تربیت بدنی

پایان نامه گروه تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی بر روی فاکتورهای آمادگی …

عنوان :

اثر نوع و ترتیب تمرینات موازی بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

استاد راهنما :

دکتر حمید آقا علی نژاد

فهرست مطالب:

دانلود مقاله و پایان نامه

چکیده  ۱
فصل اول –طرح پژوهش
۱-۱- مقدمه      ۴
۲-۱-بیان مسئله پژوهش    ۴
۳-۱- اهمیت وضرورت پژوهش .۶
۴-۱- اهداف پژوهش       .۶
۱-۴-۱-هدف کلی     .۶
۲-۴-۱-اهداف ویژه   .۶
۵-۱- فرضیه های پژوهش  ۷
۶-۱- محدودیت های پژوهش .۷
۷-۱- قلمرو پژوهش    ۷
۸-۱- تعریف واژه ها واصطلاحات پژوهش  ۷
فصل دوم – ادبیات وپیشینه پژوهش
۱-۲- مقدمه        ۱۰
۲-۲- بخش اول :مبانی نظری پژوهش   .۱۰
۱-۲-۲- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین استقامتی   .۱۰
۲-۲-۲- سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرین قدرتی   .۱۰
۳-۲-۲-سازگاری های فیزیولوژیک با تمرین موازی  ۱۲
۴-۲-۲- عوامل موثر بر سازگاری های تمرینی      ۱۲
۱-۴-۲-۲-شدت تمرین          ۱۲
۲-۴-۲-۲-تعداد جلسات تمرین در هفته    ۱۲
۳-۴-۲-۲-مدت تمرین        ۱۲
۴-۴-۲-۲-وراثت      ۱۲
۵-۴-۲-۲-جنسیت        ۱۳
۶-۴-۲-۲- سن  ۱۳
۷-۴-۲-۲- چربی وترکیبات بدنی  ۱۳
۵-۲-۲- ترکیب بدن    .۱۳
۶-۲-۲- توده چربی  ۱۴
۷-۲-۲-توده بدون چربی           .۱۵
۸-۲-۲- اثر تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی  ۱۵
۹-۲-۲-اثر تمرین استقامتی بر ساز گاری های کوتاه مدت قدرتی۱۶
۱۰-۲-۲-اثر تمرین موازی بر ساز گاری های استقامتی      ۱۶
۱۱-۲-۲-تاثیر تمرینات قدرتی قلبی بر پاسخ های استقامتی کوتاه مدت   .۱۹
۱۲-۲-۲- تاثیر توالی تمرین موازی بر سازگاری های قدرتی واستقامتی  ۲۰
۱۳-۲-۲- سازگاری­های احتمالی برای پاسخ­ها وسازگاری­های بازدارندگی­تمرین موازی۲۱
۱۴-۲-۲-هایپرتروفی تارهای عضلانی  ۲۱
۱۵-۲-۲- تغییر در فراخوانی واحدهای حرکتی۲۲
۱۶-۲-۲- تغییرات هورمونی      ۲۲
۱۷-۲-۲-مکانیسم های کوتاه مدت     .۲۳
۱-۱۷-۲-۲- باقی ماندن خستگی    ۲۳
۲-۱۷-۲-۲- خستگی عصبی عضلانی۲۳
۳-۱۷-۲-۲- سازگاری های ترکیب بدنی به تمرینات استقامتی۲۴
۳-۲- بخش دوم:پیشینه پژوهش       .۲۴
۱-۳-۲-پژوهش های داخلی      ۲۴
۲-۳-۲-پژوهش های خارجی       .۲۵
۴-۲-بررسی تمرینات استقامتی        ۲۹
۵-۲-مقایسه تمرین استقامتی وقدرتی     .۳۰
۶-۲- بررسی تمرین موازی    ۳۳
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
۱-۳- مقدمه    ۴۰
۲-۳- جامعه آماری پژوهش۴۰
۳-۳- روش گزینش نمونه های آماری پژوهش  ۴۰
۴-۳- روش پژوهش      ۴۰
۵-۳- روش جمع آوری اطلاعات۴۰
۶-۳- ابزارهای اندازه گیری پژوهش۴۱
۷-۳-متغییرهای پژوهش      ۴۱
۱-۷-۳- متغییرهای مستقل .۴۱
۲-۷-۳- متغییرهای وابسته    ۴۱
۸-۳- شیوه اجرای پژوهش .۴۱
۹-۳-برنامه تمرین        ۴۱
۱-۹-۳-مرحله گرم کردن   .۴۲
۲-۹-۳-برنامه های تمرین اصلی .۴۲
۱-۲-۹-۳- برنامه تمرین قدرتی    ۴۲
۲-۲-۹-۳-برنامه تمرین استقامتی  ۴۲
۳-۲-۹-۳- برنامه تمرین موازی   .۴۲
۳-۹-۳- مرحله سرد کردن     .۴۳
۱۰-۳- روش آماری پژوهش       .۴۳
فصل چهارم- یافته های پژوهش
۱-۴-مقدمه        .۴۵
۲-۴-توصیف داده های آماری  ۴۵
۳-۴- آزمون فرضیه های پژوهش    ۴۷
۱-۳-۴- آزمون فرضیه اول    ۴۷
۲-۳-۴- آزمون فرضیه دوم  ۴۹
۳-۳-۴- آزمون فرضیه سوم      ۵۰
۴-۳-۴- آزمون فرضیه چهارم      ۵۱
۵-۳-۴- آزمون فرضیه پنجم            ۵۲
فصل پنجم-بحث نتیجه گیری
۱-۵-مقدمه             .۵۵
۲-۵-خلاصه پژوهش   .۵۵
۳-۵-بحث ونتیجه گیری  ۵۶
۴-۵- نتیجه گیری کلی         . .۶۰
۵-۵- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش۶۱
۶-۵-پیشنهادات برای پژوهش های آینده  ۶۱
پیوست ها۶۲
منابع وماخذ۶۳
چکیده انگلیسی   .۷۳
   

فهرست جداول
  
۱-۲-مقایسه سازگاری های ناشی از تمرینات قدرتی واستقامتی  ۱۱
۲-۲-تقسیم بندی سطوح ترکیبات بدن          ۱۴
۱-۳-برنامه های تمرین استقامتی،مقاومتی وموازی در ۸هفته     .۴۳
۱-۴- آمار توصیفی متغییرهای پژوهش برحسب چهار گروه مورد پژوهش  ۴۶
۲-۴- آمار توصیفی متغییرهای عمومی بر حسب چهار گروه مورد پژوهش   .۴۷
۳-۴-مقایسه تغییرات توان هوازی بیشینه        ۴۷
۴-۴-مقایسه تغییرات توان بی هوازی          ۴۹
۵-۴-مقایسه تغییرات چابکی            ۵۰
۶-۴-مقایسه تغییرات استقامت عضلانی    ۵۱
۷-۴-آزمون توکی جهت نشان دادن تفاوت در میزان تغییرات استقامت عضلانی۵۲
۸-۴-نتایج آزمون های آماری مقایسه تغییرات ترکیب بدن۵۲

 
چکیده
هدف از پژوهش حاضر اثر نوع و ترتیب تمرین موازی بر روی برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی (توان هوازی-توان بی هوازی-چابکی-استقامت ) وترکیب بدنی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بود.بدین منظور آزمودنی­ها بصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند ودرچهارگروه استقامتی(۱۰نفر)،قدرتی(۱۰نفر)،موازی استقامتی-قدرتی(۱۰نفر)،موازی قدرتی- استقامتی(۱۰نفر) بصورت تصادفی قرارگرفتند. آزمودنی­ها درآزمون­های مقدماتی توان هوازی با آزمون دوی شاتل ران وتوان بی هوازی با آزمون پرش عمودی (سارجنت)،چابکی با آزمون دوی ۹*۴ واستقامت عضلانی با آزمون دراز ونشست شرکت کردند و درصد چربی زیر پوست با کالیپر اندازه گیری شد. سپس برنامه تمرینی طراحی شده برروی آزمودنی ها اجرا شد.بعداز هشت هفته آزمون های نهایی مجددا به عمل آمد.
تجزیه تحلیل داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس( ANOVA) ومقایسه چندگانه از میانگین هاودر صورت وجود اختلاف معنادار ازآزمون تعقیبی توکی وTوابسته با بهره گرفتن از نرم افزار SPSSنسخه ۱۷در سطح معناداریP≤۰/۰۵ انجام شده است.
یافته های پژوهش بیانگر آن بود که بعداز ۸هفته تمرین استقامتی،قدرتی،موازی(استقامتی -قدرتی) موازی(قدرتی-استقامتی) تفاوت معناداری در توان هوازی بیشینه، توان بی هوازی وچابکی وترکیب بدنی دیده نشد.
استقامت بین گروه های قدرتی و استقامتی تفاوت معناداری داشت؛ و در بین گروه های دیگر اختلاف معنا داری دیده نشد.

99