده های مبتلا                     ۱۱۸

.

 1. ۴٫ ۲ ویژگیهای زمینه ای خانواده های مورد مطالعه ۱۱۹

.

 1. ۴٫ ۳ زمان سپری شده از ابتلای عضو/اعضاء خانواده              ۱۲۰

.

 1. ۴٫ ۴ وضعیت اشتغال در میان اعضای خانواده ۱۲۰

.

 1. ۴٫ ۵ اطلاعات مربوط به سرپرست خانواده ها         ۱۲۱

.

 1. ۴٫ ۶ اطلاعات مربوط به منابع درآمدی خانواده های اچ آی وی/ایدز        ۱۲۲

.

 1. ۵ واکنشها‏‏ و سازوکارهای مورد استفاده خانواده های اچ آی وی/ایدز در مقابله با ایدز ۱۲۳

.

 1. ۵٫ ۱ حمایت های اجتماعی از خانواده های اچ آی وی/ایدز                   ۱۲۳

.

 1. ۵٫ ۱٫ ۱ حمایت از طریق منابع غیر رسمی           ۱۲۴

.

 1. ۵٫ ۱٫ ۲ حمایت از طریق منابع رسمی                      ۱۲۶

.

 1. ۵٫ ۱٫ ۳ وابستگی رفاهی ۱۲۸

.

 1. ۵٫ ۲ استقراض ۱۳۰

.

 1. ۵٫ ۳ پس انداز                        ۱۳۲

.

 1. ۵٫ ۴ سرمایه گذاری                     ۱۳۴

.

 1. ۵٫ ۵ دارائی                      ۱۳۴

.

 1. ۵٫ ۶ بیمه های اجتماعی                                    ۱۳۵

.
جمع بندی                                                                                         ۱۳۶
.
۵           نتیجه گیری                                                                                   ۱۳۸
.

 1. ۱ نتیجه گیری                                                         ۱۳۹

.

 1. ۲ پیشنهادات                                                                           ۱۴۴

.
             منابع و مآخذ                                                                                  ۱۴۶
.
             پیوست ها
.
پیوست۱- مراکز فعال در زمینه اچ آی وی/ایدز
.
Abstract            
.
 
 
 ادامه تکه هایی از متن 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

99