رشته مکانیک

پایان نامه گرایش تبدیل انرژی: بررسی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال با …

گرایش تبدیل انرژی

عنوان:

بررسی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال با پرانتل خیلی کوچک در مجاورت سطح موجی شکل مایل و نفوذپذیر و تحت میدان مغناطیسی

استاد راهنما:

دکتر علی عارف منشمتن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
۱-۱ پیشگفتار .۲
۱-۲ بر کارهای گذشته.۳
۱-۳ شرح مساله۶
۱-۴ روش تحقیق۷
فصل دوم: هیدرودینامیک مغناطیسی
۲-۱ تاریخچه­ای از هیدرودینامیک مغناطیسی۹
۲-۲ معادلات الکترودینامیک درمبحث هیدرودینامیک مغناطیسی.۱۰
۲-۲-۱ میدان الکتریکی و نیروی لورنتز۱۰
۲-۲-۲ قانون اهم و نیروی لورنتز حجمی۱۱
۲-۲-۳ قانون آمپر.۱۲
۲-۲-۴ قانون فارادی۱۲
۲-۲-۵ جمع­بندی۱۳
فصل سوم: بر چند روش تحلیلی در حل معادلات نویر استوکس
۳-۱ روش تحلیل مقیاسی۱۵
۳-۲ روش انتگرالی.۲۰
۳-۳-۱ روش تشابهی.۲۳
۳-۳-۲ اثر وجود جریان از طریق دیواره : (دمش و مکش ) ۲۵
فصل چهارم: همرفت طبیعی روی صفحه مایل و حل انتگرالی معادلات حاکم
۴-۱ شرح مساله.۲۸
۴-۲ معادلات حاکم.۲۹
۴-۳ حل انتگرالی معادلات حاکم۳۲
۴-۳-۱ انتگرال­گیری از معادلات حاکم۳۲
۴-۳-۲ حل معادلات انتگرالی ممنتوم و انرژی۳۳
۴-۴ عدد ناسلت .۳۷
۴-۵ تنش برشی .۳۸
فصل پنجم: اراﺋﻪ­ی نتایج
۵-۱ صحت سنجی برنامه کامپیوتری۴۰
۵-۲ تاثیر تغییرات زاویه سطح ( ) .۴۲
۵-۳ تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی .۴۷
۵-۴ تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح .۵۲
۵-۵ تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح .۵۷
۵-۶ تاثیر تغییرات عدد پرانتل .۶۲
۵-۷ تاثیر تغییرات سرعت مکش و دمش به سطح ۶۷
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۶-۱ نتیجه گیری.۷۷
۶-۲ پیشنهادها.۷۸
فهرست منابع
فهرست شکل­ها
شکل(۱-۱): هندسه مساله مورد بررسی.۶
شکل(۲-۱): هندسه مساله از نمای بالا.۱۳
شکل(۴-۱): هندسه مساله مورد بررسی.۲۸
شکل(۴-۲): شکل لایه مرزی سرعت و حرارت برای سیال با پرانتل بالا۳۴

پایان نامه

شکل(۴-۳): شکل لایه مرزی سرعت و حرارت برای سیال با پرانتل خیلی کم.۳۵
شکل (۵-۲-۱): تاثیر تغییرات زاویه بر دامنه سرعت.۴۲
شکل (۵-۲-۲): تاثیر تغییرات زاویه بر لایه مرزی سرعت۴۳
شکل(۵-۲-۳): تاثیر تغییرات زاویه بر تنش برشی محلی.۴۳
شکل(۵-۲-۴): تاثیر تغییرات زاویه بر تنش برشی میانگین.۴۴
شکل(۵-۲-۵): تاثیر تغییرات زاویه بر پروفیل سرعت.۴۴
شکل(۵-۲-۶): تاثیر تغییرات زاویه بر لایه مرزی حرارت.۴۵
شکل(۵-۲-۷): تاثیر تغییرات زاویه بر عدد ناسلت محلی.۴۵
شکل(۵-۲-۸): تاثیر تغییرات زاویه بر عدد ناسلت میانگین.۴۶
شکل(۵-۲-۹): تاثیر تغییرات زاویه بر پروفیل دما.۴۶
شکل (۵-۳-۱): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر دامنه سرعت۴۷
شکل (۵-۳-۲): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر لایه مرزی سرعت.۴۸
شکل (۵-۳-۳): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر تنش برشی محلی.۴۸
شکل (۵-۳-۴): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر تنش برشی میانگین.۴۹
شکل (۵-۳-۵): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر پروفیل سرعت.۴۹
شکل (۵-۳-۶): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر لایه مرزی حرارت۵۰
شکل (۵-۳-۷): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر عدد ناسلت محلی.۵۰
شکل (۵-۳-۸): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر عدد ناسلت متوسط۵۱
شکل (۵-۳-۹): تاثیر تغییرات پارامتر مغناطیسی بر پروفیل دما.۵۱
شکل (۵-۴-۱): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر دامنه سرعت۵۲
شکل (۵-۴-۲): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر لایه مرزی سرعت.۵۳
شکل (۵-۴-۳): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر تنش برشی محلی۵۳
شکل (۵-۴-۴): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر تنش برشی متوسط.۵۴
شکل (۵-۴-۵): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر پروفیل سرعت.۵۴
شکل (۵-۴-۶): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر لایه مرزی حرارت۵۵
شکل (۵-۴-۷): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر عدد ناسلت محلی۵۵
شکل (۵-۴-۸): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر عدد ناسلت متوسط۵۶
شکل (۵-۴-۹): تاثیر تغییرات دامنه نوسان سطح بر پروفیل دما.۵۶
شکل (۵-۵-۱): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر دامنه سرعت.۵۷
شکل (۵-۵-۲): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر لایه مرزی سرعت۵۸
شکل (۵-۵-۳): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر تنش برشی محلی.۵۸
شکل (۵-۵-۴): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر تنش برشی میانگین.۵۹
شکل (۵-۵-۵): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر پروفیل سرعت۵۹
شکل (۵-۵-۶): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر لایه مرزی حرارت۶۰
شکل (۵-۵-۷): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر عدد ناسلت محلی۶۰
شکل (۵-۵-۸): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر عدد ناسلت میانگین۶۱
شکل (۵-۵-۹): تاثیر تغییرات فرکانس نوسان سطح بر پروفیل دما۶۱
شکل (۵-۶-۱): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر دامنه سرعت۶۲
شکل (۵-۶-۲): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر لایه مرزی سرعت.۶۳
شکل (۵-۶-۳): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر تنش برشی محلی۶۳
شکل (۵-۶-۴): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر تنش برشی میانگین۶۴
شکل (۵-۶-۵): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر پروفیل سرعت۶۴
شکل (۵-۶-۶): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر لایه مرزی حرارت۶۵
شکل (۵-۶-۷): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر عدد ناسلت محلی۶۵
شکل (۵-۶-۸): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر عدد ناسلت میانگین.۶۶
شکل (۵-۶-۹): تاثیر تغییرات عدد پرانتل بر پروفیل دما.۶۶
شکل­ (۵-۷-۱): تاثیر تغییرات شدت مکش و دمش بر دامنه سرعت۶۷
شکل­ (۵-۷-۲): تاثیر تغییرات شدت مکش بر لایه مرزی سرعت۶۸
شکل­ (۵-۷-۳): تاثیر تغییرات شدت دمش بر لایه مرزی سرعت۶۸
شکل­ (۵-۷-۴): تاثیر تغییرات شدت مکش بر تنش برشی محلی۶۹
شکل­ (۵-۷-۵): تاثیر تغییرات شدت دمش بر تنش برشی محلی۶۹
شکل­ (۵-۷-۶): تاثیر تغییرات شدت مکش و دمش بر تنش برشی میانگین.۷۰
شکل­ (۵-۷-۷): تاثیر تغییرات شدت مکش بر پروفیل سرعت۷۱
شکل­ (۵-۷-۸): تاثیر تغییرات شدت دمش بر پروفیل سرعت۷۱
شکل­ (۵-۷-۹): تاثیر تغییرات شدت مکش بر لایه مرزی حرارت۷۲
شکل­ (۵-۷-۱۰): تاثیر تغییرات شدت دمش بر لایه مرزی حرارت.۷۲
شکل (۵-۷-۱۱): تاثیر تغییرات شدت مکش بر عدد ناسلت محلی.۷۳
شکل (۵-۷-۱۲): تاثیر تغییرات شدت دمش بر عدد ناسلت محلی.۷۳
شکل (۵-۷-۱۳): تاثیر تغییرات شدت مکش و دمش بر عدد ناسلت میانگین۷۴
شکل (۵-۷-۱۴): تاثیر تغییرات شدت مکش بر پروفیل دما۷۵
شکل ­(۵-۷-۱۵): تاثیر تغییرات شدت دمش بر پروفیل دما۷۵
فهرست جدول­ها
جدول (۵-۱): مقایسه عدد ناسلت متوسط برای مقادیر مختلف Pr41
جدول (۵-۲): ناسلت متوسط به ازای Pr=0.001.41
جدول (۵-۳): ناسلت متوسط به ازای Pr=0.0141
جدول (۵-۴): ناسلت متوسط به ازای Pr=0. 1.41
چکیده:

99