مهندسی برق

پایان نامه رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده برای کاهش نرخ خرابی …

دکتر سید مهدی حسینی
 
 
زمستان
۱۳۹۱
متن پایان نامه :
چکیده
کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان همواره از اهداف اصلی طراحان سیستم های قدرت الکتریکی بوده است یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت نیل به این اهداف، استفاده از خازنهای موازی و منابع تولید پراکنده در سیستم های توزیع است. مهندسین طراح همواره بدنبال برقراری توازنی منطقی بین هزینه‏ های اقتصادی و بهبود کیفیت توان تحویلی به مشترکین می‏باشند. هدف اصلی این پایان ­نامه تعیین اندازه و مکان بهینه­ واحد تولید پراکنده و بانک خازنی با هدف بهینه‏کردن یک تابع هزینه جامع که متشکل از هزینه تلفات، هزینه قابلیت اطمینان و هزینه سرمایه‏گذاری خازن و تولید پراکنده است، می‏باشد.
جریانهای بالا منجر به بروز خرابی در کابل‏ها و خطوط هوایی خواهد شد نصب خازن و تولید پراکنده به ترتیب با کاهش مولفه‏های راکتیو و اکتیو جریان عبوری از شاخه‏های مختلف، موجب کاهش اندازه جریان عبوری از آنها شده در نهایت منجر به کاهش نرخ وقوع خرابی در آنها می‏شود. نوآوری اصلی این پایان‏ نامه جایابی همزمان تولید پراکنده و خازن بر اساس تعریف یک تابع هدف جدید، با درنظرگرفتن هزینه‏ های اقتصادی است که در آن تأثیرات نصب خازن و تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان سیستم، از دیدگاه اثرگذاری بر نرخ خرابی کابلها و خطوط هوایی با تعریف یک ضریب جبران‏سازی جدید مورد بررسی قرار گرفته است.­ دوره طراحی ۱۰ ساله بوده و رشد بار سیستم نیز لحاظ شده است. جهت بهینه‏سازی تابع هزینه از الگوریتم ژنتیک استفاده می‏شود. روش پیشنهادی بر روی دو سیستم توزیع شعاعی ۱۰ شین و ۳۳ شین IEEE اعمال می‏گردد.

واژه‏های کلیدی
قابلیت اطمینان، تلفات، تولید پراکنده، خازن، الگوریتم ژنتیک.
 

 فهرست مطالب
صفحهعنوان
۱فصل اول مقدمه.
۲   1- 1- مقدمه.
۴   1- 2- نتیجه‏گیری.
۵فصل دوم بر روش های جایابی خازن، تولید پراکنده و کارهای انجام شده.
۶   2- 1- مقدمه.
۶   2- 2- خازن
۷   2- 3- تأثیرات مثبت خازن‏های متوالی و موازی در شبکه قدرت.
۷     2- 3- 1- خازن‏های متوالی
۸     2- 3- 2- خازن‏های موازی.
۸         2- 3- 2- 1- تصحیح ضریب توان
۸         2- 3- 2- 2- کاهش تلفات
۹         2- 3- 2- 3- آزادسازی ظرفیت
۹         2- 3- 2- 4- اصلاح ولتاژ.
۹         2- 3- 2- 5- بهبود قابلیت اطمینان سیستم با افزایش ظرفیت بارگیری خطوط.
۱۰   2- 4- توجیه اقتصادی خازن‏ها.
۱۰   2- 5- روش های جایابی خازن
۱۱     2- 5- 1- روش های تحلیلی.
۱۲     2- 5- 2- برنامه‏نویسی ریاضی.
۱۳         2- 5- 2- 1- برنامه‏ ریزی خطی
۱۳         2- 5- 2- 2- برنامه‏ ریزی اعداد صحیح
۱۳         2- 5- 2- 3- برنامه‏ ریزی دینامیکی.
۱۴     2- 5- 3- روش های ابتکاری.
۱۴     2- 5- 4- روش های مبتنی بر هوش مصنوعی
۱۵   2- 6- تعریف تولید پراکنده.
۱۷   2- 7- مزایای تولید پراکنده
۱۸   2- 8- روش های جایابی تولید پراکنده
۱۹     2- 8- 1- روش های بهینه‏سازی.
۲۷     2- 8- 2- روش های تحلیلی.
۲۸   2- 9- نتیجه‏گیری.
۳۰فصل سوم بر مفاهیم قابلیت اطمینان و بررسی اثرات جریانهای زیاد بر قابلیت اطمینان.
۳۱   3- 1- مقدمه.
۳۳   3- 2- روش های پایه‏ای ارزیابی
۳۳     3- 2- 1- ارزیابی تقریبی قابلیت اطمینان سیستم.
۳۳     3- 2- 2- سیستم های با شبکه متوالی.
۳۷   3- 3- سایر شاخصهای قطع برق
۳۷     3- 3- 1- مفاهیم
۳۸     3- 3- 2- شاخص‏های مبتنی بر بار و انرژی.
۳۹   3- 4- کاربرد در سیستم های شعاعی
۴۰   3- 5- رابطه هزینه با ارزش قابلیت اطمینان.
۴۱   3- 6- خرابی‏های تجهیز.
۴۲   3- 7- کابل
۴۳     3- 7- 1- کابل زیرزمینی
۴۴   3- 8- خطوط هوایی.
۴۸   3- 9- اثرات نصب خازن و تولید پراکنده بر کاهش نرخ خرابی
۵۰   3- 10- نتیجه‏گیری
۵۱فصل چهارم معرفی تابع هدف پیشنهادی برای مسئله جایابی بهینه خازن و تولید پراکنده
۵۲   4- 1- مقدمه.
۵۲   4- 2- تابع هدف
۵۲     4- 2- 1- هزینه تلفات.
۵۳     4- 2- 2- هزینه بهبود قابلیت اطمینان.
۵۵     4- 2- 3- هزینه سرمایه‏گذاری
۵۵         4- 2- 3- 1- محاسبه هزینه خازن
۵۶         4- 2- 3- 2- محاسبه هزینه تولید پراکنده
۵۷   4- 3- بیان مسئله
۵۸   4- 4- قیود حاکم بر سیستم.
۵۸     4- 4- 1- قید ظرفیت توان اکتیو تولیدی DG
۵۸     4- 4- 2- محدودیت‏های ولتاژ.
۵۹     4- 4- 3- محدودیت‏های جریان
۵۹   4- 5- پخش بار
۶۰     4- 5- 1- دلایل ماهیت متفاوت انتقال با توزیع
۶۰     4- 5- 2- پخش بار پسرو-پیشرو.
۶۱   4- 6- مدل DG مورد استفاده
۶۲   4- 7- الگوریتم ژنتیک
۶۲     4- 7- 1- کدبندی مسئله مورد بررسی.
۶۳         4- 7- 1- 1- قسمت اول رشته کروموزوم
۶۴         4- 7- 1- 2- قسمت دوم رشته کروموزوم
۶۵         4- 7- 1- 3- قسمت سوم رشته کروموزوم
۶۵         4- 7- 1- 4- قسمت چهارم رشته کروموزوم.
۶۵     4- 7- 2- مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک
۶۷   4- 8- نتیجه‏گیری.
۶۸فصل پنجم جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده
۶۹   5- 1- سیستم‏های مورد مطالعه.
۷۰   5- 2- سیستم استاندارد ۱۰شین IEEE
۷۰   5- 3- سیستم استاندارد ۳۳ شین IEEE.
 
۷۱
   5- 4- تعیین اندازه و مکان بهینه‏ی یک بانک خازنی و یک مولد تولید پراکنده در سیستم استاندارد ۱۰ شین IEEE.
 
۷۵
   5- 5- تعیین اندازه و مکان بهینه‏ی یک بانک خازنی و یک مولد تولید پراکنده در سیستم استاندارد ۳۳ شین IEEE.
 
۷۸
   5- 6- تعیین اندازه و مکان بهینه‏ی دو بانک خازنی و دو واحد تولید پراکنده در سیستم استاندارد ۱۰ شین IEEE.
 
۸۱
   5- 7- تعیین اندازه و مکان بهینه‏ی دو بانک خازنی و دو واحد تولید پراکنده در سیستم استاندارد ۳۳ شین IEEE.
۸۵فصل ششم نتیجه‏گیری و ارائه پیشنهادات.
۸۶   6- 1- نتیجه‏گیری.
۸۸   6- 2- ارائه پیشنهادات.
۸۹مراجع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست شکل‏ها
صفحهعنوان
۷شکل ۲- ۱- بانک خازنی نصب‏شده در سیستم توزیع
۱۷شکل ۲- ۲- منابع تولید پراکنده.
۳۴شکل ۳- ۱- نمودار فضای حالت سیستم دو عضوی
۳۵شکل ۳- ۲- نمایش سیستم دو عضوی با شبکه متوالی
۳۸شکل ۳- ۳- نمایش Lp، La،Ed  و t
۴۰شکل ۳- ۴- هزینه نسبی در بهسازی قابلیت اطمینان
۴۱شکل ۳- ۵- قابلیت اطمینان و هزینه‏ های کلی سیستم
۴۳شکل ۳- ۶- ساختار یک کابل XLPE.
۴۴شکل ۳- ۷- یک درخت آبی نمونه در یک کابل XLPE.
۴۷شکل ۳- ۸- تغییر خصوصیات مکانیکی سیم سخت کشیده شده ۵/۹۹ AL قبل و بعد از تابیده‏شدن.
۴۸شکل ۳- ۹- کاهش استقامت کششی هادی‏های آلومینیومی تحت دما و زمان متفاوت بر اساس روش مورگان.
۵۴شکل ۴- ۱- تابع CCDF نمونه.
۶۳شکل ۴- ۲- ساختار کروموزوم مسئله جایابی
۶۳شکل ۴- ۳- قسمت اول رشته کروموزوم
۶۴شکل ۴- ۴- یک نمونه از قسمت اول رشته کروموزوم.
۶۴شکل ۴- ۵- قسمت دوم رشته کروموزوم.
۶۵شکل ۴- ۶- قسمت چهارم رشته کروموزوم.
۶۷شکل ۴- ۷- فلوچارت الگوریتم ژنتیک
۷۰شکل ۵- ۱- نمودار تک‏خطی یک سیستم ۱۰ شین IEEE.
۷۰شکل ۵- ۲- نمودار تک‏خطی یک سیستم ۳۳ شین IEEE.
۷۳شکل ۵- ۳- مقایسه پروفیل ولتاژ سیستم ۱۰ شین در سال دهم دوره مطالعه، قبل و بعد از نصب خازن و DG.
۷۸شکل ۵- ۴- مقایسه پروفیل ولتاژ سیستم ۳۳ شین در سال دهم دوره مطالعه، قبل و بعد از نصب خازن و DG.
۸۱شکل ۵-۵- مقایسه پروفیل ولتاژ سیستم ۱۰ شین در سال دهم طراحی، برای سه حالت.
۸۴شکل ۵-۶- مقایسه پروفیل ولتاژ سیستم ۳۳ شین در سال دهم طراحی، برای سه حالت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست جدول‏ها 
عنوانصفحه
جدول ۲- ۱- تعریف کشورهای مختلف از تولید پراکنده۱۶
جدول ۳- ۱- آمارهای عدم دسترسی برای مشترکین نوعی.۳۲
جدول ۳- ۲- میزان از دست دادن مشخصه‏های مکانیکی سیم های آلومینیومی در محدوده دمایی Cॱ۱۰۰-۲۰۴۶
جدول ۳- ۳- درصد تغییر حداکثر نیروی شکست کششی رشته‏های بهم تابیده شده آلومینیومی در محدوده Cॱ۱۰۰-۲۰٫ 
۴۶
جدول ۴- ۱- اندازه‏های استاندارد خازن و هزینه آن بصورت kvar/$۵۶
جدول ۴- ۲- پارامترهای مربوط به هزینه‏ های تولید پراکنده.۵۷
جدول ۴- ۳- پارامترهای مربوط به تابع هدف مسئله۵۸
جدول ۴- ۴- پارامترهای مربوط به الگوریتم ژنتیک۶۶
جدول ۵- ۱- نتایج جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده در سیستم ۱۰ شین.۷۱
جدول ۵- ۲- مقایسه متوسط نرخ خرابی خطوط ارتباطی سیستم ۱۰ شین، قبل و بعد از جایابی خازن و تولید پراکنده. 
۷۲
جدول ۵- ۳- مقایسه پارامترهای سیستم قبل و بعد از جایابی بهینه خازن و تولید پراکنده در سیستم ۱۰ شین.۷۳
جدول ۵- ۴- نتایج جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده در سیستم ۱۰ شین به روش یکایک شماری۷۴
جدول ۵- ۵- مقایسه پارامترهای سیستم قبل و بعد از جایابی بهینه خازن و تولید پراکنده در سیستم ۱۰ شین در روش یکایک شماری. 
۷۴
جدول ۵- ۶- میزان بهبود پارامترهای سیستم ۱۰ شین در روش یکایک شماری نسبت به الگوریتم ژنتیک.۷۵
جدول ۵- ۷- نتایج جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده در سیستم ۳۳ شین.۷۵
جدول ۵- ۸- مقایسه متوسط نرخ خرابی خطوط ارتباطی سیستم ۳۳ شین، قبل و بعد از جایابی خازن و تولید پراکنده. 
۷۶
جدول ۵- ۹- مقایسه پارامترهای سیستم قبل و بعد از جایابی بهینه خازن و تولید پراکنده در سیستم ۳۳ شین.۷۷
جدول ۵- ۱۰- نتایج جایابی بهینه دو بانک خازنی و دو واحد تولید پراکنده در سیستم ۱۰ شین .۷۸
 
جدول ۵- ۱۱- مقایسه متوسط نرخ خرابی خطوط ارتباطی قبل و بعد از جایابی دو بانک خازنی و دو واحد DG در سیستم ۱۰ شین.
 
 
۷۹
جدول ۵- ۱۲- مقایسه پارامترهای سیستم ۱۰ شین، قبل و بعد از جایابی بهینه دو بانک خازنی و دو واحد DG.۷۹
جدول ۵- ۱۳- میزان بهبود پارامترهای سیستم ۱۰ شین در حالت جایابی دوم نسبت به حالت جایابی اول۸۰
جدول ۵- ۱۴- نتایج جایابی بهینه دو بانک خازنی و دو واحد تولید پراکنده در سیستم ۳۳ شین .۸۱
جدول ۵- ۱۵- مقایسه متوسط نرخ خرابی خطوط قبل و بعد از جایابی دو خازن و دو واحد تولید پراکنده در سیستم ۳۳ شین. 
۸۲
جدول ۵- ۱۶- مقایسه پارامترهای سیستم ۳۳ شین، قبل و بعد از جایابی بهینه دو بانک خازنی و دو واحد DG.۸۳
جدول ۵- ۱۷- بهبود پارامترهای سیستم ۳۳ شین در حالت جایابی دوم نسبت به حالت جایابی اول۸۳

 
 
 


 
فصل اول
 
مقدمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱- مقدمه
از یک دیدگاه، سیستم قدرت از سه بخش تولید، انتقال و توزیع تشکیل می‏شود. سیستم توزیع مسؤلیت انتقال انرژی الکتریکی به مصرف‏کنندگان را برعهده دارد، به نحوی که هم از نظر اقتصادی به‏صرفه بوده و هم از نظر قابلیت اطمینان در حد مطلوبی باشد. نتایج تحقیقات نشان می‏دهد که حدود ۱۳% توان الکتریکی کل تولید شده، در بخش توزیع تلف می‏شود [۱]. از طرفی به لحاظ اقتصادی کاهش تلفات، کم هزینه‏تر از افزایش تولید است. روش های متنوعی جهت تحقق این امر پیشنهاد شده است همچون [۱]:

  • برنامه‏های مدیریت از جانب تقاضا
  • مدیریت بار ترانسفورماتور توزیع
  • بازآرایی سیستم[۳]
  • تغییر در سطح مقطع هادی‏های انتخابی[۴]
  • با افزایش سطح ولتاژ سیستم توزیع اولیه، میزان یکسانی از توان می‏تواند در جریانهای کمتری تحویل داده شود که منجر به کاهش تلفات خواهد شد.
  • کاهش ولتاژ به روش سنتی که عبارتست از کم کردن یک درصد کوچک بخصوصی از ولتاژ در ترانس نیروگاهی که به حفظ ولتاژ در یک سطح قابل قبول در فیدرهای ثانویه منجر شود.
  • یکی از روش های اساسی و پرکاربرد در بحث کاهش تلفات در شبکه‏های توزیع، استفاده از خازن موازی و تولید پراکنده[۵] می‏باشد.

آمارهای‏ خرابی اغلب شرکت‏های برق نشان می‏دهد که سیستم توزیع بیشترین سهم را در عدم دسترسی انرژی الکتریکی به مصرف‏کننده‏ها به خود اختصاص داده است، بنابراین بررسی قابلیت اطمینان سیستم توزیع، از اهمیت خاصی برخوردار است. بخش قابل توجهی از وقفه‏های (قطعی‏های) مشترکین ناشی از خرابی تجهیزات در سیستم توزیع می‏باشد که در این میان کابلهای زیرزمینی و خطوط هوایی سهم بالایی را به خود اختصاص داده ‏اند. عبور جریانهای بالا از کابلهای زیرزمینی و خطوط هوایی منجر به افزایش دمای آنها می‏شود. کابلهای زیرزمینی دارای یک حد حرارتی معین جهت کار در حالت عادی می‏باشند که در صورت افزایش دمای کابل به بیش از آن، شاهد وقوع مشکلات عایقی و در نتیجه افزایش نرخ خطای تجهیز خواهیم بود. از طرفی افزایش دما در خطوط هوایی با تأثیر بر خصوصیات مکانیکی هادی، موجب ایجاد شکم[۶]، کاهش فضای خالی با زمین و افزایش احتمال وقوع شکست الکتریکی می‏شود.
جایگذاری خازن و تولید پراکنده در سیستم توزیع، منجر به کاهش اندازه جریان عبوری در کابل‏ها و خطوط هوایی می‏شود بنابراین می‏تواند به تعدیل اثرات مخرب ناشی از جریانهای زیاد بر قابلیت اطمینان سیستم توزیع کمک کند در این پایان‏ نامه این اثر بصورت کاهش در نرخ خرابی این دو تجهیز اعمال می‏شود. در حقیقت جایابی همزمان خازن و مولد تولید پراکنده با هدف بهبود در شاخص‏های قابلیت اطمینانی سیستم توزیع از طریق کاهش در نرخ وقوع خرابی کابلها و خطوط هوایی و نیز کاهش تلفات سیستم، نوآوری اصلی این پایان‏ نامه می‏باشد. نتایج بررسی‏های مختلف نشان می‏دهد جایابی و تعیین ظرفیت بهینه خازن و تولید پراکنده تأثیر بسزایی در دسترسی حداکثری به منافع حاصل از نصب آنها در سیستم توزیع الکتریکی دارد. همچنین جایابی غیربهینه تولید پراکنده می‏تواند منجر به اثرات نامطلوبی از جمله افزایش در تلفات و هزینه‏ های سیستم شود. فصل دوم این پایان نامه، به ارائه روش های متداول در موضوع جایابی خازن و تولید پراکنده پرداخته و در آن بر کارهای انجام شده تاکنون، صورت گرفته است. در فصل سوم قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، اثرات ناشی از عبور جریانهای زیاد بر نرخ خرابی کابلها و خطوط هوایی بیان شده است. تابع هدف پیشنهادی این پایان‏ نامه برای مسئله جایابی بهینه خازن و تولید پراکنده، در فصل چهارم ارائه می‏شود جهت بهینه‏سازی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده که چگونگی کدبندی کروموزوم مسئله جایابی در این فصل توضیح داده می‏شود. در فصل پنجم، نتایج حاصل از شبیه‏سازی بر روی دو سیستم ۱۰ و ۳۳ شین IEEE نشان داده شده و بررسی و تحلیل می‏شود. نتیجه‏گیری و پیشنهادات جهت ادامه کار، در فصل ششم ارائه شده است.
۱-۲- نتیجه‏گیری
کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان، دو هدف عمده در بحث ارتقاء کیفیت توان الکتریکی تحویلی به مشترکین می‏باشند استفاده از خازن موازی و تولید پراکنده می‏تواند راه‏حلی مطمئن جهت دستیابی به این اهداف باشد.
 
 
۱Demand Side Management
۲Distribution Transformer Load Management
۳Reconfiguration
۴Reconductoring
۵Distributed Generation
۱Sag
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

99