روانشناسی

پایان نامه: مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، …

دکتر مسعود گنجی

فهرست مطالب:

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۳

ضرورت و اهمیت تحقیق. ۵

فرضیه های تحقیق. ۶

اهداف تحقیق ۸

تعاریف نظری و عملیاتی. ۹

فصل دوم: زمینه و پیشینه پژوهش

مقدمه. ۱۲

افسردگی ۱۲

تاریخچه افسردگی. ۱۲

اختلال افسردگی اساسی. ۱۳

شیوع ۱۶

سبب شناسی اختلال افسردگی اساسی. ۱۷

عوامل زیست شناختی ۱۷

عوامل نوروشیمیایی ۱۸

عوامل روان­پویشی. ۱۹

عوامل یادگیری ۲۰

نظری­های افسردگی. ۲۰

نظریه شناختی. ۲۰

نظریه اصالت وجودی ۲۱

عوامل شخصیتی ۲۲

مدل رفتاری لوینسون. ۲۳

مدل خویشتن داری رم. ۲۴

مدل شناختی بالینی بک ۲۵

نظریه شیکه تداعی. ۲۹

مدل دزماندگی آموخته شده. ۳۲

مدل تکرار غیرارادی خودنظم بخش. ۳۳

مدل سبک­های پاسخی به افسردگی. ۳۴

مدل شناختی جدید بک از افسردگی ۳۵

مدل زیرسیستم­های شناختی متعامل ۳۷

اختلال اضطراب فراگیر ۴۳

سیر اختلال اضطراب فراگیر در DSM. 43

سیر و پیش آگهی ۴۵

نظریه­ های شناختی GAD 47

نظریه­ بک ۴۷

نظریه­ بارلو. ۵۱

نظریه­ بورکووک ۵۶

نظریه­ ولز. ۶۰

اختلال شخصیت خودشیفته ۶۶

تاریخچه و تول خودشیفتگی. ۶۶

خودشیفتگی ۶۸

شیوع ۶۹

توصیف­های اختلال شخصیت خودشیفته ۷۰

انواع شخصیت خودشیفته. ۷۲

نوع بزرگ منش. ۷۳

نوع آسیب پذیر. ۷۴

روی­آوردهای مختلف اختلال شخصیت خودشیفته ۷۶

روان­پویشی. ۷۶

زیستی اجتماعی ۷۷

شناختی رفتاری. ۷۷

بین فردی. ۷۹

طرحواره­های ناسازگار اولیه ۸۰

نظریه یانگ. ۸۰

طرحواره­های حوزه­ بریدگی و طرد. ۸۳

طرحواره­ی رهاشدگی / بی ثباتی. ۸۳

طرحواره­ی بی اعتمادی / بدرفتاری ۸۳

طرحواره­ی محرومیت هیجانی. ۸۳

طرحواره­ی نقص / شرم ۸۴

طرحواره­ی انزوای اجتماعی / بیگانگی. ۸۴

طرحواره­ها­ی حوزه خودگردانی و عملکرد مختل . ۸۴

طرحواره­ی وابستگی/ بی کفایتی ۸۴

طرحواره­ی آسیب پذیری نسبت به زیان و بیماری. ۸۵

طرحواره­ی خود تول نیافته / گرفتار. ۸۵

طرحواره­ی شکست ۸۵

طرحواره­ها­ی حوزه محدودیت­های مختل ۸۵

طرحواره­ی استحقاق / بزرگ منشی. ۸۶

طرحواره­ی خویشتن داری و خودانضباطی ناکافی. ۸۶

طرحواره­­های حوزه دیگر جهت­مندی. ۸۶

طرحواره­ی اطاعت. ۸۷

طرحواره­ی ایثار. ۸۷

طرحواره­­های حوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری ۸۷

طرحواره­ی بازداری هیجانی ۸۸

طرحواره­ی معیارهای سختگیرانه و عیب جویی افراطی ۸۸

پیشینه­ی پژوهش. ۹۲

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۹۲

تحقیقات انجام شده در خارج کشور ۹۲

نتیجه گیری ۹۴

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

روش پژوهش. ۹۶

جامعه آماری. ۹۶

حجم نمونه و روش نمونه گیری. ۹۶

ابزار تحقیق. ۹۶

فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره­های ناسازگار اولیه­ی یانگ ۹۶

پرسشنامه شخصیت خودشیفته. ۹۷

روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۹۸

روش اجرا ۹۸

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه. ۱۰۰

الف- یافته های جمعیت شناختی ۱۰۰

ب- یافته های توصیفی ۱۰۲

ج- بخش استنباطی (یافته های مربوط به فرضیه ها) ۱۰۴

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه. ۱۱۰

محدودیت ها ۱۱۵

پیشنهادها ۱۱۵

منابع

منابع فارسی ۱۱۷

منابع لاتین ۱۱۸

فهرست جداول

جدول ۲-۱ : ملاک های تشخیصی دوره افسردگی اساسی براساس DSM-IV-TR 15

جدول۲-۲ : اجزا نظریه شناختی در اختلال افسردگی اساسی. ۲۱

جدول۲-۳: تفاوت های بین معنا و مضمون در GAD. 42

جدول۲-۴: ملاک­های تشخیصی GAD . 45

جدول۲-۵ : فراوانی علایم شناختی و رفتاری در بیماران مبتلا به GAD. 50

جدول۲- ۶: ویژگیهای سبک پردازش فراشناختی و عینی در S-REF. 62

جدول ۲-۷ : مقایسه اختلال و سبک شخصیت خودشیفته ۷۱

جدول ۲-۸: ویژگی­های اختلال شخصیت خودشیفته ۷۲

جدول ۲-۹: روی آوردهای مختلف به خود شیفته. ۷۹

جدول ۲-۱۰: تفاوت بین طرح واره های شرطی و غیرشرطی ۸۲

جدول۲-۱۱: معرفی طرحواره های چهار ذهنیت کودکانه. ۹۰

جدول ۲-۱۲: ذهنیت های مقابله ای ناسازگار. ۹۱

جدول ۲-۱۳: ذهنیت های والد ناکارآمد. ۹۱

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت در سه گروه مورد مطالعه. ۱۰۰

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل در سه گروه مورد مطالعه. ۱۰۰

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات در سه گروه مورد مطالعه ۱۰۱

جدول۴-۴: میانگین و انحراف استاندارد مولفه­های شخصیت خودشیفته در سه گروه. ۱۰۲

جدول۴-۵: میانگین و انحراف استاندارد مولفه­های طرحواره­های ناسازگار اولیه در سه گروه ۱۰۳

جدول ۴-۶: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری نمرات مولفه­های خودشیفته . ۱۰۴

جدول ۴-۷: نتایج آزمون لوین برای مولفه های شخصیت خودشیفته در سه گروه. ۱۰۵

دانلود مقاله و پایان نامه

جدول ۴-۸: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری نمرات مولفه­های خودشیفته. ۱۰۶

جدول ۴-۹: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری نمرات مولفه­های طرحواره­های ناسازگار اولیه در سه گروه    ۱۰۷

جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون لوین برای مولفه های طرحواره­های ناسازگار اولیه در سه گروه. ۱۰۸

جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیری نمرات مولفه­های طرحواره­های ناسازگار اولیه در سه گروه   ۱۰۹

جدول ۴-۱۲: مقایسه­ طرحواره­های ناسازگار اولیه در سه گروه با بهره گرفتن از آزمون LSD 110

فهرست شکل­ها

شکل۲-۱: نظریه طرحواره‌ها از اختلالات هیجانی ۲۶

شکل۲-۲: حلقه معیوب بر پایه رابطه متقابل بین تفسیرهای منفی از تجارب و خلق افسرده. ۳۲

شکل۲-۳: فعال سازی شیوه فقدان اولیه در افسردگی ۳۶

شکل۲-۴: پیکربندی قفل درونی افسرده ساز در دیدگاه زیرسیستم های شناختی متعامل.   ۴۰

شکل۲-۵: فرایند بیمناکی اضطراب برانگیز ۵۲

شکل۲-۶: مدل شکل گیری آسیب پذیری در برابر اضطراب. ۵۴

شکل۲-۷: مدل آسیب پذیری GAD 55

شکل۲- ۸ : مدل فراشناختی GAD 64

شکل۲-۹ : شکل بندی مشکل بیمار GAD در قالب مدل فراشناختی. ۶۵

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه طرحواره­های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر و افراد بهنجار می­باشد. روش این پژوهش علی- مقایسه ای از نوع مورد شاهدی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران زن و مرد مبتلا به افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر مراجعه کننده به بیمارستان ها و مراکز بالینی شهرستان مشهد در تابستان سال ۱۳۹۰ بود. اندازه هر یک از زیرگروه ها باید حداقل ۱۵ نفر باشد، برای افزایش اعتبار بیرونی پژوهش حاضر اندازه هر یک از زیرگروه ها ۳۰ نفر در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس بود. برای جمع آوری داده­ ها از پرسشنامه شخصیت خودشیفته (PNI) و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره­های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ_SF) استفاده شد. داده­های پژوهش با تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین میانگین هیچکدام از مولفه­ها­­ی اختلال شخصیت خودشیفته در سه گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. و همچنین نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین میانگین تمامی ۱۵ طرحواره ناسازگار اولیه در سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد و نتایج آزمون تعقیبی LSD نشان داد که میانگین تمامی این طرحواره­ها در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر از بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار؛ و در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی از افراد بهنجار بیشتر است. بر اساس این یافته­ها می­توان نتیجه گیری کرد که مولفه­های شخصیت خودشیفته نقشی در بروز یا تشدید نشانه­ های افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر ندارند و طرحواره­های ناسازگار اولیه از عوامل اصلی بروز یا تشدید نشانه­ های اختلال اضطراب فراگیر می­باشد.

مقدمه

اضطراب و افسردگی دو اختلال روانی شایع محسوب می شوند که در قلمرو آسیب شناسی روانی پژوهش های فراوانی را به خود اختصاص داده اند، لیکن هنوز هم عوامل موثر بر بروز و تداوم این اختلالات به خوبی روشن نشده است. مشخص است که افسردگی و اضطراب با هم ارتباط نزدیکی دارند اما علل، پیامدها و عملکردهای متفاوتی می توانند داشته باشند، مثلا اضطراب و افسردگی اثرات متفاوتی بر پردازش اطلاعات دارند(بک، فریمن و دیویس[۱]، ۲۰۰۳).

اختلالات خلقی یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی است که به صورت خلق پایین در دوره های افسردگی و خلق بالا در دوره های شیدایی نمود پیدا می کند (سادوک و سادوک[۲]، ۲۰۰۳).

اختلالات خلقی به اختلالات افسردگی ، اختلالات دو قطبی و دو اختلال مبتنی بر آسیب شناسی (اختلال خلقی به علت یک حالت طبی عمومی و اختلال خلقی ناشی از مصرف مواد) تقسیم می شود (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰).

دامنه بالینی افسردگی از افسرده خویی[۳] تا افسردگی عمده[۴] می باشد. شیوع طول عمر اختلال افسردگی اساسی ۲/۱۶ درصد و شیوع سالیانه آن ۶/۶ درصد می باشد. این اختلال در زنان دو برابر مردان می باشد و بیشترین احتمال خطر برای ابتلا به افسردگی بین ۴۰-۲۰ سالگی می باشد (بلازر۵، ۲۰۰۰) که با نشانه هایی چون خلق افسرده، از دست دادن علاقه، کاهش قابل ملاحظه وزن ، انرژی و غیره مشخص می شود (سادوک و سادوک، ۲۰۰۳). اختلالات اضطرابی نیز از جمله شایع ترین اختلالات روانپزشکی است. میزان شیوع طول عمر اختلالات اضطرابی ۵/۳۰ درصد و شیوع سالیانه آن ۷/۱۷ درصد می باشد(سادوک و سادوک، ۲۰۰۳).اختلالات اضطرابی نیز انواع مختلفی دارد که از آن جمله می­توان به اختلال اضطراب فراگیراشاره کرد. این اختلال با اضطراب مداوم و فراگیر مشخص می شود که وابسته به شرایط خاص نیست هرچند به وسیله برخی از شرایط وخیم­تر می شود. این اختلال در زنان دو برابر مردان می باشد و شیوع طول عمر این اختلال ۵ درصد شیوع سالیانه آن ۳ درصد می­باشد (تایرر و بالدوین

[۵]، ۲۰۰۶). به نظر می رسد پرداختن به عوامل زمینه ساز و مسبب در بروز این دو اختلال شایع می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از بروز و بهبود و ارتقائ روش های درمانی داشته باشد. از جمله عوامل تاثیرگذار بر بروز، تشدید و یا عود اختلالات می­توان به شخصیت فرد اشاره داشت که به عنوان الگوی پایدار تجربه درونی تعریف می شود و الگوی رفتاری است که انحراف قابل توجهی از فرهنگ دارد و منجر به ناراحتی و کاهش عملکرد می گردد. اختلالات شخصیت در طول زمان پایدار است و شروع آن مربوط به اوایل بلوغ و نوجوانی است. از جمله این اختلالات می توان به اختلال شخصیت خودشیفته اشاره داشت که الگوی فراگیر بزرگ منشی، نیاز به تحسین و فقدان همدلی است که با نشانه هایی چون اعتقاد به بی همتایی، انتظارات غیرمنطقی از دیگران، خیال پردازی های مربوط به قدرت و غیره مشخص می گردد (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰). همچنین از عوامل اساسی دیگر در ایجاد و حفظ یک اختلال ساختارهای شناختی افراد است. طبق نظر بک باید به طرحواره های ناسازگار اولیه به عنوان پایه ای ترین و اساسی ترین سطوح شناختی توجه نمود (بک و همکاران، ۲۰۰۳). بنا به نظر یانگ آسیب روانی از شکل گیری و ثبات طرحواره های ناسازگارانه اولیه ناشی می شود (استفا و واترز[۶] ، ۲۰۰۵).

99