حقوق

پایان نامه با عنوان تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS)

دانشکده اقتصاد و علوم اداری

گروه حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

­­

عنوان:

استاد راهنما:

دکتر احد قلی زاده منقوطای

 اسفند ماه ۱۳۹۱

 


متن پایان نامه :
چکیده
تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازه­ای در تجارت است که از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در جریان مذاکرات تشکیل سازمان جهانی تجارت مورد توجه جدی کشور­ها قرار گرفت. موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات که یکی از موافقت­نامه­های اصلی منضم به موافقت­نامه تشکیل سازمان جهانی تجارت به شمار می­رود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات دارای خصوصیاتی است که آن را از کالا متمایز می­ کند. مهمترین خصوصیات خدمات، غیر­ملموس و نامحسوس بودن، غیر قابل انبار کردن، و همزمانی تولید و مصرف است که البته این خصوصیات تا حدی نسبی هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به ۱۲ بخش (شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست­ محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی) و ۱۵۵ زیر بخش تقسیم کرده است که به ۴ شیوه عرضه می­شود. از آنجا که بخش ۱۲ خدمات با عنوان “سایر خدمات” که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است» حاوی هیچ توضیح و نیز هیچ زیر بخشی نمی­باشد در این پایان ­نامه تنها ۱۱ بخش خدماتی مذکور در موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. این موافقت­نامه حاوی تعهدات عام و خاصی است که اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت آن هستند. تعهدات عام به محض عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باید از سوی آن کشور رعایت شوند. مهمترین تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کامله­الوداد و شفافیت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی در جداول ملی اعضا درج می­شود. در قانون ایران، قانون مصوبی در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخی مقررات داخلی ایران مثل مقررات حمل و نقل و اصول۸۱ و ۸۲ قانون اساسی، تعارضاتی با مقررات گاتس وجود دارد که نیازمند اصلاح می­باشد.

پایان نامه

کلیدواژگان: تجارت خدمات، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، حقوق ایران
 
 
                                                                        فهرست                   
عنوان                                                                                                                                  صفحه
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه. ۱
۱-۲- شرح و بیان مسئله پژوهشی ۲
۱-۳- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۵-  اهمیت و ارزش تحقیق ۷
۱-۶- کاربرد نتایج تحقیق ۷
۱-۷- فرضیه ها یا سوال های تحقیق ۸
۱-۸- روش تحقیق ۸
۱-۹- ابزار تجزیه و تحقیق ۸
فصل دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS
۲-۱- مقدمه. ۹
۲-۲- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۰
۲-۲-۱- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۰
۲-۲-۲- اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۳
۲-۳- خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۴
۲-۳-۱-  تعریف خدمات و خصوصیات آن. ۱۴
۲-۳-۲- طبقه بندی خدمات ۱۸
۲-۳-۳- ساختار موافقتنامه. ۱۹
۲-۳-۴- حوزه پوشش. ۲۴
۲-۴-  بازار خدمات ۲۵
۲-۴-۱-  ساختار بازار ۲۵
۲-۴-۱- شیوه های عرضه خدمات ۲۶
عنوان                                                                                                                                          صفحه
فصل سوم: تعهدات کشورها تحت موافقتنامه GATS
۳-۱- مقدمه. ۳۲
۳-۲-  تعهدات و نظامات کلی ۳۳
۳-۲-۱- رفتار مبتنی بر اصل دول کامله الوداد. ۳۳
۳-۲-۲- شفافیت ۳۸
۳-۲-۳- افشای اطلاعات محرمانه. ۴۴
۳-۲-۴- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات ۴۷
۳-۲-۵- اقدامات حفاظتی ۴۸
۳-۲-۶- پرداخت ها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها ۴۸
۳-۲-۷- استثنائات کلی ۵۳
۳-۲-۸- استثنائات امنیتی ۵۶
۳-۲-۹- شناسایی ۵۷
۳-۳- تعهدات خاص. ۵۹
۳-۳-۱- دسترسی به بازار ۶۰
۳-۳-۲- رفتار ملی ۶۴
۳-۳-۳- تعهدات اضافی ۶۶
فصل چهارم: انواع و اقسام تجارت خدمات
۴-۱-  مقدمه. ۶۷
۴-۲-  خدمات مالی ۶۹
۴-۲-۱-  خدمات بانکی ۷۱
۴-۲-۱-۱-  بانکداری الکترونیکی. ۷۲
۴-۲-۱-۲-   شیوه های عرضه خدمات بانکی   ۷۳
۴-۲-۲- خدمات بیمه. ۷۴
عنوان                                                                                                               صفحه
۴-۲-۲-۱- انواع بیمه ها.۷۴
۴-۲-۲-۲- بیمه اتکایی   .۷۵
۴-۲-۲-۳- شیوه های عرضه خدمات بیمه  .۷۶
۴-۲-۲-۴- عملکرد بیمه در کشورهای در حال توسعه  .۷۸
۴-۲-۲-۵- بیمه در ایران  .۷۹
۴-۳- خدمات اجتماعی و بهداشتی ۸۰
۴-۳-۱- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی ۸۱
۴-۳-۲- موانع خدمات بهداشتی ۸۲
۴-۴- خدمات حمل و نقل ۸۲
۴-۴-۱- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل ۸۳
۴-۵- خدمات گردشگری ۸۴
۴-۵-۱- گردشگری الکترونیک. ۸۶
۴-۵-۲- شیوه های عرضه خدمات گردشگری ۸۷
۴-۶- خدمات ارتباطات ۸۸
۴-۶-۱- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک. ۸۹
۴-۶-۲- خصوصی سازی مخابرات ۹۰
۴-۶-۳- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات ۹۳
۴-۶-۴- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور ۹۴
۴-۷- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی ۹۵
۴-۷-۱- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی ۹۵
۴-۷-۲- خبرگزاری ۹۵
۴-۷-۲- موزه ۹۶
۴-۷-۳- کتابخانه. ۹۶
 عنوان                                                                                                              صفحه
۴-۸- خدمات زیست محیطی ۹۷
۴-۸-۱- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی ۹۷
۴-۹- خدمات توزیع. ۹۸
۴-۹-۱- شیوه های عرضه خدمات توزیع. ۹۹
۴-۱۰- خدمات فنی و مهندسی ۱۰۰
۴-۱۰-۱- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی ۱۰۰
۴-۱۱- خدمات بازرگانی ۱۰۱
۴-۱۱-۱- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی ۱۰۱
۴-۱۲- خدمات  آموزشی ۱۰۳
۴-۱۲-۱- شیوه های عرضه خدمات آموزشی ۱۰۴
فصل پنجم: مقایسه قوانین ایران با مقررات موافقتنامه GATS
۵-۱- مقدمه. ۱۰۵
۵-۲- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۰۶
۵-۲-۱- اصل ۸۱ قانون اساسی ۱۰۶
۵-۲-۲- اصل ۸۲ قانون اساسی ۱۱۰
۵-۳- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری ۱۱۲
۵-۳-۱- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور ۱۱۲
۵-۳-۲- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ۱۱۳
۵-۳-۳- محدودیت تملک اموال غیر منقول. ۱۱۵
۵-۳-۴- محدودیت ارزی ۱۱۵
۵-۳-۵- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب ۱/۵/۱۳۸۵٫ ۱۱۶
۵-۳-۶- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰٫ ۱۱۶
۵-۴- حل و فصل اختلافات ۱۱۷
عنوان                                                                                                               صفحه
۵-۵- مناقصات ۱۱۷
۵-۶- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور ۱۱۸
۵-۷- قانون شرکت های تعاونی ۱۲۲
نتیجه گیری ۱۲۳
پی نوشت ۱۲۹
منابع. ۱۳۱
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

99