مهندسی برق

پایان نامه قدرت: مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مقاله - متن کامل - پایان نامه

مهندسی برق- قدرت
عنوان :
مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان جهت افزایش بارپذیری خطوط و بهبود پروفیل ولتاژ توسط الگوریتم هوشمند جدید

متن پایان نامه :

چکیده:
این پروژه الگوریتمی تحت عنوان الگوریتم قورباغه بهبود یافته را جهت یافتن تعداد و محل بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان (UPFC) در سیستم های قدرت ارائه می دهد . کنترل کننده های یکپارچه توان به جهت آنکه می توانند توان اکتیو ، راکتیو خط و ولتاژ شین ها را همزمان کنترل کنند ، از اهمیت خاصی برخوردار هستند و انعطاف پذیری بالایی در شبکه دارند . در این مقاله از مدل مجزای کنترل کننده یکپارچه توان جهت حداکثر کردن ظرفیت با رگذاری خطوط انتقال استفاده می شود . در ضمن محدودیت ظرفیت خطوط انتقال و سطح ولتاژ معین به عنوان قیود در نظر گرفته می شوند . جایابی بهینه UPFC توسط الگوریتم قورباغه بهبود یافته ، منجر به پروفیل ولتاژی صاف و افزایش ظرفیت و پایداری خطوط انتقال توان می گردد . در انتها نیز به شبیه سازی و بررسی نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت . به همین منظور در این شبیه سازی ، یک سیستم قدرت ۱۱۸ و ۱۴ شینه مطابق استاندارد IEEE مورد آزمایش قرار می گیرد و اثر جایابی صحیح و بهینه UPFC  در آن مشاهده می شود . نتایج نشان خواهد داد که عملکرد حالت ماندگار سیستم با توجه به جایابی بهینه و پارامترهای مناسب کنترل کننده یکپارچه توان توسط روش مذکور در مقاله، به طور موثری بهبود می یابد.

مقدمه:

99