تربیت بدنی

پایان نامه: تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت …

مرکز قشم              

  پایان نامه                                                                                                                                                           

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد                                                                                                                                                                                              

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی                                                                                                                                                                                                     

   گروه علوم تربیتی و روانشناسی                                 

 

عنوان پایان نامه :                                                                                                                                                       

  تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی  دانشجویان تربیت بدنی                   

 

استاد راهنما :                

دکتر لقمان کشاورز

 

استاد مشاور:                    

دکتر لیلا قربانی قهفرخی             

 

متن پایان نامه :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز انجام گرفته است.  جامعه آماری پژوهش شامل ۱۱۰ نفر از دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز بودند. برای نمونه گیری از روش تصادفی استفاده شد . بر اساس جدول نمونه گیری مورگان ۸۷ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد  سواد اطلاعاتی در آموزش عالی سیامک استفاده شد. اساتید و متخصصین حوزه سواد اطلاعاتی روایی این پرسشنامه را مورد تایید قرار داده اند. پایایی(آلفای کرونباخ) پرسشنامه ۸۳/۰ بود.  به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات  از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی شامل آزمون t یک نمونه ای ،همبستگی پیرسون ، رگرسیون خطی و  آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده  شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پایان نامه  از نرم افزار spss نسخه ۱۶استفاده شد.

یافته های پژوهش نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی پایین تر از حد مطلوب است، عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در سطح مطلوبی قرار دارد و  بین میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی و عملکرد تحصیلی اشان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

به طور کلی سواد اطلاعاتی نقش مهمی در فرآیند یادگیری دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی دارد و با عملکرد تحصیلی آنان نیز ارتباط مثبت و معناداری دارد.

کلید واژه ها:  سواد اطلاعاتی ، عملکرد تحصیلی، یادگیری مادام العمر ، دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

۱ـ فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ـ مقدمه  . 2

۱-۲ـ بیان مسأله ۵

۱-۳ ـ ضرورت و اهمیت تحقیق ۹

۱-۴ ـ اهداف تحقیق .۱۲

۱-۵- سوالات پژوهش  . 12

۱-۶ ـ فرضیه های پژوهش ۱۳

۱-۷- محدودیت های پژوهش ۱۳

۱-۸- موانع پژوهش ۱۳

۱-۹ ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات ۱۴

۲ـ فصل دوم : مبانی نظریه و پیشینه پژوهش

۲ـ۱ ـ مقدمه  18

۲ـ۲ـ تاریخچه مفهوم سواد اطلاعاتی  . 18

۲ـ۳ـ استانداردهای سواد اطلاعاتی . ۲۳

۲ـ۴ـ اهمیت سواد اطلاعاتی . ۲۸

۲ـ۵ـ یادگیری مادام العمر و سواد اطلاعاتی . ۳۶

۲ـ۶ـ پیشینه پژوهش در ایران و جهان ۴۴

۲ـ۶ـ۱ـ پیشینه پژوهش در ایران . ۴۵

۲ـ۶ـ۲ـ پیشینه پژوهش در خارج از کشور ۵۷

۳ـ فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳ـ۱ـ مقدمه ۶۹

۳ـ۲ـ روش پژوهش ۶۹

۳ـ۳ـ  جامعه آماری ۶۹

۳ـ۴ـ  نمونه آماری. ۶۹

۳ـ۵ـ  ابزارها و شیوه گردآوری اطلاعات ۷۰

۳ـ۶ـ  تعیین روایی و پایایی . ۷۳

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۳

۴ـ  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴ـ۱ـ  مقدمه  76

۴ـ۲ـ یافته های توصیفی  . 76

۴ـ۲ـ۱ـ توزیع فراوانی جنسی دانشجویان ۷۶

۴ـ۲ـ۲ـ سال ورود دانشجویان به مقطع تحصیلی ۷۷

۴ـ۲ـ۳ـ تعداد مقالات چاپ شده دانشجویان ۷۸

۴ـ۲ـ۴ـ تعداد کتاب های چاپ شده دانشجویان . ۷۹

۴ـ۲ـ۵ـ تعداد مقالات در دست چاپ دانشجویان . ۸۰

۴ـ۲-۶ـ عملکرد تحصیلی دانشجویان . ۸۰

۴-۲-۷- میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان ۸۱

۴-۳- نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف .۸۳

۴ـ۴ـ یافته های استنباطی . ۸۴

۴ـ۴ـ۱ـ وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان . ۸۴

۴-۴-۲-عملکرد تحصیلی دانشجویان. ۸۶

۴-۴-۳ ارتباط بین سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی. ۸۷

۵ـ فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵ـ۱ـ مقدمه ۹۱

۵ـ۲ـ خلاصه پژوهش ۹۱

۵ـ۳ـ بحث و نتیجه گیری ۹۳

۵ـ۴ـ پیشنهادی پژوهش ۹۵

مآخذ  98

پیوست (پرسشنامه) . ۱۱۲

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

عنوان                                                                                          صفحه

جدول شماره ۴ـ۱ـ توزیع فراوانی جنس دانشجویان . ۷۷

جدول شماره ۴ـ۲ـ توزیع فراوانی سال ورود دانشجویان به مقطع تحصیلی. ۷۸

جدول شماره ۴ـ۳ـ توزیع فراوانی تعداد مقالات چاپ شده دانشجویان ۷۹

جدول شماره ۴ـ۴ـ توزیع فراوانی تعداد کتاب های چاپ شده دانشجویان . ۸۰

جدول شماره ۴ـ۵ـ توزیع فراوانی تعداد مقالات در دست چاپ دانشجویان . ۸۱

جدول شماره ۴ـ۶ـ آماره های توصیفی عملکرد تحصیلی دانشجویان . ۸۲

جدول شماره ۴ـ۷ـ توزیع فراوانی سواد اطلاعاتی دانشجویان ۸۳

جدول شماره ۴ـ۸ـ آماره های توصیفی نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان ۸۳

جدول شماره ۴ـ۹ آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن داده ها ۸۴

جدول شماره ۴-۱۰ آماره های آزمون t برای مقایسه میانگین نمره سواد اطلاعاتی             در جامعه دانشجویان با نمره مطلوب  . 86

جدول شماره ۴ـ۱۱ـ آماره های  نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان . ۸۷

جدول ۴-۱۲  جدول رگرسیون تک متغیری جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق سواد اطلاعاتی۸۸

جدول ۴-۱۳ . ضرایب رگرسیون مرتبط با پیش بینی عماکرد تحصیلی از طریق سواد اطلاعاتی  دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی۸۹

 

جدول شماره ۴ـ۱۴ـ آماره های آزمون همبستگی بین سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان   114

 

 

۱-۱       مقدمه:

با ظهور قرن بیست و یکم ، مراکز آموزشی از سویی در حال گذر از فرایند آموزشی به فرایند یاددهی-یادگیری هستند که در این فرایند یادگیرندگان باید مسوولیت یادگیری خودشان را در داخل و خارج از کلاس درس به عهده بگیرند. از سویی دیگر گسترش کاربرد اینترنت منجر به تولید حجم عظیمی از اطلاعات شده است و افراد باید برای انجام فعالیتهای حرفه ای، شخصی و آموزشی شان بر مهارت های پردازش اطلاعات مسلط باشند و در این راستا، تبحر در کاربرد فناوری اطلاعات کافی نیست، بلکه یادگیرندگان باید توانایی پردازش،  تحلیل و نقد اطلاعات موجود را نیز داشته باشند. داشتن مهارت سواد اطلاعاتی این امکان را فراهم می نماید(حری،۱۳۸۳).

جامعه اطلاعاتی[۱] اصطلاحی است که ژاپنی ها در سال ۱۹۶۳ میلادی، در مقاله ای درباره نظریه تکامل اجتماعی بر مبنای تراکم صنایع اطلاعات ، مطرح کردند و سپس در سال ۱۹۷۸ به جهان غرب صادر شد (داوودی،۱۳۸۲). اما عده ای تاریخ مهم برای جامعه اطلاعاتی را سال ۱۹۸۹ میلادی  همزمان با ابداع شبکه جهانی اینترنت می دانند(دستجردی و قلی زاده ،۱۳۸۳). با وجود این جامعه اطلاعاتی ، جامعه ای چندساختی و چندوجهی است که در آن تمام لایه بندی ها و سطوح نیازمند اطلاعات هستند، اگر جامعه مانند یک هرم فرض شود در جامعه اطلاعاتی از راس تا قاعده احساس نیاز به اطلاعات وجود دارد و از آن در تمام سطوح استفاده می شود(حری ، ۱۳۷۳).

تحقق جامعه اطلاعاتی جبر زمانه است. چون پدیده ای است که زیر بنای آن ، پیشرفت های علمی و فنی است(خوارزمی، ۱۳۸۳). در عرصه انقلاب اطلاعاتی[۲] ، تحول آموزش و پرورش، به دلیل نقش مهمی که در پرورش مغزهای خلاق انسان های فردا و سرمایه آینده کشور دارد ، اهمیت ویژه ای می یابد و از آن جا که در این عرصه ، تنها واقعیت همیشه ثابت ، اصل تغییر است، مفاهیم نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مفاهیمی چون سواد، دانش و یادگیری معانی تازه ای یافته اند و آن چه این تغییر معانی را به جامعه وارد می کند، آموزش و پرورش و دانشگاهها هستند.

نیل پستمن[۳] عقیده دارد : بیش از یک دهه قبل ، عبارت سواد به معنی صرف داشتن توانایی خواندن و نوشتن بود . اما امروزه اینگونه نیست . زیرا با گسترده تر شدن مفهوم ارتباطات ، معنای سواد در شکل واقعی خود، مهارتی است که انسان را قادر  می سازد بر ابزار و امکانات ارتباط جمعی  مدیریت داشته باشد . با آن که خواندن و نوشتن هنوز پایگاه خود را از دست نداده است در یک جامعه اطلاعاتی ابزاری ناکافی محسوب می شود(حسین نژاد و محمدی،۱۳۸۴).

ماموریت اصلی جامعه دانشگاهی فراهم آوردن بستری برای یادگیری جامعه مخاطب آن است.مدیران، هیئت علمی و کتابداران دانشگاهی معتقدند که دانشجویان برای موفقیت در فعالیت های دانشگاهی و حرفه ای شان  باید به توسعه مهارت های یادگیری مادام العمر بپردازند. در جامعه اطلاعاتی امروز ؛ به دلیل انفجار تکنولوژی اطلاعاتی عملکرد کارا برای دانشجویان ضروری است. آنها باید باسواد اطلاعاتی باشند و بدانند که چگونه می توانند جستجو ، بازیابی و ارزیابی نمایند(زاخری[۴]، ۲۰۱۰).

‌در سال های گذشته ، دانشجویان و پژوهشگران جواب سوالات خود را از کتابها ، مجلات و هم کلاسی ها به دست می آوردند اما الان دسترسی به منابع از طریق فضای مجازی رفتار جستجوی اطلاعاتی دانشگاهیان را تغییر داده است و به همین خاطر نیاز به بالا بردن مهارت سواد اطلاعاتی به عنوان عامل اساسی در دسترسی به اطلاعات ؛ یک عامل تعیین کننده قلمداد
می گردد(صیامیان،۱۳۸۳).

تحقیقات در زمینه بررسی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان مخصوصا در حوزه کتابداری و علوم تربیتی انجام شده است و اخیرا نیز گرایش به سوی بررسی ارتباط سواد اطلاعاتی و میزان یادگیری و موفقیت دانشجویان به وجود آمده است اما متاسفانه پژوهش های بسیار کمی در حوزه تربیت بدنی انجام شده است . در این پژوهش سعی محقق بر این است که به تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری و موفقیت دانشجویان تربیت بدنی بپردازد تا بتوتند گامی هر چند کوچک در پر کردن این خلا بردارد.

[۱] . information society

[۲] Information revolution

[۳] . Postman

[۴] .Zachery

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

99