روانشناسی

پایان نامه گرایش بالینی: بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش بالینی

عنوان:

بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن

استاد راهنما:

دکتر مسعود باقری

فهرست مطالب:
چکیده ۱
فصل اول: کلیـات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مساله. ۴
۱-۳-  اهمیت و ضرورت پژوهش. ۵
۱-۴- اهداف پژوهش. ۷
۱-۴-۱ هدف کلی ۷
۱-۴-۲ اهداف جزیی ۷
۱-۵- فرضیه‏های پژوهش. ۷
۱-۵-۱ فرضیه اصلی ۷
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی ۷
۱-۶- تعریف واژه ها و اصطلاحات. ۸
فصل دوم: ی بر ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه. ۱۰
۲-۲- مدیریت بدن. ۱۰
۲-۳- اختلال های شخصیت. ۱۲
۲-۳-۱ اختلال شخصیت پارانویایی ۱۲
۲-۳-۲ اختلال شخصیت اسکیزوئید. ۱۲
۲-۳-۳ اختلال شخصیت اسکیزوتایپی ۱۳
۲-۳-۴ اختلال شخصیت ضداجتماعی ۱۳
۲-۳-۵ اختلال شخصیت مرزی ۱۳
۲-۳-۶ اختلال شخصیت نمایشی ۱۳
۲-۳-۷ اختلال شخصیت خود شیفته. ۱۳
۲-۳-۸ اختلال شخصیت اجتنابی ۱۳
۲-۳-۹ اختلال شخصیت وابسته. ۱۳
۲-۳-۱۰ اختلال شخصیت وسواسی – جبری ۱۳
۲-۴- ویژگی های تشخیصی ۱۴
۲-۵- الگوهای بعدنگر اختلال های شخصیت. ۱۵
۲-۶- اختلال های شخصیت دسته ی الف. ۱۶
۲-۶-۱ اختلال شخصیت پارانویایی ۱۶
۲-۶-۱-۱ ویژگی های تشخیصی ۱۶
۲-۶-۱-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۱۸
۲-۶-۱-۳ ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت. ۱۹
۲-۶-۲ اختلال شخصیت اسکیزوئید. ۱۹
۲-۶-۲-۱ ویژگی های تشخیصی ۱۹
۲-۶-۲-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۲۰
۲-۶-۲-۳ ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت. ۲۱
۲-۶-۳ اختلال شخصیت اسکیزوتایپی ۲۱
۲-۶-۳-۱ ویژگی های تشخیصی ۲۱
۲-۶-۳-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۲۳
۲-۶-۳-۳ ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت. ۲۳
۲-۷- اختلال های شخصیت دسته ی ب. ۲۴
۲-۷-۱ اختلال شخصیت ضداجتماعی ۲۴
۲-۷-۱-۱ ویژگی های تشخیصی ۲۴
۲-۷-۱-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۲۶
۲-۷-۱-۳ ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت. ۲۷
۲-۷-۲ اختلال شخصیت مرزی ۲۷
۲-۷-۲-۱ ویژگی های تشخیصی ۲۷
۲-۷-۲-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۳۰
۲-۷-۲-۳ ویژگی های خاص وایسته به فرهنگ، سن و جنسیت. ۳۰
۲-۷-۳ اختلال شخصیت نمایشی ۳۱
۲-۷-۳-۱ ویژگی های تشخیصی ۳۱
۲-۷-۳-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۳۲
۲-۷-۳-۳ ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت. ۳۳
۲-۷-۴ اختلال شخصیت خودشیفته. ۳۴
۲-۷-۴-۱ ویژگی های تشخیصی ۳۴
۲-۷-۴-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۳۶
۲-۷-۴-۳ ویژگی های خاص وابسته به سن و جنسیت. ۳۶
۲-۸- اختلال های شخصیت دسته ی ج ۳۷
۲-۸-۱ اختلال های شخصیت اجتنابی ۳۷
۲-۸-۱-۱ ویژگی های تشخیصی ۳۷
۲-۸-۱-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۳۸
۲-۸-۱-۳ ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت. ۳۸
۲-۸-۲ اختلال شخصیت وسواسی- جبری ۳۹
۲-۸-۲-۱ ویژگی های تشخیصی ۳۹
۲-۸-۲-۲ ویژگی ها و اختلال های همراه ۴۱
۲-۸-۲-۳ ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ و جنسیت. ۴۲
۲-۹- اختلال شخصیت که به گونه ای دیگر مشخص نشده است. ۴۲
۲-۱۰- پیشینه تحقیق ۴۳
۲-۱۰-۱ تحقیقات و پژوهش های داخلی ۴۳
۲-۱۰-۲ تحقیقات و پژوهش های خارجی ۴۸
 
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱- مقدمه. ۵۲
۳-۲- روش پژوهش. ۵۲
۳-۳- جامعه آماری ۵۲
۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۵۲
۳-۵- ملاک های ورود. ۵۳
۳-۶- ملاک های خروج ۵۳
۳-۷- ابزارهای پژوهش. ۵۳
۳-۷-۱ استفاده از تست میلون۳٫ ۵۳
۳-۷-۲ پرسشنامه محقق ساخته مدیریت بدن. ۵۴
۳-۸- شیوه اجرا ۵۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۵۶
۴-۲- یافته های توصیفی ۵۶
۴-۳- یافته های استنباطی ۵۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه. ۶۳
۵-۲- بحث. ۶۳
۵-۲-۱ فرضیه اول. ۶۳
۵-۲-۲ فرضیه دوم. ۶۴
۵-۲-۳ فرضیه سوم. ۶۴
۵-۲-۴ فرضیه چهارم. ۶۵
۵-۲-۵ فرضیه پنجم. ۶۵
۵-۲-۶ فرضیه ششم. ۶۵
۵-۲-۷ فرضیه هفتم. ۶۵
۵-۲-۸ فرضیه هشتم. ۶۶
۵-۲-۹ فرضیه نهم. ۶۶
۵-۲-۱۰ فرضیه دهم. ۶۶
۵-۳- نتیجه گیری ۶۷
۵-۴- محدودیت های تحقیق ۶۸
۵-۵- پیشنهادها ۶۸
منابع و مآخذ. ۶۹
فهرست منابع فارسی ۶۹
فهرست منابع انگلیسی ۷۱
چکیده انگلیسی ۷۱
فهرست جداول
جدول ۴-۱: توزیع ویژگی سن در بین شرکت کنندگان. ۵۶
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی وضعیت تاهل در بین شرکت کنندگان. ۵۷
جدول ۴-۳: شاخص های توصیفی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت. ۵۸
جدول ۴-۴: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت. ۵۹
جدول ۴-۵: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت. ۶۰
جدول ۴-۶: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت. ۶
چکیده
اهمیت یافتن بدن انسان و متعاقب آن، مقبولیت اجتماعی افراد، از پیامدهای اساسی ظهور جامعه ی مصرفی می باشد که در آن افراد با تغییر ویژگی های ظاهری بدن مبادرت به ساخت بدن اجتماعی، مورد پذیرش جامعه می کنند. تغییرات اعمال شده روی بدن از نظر آرایش و پوشش ظاهری، جراحی های زیبایی،      رویه های لاغری، ورزش و نگهداری بدن تحت عنوان کلی مدیریت بدن مورد بررسی قرار گرفته و هدف این مطالعه بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان شهر کرمان می باشد. نمونه پژوهش شامل ۳۳۷ نفر بود. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه میلون ۳ (۱۹۹۴) و پرسش نامه محقق ساخته مدیریت بدن بود. روش آماری مورد استفاده ضریب همبستگی پیرسون بود. بر اساس تحلیل داده های پژوهش، بین مدیریت بدن و اختلالات شخصیت به جزء اختلال وابستگی هیچ رابطه معناداری وجود نداشت. بین اختلال شخصیت وابسته و مدیریت بدن ارتباط معکوس معناداری وجود داشت.
۱-۱- مقدمه
نگاه بر بدن به عنوان سنتی متناوب از چیزی که امروزه می­شناسیم بوده، تا همین سال­های پیش از انقلاب در ایران فربگی نشانه دارا بودن یا ثروتمند بودن بوده است.
زیبایی شناسی بدن آنقدر متناوب بود که می توان گفت بدن زیبا در دوره سابق با آنچه هم اکنون با عنوان زیبا می شناسیم بسیار متفاوت بوده است. امروزه بدن های ما خواه نا خواه تأثیر بسیاری در روابط اجتماعی ما دارند.

99