روانشناسی

پایان نامه: رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان …

گرایش تکنولوژی آموزشی

عنوان:

رابطه اضطراب رایانه­ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

استاد راهنما:

دکتر سید شمس­الدین هاشمی مقدم

فهرست مطالب:

مقدمه۲
بیان مسأله۳
اهمیت و ضرورت مسأله۵
اهداف پژوهش۷
فرضیه ­ها۸
تعاریف واژه­ها و اصطلاحات۸
                           فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق                          
مبانی نظری پژوهش۱۲
مدارس هوشمند۱۴
تاریخچه مدارس هوشمند۱۴
تعریف مدارس هوشمند۱۷
نقش فناوری­های نوین در هوشمندسازی مدارس۲۰
مدل مفهومی مدارس هوشمند۲۱
محیط یاددهی و یادگیری متنی بر محتوای چندرسانه­ای۲۲
زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات۲۳
مدیریت مدرسه توسط سیستم­های یکپارچه رایانه­ای۲۴
برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات۲۵
ارتباط یکپارچه رایانه­ای با مدارس دیگر۲۶
پیشرفت تحصیلی۲۷
عوامل مؤثر در پیشرفت۲۷
هوش۲۷
علایق و عوامل مربوط به دانش­آموز۲۷
انگیزه۲۸
خانواده و محیط خانواده۲۹
برنامه ­ریزی۳۰
عوامل مربوط به مدرسه و معلم۳۰
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی۳۱
اندازه ­گیری پیشرفت تحصیلی۳۲
مفهوم انگیزش۳۳
دیدگاه­های مطرح شده در مورد انگیزش۳۵
دیدگاه رفتاری۳۶
دیدگاه انسان­گرایی۳۶
دیدگاه شناختی۳۸
مفهوم انگیزش پیشرفت۳۹
گرایش­های انگیزش دی­سی۴۲
انگیزش تسلط۴۴
رابطه میان نیاز به پیشرفت و عملکرد آن۴۵
پایداری در انجام تکالیف۴۶
خطرجویی۴۶
تکمیل تکالیف ناتمام۴۷
تفاوت­های جنسیتی در انگیزش پیشرفت۴۷
انگیزش پیشرفت خود مختار در مقابل اجتماعی۴۸
انگیزش پیشرفت و سازندگی اجتماعی۴۸
خود اثربخشی و انگیزش پیشرفت۴۸
نظریه اسناد و انگیزش پیشرفت۴۹
اضطراب۵۰
اضطراب و یادگیری۵۱
اضطراب رایانه۵۲
بر تحقیقات انجام شده۵۷
نقد و ارزیابی۶۱
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق۶۳
جامعه آماری۶۳
حجم نمونه و روش نمونه گیری۶۴
ابزار جمع­آوری داده­ ها۶۴
پرسشنامه انگیزش پیشرفت۶۵
پرسشنامه اضطراب رایانه­ای۶۶
روایی و پایایی۶۷
روش جمع­آوری داده­ ها۶۸
روش تجزیه و تحلیل داده­ ها۶۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
توصیف داده­ ها۷۱
داده­های مربوط به پرسشنامه اضطراب رایانه­ای۷۲
داده­های مربوط به پرسشنامه انگیزش پیشرفت۷۴
داده­های مربوط به نمرات پیشرفت تحصیلی۷۵
تجزیه و تحلیل داده­ ها۷۷
جمع­بندی۸۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
استنتاج۸۴
بحث و بررسی فرضیه اول پژوهش۸۴
بحث و بررسی فرضیه دوم پژوهش۸۶
سایر نتایج۸۸
محدودیت­های پژوهش۸۹
پیشنهادهای پژوهش۹۰

فهرست جداول

جدول (۲-۱)، تفاوت های شخصیتی در انگیزش پیشرفت۴۱
جدول (۴-۱) آمار توصیفی پرسشنامه اضطراب رایانه­ای۷۲
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی نمرات اضطراب رایانه­ای دانش­ آموزان۷۳
جدول (۴-۳) آمار توصیفی پرسشنامه انگیزش پیشرفت۷۴
جدول (۴-۴) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانش­ آموزان۷۴
جدول (۴-۵) آمار توصیفی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان۷۵
جدول (۴-۶) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان۷۶
جدول (۴-۷). ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانه­ای و پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان۷۷
جدول (۴-۸). ضریب همبستگی بین اضطراب رایانه­ای و انگیزش پیشرفت دانش­ آموزان۷۶
جدول (۴-۹). ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان۸۰

فهرست نمودارها

نمودار (۴-۱) توزیع فراوانی نمرات اضطراب رایانه­ای دانش­ آموزان۷۳
نمودار (۴-۲) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانش­ آموزان۷۵
نموار (۴-۳) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان۷۶
نمودار (۴-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانه­ای و پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان۷۸
نمودار (۴-۵) ضریب همبستگی بین اضطراب رایانه­ای و انگیزش پیشرفت دانش­ آموزان۸۰
نمودار (۴-۶) ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان۸۱

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش­ آموزان متوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش کلیه­ی دانش آموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند به تعداد ۱۱۴۴ نفر بوده که بر این اساس حجم نمونه ۲۸۷ نفر محاسبه گردید. لازم به ذکر است که برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای (چند مرحله­ای) استفاده شده است. ابزار جمع­آوری داده­ ها در این پژوهش پرسشنامه اضطراب رایانه­ای هنسن، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و نمرات معدل دانش­ آموزان می­باشد. در تجزیه و تحلیل داده­ ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته­ های پژوهش نشان می­دهد که بین اضطراب رایانه با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار و معکوس با ضریب همبستگی ۷۷۵/۰- وجود دارد. همچنین بین اضطراب رایانه با انگیزش پیشرفت رابطه معنادار و معکوس با ضریب همبستگی ۷۰۷/۰- وجود دارد. بدین معنا که دانش­آموزانی که از اضطراب رایانه کمتری برخوردارند، از پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت بیشتری برخودارند. بر اساس یافته­ های پژوهش پیشنهاد شده است که کارگاه­های مهارت­های رایانه­ای برای دانش­ آموزان برگزار شود و واحدهای درسی مهارت­های رایانه­ای برای دانش­ آموزان تمامی رشته­ها اختصاص داده شود تا بدین طریق مهارت­های رایانه­ای دانش­ آموزان تقویت شود و نگرش مثبت به رایانه در آن­ها ایجاد شود.

دانلود مقاله و پایان نامه

مقدمه

99