الهیات -فقه و فلسفه

پایان نامه و مبانی حقوق اسلامی: بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

مقاله - متن کامل - پایان نامه

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

گروه الهیات

عنوان پایان نامه :

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین

استاد راهنما:دکتر حسن مبینی سوچلمایی

استاد مشاور: دکتر عباس حاجیها

 

 

متن پایان نامه :

چکیده

واکاوی منشاء و مبنای اسباب سقوط تعهدات و شناخت ماهیت هر یک از این جهات،تفاوت بین آنها را آشکار می سازد. ابراء( ماده ۲۸۹ ق.م ) و بخشش دین ( ماده ۸۰۶ ق.م ) به عنوان دو جهت از جهات سقوط تعهدات که شرایط و آثار خاص خود را دارند.ابراء به عنوان یک ایقاع وسیله مستقیم اسقاط حق است پس با ابراء،مالی برای مدیون ایجاد نمی شود و می توان از آن به عنوان تنها وسیله مستقیم سقوط تعهدات یاد کرد . از این رو که با اعلام و انشاء اراده دائن دائر بر ابراء دین ، بلافاصله حق و دین بدون پرداخت و ایفاء و یا تبدیل و انتقال ساقط می شود در حالی که رضایت مدیون شرط نیست و اگر مدیون صراحتا مخالفت کند باز هم ابراء ایجاد می شود اما در دیگر اثباب سقوط تعهدات اعم از وفای به عهد ، تبدیل به تعهد ، تهاتر ، مالکیت مافی الذمه و بخشش طلب به مدیون نوعی پرداخت و یا انتقال و جابه جایی دین مشهود است . مهم ترین خصیصه ای که ابراء را از بخشش طلب به مدیون متمایز می سازد،  اولا عقد است و نیاز به توافق متهب دارد ثانیا باعث ایجاد حق برای مدیون است ثالثا وجه تملیکی بودن دین ( طلب ) در بخشش دین به مدیون است به عبارت دیگر هبه مزبور مستلزم انتقال طلب دائن به حیطه مالکیت مدیون است و اینگونه است که مدیون مالک دین خویش یا طلب دائن می شود و این اتحاد ذمه ، تعهد او را ساقط می نماید . اگرچه نتیجه ابراء و هبه فوق در مورد زوال و سقوط تعهد و دین ، برائت ذمه مدیون و عدم امکان رجوع به آن یکی است ولی احکام و آثار آنها متفاوت می باشد. آثار این تفاوت محدود به جنبه نظری و علمی این دو عمل حقوقی نیست بلکه نتایج عملی آن را می توان در تعاملات حقوقی اشخاص به ویژه در رابطه مالی چند جانبه دائن و مدیون و ضامنین یا رابطه مالی زوجین ، ( بذل مهریه ) در عقد نکاح ملاحظه نمود . در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی ماهیت ابراء و بخشش دین به مقایسه این دو عمل حقوقی پرداخته شود .

کلید واژگان

ابراء ، بخشش دین ، هبه طلب به مدیون ، اسقاط ، تملیک ، ایقاع و عقد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیات و مباحث عام تحقیق

۱-۱٫مقدمه۲

 

۱-۲٫کلیات.۹

۱-۲-۱٫انگیزه وجودی.۹

۱-۲-۲٫فلسفه تعارض۱۰

۱-۳٫ شناخت کلی پدیده های حقوقی.۱۲

۱-۳-۱٫ رابطه تعهد۱۲

۱-۳-۲٫فرق عقد و ایقاع۱۳

۱-۳-۲-۱٫بررسی اجمالی۱۳

۱-۳-۲-۲٫ قواعد عمومی عقود و ایقاعات۱۵

 

۱-۳-۲-۳٫ ایجاد اصل(عقد یا ایقاع)۱۷

۱-۳-۳٫شناخت کلی دین.۲۱

۱-۳-۳-۱٫ مفهوم دین.۲۱

۱-۳-۳-۱-۱٫دین به عنوان یک نوع مال۲۱

۱-۳-۳-۱-۲٫حقیقت ذمه و دین۲۲

۱-۳-۳-۱-۳٫تعهد و دین.۲۳

۱-۳-۳-۲٫موضوع ،اوصاف و احکام دین۲۳

۱-۳-۳-۳٫ ارکان دین۲۴

۱-۳-۳-۴٫ مقایسه دین با مفاهیم دیگر۲۴

۱-۳-۴٫ سقوط تعهدات.۲۵

۱-۴٫ شناخت کلی ابراء۲۹

۱-۴-۱٫تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء.۲۹

۱-۴-۱-۱٫تعریف لغوی ابراء.۲۹

۱-۴-۱-۲٫تعریف اصطلاحی ابراء.۲۹

۱-۴-۲٫ کلیاتی پیرامون ماهیت ابراء.۳۱

۱-۴-۲-۱٫بیان نظریه فقهی۳۱

۱-۴-۲-۲٫بیان نظریه حقوقی.۳۱

۱-۴-۲-۳٫ماهیت ابراء ۳۱

۱-۴-۲-۴٫ادله ایقاع بودن ابراء.۳۲

۱-۴-۳٫ ارکان ابراء وشرایط هر یک۳۲

۱-۴-۳-۱٫ابراء کننده (دائن ).۳۲

۱-۴-۳-۲٫مبرأ (مدیون).۳۳

۱-۴-۳-۳٫مبرأ منه (موضوع ابراء).۳۳

۱-۴-۳-۴٫صیغه یا لفظ ابراء۳۴

۱-۴-۴٫احکام ابراء.۳۵

۱-۴-۴-۱٫معوض یا مجانی بودن ابراء.۳۵

۱-۴-۴-۲٫نظریه صحت ابراء مالم یجب۳۶

۱-۴-۴-۳٫بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد۳۷

۱-۴-۴-۴٫ ابراء ذمه به میت۳۷

۱-۴-۵٫آثار ابراء.۳۷

۱-۴-۵-۱٫سقوط طلب۳۷

۱-۴-۵-۲٫انحلال تضمین های طلب.۳۸

۱-۴-۵-۳٫ابراء یکی از مسئولان متضامن.۳۸

۱-۴-۵-۴٫عدم رجوع از ابراء۳۸

۱-۵٫شناخت کلی عقد هبه.۳۹

۱-۵-۱٫تعریف عقد هبه.۳۹

۱-۵-۱-۱٫تملیک مال۳۹

۱-۵-۱-۲٫تملیک بلاعوض۴۰

۱-۵-۱-۳٫عقدی است منجز۴۰

۱-۵-۲٫ماهیت عقد هبه۴۰

۱-۵-۳٫خصوصیات عقد هبه.۴۱

۱-۵-۴٫شرایط عقد هبه۴۱

۱-۵-۴-۱٫قصد ورضا۴۲

۱-۵-۴-۲٫اهلیت طرفین۴۳

۱-۵-۴-۳٫موضوع عقد هبه ۴۶

۱-۵-۴-۴٫جهت موضوع.۴۶

۱-۵-۴-۵٫قبض.۴۶

۱-۵-۵٫آثار عقد هبه.۴۷

۱-۵-۵-۱٫تملیک.۴۷

۱-۵-۵-۲٫رجوع از هبه.۴۸

۱-۶٫ اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه.۵۳

۱-۶-۱٫ تعریف چند اصطلاح۵۳

۱-۶-۱-۱٫ تعریف اصطلاحی دین۵۳

۱-۶-۱-۲٫ حق عینی.۵۳

۱-۶-۱-۳٫تعریف اصطلاحی ذمه.۵۳

۱-۶-۱-۴٫ برائت.۵۳

۱-۶-۱-۵٫ تعریف بری الذمه۵۴

۱-۶-۱-۶٫عفو.۵۴

۱-۶-۱-۷٫شرط عدم مسئولیت۵۴

۱-۶-۲٫ متشابهات حقوقی.۵۴

۱-۶-۲-۱٫هبه و عطایا.۵۵

۱-۶-۲-۲٫اعراض و ابراء.۵۶

۱-۶-۲-۳٫ ایفاء تعهد.۵۶

۱-۶-۲-۴٫مالکیت مافی الذمه۵۸

۱-۶-۲-۴-۱٫منشاء مالکیت ما فی الذمه۵۸

۱-۶-۲-۴-۲٫شرایط مالکیت ما فی الذمه.۵۹

۱-۶-۲-۴-۳٫اثر مالکیت ما فی الذمه.۵۹

۱-۶-۲-۵٫ تبدیل تعهد۵۹

۱-۶-۲-۶٫ تهاتر.۶۰

۱-۶-۲-۷٫صلح بر دین۶۲

۱-۶-۲-۸٫هبه و مبادله.۶۳

۱-۶-۲-۹٫ مقایسه عقد هبه با عقود جایز دیگر.۶۳

۱-۷٫نتیجه۶۴

فصل دوم: مبانی و مقایسه ابراء و بخشش دین از حیث ماهوی

۲-۱٫مقدمه.۶۹

۲-۱-۱٫کلیات۶۹

۲-۱-۲٫مستنبطات قانونی.۶۹

۲-۱-۲-۱٫ مستنبطات ماده ۲۸۹ ق.م (ابراء)۶۹

۲-۱-۲-۲٫ مستنبطات ماده ۸۰۶ ق.م(بخشش دین).۷۱

۲-۲٫مقایسه ماهوی و حکمی ابراء و بخشش دین.۷۲

۲-۲-۱٫تعریف ابراء و بخشش دین.۷۲

۲-۲-۱-۱٫تعریف ابراء.۷۳

۲-۲-۱-۲٫تعریف بخشش دین۷۳

۲-۲-۱-۳٫ملاحظه.۷۴

۲-۲-۲٫کیفیت ابراء و بخشش دین۷۵

۲-۲-۲-۱٫ایقاع بودن ابراء.۷۵

۲-۲-۲-۲٫عقد بودن بخشش دین۷۷

۲-۲-۳٫حقیقت ابراء و بخشش دین.۷۸

۲-۲-۳-۱٫حقیقت ابراء۷۹

۲-۲-۳-۲٫حقیقت بخشش دین.۸۲

۲-۲-۴٫حکم ابراء و بخشش دین۸۴

۲-۲-۴-۱٫لازم بودن ابراء۸۵

۲-۲-۴-۲٫لازم شدن بخشش دین۸۵

۲-۲-۵٫ارکان ابراء و بخشش دین۸۶

۲-۲-۵-۱٫رکن اول:صیغه انشاء.۸۶

۲-۲-۵-۲٫رکن دوم:دائن(فاعل)۱۰۳

۲-۲-۵-۳٫رکن سوم:مبرا و متهب۱۰۴

۲-۲-۵-۴٫رکن چهارم:موضوع ابراء و بخشش دین۱۰۸

۲-۲-۵-۵٫رکن پنجم: قبض.۱۱۳

۲-۲-۵-۶٫ملاحظه: ثبت رسمی.۱۱۶

۲-۳٫مبانی ابراء و بخشش دین.۱۱۸

۲-۳-۱٫مبنای فقهی و حقوقی۱۱۸

۲-۳-۱-۱٫قواعد شرعی و حقوقی.۱۱۸

۲-۳-۱-۲٫مبنای سقوط تعهد.۱۲۰

۲-۳-۲٫اهداف.۱۲۱

۲-۳-۳-بررسی ادله در دفاع۱۲۳

۲-۳-۳-۱٫اثبات.۱۲۳

۲-۳-۳-۲٫ادله دفاع در دعاوی.۱۲۵

۲-۳-۴٫ایجاد اصل(ابراء یا بخشش دین).۱۳۱

۲-۴٫نتیجه۱۳۸

فصل سوم: مقایسه ابراء و بخشش دین در مصادیق ویژه (از حیث آثار)

۳-۱٫مقدمه.۱۴۲

۳-۱-۱٫کلیات۱۴۲

۳-۲٫در مسئولان پرداخت دین.۱۴۵

۳-۲-۱٫کلیات۱۴۵

۳-۲-۱-۱٫بررسی حقوقی ابراء و بخشش دین در ضمان۱۴۵

۳-۲-۱-۱-۱٫وجه قانونی ابراء مسئولین۱۴۵

۳-۲-۱-۱-۲٫وجه قانونی بخشش دین مسئولین۱۴۷

۳-۲-۱-۱-۳٫ ابراء یا بخشش دین قبل از ضمان.۱۴۸

۳-۲-۱-۱-۳-۱٫ضمان معاوضه قبل از تلف۱۴۸

۳-۲-۱-۱-۳-۲٫ضمان قبل از تلف عین۱۴۸

۳-۲-۲٫در تعاقب ایادی.۱۴۹

۳-۲-۲-۱٫اثر ابراء و بخشش دین در تعاقب ایادی.۱۴۹

۳-۲-۲-۱-۱٫وقتی که مال موجود است۱۵۰

۳-۲-۲-۱-۲٫وقتی مال تلف شود۱۵۱

۳-۲-۲-۱-۳٫ملاحظه:مثال.۱۵۳

۳-۲-۳٫در ضمان.۱۵۴

۳-۲-۳-۱٫تعریف و مشخصات انواع ضمان در معنای عام.۱۵۵

۳-۲-۳-۱-۱٫ملاحظه:اشتراک و افتراق ضمان و تضامن۱۵۵

۳-۲-۳-۲٫ اثر ابراء و بخشش دین در مسئولان پرداخت دین.۱۵۸

۳-۲-۳-۲-۱٫ملاحظات.۱۵۹

۳-۲-۳-۲-۲٫اثر ابراء و بخشش دین در اجتماع۱۶۰

۳-۲-۳-۲-۲-۱٫ اثر ابراء و بخشش دین در تعدد چند ضامن.۱۶۲

۳-۲-۳-۲-۲-۲٫ اثر ابراء و بخشش دین در تعدد طلبکار.۱۶۳

۳-۲-۴٫خلاصه۱۶۴

۳-۳٫در روابط زناشویی.۱۶۶

۳-۳-۱٫خانه داری زوجه.۱۶۶

۳-۳-۱-۱٫ نحله زوجه۱۶۷

۳-۳-۲٫ ابراء و بخشش مهریه.۱۶۸

۳-۳-۲-۱٫مهریه مطلقه غیر مدخوله۱۷۰

۳-۳-۲-۱-۱٫اگر موضوع مهر ، حق دینی باشد.۱۷۱

۳-۳-۲-۱-۲٫اگر موضوع مهر ، حق عینی باشد۱۷۴

۳-۳-۲-۲٫بذل در طلاق خلع۱۷۴

۳-۳-۳٫بذل مدت۱۸۰

۳-۴٫در عقود و ایقاعات مختلف.۱۸۲

۳-۴-۱٫در تعهدات طبیعی و اخلاقی.۱۸۲

۳-۴-۱-۱٫ تعهد طبیعی ۱۸۲

۳-۴-۱-۲٫ تعهد اخلاقی۱۸۳

۳-۴-۲٫در حواله۱۸۳

۳-۴-۲-۱٫تعریف و مشخصات.۱۸۳

۳-۴-۲-۲٫اثر ابراء و بخشش دین۱۸۴

۳-۴-۳٫در کفالت.۱۸۵

۳-۴-۳-۱٫ تعریف و مشخصات۱۸۵

۳-۴-۳-۲٫ اثر ابراء و بخشش دین۱۸۵

۳-۴-۴٫در ودیعه۱۸۷

۳-۴-۴-۱٫ تعریف و مشخصات۱۸۷

۳-۴-۴-۲٫ اثر ابراء و بخشش دین۱۸۸

۳-۴-۵٫در وکالت۱۸۸

۳-۴-۵-۱٫ تعریف و مشخصات۱۸۸

۳-۴-۵-۲٫ اثر ابراء و بخشش دین۱۸۹

۳-۴-۵-۲-۱٫موارد عدم معنای وکالت در ابراء و بخشش دین.۱۸۹

۳-۴-۵-۲-۲٫علم به مقدار بدهی در وکالت ابراء و بخشش دین۱۹۱

۳-۴-۵-۲-۳٫وکالت به مضمون عنه یا ضامن۱۹۲

۳-۴-۵-۲-۴٫ملاحظه:نام یا حساب مدیون۱۹۲

۳-۴-۶٫در رهن۱۹۳

۳-۴-۶-۱٫ تعریف و مشخصات۱۹۳

۳-۴-۶-۲٫ اثر ابراء و بخشش دین۱۹۴

۳-۴-۷٫در بیع کالی به کالی.۱۹۴

۳-۴-۷-۱٫ تعریف و مشخصات۱۹۴

۳-۴-۷-۲٫ اثر ابراء و بخشش دین۱۹۴

۳-۴-۸٫تنبیهات۱۹۵

۳-۴-۸-۱٫در امور پزشکی.۱۹۵

۳-۴-۸-۱-۱٫بررسی فقهی و حقوقی اقدامات پزشکی۱۹۵

۳-۴-۸-۱-۱-۱٫بررسی وجه فقهی اقدامات پزشکی.۱۹۵

۳-۴-۸-۱-۱-۲٫بررسی وجه حقوقی اقدامات پزشکی۱۹۶

۳-۴-۸-۱-۲٫اثر ابراء و بخشش دین.۱۹۸

۳-۴-۸-۲٫در قتل خطایی، عمد و شبه عمد۱۹۹

۳-۴-۸-۳٫ابراء یا بخشش ذمه مربی۱۹۹

۳-۴-۸-۴٫وصیت۲۰۰

۳-۴-۸-۵٫شرط ذمه ثالث۲۰۱

۳-۴-۸-۶٫در فسخ.۲۰۲

۳-۴-۸-۶-۱٫ همزمانی ابراء و بخشش دین با فسخ۲۰۲

۳-۴-۸-۶-۲٫ فسخ معامله بعد از ابراء و بخشش ثمن۲۰۳

۳-۴-۸-۷٫ شرط حفظ مالکیت در بیع.۲۰۴

۳-۴-۸-۸٫معاوضه (کالا به کالا)۲۰۴

۳-۴-۸-۹٫حق باز فروش۲۰۵

۳-۴-۸-۱۰٫مرور زمان.۲۰۵

۳-۴-۸-۱۱٫ اسقاط حق رجوع به مدیون۲۰۶

۳-۴-۸-۱۲٫دیون متعدد.۲۰۷

۳-۴-۸-۱۳٫بخشش بعد از پرداخت دین.۲۰۷

۳-۵٫نتیجه۲۰۸

فصل چهارم:نتیجه گیری مباحث

۴-۱٫جمع بندی مقایسه ابراء و هبه۲۱۳

۴-۱-۱٫ابراء.۲۱۳

۴-۱-۲٫هبه.۲۱۵

۴-۲٫خلاصه و نتیجه تحقیق.۲۲۰

۴-۳٫پیشنهادات۲۲۴

منابع.۲۲۶

چکیده انگلیسی.۲۳۱

 

 

به نام احسن الخالقین

۱-۱٫مقدمه

حمد و سپاس خداوند منان را که انسان را آفرید و در میان تمامی موجودات خود بر او منت نهاد و عقلی جستجوگر و نیروی تفکر و اندیشه به او بخشید ، تا با تعقل در جهان و آنچه در آن است به علت آفرینش خود پی برده و در طول زندگی کوتاه خود قطره ای ناچیز از دریای بیکران علم لدنی را برداشته و با آن وجود تشنه و سرگشته خود را سیراب کند .زیرا اگر هدف آفرینش چیزی جز کسب علم و معرفت و حرکت در مسیری که انسان را به معبود خویش نزدیک می کند و باعث جلب رضایت خاطر یار میگردد هدفی عبث و بیهوده است و علمی که در روایات و احادیث اسلامی نیز به آموختن آن سفارش شده و امر به فراگیری آن حتی در دورترین نقاط دنیا هم گردیده است شامل کلیه علوم انسانی و تجربی می گردد . در میان علوم انسانی علم حقوق (مجموع قواعد زندگی انسان) از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است و این نیاز ، از ابتدای تشکیل اجتماعات بشری احساس شده است ، زیرا خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهات زیاد دارد و کم و بیش همه انسانها یک چیز را طالبند ، پس نزاع بر سر جلب منافع بیشترو تامین زندگی بهتر در می گیرد .انسان عاقل از ابتدا به خوبی تشخیص داده که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی در تضاد است و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه هستند ، حکومت کند (کاتوزیان ،۱۳۷۱ :۱) .

حال که اهمیت و نیاز این علم تا اندازه ای روشن شد . باید گفت در روابط اجتماعی برای اینکه حقی بوجود آید قانون باید حادثه ای را که مسبب آن قرار می گیرد معین کند .

حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و از بین رفتن حق در نظر گرفته است ، از دو حال خارج نیست یا در شمار وقایع حقوقی قرار می گیرند یا اعمال حقوقی . رویدادی که اثر آن به حکم قانون معین میشده و اراده و انشاء مرتکب در آن تأثیر ندارد واقعه حقوقی نامیده می شود (کاتوزیان،۱۳۸۸: ۹).

در مقابل وقایع حقوقی ، اعمال حقوقی وجود دارد که شرح کامل آن در متن نوشتار خواهد آمد . بطور خلاصه عبارتست از کار ارادی ، که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواهد منطبق است اعمال حقوقی که هر یک ایجاد آثار خاصی می کنند به دو گروه عقد وایقاع تقسیم میشوند عقد حاصل دو اراده و ایقاع حاصل یک اراده است .

در کتب حقوقی آنگونه که درمورد ایقاعات مباحث بسیار کوتاه و محدودی مطرح شده است. دلیل این امر را باید در سوابق و منابع این نوشته ها بررسی نمود . در این پایان نامه سعی شده است که به دو مورد اعمال حقوقی (ابراء و بخشش دین ) مورد بررسی قرار گیرد . با عنایت به این توضیح باید گفت انسان در طول حیات خود بر اساس قاعده تسلیط ، اختیار هرگونه دخل و تصرفی در اموال و دارائی خود را دارد.بنابر این هر کس می تواند تمام یا بخشی از مال خود را به دیگری بفروشد یا اجاره داده یا به او هبه کند. در مورد تصرفاتی که در مقابل عوض انجام می گیرد ، به لحاظ اینکه شخص مالش را مجانی نداده ، اشکال بوجود نمی آید . لکن در مواردی که شخص تمام یا قسمتی از اموال خود را به دیگری می بخشد و یا از تمام یا قسمتی از دین و حقی که بر دیگری دارد بدون هیچگونه چشم داشتی صرفنظر می نمیاد ، وضع دقیقتری بوجود آمده و قابل توجه و تأمل است زیرا اگرچه این عمل در بادی امر بسیار پسندیده و نیکو است ولی در حقیقت ممکن است انسان در بخششهای بی جهت و بدون تأمل که غالبا بر اثر احساسات بوقوع می پیوندد موجبات فقر و پریشانی خود را فراهم سازد . به همین جهت شاید بعضی از مردم را عقیده بر این باشد که کمک و احسان به فقراء و ضعفا امری بیهوده و غیر لازم است زیرا از دسترنج ثروتمندان بدون زحمت برخوردار گردیده و موجب رواج تن پروری آنها می شود .

لکن وقتی به قرآن کریم این راهنمای هدایت و سعادت انسان ها توجه کنیم به پیروی از این آیه شریفه که فرموده است(.والذین یکنزون الذهب و الفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم .) (سوره توبه ، آیه ۳۴)یعنی آن کسانی که طلا و نقره (دارائی خود ) را گنجینه و ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی نمایند (ای رسول ما) آنها را به عذابی دردناک بشارت ده .

خوشبختانه اکثریت بر این اعتقادند که بشر نباید تنها به فکر آسایش و نفع خود باشد بلکه شرط انسانیت این است که شخص حتی الامکان به فکر دیگران بوده مراقب حال همنوعان خود باشد و اگرچه بخششهای بی علت و بی سبب مورد نکوهش و سرزنش است ولی اگر مساعدت و ارفاق و یا بخشش بر مبنای سفارشات قرآن کریم و واقعا جنبه نوع دوستی و احسان داشته باشد بسیار پسندیده و نیکوست ، کمااینکه در موضوع بحث ما غالبا دائن وقتی از دین خود صرفنظر نموده و مدیون خود را ابراء میکند که یا او را قادر به پرداخت دین ندیده ، مستحق ارفاق تشخیص دهد و یا تحت تأثیر احساسات و عواطف عالیه انسانی واقع گردیده و یا دین خود را به کسی که به جهتی مورد علاقه اوست ببخشد این مورد از مواردی است که بیشتر با وجدان و معنویات و عواطف پاک انسانی سرو کار داشته و کمتر مولود نظریات حاوی است زیرا وقتی انسان بدهکار آبرومند و معتقد را که توانائی پرداخت دین خود را نداشته ، می بیند انسانیت به او حکم می کند که حتی الامکان بر او گذشت نموده و از حق خود بگذرد .

قرآن مجید در سوره  بقره آیه ۲۸ در تأیید همین مطلب می فرماید :(وان کان ذو عسره فنظره الی میسره وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون)بطور خلاصه باید گفت صدقه مفهوم کلی دارد و در این آیه منظور از صدقه ، بخشش ( در معنی اخص ابراء ) می باشد .

.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۵۲

99