حقوق

پایان نامه با عنوان تبیین ماهیت ، آثار و احکام قرارداد نجات دریایی

عنوان :

تبیین ماهیت ، آثار و احکام قرارداد نجات دریایی

استاد راهنما : آقای دکتر عباس محمدی

استاد مشاور : آقای دکتر محمد رضا فلاح

زمستان  ۱۳۹۲

 


متن پایان نامه :
چکیده
قرارداد نجات دریایی به عنوان یکی از قرارداد‎های مهم در حفظ شناور و کالاهای موجود در آن و سایر اموال دریایی از خطرات موجود و احتمالی و همچنین جلوگیری یا کاهش آلودگی محیط زیست دریایی تلقی می‎شود . اهمیت این امر در خصوص کشور ایران بسیار زیاد است . کشور ایران از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان مرتبط می‎شود و یکی از کشورهای مهم در صنعت کشتیرانی به حساب می‎آید  .
با عنایت  به اینکه در خصوص ماهیت قرارداد نجات دریایی و تعیین شرایط انعقاد این قرارداد اعم از طرفین قرارداد و موضوع قرارداد ، شرح آثار و امتیازات ناشی از آن و تعیین نحوه قانون حاکم با توجه به محدوده اختیار طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم و همچنین براساس قواعد حل تعارض ، به طور مبسوط در حقوق ایران مورد بررسی قرار نگرفته است ؛ بررسی این موارد می‎تواند زوایای این قرارداد را مشخص نموده و ابهاماتی که در خصوص قرارداد نجات دریایی وجود دارد ، مرتفع سازد .
آنچه بیش از همه مأموریت مذکور را مهم‎تر می‎نماید ، تأمین منافع اقتصادی ایران از صنعت کشتیرانی به خصوص در بخش حمل و نقل دریایی است . یک کشور پر رونق در این زمینه علاوه بر اینکه می‎بایست از جهت تجهیزات و شناور در سطح بالایی قرار داشته باشد ، باید به لحاظ حقوق دریایی نیز مترقی باشد تا مسائل حقوقی ناشی از این صنعت را به سهولت حل و فصل نماید . یکی از این موارد قرارداد نجات دریایی است . چه بسا که شناور و سایر موضوعات حقوق نجات دریایی همواره در معرض خطرات مختلف در مناطق  دریایی گوناگون قرار دارند و هدف قرارداد نجات دریایی حسب مورد کاهش یا رفع یا دفع خطر از موضوعات شناخته شده درخصوص نجات دریایی از جمله شناور می‎باشد .

کلید واژه
کشتی _ عملیات نجات دریایی _ قرارداد نجات دریایی _ داوطلبانه بودن _ حسن نیت  _خطر _حق ممتاز دریایی_ قانون پرچمفهرست تفصیلی مطالب
عنوان                                                                                                                                                        شماره صفحه
مقدمه   ۱
فصل اول : پیشینه ، مفاهیم و ماهیت قرارداد نجات دریایی ۶
مقدمه ۷
۱-۱ پیشینه عملیات نجات دریایی . ۷
۱-۲ مفهوم کشتی و انواع آن ۸
۱-۲-۱ مفهوم کشتی . ۸
۱-۲-۲ انواع کشتی . ۹
۱-۲-۲-۱کشتی‎های تجاری ۹
۱-۲-۲-۲ کشتی‎های جنگی . ۱۰
۱-۲-۲-۳ کشتی‎های مربوط به خدمات عمومی ۱۰
۱-۳  کشتی‏های مشمول قانون دریایی و معاهدات دریایی بین‏المللی ۱۰
۱-۴ مفهوم و اقسام عملیات کمک و نجات دریایی . ۱۲
۱-۴-۱  مفهوم عملیات کمک و نجات دریایی ۱۲
۱-۴-۲ اقسام نجات دریایی . ۱۶
۱-۴-۲-۱ عملیات نجات نظامی و غیر نظامی . ۱۶
۱-۴-۲-۲ اقسام نجات دریایی براساس موضوعات آن . ۱۶
۱-۴-۲-۲-۱  نجات اموال ۱۶
۱-۴-۲-۲-۲  نجات محیط زیست . ۱۷
۱-۴-۲-۲-۳  نجات اشخاص . ۱۸
۱-۵ مفهوم قرارداد نجات دریایی ۲۰
۱-۶ تبیین ماهیت حقوقی قرارداد نجات دریایی ۲۲
۱-۶-۱ عقد اجاره اشخاص  . ۲۲
۱-۶-۱-۱ اجاره در لغت و اصطلاح ۲۲
۱-۶-۱-۲ وجوه افتراق عقد اجاره اشخاص با قرارداد نجات دریایی ۲۲
۱-۶-۱-۲-۱ شرایط عوض منافع یا اجرت ۲۳
۱-۶-۱-۲-۲ زمان تحقق مالکیت اجرت ۲۴
۱-۶-۲ عقد جعاله . ۲۴
۱-۶-۲-۱  جعاله در لغت و اصطلاح ۲۵
۱-۶-۲-۲  وجوه افتراق جعاله با قرارداد نجات دریایی ۲۵
۱-۶-۲-۲-۱ لازم یا جایز بودن عقد . ۲۵
۱-۶-۲-۲-۲ شرایط عوض یا اجرت . ۲۶
۱-۶-۳ ماهیت قرارداد نجات دریایی ۲۷
 
فصل دوم : شکل قرارداد و شرایط مربوط به طرفین
قرارداد در تشکیل قرارداد نجات دریایی  ۲۸
مقدمه . ۲۹
۲-۱ شکل قرارداد . ۲۹
۲-۲ طرفین قرارداد ۳۰
۲-۳ شرایط مربوط به طرفین قرارداد . ۳۰
۲-۳-۱وجود اراده . ۳۱
۲-۳-۲فقدان قصد و آثار آن . ۳۱
۲-۳-۳ فقدان یا معیوب بودن رضا و آثار آن ۳۲
۲-۳-۳-۱ عقد فضولی . ۳۲
۲-۳-۳-۲ عقد اکراهی . ۳۳
۲-۳-۳-۳ عقد ناشی از اضطرار . ۳۴
۲-۳-۳-۴ رضای ناشی از حیله ، خدعه و اغفال . ۳۵
۲-۴ اهلیت . ۳۷
۲-۴-۱ معاملات صغیر ۳۸
۲-۴-۲ معاملات مجنون ۳۹
۲-۴-۳ معاملات سفیه . ۴۰
۲-۵ داوطلبانه بودن . ۴۱
۲-۵-۱ مسبوق نبودن به قرارداد قبلی . ۴۱
۲-۵-۲ در اجرای انجام وظیفه نباشد ۴۲
۲-۵-۲-۱ در راستای انجام وظیفه رسمی یا قانونی نباشد . ۴۲
۲-۵-۲-۲انجام عملیات نجات ورای وظایف قراردادی و قانونی ۴۳
۲-۵-۳ عدم انجام عملیات نجات صرفاً جهت نجات اموال و جان خویش ۴۴
۲-۶ حسن نیت . ۴۵
۲-۶-۱ مفهوم حسن نیت در قرارداد ۴۵
۲-۶-۲ قلمروی اجرای حسن نیت و انصاف در قرارداد نجات دریایی . ۴۶
۲-۶-۳ مؤلفه‎های غیرمنصفانه بودن قرارداد نجات دریایی . ۴۷
۲-۶-۳-۱ سوء استفاده از اضطرار و ضرورت  . ۴۸
۲-۶-۳-۲ عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز ۴۸
۲-۶-۳-۳ سوء استفاده از در اختیار داشتن منابع بیشتر . ۴۹
۲-۶-۳-۴ اعمال فشار ناروا و تحمیل شروط ناعادلانه ۵۰
۲-۶-۳-۵ عدم تعادل نسبی عوضین  ۵۱
 
فصل سوم : شرایط تشکیل قرارداد نجات دریایی حسب موضوعات آن ۵۳
مقدمه   ۵۴
۳-۱ موارد شناخته شده جهت نجات موضوع قرارداد نجات دریایی  ۵۴
۳-۱-۱ شناور ۵۴
۳-۱-۲ سایر اموال دریایی و  نجات انسان . ۵۶
۳-۱-۳ محیط زیست دریایی ۵۷
۳-۲ انواع آبها و شمول قرارداد نجات دریایی از حیث نوع آب در خصوص
موضوعات آن قرارداد  . ۵۷
۳-۲-۱ انواع آبها در تقسیم‎بندی حقوق بین‎الملل عمومی  ۵۷
۳-۲-۱-۱ آبهای داخلی ۵۸
۳-۲-۱-۲ آبهای مجمع‎الجزایری . ۵۸
۳-۲-۱-۳ دریایی سرزمینی  . ۵۸
۳-۲-۱-۴ منطقه مجاور یا نظارت و منطقه انحصاری- اقتصادی . ۵۹
۳-۲-۱-۵ فلات قاره ۵۹
۳-۲-۱-۶ آبهای آزاد ۶۰
۳-۳  شمول قرارداد نجات دریایی بر موضوعات حقوق نجات از حیث نوع آب . ۶۰
۳-۳-۱ شمول قرارداد نجات دریایی حسب  نوع آب بر شناور و اموال دریایی . ۶۰
۳-۳-۲ نجات اشخاص موضوع قرارداد نجات دریایی و قلمروی شمول آن ازحیث نوع آب ۶۱
۳-۳-۳ نجات محیط زیست و قلمروی شمول آن از حیث نوع آب . ۶۲
۳-۴ شرایط مربوط به موضوع قرارداد . ۶۴
۳-۴-۱ در معرض خطر بودن . ۶۴
۳-۴-۱-۱ مفهوم خطر ۶۵
۳-۴-۱-۲ ویژگی خطر . ۶۶
۳-۴-۱-۲-۱ نسبی یا غیر مطلق بودن خطر ۶۶
۳-۴-۱-۲-۲ بالفعل(آنی) یا بالقوه بودن خطر ۶۷
۳-۴-۲ اثبات خطر ۶۸
۳-۵ اجرت یا پرداخت جهت انجام عملیات نجات . ۶۸
۳-۵-۱ موفقیت‎آمیز بودن . ۶۹
۳-۵-۲ تعیین میزان اجرت یا غرامت ویژه . ۷۱
۳-۵-۲-۱ اجرت نجات شناور و سایر اموال دریایی . ۷۱
۳-۵-۲-۲ پرداخت جهت نجات محیط‎زیست دریایی یا تلاش جهت آن . ۷۴
۳-۵-۲-۳ اجرت نجات جان انسان . ۷۷
۳-۵-۲-۳-۱ نجات جان انسان همراه با نجات اموال دریایی و یا محیط زیست دریایی ۷۸
۳-۵-۲-۳-۲ نجات انسان بدون نجات اموال دریایی و یا محیط زیست دریایی ۷۹
 
فصل چهارم : آثار قرارداد نجات دریایی ۸۱
مقدمه ۸۲
۴-۱ محدوده اثر قرارداد نجات دریایی و شروط آن در ارتباط با اصل آزادی قراردادها . ۸۲
۴-۲ مسؤولیت‎ها و حقوق مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال (نجات‎یافتگان) ۸۳
۴-۲-۱ مسؤولیت‎ها و وظایف مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال ۸۳
۴-۲-۲ حقوق مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال . ۸۵
۴-۳ مسؤولیت‎ها و حقوق نجات‎دهنده . ۸۷
۴-۳-۱ مسؤولیت‎ها و وظایف نجات‎دهنده ۸۷
۴-۳-۲ حقوق نجات‎دهنده . ۹۰
۴-۳-۲-۱ اشخاص واجد استحقاق جهت اخذ مطالبه پرداخت ناشی از عملیات نجات ۹۰
۴-۳-۲-۲ حقوق ممتاز دریایی . ۹۲
۴-۳-۲-۲-۱ جایگاه حقوق ممتازه در قانون ایران و کنوانسیون‎های مربوطه ۹۲
۴-۳-۲-۲-۲شمول غرامت ویژه در حقوق ممتازه ناشی از مطالبات نجات ۹۴
۴-۳-۲-۲-۳ شمول حقوق ممتازه . ۹۵
۴-۳-۲-۲-۳-۱ کشتی ۹۵
۴-۳-۲-۲-۳-۲ کرایه حمل در سفری که این حق ایجاد شده ۹۶
۴-۳-۲-۲-۳-۳ ملحقات کشتی و کرایه حمل که از شروع سفر ایجادشده . ۹۶
۴-۳-۲-۲-۴ تقدم حقوق ممتاز نسبت به یکدیگر . ۹۷
۴-۳-۲-۲-۵ ماهیت حقوق ممتاز . ۹۹
۴-۳-۲-۲-۶ نحوه اجرای حق ممتاز در خصوص پرداخت ناشی از نجات و زمان ۱۰۰
۴-۳-۲-۲-۶-۱ دعوا علیه شیء یا دعوا علیه شخص و اجرای حقوق ممتاز دریایی ۱۰۱
۴-۳-۲-۲-۶-۲ زمان در خصوص حقوق ممتاز و دعوای مربوط به عملیات نجات   ۱۰۵
فصل پنجم : تعدیل قرارداد نجات دریایی و تعیین قانون
حاکم بر تعهدات قراردادی . ۱۰۷
مقدمه ۱۰۸
۵-۱ ابطال و تعدیل قرارداد  . ۱۰۸
۵-۱-۱ مفهوم ابطال قرارداد . ۱۰۸
۵-۱-۲ مفهوم تعدیل قرارداد و اقسام آن . ۱۰۷
۵-۱-۳ موارد ابطال و تعدیل قرارداد نجات دریایی . ۱۰۹
۵-۱-۳-۱ رضا حاصل شده در اثر حیله یا خدعه یا اغفال . ۱۱۰
۵-۱-۳-۲ ناعادلانه بودن قرارداد نجات دریایی . ۱۱۰
۵-۱-۳-۳ عدم رعایت تعادل عوضین به میزان زیاد . ۱۱۲
۵-۲ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد نجات دریایی . ۱۱۲
۵-۲-۱ نفوذ حاکمیت اراده . ۱۱۳
۵-۲-۱-۱ تعیین قانون حاکم توسط متعاملین در حقوق خارجی . ۱۱۳
۵-۲-۱-۲ آزادی اراده متعاقدین در انتخاب قانون حاکم در حقوق ایران . ۱۱۴
۵-۲-۱-۲-۱ قرارداد‎های اتباع بیگانه . ۱۱۵
۵-۲-۱-۲-۲ قراردادهای داخلی ۱۱۵
۵-۲-۱-۲-۳ قاعده تکمیلی . ۱۱۵
۵-۲-۱-۳ استثناهای حاکمیت اراده . ۱۱۶
۵-۲-۱-۳-۱ مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه ۱۱۷
۵-۲-۱-۳-۲ مخالفت با قانون آمره . ۱۱۷
۵-۲-۱-۳-۳ تقلب نسبت به قانون ۱۱۷
۵-۳ قاعده حل تعارض حقوق ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم توسط متعاقدین ۱۱۸
۵-۳-۱ قانون پرچم . ۱۱۸
۵-۳-۲ محل انعقاد عقد در مناطق مختلف دریایی ۱۱۸
۵-۳-۲-۱ محل انعقاد عقد در آبهای تحت حاکمیت کشور ساحلی . ۱۱۹
۵-۳-۲-۲ تعیین محل انعقاد قرارداد در صورت انعقاد آن در  مناطق خارج
از حاکمیت دولت  ۱۱۹
۵-۳-۲-۲-۱ انعقاد قرارداد در درون کشتی ۱۱۹
۵-۳-۲-۲-۲ انعقاد قرارداد خارج  از کشتی   ۱۲۰
۵-۳-۳ قانون حاکم بر روابط نجاتگران . ۱۲۰
نتیجه گیری  ۱۲۲
فهرست منابع پایاننامه . ۱۲۹
پیوستها :
۱)کنوانسیون بین‎المللی نجات ۱۹۸۹ . ۱۳۵
۲)نمونه قرارداد نجات دریایی مؤسسه لویدز انگلستان( نسخه ۲۰۱۱) . ۱۴۶
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

99