حقوق

پایان نامه با عنوان بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

واحد علوم و تحقیقات مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

عنوان

بررسی ماهیت  سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

 

استاد راهنما

دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی

 

استاد مشاور

دکتر عبدالحمید مرتضوی

 

سال تحصیلی

۱۳۹۰-۱۳۹۱

 


متن پایان نامه :
عنوان                                                                                                                      صفحه
چکیده
فصل اول : کلیات . ۱
الف  – بیان مساله .۳
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۴
ج – مروز ادبیات و سوابق تحقیق .۴
د- اهداف تحقیق۶
ه – فرضیه های تحقیق۶
و – تقسیم مطالب۶
فصل دوم  : ماهیت سند الکترونیکی . ۷
مبحث اول: سند الکترونیکی ۷
گفتار اول : تعاریف.۷
بند ۱  : تعریف سند۷
الف-  تعریف لغوی سند۷
ب – تعریف سند در قانون مدنی ۷
ج – تعریف بین المللی سند.۷
د – تعریف سند الکترونیکی ۸
بند ۲  : سند الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی . ۹
میزبانی پایگاه اطلاع رسانی Web Hosting. 14
گفتار دوم : انتساب داده پیام به اصل ساز ( فرستنده ) ۱۶
 
ه
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
گفتار سوم : سابقه الکترونیکی ۲۱
گفتار چهارم : ارزش اثباتی سند الکترونیکی.۲۷
بند اول : دلیل الکترونیکی عادی ۲۸
بند دوم : دلیل الکترونیکی مطمئن. ۲۹
بند سوم :  ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی. ۲۹
الف – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.۲۹
ب – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن ۳۰
بند چهارم : بررسی استثنائات ماده ۶ قانون . ۳۵
الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول.۳۵
ب – فروش مواد غذایی به مصرف کننده نهایی۳۷
ج –  اعلام، اخطار، هشدار۳۸
بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ۳۹
مبحث دوم : امضاء الکترونیکی. ۴۱
گفتار اول : مفاهیم و تعاریف امضاء الکترونیکی ۴۳
بند ۱ –  تعریف امضاء الکترونیکی ۴۴
بند ۲بررسی شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی۴۵
گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران ۴۷
گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی. ۴۸
گفتار چهارم : انواع امضاهای الکترونیکی ۴۹
بند اول :  امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری. ۵۰
الف – رمز نگاری متقارن. ۵۱
 
 
و
عنوان                                                                                                                      صفحه
ب – رمز نگاری نامتقارن. ۵۱
بند دوم : امضاء دیجیتال . ۵۱
الف – شناخت امضاء دیجیتال. ۵۲
ب – ایجاد امضاء دیجیتال ۵۳
بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ۵۳
گفتار پنجم  : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. ۵۶
گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی. ۵۸
بند اول : اعتماد و اطمینان نسبت به گواهی امضاء ۵۸
بند دوم :  اعتماد و اطمینان نسبت به کلید رمزهای گواهی امضاء ۵۹
بند سوم : اعتماد و اطمینان نسبت به امضاء. ۶۰
بند چهارم : طرف های معتمد ۶۱
گفتار هفتم : آثار حقوقی امضاء ۶۲
گفتار هشتم : انتساب اسناد تجاری. ۶۳
سرویس های دیجیتال زمان کار۶۳
الف – مهرهای ثبت زمان ۶۳
ب –  سیستم ثبت زمان. ۶۴
گفتار نهم  : علل استفاده از امضای الکترونیک ۶۴
بند اول : ابراز قصد انشا ۶۵
بند دوم : تحقق آثار حقوقی ۶۵
بند سوم : تشخیص هویت ۶۵
بند چهارم : احراز صحت و بی نقصی سند. ۶۵
گفتار دهم  : صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی. ۶۶

قانون ایران ۶۶
گفتار یازدهم  : ویژگیهای سند الکترونیکی. ۶۷
 
ز
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل سوم  : تعهدات ناشی از سند الکترونیکی. ۷۱
مبحث اول  : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر  از طریق اسناد الکترونیکی ۷۱
گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی ۷۲
گفتار دوم  :  ارتباط اولیه اشخاص حقیقی ۷۳
گفتار سوم :  تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط ۷۴
گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات. ۷۴
گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی.۷۵
گفتار ششم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده۷۷
گفتار هفتم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده بصورت اشتباه.۷۹
گفتار هشتم : اصل استقلال اسناد الکترونیکی در تعهدات طرفین۸۰
مبحث دوم : استفاده طرفین از حقوق ناشی از سند الکترونیکی ۸۱
مبحث سوم  : لزوم تصدیق دریافت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن۸۳
مبحث چهارم : تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی. ۸۹
گفتار اول : سند الکترونیکی ارسال شده. ۸۹
گفتار دوم :  زمان دریافت سند الکترونیکی ۹۰
گفتار سوم  : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی . ۹۲
مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در بستر مبادلات الکترونیکی. ۹۵
گفتار اول : حق انصراف ( فسخ ) معامله  از راه دور ۹۹
گفتار دوم  : اثبات اعلام موارد قانونی به مصرف کننده ۱۰۵
مبحث ششم : تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی۱۰۷
 
ح
عنوان                                                                                                                      صفحه
گفتار اول : تدلیس در تبلیغات ۱۰۸
گفتار دوم : تعهدات و وظایف ارائه کننده خدمات در تبلیغ ۱۱۰
مبحث هفتم : تعهدات طرفین در حمایت از داده پیامهای شخصی ۱۱۲
نتیجه و پیشنهاد. ۱۱۵
منابع ۱۲۱
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

99