مهندسی شیمی

پایان نامه: مدلسازی انتشار گاز کلر در تاسیسات تصفیه خانه ها

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – مهندسی محیط زیست

عنوان:

مدلسازی انتشار گاز کلر در تأسیسات تصفیه خانه ها

متن پایان نامه :
چکیده:
ارزیابی ریسک یک حادثه، مستلزم ارزیابی (مدلسازی) پیامدهای آن حادثه است. هدف این پایان نامه، انتقال دانش و اطلاعات به دست آمده از طریق مدلسازی انتشار گاز کلر در تصفیه خانه های آب بوده که برای استفاده مدیران و مسئولان اجرایی مفید می باشد. تشخیص و مشخص سازی خطرات ناشی از کلر به عموم به خصوص کارکنان و ساکنین اطراف محوطه تصفیه خانه آب، باعث پاسخ مناسب در موقع بحران نسبت به انتشار این ماده کشنده خواهد شد که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. شناسایی خطرات ناشی از عوامل خارجی و تأثیرات زیان بار آنها بر تصفیه خانه های آب حاوی مخازن کلر در این پایان نامه آمده است. مدلسازی و نمایان کردن دقیق محدوده و میزان خطر ایجاد شده حاصل از انتشار کلر توسط نرم افزار که به موجب آب، محل های خطرناک ناشی از انتشار گاز کلر به طور واضح آورده شده است. در نهایت ارزیابی و آزمودن راه هایی به منظور حذف یا کاهش مخاطرات، پیشنهاد راه های کاهش خطر انتشار گاز کلر با در نظر گرفتن منافع اقتصادی و آمادگی برای مقابله سریع با بحران ناشی از انتشار کلر در تحقیق حاضر گنجانده شده است. این پژوهش برای مکانی به نام تصفیه خانه آب جلالیه که در یکی از مناطق پرجمعیت، واقع در مرکز شهر تهران (مابین میدان فاطمی و چهارراه فاطمی) با تراکم بالای جمعیت در طول روز و همچنین شب می باشد انجام شده است.
مقدمه:

99