تربیت بدنی

پایان نامه گرایش فیزیولوژی ورزشی رشته تربیت بدنی: تاثیریک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح …

استاد راهنما :

دکترمقصود پیری

فهرست مطالب:
فصل اول : مقدمه و کلیات طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه . ۳
۱-۲ بیان مسئله ۷
۱- ۳اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۸
۱-۴ اهداف پژوهش ۸
۱-۵ فرضیه های پژوهش ۹
۱- ۶ محدودیت های پژوهش ۱۰
۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۰٫
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه.۱۳
۲-۲ مبانی نظری پژوهش ۱۳٫
۲-۳ پیشینه پژوهش .۱۵
فصل سوم : روش اجرای پژوهش
۳-۱ مقدمه .  20
۳-۲ روش پژوهش .۲۰
۳-۳جامعه آماری پژوهش .۲۰
۳-۴ نمونه آماری پژوهش .۲۰
۳-۵ متغیرهای پژوهش ۲۰
۳-۶ ابزار جمع آوری اطلاعات ۲۱
۳-۷روش انجام پژوهش ۲۱
۳-۸روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۲۲
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱مقدمه .۲۴
۴-۲ تفسیر داده ها.۴۲
۴-۲-۱ فرضیه اول ۴۲
۴-۲-۲ فرضیه دوم ۲۵
۴-۲-۳ فرضیه سوم ۲۶
۴-۲-۴فرضیه چهارم . ۲۸
۴-۲-۵فرضیه پنجم ۲۹
۴-۲-۶ فرضیه ششم .۳۰
۴-۲- ۷ فرضیه هفتم ۳۱
۴-۲-۸ فرضیه هشتم ۳۲
۴-۲-۹ فرضیه نهم .۳۴
۴-۲-۱۰فرضیه دهم .۳۵
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه. ۴۱
۵-۲ بحث و تفسیر نتایج ۴۱
۵-۳نتیجه گیری ۴۵
۵-۴ پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۴۵
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات بعدی. ۴۶

منابع و مآخذ ۴۷
چکیده انگلیسی ۵۲٫
فهرست جدول ها
۴-۱ جدول. ۲۴
۴-۲ جدول۲۵٫
۴-۳جدول۲۶
۴- ۴جدول.۲۸
۴-۵ جدول.۲۹
۴-۶ جدول.۳۰
۴-۷ جدول.۳۱
۴-۸ جدول.۳۳
۴-۹ جدول.۳۴
۴-۱۰جدول۳۵
۴-۱۱جدول۳۷
۴-۱۲جدول۳۷
 
فهرست نمودارها
۴-۱ نمودار۳۸
۴-۲نمودار.۳۹
چکیده
هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود. مواد و روش ها : دیابت از طریق تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (mg/kg60) به ۹۶ رت نر نژاد ویستار(وزن ۲۰۰-۲۵۰ گرم و سن ۱۲ هفته) ایجاد شد. رت ها به طور تصادفی به ۸ گروه تقسیم شدند:گروه تمرین استقامتی و شنبلیله با دوز g/kg74/1  (S-F1)،گروه تمرین استقامتی شنا (S)،گروه تمرین استقامتی و شنبلیله با دوز  g/kg 0/87 (2S-F)،گروه تمرین استقامتی شنا و گلی بنکلامید(G-S)، گروه کنترل دیابتی (C)، گروه شنبلیله با دوز g/kg 0/87(F1)، گروه شنبلیله با دوز g/kg 1/74 (2F) وگروه گلی بنکلامید(G). تمرین استقامتی به صورت شناکردن به مدت ۶ هفته ، هفته ای ۵ روز و روزی ۱ ساعت در یک تانک آب انجام شد. در هر وعده داروی گلی بنکلامید ، عصاره شنبلیله و محلول سالین به صورت خوراکی و با بهره گرفتن از روش گاواژ  به آزمودنی ها خورانده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که ترکیب تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1/74 بر سطوح ویسفاتین پلاسما کاهش  معنی دار دارد ولی ترکیب تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1/74بر سطوح ویسفاتین پلاسما اثر معنی دار نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج ارائه شده در این پژوهش که نشان داد که تمرین استقامتی شناکردن و عصاره شنبلیله بر کاهش ویسفاتین موثر است پس می توان گفت که تمرین استقامتی و گیاه شنبلیله احتمالاً   می توانند بعنوان پیشگیری یا روش درمان برای بیماری دیابت مطرح شوند.
مقدمه
چاقی یک اختلال در حال رشد سریع در کشورهای صنعتی است که با مقاومت به انسولین ، نقص چربی،دیابت ملیتوس نوع ۲ و فشار خون زیاد همراه است ((Seeger & Et al,2008,247-251.
دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیکی سیستمیک است و با افزایش  قند خون مشخص می شود                 Et  al,2010,1883-1892) &  Rao) و منجر به نقص در ترشح انسولین  ، مقاومت به انسولین یا  هر دو می شود Zaheer Baquer & Et al , 2011,1-21)).
در سال ۲۰۰۰، ۸ /۲  درصد جمعیت  در سراسر دنیا از این بیماری رنج می بردند و ممکن است  تا سال  2025   از ۴/۵ درصد عبور کند ( M.Upendra & Et al ,2010,1883-1892).  بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۰۰، صد و پنجاه  میلیون نفربالای سن ۲۰ سال با دیابت زندگی می کردند و آنها پیش بینی کردند که در سال ۲۰۲۵ ، سیصد میلیون نفر با این شرایط زندگی خواهند کرد. انتظار می رود این افزایش  42 درصد در کشورهای توسعه یافته و۷۰ درصد در کشورهای در حال توسعه باشد. دیابت ملیتوس فقط یک بیماری نیست بلکه به شکل های مختلف نمایان می شود و عوارضی دارد که می تواند هر سیستمی در بدن را تحت تاثیر قرار دهد. دیابت و عوارض همراه با آن از قبیل تصلب شرائین و بیماری قلبی عروقی دلایل اصلی مرگ و میرهستند۱۳۴-۱۳۸)  A.Bawadi & Et al ,2009,). بدلیل اینکه یکی از منابع تامین انرژی بدن گلوکز است ، خون همیشه مقداری گلوکز در داخل خود دارد. اما مقدار زیاد گلوکز در خون برای سلامتی خوب نیست. بدن انسان همیشه بیشتر غذاهایی  را که می خورد به گلوکز تبدیل می کند.خون گلوکز را به سلولها در سراسر بدن منتقل می کند.گلوکز به انسولین برای رفتن به درون سلولهای بدن نیاز دارد.انسولین هورمونی است که در پانکراس ساخته می شود. پانکراس انسولین را به داخل خون آزاد می کند.انسولین کمک می کند که گلوکز از خون به داخل سلولهای بدن برود. اگر بدن انسان به انداره کافی انسولین نسازد یا انسولین به درستی کار نکند،گلوکز نمی تواند به داخل سلولها انتقال یابد،بنابراین در داخل خون باقی می ماند و این باعث می شود که سطح گلوکز خون بالا برود و فرد مبتلا به دیابت شود (Hui, Tang & W Go,2009,1-19). بعضی علایم دیابت شامل: تکرر ادرار ، تشنگی بیش از اندازه ، گرسنگی خیلی زیاد،کاهش وزن غیر عادی ،افزایش خستگی ،تحریک پذیری ، تاربینی و تکرار عفونت ها می باشد,۲۰۰۵,۱۱۱-۱۳۴)  Bastaki). اگر دیابت کنترل نشود می تواند منجر به نابینایی، بیماری قلبی ،اختلالات کلیوی، قطع عضو (برای مثال برداشتن پا یا انگشت شصت پا) و آسیب  عصب شود (Hui , Tang & W Go,2009,1-19). از طرف دیگر مشخص شده است که ویسفاتین از انسولین تقلید می کند و در چاقی و دیابت نوع ۲ بالا می رود (Sun & Et al,2007,399-404). این هورمون ادیپوکاینی است که به تازگی کشف شده است و در بافت چربی احشایی بیان می شود. گذشته از بیان در بافت چربی ، ویسفاتین همچنین در نوتروفیل های خون محیطی به محض تحریک توسط فاکتورهای التهابی از قبیل فاکتور نکروز تومور- α (α TNF-) بیان می شودEt al , 2009,1)  & Lambert). نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که ویسفاتین ممکن است در متابولیسم چربی در مردان جوان سالم نقش ایفا کند (Sun & Et al,2007,399-404). بنابراین یافتن روش های خوب و ایمن تر برای کاهش این هورمون در افراد چاق و بخصوص افراد دیابتی ضروری می باشد.
همچنین هورمون واسپین به عنوان یک ادیپوکاین جدید درارتباط با چاقی و حساسیت به انسولین شناخته شده است ( Youn & Et al ,2008 ,247-251). در رت هایOLETF، بیان mRNA واسپین دربافت چربی احشایی با افزایش چربی بدن و سطح انسولین افزایش یافت.درمان با انسولین یا عامل حساس به انسولین، پیوگلیتازون ، در رت های OLETF  میتواند سطح واسپین سرم را طبیعی کند. گزارش شده است که  در نمونه های انسانی غلظت   mRNAواسپین  سرم با غلظت گلوکز خون ، حساسیت به انسولین ، و شاخص توده بدنی(BMI) یا درصد چربی بدن همراه است (Yin & Et al ,2009,2530-2533). زنان دیابتی با کنترل قندی خوب سطوح واسپین کمتری نسبت  به  کنترل های قندی ضعیف دارند. در رت های [۱] OLETF، سطوح واسپین سرم در سنی که چاقی و غلظت های انسولین پلاسما به اوج می رسد ،به اوج رسید. البته ، سطوح واسپین با بدتر شدن  دیابت و از دست دادن وزن بدن کاهش یافت (Nese Ersoz & Et al,2009,16065-70). راه های مختلف برای درمان بیماری دیابت پیشنهاد و توصیه شده است. انواع مختلفی از داروهای کاهنده قند خون وجود دارند.البته،بیشتر این داروها ممکن است عوارض جانبی از قبیل : افت شدید قند خون،اسیدوز لاکتیک، آسیب سلول کبدی ،ناراحتی گوارشی، سردرد، سرگیجه و حتی مرگ ایجاد کند۲۰۰۹ ,۱-۱۹)  ,  & Et al Hui).گلی بن کلامید از خانواده سولفونیلوریا است و عوارض جانبی داروهای این خانواده شامل: افت شدید قند خون ، افزایش وزن (۴-۱کیلوگرم در طول ۶ ماه)، واکنش های پوستی، به ندرت هیپوناترمی یا سطح پایین سدیم  در خون است (Bösenberg &- van Zyl,2008,80-88). و علاوه بر این  در طول شش سال ۴۴ درصد کارایی در بیماران از بین می رودGupta &- chakraborty ,2011,74-80)).
متفورمین ،یک بیگوانید، حساسیت به انسولین را افزایش و برون ده گلوکز کبدی را کاهش می دهد و  برای بیماران دیابتی چاق مفید است بدلیل اینکه سطوح زیاد انسولین را کاهش می دهد و  به از دست دادن
وزن کمک می کند)  Albu &- Raja-Khan, 2003, 1-19). اما عوارض جانبی متفورمین شامل

99