هنر

پایان نامه گرایش نمایش: رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای

گرایش نمایش-ادبیات نمایشی

عنوان :

بخش نظری: رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای

بخش عملی: نگارش نمایشنامۀ داستانی میان همین کتاب­های ساده

استاد راهنما :

جناب آقای امیرکاووس بالازاده

فهرست مطالب:
پیشگفتار. ۱
فصل اول کلیات. ۳
بیان مساله. ۴
هدفهای تحقیق ۵
سوالات یا فرضیه های تحقیق ۶
فصل دوم: ۸
رمانس ۸
فصل سوم: ۲۳
آرا و نظرات نورتوپ فرای ۲۳
نظریۀ میتوس ۳۴
میتوس بهار: کمدی ۴۲
میتوس پاییز: تراژدی ۴۸
میتوس زمستان: طنز و هزل ۵۳
فصل چهارم: ۵۷
فرای و رمانس ۵۷
کلیات. ۵۸
دعوت. ۶۴
ردّ دعوت. ۶۵
امداد غیبی ۶۶
عبور از نخستین آستان ۶۷
شکم نهنگ ۶۸
آیین تشرف. ۶۸
جادۀ آزمونها. ۶۹
زن در نقش وسوسهگر. ۷۱
آشتی و یگانگی با پدر. ۷۲
خدایگان ۷۴
برکت نهایی ۷۵
بازگشت. ۷۶
نتیجه. ۷۸
فصل پنجم: ۷۹
بررسی نمونهای ۷۹
شروع قصه. ۸۰
مطابقت الگو و داستان ۸۸
منابع ۹۱
نمایشنامه. ۹۴
داستانی میان همین کتابهای ساده. ۹
چکیده
رمانس به عنوان یکی از گونه­های شناخته شدۀ ادبیات سهم عمده­ای از تاریخ ادبیات را داراست. به همین دلیل نظریه­پردازانی چون فرای در نوشته­های خود این گونه را مورد مداقه قرار داده­اند و آن را تجزیه و تحلیل کرده­اند. فرای با توجه به الگوی اسطوره­ای که برای گونه­های مختلف ادبیات ارائه می­ کند، رمانس را نیز مورد بازنگری قرار داده است. در این نوشته با گذری کوتاه بر تعریف و تاریخچه رمانس در اروپا تلاش شده بر اساس نظریات نورتوپ فرای در مورد گونه­های ادبی و به ویژه نظریۀ میتوس­ها، الگویی ساختاری برای رمانس ایرانی ارائه گردد. در این جا برای منطبق ساختن الگوی ارائه شده با نمونه­ای از رمانس ایرانی، سمک عیار انتخاب شده است.

پایان نامه

پیشگفتار
همیشه در زندگی دقایق و لحظاتی هست که آدم از فکر کردن به آن­ها لذت می­برد، ساده­ترش این­که قند در دل آدم آب می­شود. قبولی دانشگاه هم برای من همین طور بود. اما این موضوع شروع راهی بود که آن­قدر هم که می­گفتند ساده نبود. زیاد شنیده بودم که کارشناسی­ارشد که چیزی نیست، چشم بهم می­زنی تمام شده، مدرکت را گرفته­ای. شاید آن­ها قدرت دیگری داشته اند یا چراغ جادویی در جیب! برای من که این­طور نبود. پایان ­نامه خود بدل شد به جاده­ای که گذشتن از آن خود شد هفت­خوان. از انتخاب موضوع و پذیرفته شدن آن که گذشتم تازه رسیدم به جمع­آوری منابع. مراحل تحقیق و پژوهش هر روز سخت­تر می­شد و در میان مشکلات یکی پس از دیگری رخ می­نمود. مشکلات پایان دادن به این مقطع تحصیلی خود کم نبودکه به ناگاه دست روزگار برگ دیگری ورق زد و مشکلات فردی بدل به قوزی شد روی قوز دیگر.

دانلود مقاله و پایان نامه

99