حقوق

پایان نامه با عنوان آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان :

آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

استاد راهنما :

دکتر سید حسن شبیری زنجانی

استاد مشاور:

 دکتر سید هادی میر شمسی  

بهمن ماه ۱۳۹۰

 


متن پایان نامه :
چکیده
با توجه به گسترش روز افزون حیطه حقوق مالکیت فکری از قرن گذشته تاکنون و ضرورت بازنگری در قوانین و هماهنگ سازی قوانین داخلی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی ، هم چنین ورود ایران به سازمان تجارت جهانی ، که قریب دو دهه از تقاضای آن به سازمان مذکور می گذرد . هم چنین پذیرش جنبه های اقتصادی موافقت نامه تریپس به عنوان یکی از شرایط ضروری الحاق کشور ما به آن سازمان می باشد که بررسی وتاثیر حقوقی ا ین موافقت نامه بر قوانین ایران امری است اجتناب ناپذیر . در این پایان نامه مقررات و قوانین ایران در دو حوزه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مقررات موافقت نامه تریپس مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش های مختلف به آثار الحاق پرداخته شده است .نتایج این بررسی حاکی است از آن است که در مقررات کنونی ایران دربخش مالکیت ادبی و هنری دارای نواقص عدیده و قابل توجهی بوده و که با تصویب و اجرای قوانین پیشنهادی اصلاحات لازم در آینده نه چندان دور تحقق پیدا خواهد نمود و در حوزه مالیت صنعتی علیرغم کاستی ها دارای حداقل استانداردهای لازم و برابر با موافقت نامه تریپس می باشد.
 
کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، مالکیت صنعتی ، موافقت نامه تریپس ،  کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم .
 
فهرست مطالب
مقدمه ۱
بخش اول : کلیات.۶
فصل نخست : مفاهیم .۷
مبحث نخست : مفهوم مالکیت فکری و انواع آن.۷
گفتار نخست : تعاریف مالکیت فکری از دیدگاه حقوقدانان داخلی.۷
گفتار دوم :  تعاریف مالکیت فکری در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی.۹
مبحث دوم : تعریف زیر شاخه های مالکیت فکری.۱۰
گفتار نخست : مالکیت ادبی و هنری۱۲
گفتار دوم :  مالکیت صنعتی.۱۴
فصل دوم : تاریخچه مالکیت فکری۱۶
مبحث نخست : ی بر تاریخچه مالکیت فکری.۱۶
گفتار نخست : تاریخچه مالکیت فکری در جهان.۱۶
گفتار دوم : تاریخچه مالکیت فکری در ایران.۲۱
مبحث دوم : تاریخچه موافقت نامه تریپس۲۳
فصل سوم : توصیف موافقت نامه تریپس۲۶
مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تریپس۲۶
مبحث دوم : ویژگیهای موافقت نامه تریپس.۲۷
مبحث سوم : ماهیت و ارتباط موافقت نامه تریپس با معاهدات قبل از خود۲۹
گفتار نخست : ارتباط با کنوانسیون برن۲۹
گفتار دوم :  ارتباط با کنوانسیون پاریس.۳۱
گفتار سوم : ارتباط با کنوانسیون رم۳۳
گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه ۳۴
فصل چهارم : اصول حقوقی حاکم بر موافقت نامه تریپس۳۴
مبحث نخست : اصل رفتار ملی.۳۴
گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس.۳۴
گفتار دوم : در کنوانسیون پاریس۳۶
گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران.۳۷
مبحث دوم : اصل دولت کامله الوداد.۳۹
گفتار نخست : اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس.۳۹
گفتار دوم :  اصل دولت کامله الوداد در قوانین ایران۴۱
مبحث سوم : اصل جلوگیری از سوء استفاده از حق۴۴
بخش دوم : آثار الحاق در حوزه مالکیت ادبی و هنری.۴۶
فصل نخست : اثرهای قابل حمایت.۴۷
مبحث نخست : در قوانین ایران.۴۷
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس۵۰
مبحث سوم : آثار الحاق.۵۴
فصل دوم : اثرهای غیر قابل حمایت.۵۹
مبحث نخست : در قوانین ایران.۵۹
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس۵۹
مبحث سوم : آثار الحاق.۶۰
فصل سوم : حقوق پدیدآورندگان۶۱
مبحث نخست : در قوانین ایران.۶۱
گفتار نخست : حقوق مادی۶۱
الف ) : ویژگیها.۶۳
الف ۱ : قابلیت نقل و انتقال۶۳
الف ۲ : موقتی بودن۶۴
ب ) : انواع حقوق مادی.۶۵
ب ۱ : حق تکثیر و انتشار.۶۵
ب ۲ : حق پاداش و جایزه نقدی۶۵
ج ) شرایط تخقق۶۷
گفتار دوم : حقوق معنوی (اخلاقی ) در قوانین ایران.۷۰
الف ) : ویژگیها.۷۰
الف ۱ : غیر قابل نقل و انتقال۷۰
الف ۲ : عدم محدودیت زمانی و مکانی۷۰
ب ) : مصادیق.۷۱
ب ۱ : حق ارائه و انتشار عمومی اثر.۷۱
ب ۲ : حق انصراف (استرداد )۷۱
ب ۳ : حق تمامیت اثر.۷۱
ب ۴ : حق دسترسی به اثر۷۲
ب ۵ : حق ولایت بر اثر۷۲
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس۷۴
گفتار نخست : حقوق مادی۷۴
الف ) : انواع حقوق مادی۷۴
الف ۱: حق تکثیر و انتشار۷۵
الف ۲ : حق تعقیب.۷۶
الف ۳ : حق اجاره.۷۶
ب ) شرایط تخقق.۷۷
گفتار دوم : حقوق معنوی.۷۸
مبحث سوم : آثار الحاق.۸۰
فصل چهارم : مدت حمایت۸۳
مبحث نخست : در قوانین ایران.۸۳
گفتار نخست  : در حقوق مادی۸۳
الف ) در اثرهای عمومی.۸۳
ب )  در اثرهای مشترک۸۴
ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار.۸۵
د ) در آثار عکاسی۸۵
ه ) در اثرهای سفارشی۸۶
و ) در نرم افزارهای رایانه ای.۸۷
گفتار دوم : مدت حمایت در حقوق معنوی.۸۷
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس۸۷
گفتار نخست  : در حقوق مادی۸۷
الف ) در اثرهای عمومی.۸۷
ب )  در اثرهای مشترک۸۸
ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار ۸۹
د ) در آثار عکاسی و هنرهای کاربردی .۸۹
ه ) در اثرهای سینمایی۹۰
و ) در نرم افزارهای رایانه ای ۹۰
گفتار دوم : در حقوق معنوی. ۹۱
مبحث سوم : آثار الحاق.۹۱
فصل پنجم : محدودیت ها و استثنائات.۹۲
مبحث نخست : در قوانین ایران.۹۲
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس۹۶
مبحث سوم : آثار الحاق.۹۸
فصل ششم : حقوق مرتبط.۹۸
مبحث نخست : در قوانین ایران.۹۸
الف ) اثرهای مورد حمایت۹۸
ب ) حقوق پدیدآورندگان۹۹
ج ) معیارهای حمایت۱۰۱
د ) مدت حمایت۱۰۲
ه ) محدودیت ها و استثنائات.۱۰۳
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس۱۰۴
الف ) اثرهای مورد حمایت۱۰۴
ب ) حقوق پدیدآورندگان۱۰۷
ج ) معیارهای حمایت۱۰۹
د ) مدت حمایت۱۱۰
ه ) محدودیت ها و استثنائات.۱۱۰
مبحث سوم : آثار الحاق.۱۱۲
فصل هفتم : ضمانت اجرا.۱۱۳
مبحث نخست : در قوانین ایران.۱۱۳
گفتار نخست : ضمانت اجرای مدنی۱۱۴
گفتار دوم : ضمانت اجرای کیفری.۱۱۸
گفتار سوم : مقررات اداری و گمرکی.۱۲۱
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس۱۲۲
مبحث سوم : آثار الحاق.۱۲۳
بخش سوم : آثار الحاق در حوزه مالکیت صنعتی.۱۲۴
فصل نخست : حقوق اختراعات۱۲۵
مبحث نخست : اختراع و حق اختراع۱۲۵
گفتار نخست : در قوانین ایران.۱۲۵
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس۱۲۸
مبحث دوم : شرایط اختراع۱۲۹
گفتارنخست : در قوانین ایران.۱۲۸
۱) شرایط ماهوی۱۲۹
الف-۱) جدید بودن (تازگی داشتن).۱۲۹
الف-۱-۱) تازگی محلی ( سرزمینی)۱۳۱
الف -۱-۲) تازگی مطلق.۱۳۱
الف-۱-۳) تازگی نسبی۱۳۲
زوال تازگی.۱۳۲
استثنائات وارد بر زوال تازگی.۱۳۳
ب) ابتکاری بودن اختراع۱۳۶
ج) کاربرد صنعتی داشتن.۱۳۷
۲ ) شرایط شکلی۱۳۸
استثنائات ثبت اختراع۱۳۹
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس۱۴۵
استثنائات ثبت اختراع۱۴۷
مبحث سوم : حقوق اعطایی.۱۴۹
گفتارنخست : در قوانین ایران.۱۴۹
الف )حقوق مادی.۱۴۹
ب ) حقوق معنوی۱۵۲
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس۱۵۲
مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری.۱۵۴
مبحث پنجم : اجازه بهره برداری.۱۵۵
گفتار نخست : در قوانین ایران.۱۵۵
الف )  مجوزهای بهره برداری اختیاری۱۵۵
ب) مجوز بهره برداری اجباری.۱۵۶
ج) شرایط اعطای مجوز اجباری.۱۵۶
د)  ابطال یا لغو گواهینامه اختراع.۱۶۰
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس۱۶۱
الف) مجوز بهره برداری اجباری.۱۶۱
ب) شرایط اعطای مجوز اجباری۱۶۲
ج) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع۱۶۷
مبحث ششم: مدت حمایت۱۶۷
گفتار نخست : در قوانین ایران.۱۶۷
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس۱۶۸
مبحث هفتم :رعایت حق تقدم.۱۶۸
گفتار نخست : در قوانین ایران.۱۶۸
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس۱۶۹
مبحث هشتم : ضمانت اجرای مالکیت صنعتی۱۶۹
گفتار نخست : در قوانین ایران.۱۶۹
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس۱۷۳
الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرآیند.۱۷۳
ب ) اقدامات موقتی۱۷۳
ج ) ضمانت اجرای مدنی.۱۷۵
د ) ضمانت اجرای کیفری.۱۷۵
مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع.۱۷۶
فصل دوم : علائم تجاری۱۷۸
مبحث نخست : در قوانین ایران.۱۷۸
گفتار نخست : مدت حمایت.۱۸۰
گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاری ثبت شده . ۱۸۱ گفتار سوم : حقوق اعطایی ۱۸۱
گفتارچهارم : اعطای پروانه و واگذاری .۱۸۲
گفتارپنجم :  علایم غیر قابل ثبت ۱۸۳
گفتار ششم : ضمانت اجرا ۱۸۴
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .۱۸۵
گفتار نخست : مدت حمایت ۱۸۵
گفتار دوم : حقوق اعطایی .۱۸۶
گفتار سوم : اعطای پروانه و واگذاری .۱۸۷
گفتار چهارم : علائم مشهور ۱۸۸
گفتارپنجم :  علائم غیر قابل ثبت ۱۸۹
مبحث سوم : آثار الحاق .۱۹۰
فصل سوم : طرح صنعتی ۱۹۰
مبحث نخست : در قوانین ایران ۱۹۰
گفتار نخست : شرائط ثبت و حمایت .۱۹۱
گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت .۱۹۲
گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی ۱۹۲
گفتار چهارم : حقوق اعطایی .۱۹۳
گفتار پنجم : مدت حمایت ۱۹۴
گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتی ۱۹۴
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .۱۹۵
گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس ۱۹۶
گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی ۱۹۶
گفتار سوم : طرح های مسنوجات .۱۹۷
گفتار چهارم : حقوق اعطایی .۱۹۷
گفتار پنجم : مدت حمایت ۱۹۸
مبحث سوم : آثار الحاق . .۱۹۸
فصل چهارم : نشانه های جغرافیایی .۱۹۸
مبحث نخست : در قوانین ایران ۱۹۸
گفتار نخست : شرایط حمایت ۲۰۰
گفتار دوم : حمایت از نشانه های همنام .۲۰۰
گفتار سوم : نشانه های غیر قابل حمایت ۲۰۱
گفتار چهارم : ضمانت اجرا .۲۰۲
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .۲۰۲
مبحث سوم : آثار الحاق  ۲۰۵
فصل پنجم : طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه .۲۰۵
مبحث نخست : در قوانین ایران ۲۰۵
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .۲۰۶
گفتار نخست : حوزه شمول مدارهای یکپارچه .۲۱۰
گفتار دوم : مدت حمایت ۲۱۲
مبحث سوم : آثار الحاق ۲۱۳
فصل ششم : اسرار تجاری .۲۱۳
مبحث نخست :در قوانین ایران .۲۱۳
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .۲۱۵
گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاری ۲۱۵
گفتار دوم :مصادیق اسرار تجاری ۲۱۶
گفتار سوم : معیارهای تشخیص اسرار تجاری ۲۱۷
گفتار چهارم : مدت حمایت ۲۱۹
مبحث سوم : آثار الحاق ۲۱۹
نتیجه گیری: .۲۲۰
منابع : ۲۲۳
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

99