هنر

پایان نامه گرایش طراحــی صنعتــی: طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر “M.A”

گرایش طراحی صنعتی

عنــــوان:

طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی

استاد راهنما:

دکتر محمود خان شیرازی مسعود

فهرست مطالب:
فصل اول :کلیات طرح:

  • بیان مسئله:۱

۱-۲   هدف های تحقیق: .۲
۱-۳     اهمیت مضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن: ۲
۱-۴   سوالات و فرضیه های تحقیق: ۳

  • مدل تحقـیـق: .۴
  • پیشیـنه تحقیـق: ۵
  • محدودیـتها و مشکلات تحقیـق: ۵

فصل دوم:                 مطالعات نظری
مقـدمـه : ۶
۲-۱ تاریخچه: .۷
۲-۲ کردستـان به عنوان قطب تولید تـوت فرنگی در ایـران: .۹
۲- ۳ اشتغال زایی : .۱۰
۲-۴ تاریخچه بسته بندی توت فرنگی: .۱

 

۲-۵ رویکرد طراحی در ارتباط با محصول: .۱۲
۲-۵-۱ در این زمینه ۷ اصل بسته بندی های پایدار: .۱۳
۲-۵-۲ اخلاق محیط زیستی و توسعه پایدار: ۱۴
۲-۶ کشت توت فرنگی، جلوه ای از کشاورزی پایـدار: .۱۵
۲-۷ بازار محصول: ۱۵
فصل سوم: روش شناسی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه: .۱۸
۳- ۱ روش تحقیق: .۱۸
۳-۲ تاریخچه فراوانی محصول در کردستان: . ۱۸
۳-۳ بررسی پروسه چیدن توت فرنگی در وضعیت موجود: ۱۹
۳-۴ باید هایی که هنگام چیدن باید رعایت گردد: ۲۱
۳-۵ ویژگیهای توت فرنگی:۲۲
۳-۶- ویژگیهای توت فرنگی استاندارد و سالم: ۲۳
۳-۷- درجه بندی: .۲۳
۳-۸- بسته بندی : .۲۴
۳-۹- نشانه گذاری: .۲۵
۳-۱۰-هنگام برداشت توت فرنگی باید نکات زیر رعایت شود : .۲۶
۳-۱۱-شرایط برداشت توت فرنگی: .۲۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

 

مقدمه: ۳۰
۱-۴ توسعه وتدابیر در طراحی محصول بر پایه ی تفکر طراحی پایدار: ۳۰
۴-۲ تکنولوژی هـای موجود: .۳۴
۴-۳ مکانیزاسیون برداشت: . .۳۷

۴-۴ مکانیزاسیون پس از برداشت: ۳۸
۴-۵ نمونه بسته بندی های موجود: ۳۹
۴-۶ ارگونومی: .۴۰
۴-۶-۱ وضعیت نامناسب بدن حین انجام کار: ۴۰
۴-۶-۲ حمل دستی بار: ۴۲
۴-۶-۳ بررسی روش‌های حمل دستی کالا : .۴۵
۴-۷ چرخه محصول: .۴۷
۴-۸ مکانیزاسیون پس از برداشت: .۴۷
۴-۸-۱پیش خنک کاری: .۴۷
۴-۸-۲ سورتینگ: .۴۸
۴-۸-۳ انبار و سردخانه: .۴۸
۴-۸-۴ تیمارهای بعد از برداشت: ۴۹
۴-۸-۵ بستـه­بندی: .۵۰
۴-۸-۶ حمل و نقل: ۵۰
۴-۸-۷ اقتصـاد: .۵۱

 

۴-۹ چرخه بازار: .۵۲
۴-۱۰ جایگاه محصول توت فرنگی در جهان و ایران: ۵۲
۴-۱۰-۱ سطح زیر کشت و میزان تولید: ۵۳
۴-۱۰-۲واردات محصول: ۵۴
۴-۱۰-۳ صادرات محصول: .۵۵
۴-۱۱ توجیه فنی و اقتصادی: .۵۶
۴-۱۲ مطا لعا ت بازار: .۵۶
۴-۱۳ توجیه پـذیری فنی : ۵۷
۴-۱۴ تجزیه و تحلیل مالی: .۵
بسته بندی: ۵۹
۴-۱۵-۱انتخاب مواد: ۶۲
۴-۱۵-۱-۱ پلاستیک ها: ۶۳
۴-۱۵-۱-۲ کاغذ و مقوا: ۶۴
۴-۱۵-۱-۳ کارتن: .۶۶
۴-۱۵-۱-۴ بررسی قیمت: .۶۸
نتیجه گیری: .۶۹
فصل پنجم: ایده و طرح و نتیجه گیری
۵- ۱ انتخاب طرح مناسب: ۹۲
۲-۵طراحی پرسنا: ۹۴
۵-۳ طرح های برگزیده: .۱۰۰
۵-۴ انتخاب برند مناسب برای محصول: ۱۰۸

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۵-۵ انتخاب برند اصلی: ۱۰۹
نتیجه گیری: ۱۲۲
پیشنهادات و راه کار ها: ۱۲۳
منابع و ماخذ: . ۱۲۴
چکیده انگلیسی : . ۱۲۷
فهرست جدول ها:
جدول شماره۳-۱(فرمول درصد آفت زدگی میوه توت فرنگی-روش آزمون) ۲۵
جدول شماره۴-۱(توسعه و تدابیر در طراحی محصول) ۳۰
جدول شماره۴-۲(حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی ) ۴۳
جدول شماره۴-۳(حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی ) ۴۴
جدول شماره۴-۴(سطح زیر کشت و میزان تولید توت فرنگی در نه کشور عمده تولید کننده جهان) .۵۴
جدول شماره۴-۵(کشورهای عمده وارد کننده توت فرنگی) ۵۴
جدول شماره۴-۶ (ارزش صادرات محصول توت فرنگی) .۵۵
جدول شماره۴-۷(واردات توت فرنگی) ۵۶
جدول شماره۴-۸(سهم محصول از واردات) .۵۷
جدول شماره۴-۹(مقایسه قیمت ) .۵۹
فهرست نمودارها:
نمودار شماره۲-۱(پایداری) ۱۲
نمودار شماره۲-۲(چرخه محصول پایدار) .۱۳
نمودار شماره۴-۱(مکانیزاسیون برداشت) .۳۷
نـمـودار شمـاره۴-۲(مکانیزاسیـون پـس از برداشـت) .۳
 
فهرست شکل ها:
شکل ۱-۲(محصول پایدار) .۱۴
شکل۲-۲(محصول ارگانیک) .۱۷
شکل ۳-۱(بررسی پروسه چیدن و بسته بندی توت فرنگی) ۱۹
شکل ۳-۲(بررسی پروسه چیدن و بسته بندی توت فرنگی-نمونه تصادفی) .۲۰
شکل ۴-۱( بررسی پروسه چیدن همراه با مکان جغرافیایی کاشت محصول) ۳۱
شکل ۴-۲( بررسی پروسه چیدن و بسته بندی توت فرنگی در کشور های توسعه یافته) .۳۲
شکل ۴-۳( بررسی پروسه چیدن و بسته بندی توت فرنگی در کشور های توسعه یافته ) ۳۳
شکل ۴-۴( ماشین برداشت مکانیزیسیون توت فرنگی) .۳۴
شکل ۴-۵( بررسی اختراعات صورت گرفته در راستای چیدن و بسته بندی توت فرنگی) .۳۵
شکل ۴-۶( بررسی اختراعات صورت گرفته در راستای چیدن و بسته بندی توت فرنگی) .۳۶
شکل ۴-۷( بررسی اختراعات صورت گرفته در راستای چیدن و بسته بندی توت فرنگی) .۳۷
شکل۵-۱ (نمونه پروسه موجود) ۹۴
شکل۵-۲(نمونه بسته بندی های موجود) .۹۵
شکل۵-۳(طراحی پرسنا برای مصرف لوکس) ۹۶
شکل۵-۴(طراحی پرسنا برای مصرف خانوار) .۹۷
شکل۵-۵(طراحی پرسنا برای مصرف کارخانه) .۹۸
شکل۵-۶(طراحی محصول برای مصرف لوکس) ۹۹
شکل۵-۷(طراحی سطل چیدن توت فرنگی با قابلیت سورتینگ) .۱۰۱
شکل۵-۸(طراحی جعبه و استراکچر) .۱۰۳
شکل۵-۹(طراحی پالت قرار گیری توت فرنگی) .۱۰۴
شکل۵-۱۰(طراحی جعبه های محصول) ۱۰۵
شکل۵-۱۱(طراحی پالت های یک کیلویی توت فرنگی) .۱۰۶
شکل۵-۱۲(طراحی جعبه پانصد گرمی خانوار) .۱۱۱
شکل۵-۱۳(طراحی جعبه حاوی توت فرنگی با قابلیت نگهداری میوه) ۱۱۲
شکل۵-۱۴(طراحی و چیدمان جعبه های توت فرنگی) ۱۱۳
شکل۵-۱۵(جعبه با قابلیت نفوذ پذیری هوا و ماندگاری) ۱۱۴
شکل۵-۱۶(توت چین جهت چیدن توت با کاسبرگ) .۱۱۴
شکل۵-۱۷(زیر جعبه) ۱۱۴
شکل۵-۱۸(صندلی کارگر توت چین) ۱
فهرست طرح ها:
طرح۵-۱(چیدمان داخل بسته) ۷۰
طرح۵-۲(بسته تبلیغاتی) .۷۱
طرح۵-۳(استراکچر حمل کارتن) .۷۲
طرح۵-۴(پالت های جمع کننده محصول) .۷۳
طرح۵-۵(قرارگیری پالت های حاوی جمع آوری توت و چیدمان میوه) ۷۴
طرح۵-۶(چیدمان میوه داخل بسته بندی های تک) .۷۵
طرح۵-۷(چیدمان میوه لوکس) ۷۶
طرح۵-۸(چیدن توت فرنگی با ماشین) .۷۷
طرح۵-۹(طبقه بندی ظروف حاوی میوه و چیدمان بروی هم) .۷۸
طرح۵-۱۰ (سورتینگ توت براساس۳ نوع تنوع محصول) .۷۹
طرح۵-۱۱(مکانیزم چیدن و بسته بندی با بسته های مقوایی)۸۰
طرح۵-۱۲(مراحل چیدن و جابه جایی بسته) .۸۱
طرح۵-۱۳(جداسازی میوه از بدو چیدن در زمین) .۸۲
طرح۵-۱۴(انواع جعبه های چیدن میوه) .۸۳
طرح۵-۱۵(انواع بسته های شبیه و نظیر) ۸۴
طرح۵-۱۶(جعبه با قابلیت چیدمان و سورتینگ میوه ) .۸۵
طرح۵-۱۷(جعبه) ۸۶
طرح۵-۱۸(میوه چین با کاسبرگ) .۸۷
طرح۵-۱۹(نشستن و چیدن) .۸۸
طرح۵-۲۰(توت چین) ۸۹
طرح۵-۲۱(ارازی کشت توت فرنگی) ۹۰
طرح۵-۲۲(وسیله ی با قابلیت چیدن دسته جمعی توت فرنگی) .۹۱
طرح۵-۲۳(طراحی پرسنا برای مصرف لوکس) .۱۰۰
طرح۵-۲۴(برند اصلی محصول) .۱۰۸
طرح۵-۲۵(طراحی برند محصول) ۱۰۹
طرح۵-۲۶(طراحی ماشین چیدن توت فرنگی تک نفره) ۱۱۰
 
فهرست نقشه ها:
نقشه ۵-۱(طراحی استراکچر جعبه با قابلیت نگهداری کارتن) .۱۰۲
نقشه ۵-۲(طرح کسترده پالت های حاوی محصول) ۱۰۷
نقشه ۵-۳(چیدمان اجرایی کارتن های بسته) ۱۱۵

99