روانشناسی

پایان نامه : مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

خانم آمنه موسوی

سال تحصیلی ۹۳-۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

صفحهعنوان                       
۲فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-    مقدمه.
۳۱-۲-    بیان مسئله
۴۱-۳-    اهمیت و ضرورت تحقیق.
۶۱-۴-    اهداف تحقیق
۷۱-۵-    فرضیه های تحقیق
۷۱-۶-    متغیرها
۸۱-۷-    تعریف مفهومی و عملیاتی
 فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۱۰۲-۱- تاریخچه موضوع.
۱۱۲-۲-تعریف افسردگی
۱۶۲-۳- اصطلاح افسردگی.
۱۶

۲-۴- ملاک های DSM-IV-TR در مورد افسردگی اساسی

۱۸۲-۵- طبقه بندی افسردگی
۱۹۲-۶- عوامل موثر در افسردگی بر اساس نظریات مختلف.
۳۰۲-۷-علائم افسردگی
۳۰۲-۸- افسردگی روانی در نوجوانان و جوانان.
۳۳۲-۹- سطوح افسردگی روانی
۳۴۲-۱۰- علل پیدایش افسردگی روانی
۳۵۲-۱۱- خصوصیات شخصیتی انسان های افسرده
۳۶۲-۱۲- شیوع افسردگی
۳۸۲-۱۳- راه های درمان افسردگی.
۴۱۲-۱۴- اصول کلی درمانی افسردگی.
۴۲۲-۱۵- نقش مشاوره در درمان افسردگی روانی
۴۵۲-۱۶-پیشینه تحقیق
 فصل سوم: متدلوژی و روش تحقیق
۵۱۳-۱- روش پژوهش
۵۱۳-۲- جامعه آماری
۵۱۳-۳- نحوه نمونه گیری
۵۱۳-۴- آمار توصیفی.
۵۱۳-۵- آمار استنباطی.
۵۲۳-۶-  متغییرها .
۵۲۳-۷- ابزار پژوهش. .
۵۲۳-۸- اعتبار و روایی پرسشنامه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل روش های آماری
۵۵۴-۱- مقدمه .
۵۶بخش اول: آمار توصیفی
۷۲بخش دوم: آمار استنباطی.
 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۸۰۵-۱- خلاصه پژوهش.
۸۴۵-۲- محدودیت های پژوهش
۸۴۵-۳- پیشنهادات پژوهش
۸۶منابع .
۸۹ضمائم

فهرست جدولها

صفحهعنوان

جدول(۴-۱)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب رشته تحصیلی ۵۶
جدول(۴-۲)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت ۵۷
جدول(۴-۳)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ۵۸
جدول ۴-۴-فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد عاطفی ۵۹
جدول ۴-۵- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد شناخت .۶۰
جدول ۴-۶- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای آشکار .۶۶
جدول ۴-۷- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای اجتماعی ۶۸
جدول ۴-۸- فراوانی پاسخگویان به سوالات نشانه های بین فردی .۷۱
جدول(۴-۹) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه اول پژوهش .۷۲
جدول(۴-۱۰) جدول آزمون t مربوط به فرضیه اول پژوهش ۷۲
جدول(۴-۱۱) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه اول .۷۳
جدول(۴-۱۲) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه دوم پژوهش .۷۳
جدول(۴-۱۳) جدول آزمون t مربوط به فرضیه دوم پژوهش ۷۴
جدول(۴-۱۴) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه دوم ۷۵
جدول(۴-۱۵) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه سوم پژوهش ۷۵
جدول(۴-۱۶) جدول آزمون t مربوط به فرضیه سوم پژوهش .۷۵
جدول(۴-۱۷) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه سوم ۷۶
جدول(۴-۱۸) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه چهارم پژوهش .۷۶
جدول(۴-۱۹) جدول آزمون t مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ۷۷
جدول(۴-۲۰) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه چهارم.۷۷
جدول(۴-۲۱) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه پنجم پژوهش .۷۷
جدول(۴-۲۲) جدول آزمون t مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ۷۸
جدول(۴-۲۳) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه پنجم .۷۸
 
فصل اول
کلیات تحقیق


۱-۱-مقدمه
افسردگی یکی از شایع ترین بیماریهای روان پزشکی است که از زمانهای بسیار دور در نوشته ها آمده است ۴۵۰ سال قبل از میلاد، بقراط آن را ملانکولی تعریف کرده است. برخی افسردگی را یک واکنش طبیعی در قبال زندگی می دانند و برخی آن را یک بیماری قلمداد می کنند.
افسردگی علاوه بر جنبه های ژنتیکی اکثراً با عوامل اجتماعی و روانی ناشی از وقایع محیطی همراه بوده است. احتمال وقوع آن در مردان در طول عمر حدود ۱۵ % است و در زنان به ۲۵ % نیز می رسد. افراد مبتلا به افسردگی دچار علایم متعددی از قبیل خلق افسرده، فقدان علاقه و لذت، کاهش انرژی و تمرکز، مشکلات خواب، خودکشی و . می باشند. میزان مراجعه بیماران دارای اختلالات افسردگی به متخصصان داخلی حدود ۱۰ % است  و میزان مراجعه کننده به پزشکان عمومی ۱۵% است که فقط نیمی از مبتلایان به اختلال افسردگی به صورت جدی تحت درمان قرار می گیرند (سادوک و سادوک، ۱۳۸۴).

در حال حاظر رایج ترین نقطه نظر آن است که گروه های مجزایی از افسردگی وجود دارند که علائم آن متفاوت است. واژه افسردگی به معنای ضعف تا حدی دارای ابهام است و در رشته های مختلف معنای متفاوتی دارد به عنوان مثال در فیزیولوژی اعصاب از کاهش فعالیت های یک عنصر شیمیایی در روان شناسی منظور از آن حالت هیجانی است که منجر به کاهش قابلیت ها می شود به طوری که شدت افسردگی بستگی به تعداد علائم و حد نفوذ آن دارد در خفیف ترین مشکل ممکن است فقط معدودی از علائم اساسی وجود داشته باشد خصوصیات اصلی و مرکزی حالت افسردگی کاهش عمیق به فعالیت های لذت بخش روزمره مهم ترین علت افسردگی همین ناتوانی در کسب لذت از چیزهایی که قبلاً برای شخص لذت بخش بوده است. انسان حیوانی اجتماعی است و اگر در روابط او با محیط دشوار و تنهایی اش شدید باشد گاهی افسردگی چهره می کند. عوامل روانی اجتماعی مانند اختلاف با افراد خانواده، کارفرمایان، همکاران، کارکنان و حتی دوستان و بستگان می توانند همگی ایفا کننده بسیاری از محرک های تنش زای محیطی مانند مشکلات مالی، مشاغل جدید، مسائل حقوقی، بازنشستگی و یا تغییرات دیگر می توانند به رشد افسردگی کمک کند. (پور افکاری، نصرالله، ۱۳۷۶).

  • بیان مسئله

می توان گفت افسردگی در هر زمان و در هر جا برای هر کسی ممکن است روی دهد در واقع افسردگی واکنشی است در مقابل رویدادهای استرس زا و یا عوامل زیست شناختی مثل بیماری های جسمی هورمونی یا بعضی داروها می توانند در افسردگی نقش بسزایی داشته باشند اغلب مردم در دوره ای از عمر خود احساس افسردگی دارند اما عده ای دیگر افسردگی را به کرات به طور عمیق و مداوم تجربه می کنند، اگر بخواهیم به یک فرد افسرده کمک کنیم شاید بهترین راه حمایت کننده بودن است اما اگر بخواهیم با سرزنش شخص افسرده که این حالت را سریع ترک کند یا روش های مواجه ای استفاده کنیم می تواند وضع از این هم بدتر شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مشاوره و علوم رفتاری همه افراد در هر جایگاهی که باشند چه کارمند چه دانش آموز و چه دانشجو برای اینکه با رویداد های استرس زا مقابله کنند یا نگرانی هایشان را بهتر بشناسند به یک درمانگر با مشاور نیاز دارند.

99