حقوق

پایان نامه با عنوان امکان برقراری نظام پارلمانی و آثارحقوقی آن در ایران

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

عنوان:

امکان برقراری نظام پارلمانی و آثارحقوقی آن در ایران

استاد راهنما

 دکتر نادر مردانی

اسفند ۱۳۹۱

 


متن پایان نامه :
چکیده
 
از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به منظور نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود معطوف بوده است که نهایتا این امر منجر به شکل گیری اصل تفکیک قوا با دو برداشت ۱- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی و ۲- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی گردیده است . در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده است به طوری که این نظام هم، برخی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد  . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می‌گردد ، نظامی مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن بررسی مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی مشهور دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام بیان می دارد که منظور از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با توجه به حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این پایان نامه نتیجه می گیرد با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .
کلید واژه ها :   اصل تفکیک قوا ، نظام پارلمانی ، قوه مجریه
 
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
 
فصل اول:
سا‌بقه علمی ۴
هدف تحقیق ۷
سوالهای فرعی ۷
فرضیه ها ۷
 
۹
مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا : ۱۰
مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا ۱۴
مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا ۱۸
مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا ۲۹
۲-۴-۱ اهمیت مطالعه تفکیک قوا ۲۹
۲-۴-۲: تفکیک مطلق قوا ۳۰
۲-۴-۳ دلایل تفکیک مطلق قوا ۳۰
۲-۴-۴ : تفکیک نسبی قوا ۳۳
۲-۴-۴-۱ خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی ۳۴
مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا ۳۵
۲-۵-۱  شرحی در ویژگی های کلی نظام ریاستی ۳۶
 
بند یک: استقلال قوا ۳۷
الف- استقلال سازمانی ۳۷
ب- استقلال کار ویژه ای ۳۸
بند دو: قوه مجریه یک رکنی ۳۸
الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی ۳۹
ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور. ۳۹
بند سه: تعدیل در عمل ۴۰
۱-۵ -۱-۱ ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا ۴۱
۱-۵-۱-۲  بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا ۴۲
بند یک: قوه مجریه. ۴۲
الف- انتخاب رئیس جمهور. ۴۲
۱-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی: ۴۳
الف) در حوزه قانونگذاری ۴۳
ب) در امور قضایی ۴۳
۲-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی ۴۴
الف) اختیار وضع آئین نامه. ۴۴
ب) ریاست سازمان اداری فدرال ۴۴
ج) سایر اختیارات ۴۴
بند دو: قوه مقننه. ۴۵
بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه. ۴۵
۱- نقش احزاب سیاسی و گروه های ذی نفوذ. ۴۶
مبحث ششم : نظام پارلمانی ۴۷
مبحث هفتم:  رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی ۴۷
۱-۷-۱ ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی ۴۸
 
بند یک: ابعاد پارلمانی ۴۸
بند دو: ابعاد ریاستی ۵۰
بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل ۵۱
 
۵۲
۳-۱ تعریف پارلمانتاریسم : ۵۳
۳-۲ تفکیک نسبی و نظام پارلمانی ۵۴
۳-۳ مبانی نظری نظام پارلمانی : ۵۵
بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه. ۵۶
بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه. ۵۷
بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه. ۶۰
۳-۴ انواع نظام پارلمانی ۶۳
الف : نظام پارلمانی دو رکنی : ۶۳
ب :  نظام پارلمانی یک رکنی : ۶۳
۳-۵ انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور. ۶۴
۳-۶ انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی ۶۵
۳-۶-۱ بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس ۷۱
بند یک: پارلمان ۷۱
بند دو: مقام سلطنت. ۷۸
بند سه: نخست وزیر و کابینه. ۸۰
بند چهار: احزاب سیاسی ۸۲
 
۸۴
مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران ۸۵
۴-۱ -۱ تاریخچه تفکیک قوا در ایران : ۸۵
الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه : ۸۶
ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی ۸۷
ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران ۸۸
۴-۱-۲ رهبری و تفکیک قوا ۹۱
۴-۱-۳ نوع نظام ایران ۹۳
مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران ۹۶
۴-۲-۱ ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران : ۹۶
۴-۲-۲ دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی : ۹۶
۴-۲-۳ : ملزومات  و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران : ۹۸
۴-۲-۳-۱ حزب ۹۸
۱ ـ مزیت های نظام حزبی: ۱۰۱
۲-معایب نظام حزبی ۱۰۲
۴ـ۲ـ۳ـ۲ عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی ۱۱۰
۴-۲-۳-۳ نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت : ۱۱۱
۴-۲-۳-۴ اصلاح قانون اساسی ۱۱۳
۴-۲-۳-۵ کار آمدی نظام : ۱۱۶
مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران ۱۱۹
۳-۳-۱ مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران : ۱۱۹
۳-۳-۲ ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه. ۱۳۰
الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر. ۱۳۰
ب) رهبری- رئیس جمهور. ۱۳۸
 
ج) رهبری- نخست وزیر. ۱۳۸
د ) رئیس جمهور- نخست وزیر. ۱۳۹
۳-۳-۳ ویژگی ها و خصوصیات ریاست قوه مجریه و نظام پارلمانی : ۱۴۰
۳-۳-۴ مقام یا نهاد پیشنهاد کننده کاندیداهای ریاست جمهوری به مجلس
در نظام پارلمانی : ۱۴۰
۳-۳-۵ اکثریت لازم و نحوه اخذ آرا ۱۴۵
۳-۳-۶ تنفیذ حکم ریاست  جمهوری ، استعفای رئییس جمهور و عزل وی در نظام پارلمانی: ۱۴۷
۳-۳-۷ نوع قوه مجریه و ریاست کشور در نظام پارلمانی جدید : ۱۴۸
۳-۳-۸ آیین نامه گذاری قوه مجریه : ۱۴۹
۱۵۱
۱۵۹
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

99