رشته مدیریت

پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات: بررسی و اولویت­ بندی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع­ آوری کمک های مردمی در موسسات عام المنفعه براساس …

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات

گرایش سیستم های اطلاعاتی

موضوع:

بررسی و اولویت­ بندی زیرساختهای روش های الکترونیکی جمع­ آوری کمک های مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP

(مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی(ره))

استاد راهنما:

دکتر زین العابدین امینی سابق

استاد مشاور:

دکتر یداله عباس زاده


متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل۱
۱-۱-   مقدمه. ۱
۱-۲-   بیان مساله. ۱
۱-۳-   اهمیت و ضررورت تحقیق ۲
۱-۴-   سئوالات تحقیق ۳
۱-۵-   اهداف تحقیق ۳
۱-۶-   چارچوب نظری تحقیق ۴
۱-۶-۱- متغیرهای تحقیق ۴
۱-۶-۲- متغیر مستقل (X)
۱-۶-۳متغیر وابسته (Y)
۱-۷-   فرضیه های تحقیق ۶
۱-۸-   روش تحقیق ۷
۱-۹-   روش گردآوری اطلاعات. ۷
۱-۱۰- جامعه و نمونه آماری ۷
۱-۱۱- قلمرو تحقیق ۸
۱-۱۲- مفاهیم وتعاریف نظری ۸
۱-۱۲-۱-. تعریف واژگان کلیدی ۸
۱-۱۳- مشکلات و تنگناهای تحقیق ۹
۱-۱۴- جمع بندی ۹
فصل ۲  
۲-۱-   مقدمه. ۱۰
۲-۲-   ادبیات نظری تحقیق ۱۰
۲-۲-۱-. ایرانیان هر سال چقدر صدقه می​دهند؟. ۱۰
۲-۲-۲- صدقه دادن مدرن. ۱۱
۲-۲-۳- نقش پرداخت‏‌های الکترونیک در گسترش تجارت الکترونیک ۱۲
۲-۲-۴- مراحل تجارت الکترونیکی ۱۴
۲-۲-۵- اهمیت سیستم های پرداخت. ۱۴
۲-۲-۶- سیستم های پرداخت و پایداری مالی ۱۵
۲-۲-۷- سیستم های پرداخت و کارایی اقتصادی ۱۵
۲-۲-۸- بر سیستم های پرداخت الکترونیک. ۱۵
۲-۲-۹-. سه ویژگی اصلی ابزارهای پرداخت. ۱۷
۲-۲-۱۰-. انتقال وجوه الکترونیک. ۱۷
۲-۲-۱۱-. کارتهای پرداخت. ۱۸
۲-۲-۱۲-. انواع سرویس های تجارت الکترونیکی ۱۹
۲-۲-۱۳-. زیرساختهای پرداخت الکترونیکی ۱۹
۲-۲-۱۴-. روش های جمعآوری اعانات. ۱۹
۲-۲-۱۵-. تاریخچه خدمات الکترونیکی بانکی در جهان و ایران. ۲۱
۲-۲-۱۶-. مزایای پرداختهای الکترونیکی ۲۲
۲-۲-۱۷-. نقش خیرین در توسعه و ایجاد زیرساخت روش های پرداخت الکترونیک. ۲۲
۲-۲-۱۸-. تاریخچه کمیته امداد. ۲۳
۲-۳-   پیشینه تحقیق ۲۴
۲-۳-۱-. تحقیقات داخل کشور ۲۴
۲-۳-۲-. تحقیقات خارج از کشور ۲۸
فصل ۳   
۳-۱-   مقدمه. ۳۱
۳-۲-   روش تحقیق ۳۲
۳-۳-   مراحل انجام تحقیق ۳۴
۳-۴-   ابزار جمع‌آوری اطلاعات. ۳۴
۳-۵-   روش کتابخانه ای ۳۵
۳-۵-۱روش دلفی ۳۶
۳-۵-۲پرسشنامه. ۳۷
۳-۶-   مقیاس سنجش متغیرها ۳۸
۳-۶-۱- طیف لیکرت. ۳۸
۳-۷-   جامعه آماری ۴۰
۳-۸-   نمونه آماری ۴۰
۳-۹-   تعیین حجم نمونه. ۴۱
۳-۱۰- روش توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه. ۴۲
۳-۱۱- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ۴۲
۳-۱۱-۱-. روایی پرسشنامه. ۴۲
۳-۱۱-۲-. پایایی پرسشنامه. ۴۳
۳-۱۱-۲-۱- روش محاسبه آلفای کرونباخ ۴۴
۳-۱۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۵
۳-۱۲-۱-. آزمون فریدمن ۴۵
۳-۱۲-۲-. ادبیات ANP
۳-۱۲-۳-. روش تحقیق ANP
فصل ۴  
۴-۱-   مقدمه. ۵۱
۴-۲-   رو ش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۲
۴-۲-۱آمار توصیفی ۵۲
۴-۲-۲توصیف متغییرهای تحقیق ۵۷
۴-۲-۳آمار استنباطی ۶۱
۴-۲-۳-۱-  آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه (آزمون آلفای کرونباخ). ۶۲
۴-۲-۳-۲-  آزمون فرضیات پژوهش۶۲
فصل ۵  
۵-۱-   مقدمه. ۷۱
۵-۲-   موضوع و نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش ۷۱
۵-۳-   نتایج و پیشنهادهای حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش ۷۳
۵-۴-   پیشنهادات اجرایی ۷۳
۵-۵-   پیشنهادهایی برای محققین آینده ۷۴

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

ضمیمه ‌أ ۷۵
فهرست مراجع  ۷۸
واژه نامه انگلیسی به فارسی ۷۹
چکیده:
کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یکی از نهادهای مردمی، در ترسیم خط مشی­های اساسی خود، بر حمایت ، همکاری و مشارکت مردمی تاکید اساسی دارد و بر این مبنا جذب کمک های مردمی را به عنوان ساز و کار هدایت­کننده مشارکتهای مردمی به سمت نیازمندترین اقشار جامعه می­پندارد. از آنجا که جذب کمک های مردمی و برنامه ریزی در این زمینه، دارای ابعاد پیچیده اقتصادی، اجتماعی و مهمتر از همه اعتقادی و شرعی است و از سوی دیگر فعالیت­هایش در یک سازمان متمرکز است، خواه ناخواه با عوامل و احیاناً موانعی روبرو است که می ­تواند بر این روند تاثیرگذار باشد. این عوامل که بخشی درون سازمانی و بخشی برون سازمانی است، به دلیل آنکه می‌تواند بر تداوم جذب کمک ها و ارتقاء کارایی و کیفیت آن تاثیرگذار باشد، نیاز به شناخت و بررسی دارد. این پژوهش با درک این ضرورت و با هدف شناخت برخی عوامل برون سازمانی موثر بر جذب و توسعه مشارکت های مردمی و شناخت الگوهای جدید پرداخت کمک ها انجام یافته است و می کوشد تاثیر پاره­ای متغیرهای برون سازمانی نظیر میزان آشنایی و استقبال مردم از فعالیتهای کمیته امداد با تسهیل استفاده از فناوری های نوین و هزینه­ های مربوط به پیاده­سازی روش های جدید جمع ­آوری اعانات بر مشارکت های مردمی را مورد آزمون قرار دهد.
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
بر اساس بررسی های آماری در سالهای اخیر ، کاهش اقبال عمومی در مشارکت مردم در برخی روش های سنتی کمک به موسسات عام المنفعه را نشان می دهد، از سوی دیگر مشکلات روزافزون اقتصادی تامین مایحتاج نیازمندان جامعه را دوچندان کرده ، به نحویکه عدم کمک به این قشر از جامعه از سوی توانمندان و موسسات عام المنفعه می تواند چالشهای جدی در مسیر زندگی این خانواده ها ، فرزندان آنان و نهایتاً دولت ایجاد کند.
بنابر همین دلایل یافتن راه­کارهای جدید جهت جذب هرچه بیشتر کمکهای اقشار توانمند جامعه در تسهیل زندگی نیازمندان اقدامی ضروری است، در این راستا یکی از راهکارهای ممکن ، استفاده از روش های الکترونیکی ، در دسترس و آسان است.
شناسائی و بکارگیری هریک از این روشها نیازمند بررسی ، تحلیل ، هزینه و. است ، لذا ضروری است قبل از سرمایه گذاری کلان در ایجاد زیرساخت هر یک از روشها به بررسی و تحلیل میزان استقبال خیرین و حجم کمکهای قابل جمع آوری از طریق آنها پرداخته شود تا از بازدهی مناسب هزینه ها در هر روش اطمینان حاصل گردد.
در این فصل ابتدا به بیان مساله، تشریح ابعاد آن، و ضرورت و اهمیت تحقیق پرداخته می­شود. آنگاه سوال و فرضیات تحقیق تشریح شده و متغیرهای تحقیق شناسایی می­شود. در ادامه به بیان اهداف تحقیق، چارچوب نظری تحقیق و معرفی متغیرها و همچنین مدل مفهومی، روش تحقیق، روش گردآوری داده­ ها و اطلاعات، جامعه آماری و نمونه آماری، تعریف قلمروی تحقیق پرداخته و در نهایت واژگان و مفاهیم اختصاصی طرح تعریف می­شود.
۲-۱- بیان مسأله
با توجه به گسترش روزافزون مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور و افزایش تعداد خانواده های نیازمند و اقشار ضعیف در جامعه و تغییر الگو و سبک زندگی بویژه در کلانشهرها ، توجه به این دسته از افراد جامعه بیش از پیش مغفول مانده و افراد توانمند نیز به دلالیل مختلف از جمله عدم اطلاع کافی از مشکلات هم وطنان نیازمند، عدم اعتماد کافی نسبت به موسسات عام المنفعه و خیریه ها و عدم دسترسی آسان به راه های کمک به نیازمندان ، مشارکت کمتری در این خصوص دارند ، لذا موسسات عام المنفعه ، علاوه بر اطلاع رسانی درست و شفاف و اعتماد سازی می بایست به ایجاد بسترهای مناسب و در دسترس بمنظور جذب مشارکت هرچه بیشتر توانمندان جامعه ، اهتمام ورزند.

البته مجموعه­هایی مانند کمیته امداد و بهزیستی از منابع مختلف جهت تامین هزینه­ های پرداختی به مددجویان و اقشار آسیب­پذیر استفاده می­ کنند ، بخشی از این منابع از محل بودجه دولتی، بخش دیگر از محل درآمدهای اختصاصی نظیر، درآمد شرکتها و کارخانجات تابعه و مابقی از محل کمکهای مردمی تامین می­شود، در مورد کمیته امداد از آنجا که براساس برنامه پنجم توسعه قرار است بودجه دولتی سالیانه این نهاد هر سال ۱۰% کاهش یابد، لذا بر این اساس لزوم توجه و تمرکز بر اعانات و کمکهای مردمی دوچندان خواهد بود.
در مقابل طی مشاهدات و بازخوردهای دریافتی از سطح جامعه (تماس­ها و پیام­های مردم در سامانه اینترنتی، سامانه پیام کوتاه، مراکز پاسخگوئی مشارکت­های مردمی و. ) به دلایل متعدد از قبیل سبک زندگی شهری و عدم دسترسی عده زیادی از شهروندان که مثلاً با وسایط نقلیه شخصی تردّد می‌کنند و یا مشاهده دستبرد سارقین و افراد معتاد به صندوق­های صدقات در سطح خیابانها و معابر و. اعتماد و اقبال عمومی نسبت به پرداخت کمکها بصورت سنّتی دچار کاهش شده است، از سوی دیگر دسترسی و ضریب نفوذ بالای اینترنت و خدمات الکترونیکی و اطمینان از وصول آنها، رغبت و تمایل افراد را جهت استفاده روش های نوین در جهت پرداخت صدقات و اعانات بیشتر نموده و لذا ایجاد بستر مناسب ، آسان و در دسترس را طلب می­نماید.
درحال حاضر روش های الکترونیکی موجود جهت جذب کمکهای مردمی (صدقات و اعانات) از این قرار است:
– جمع آوری کمکهای مردمی از طریق پایانه های فروش (POS).
– جمع آوری کمکهای مردمی از طریق سیستم های خودپرداز (ATM).
– جمع آوری کمکهای مردمی از طریق سایت های اینترنتی (شامل سایت کمیته امداد و سایت بانکهایی که با امداد توافق نامه دارند).(Online Payment)
– جمع آوری کمکها از طریق موبایل پرداخت (Mobile Payment).
– جمع آوری کمکها از طریق سیستم (USSD).
– جمع آوری کمکهای مردمی از دستگاه کارتخوان کارتهای شهروندی (بلیط الکترونیکی مترو، اتوبوس و. ).(Card Reader) یا (RFID)
۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
بر مبنای آنچه در بیان مساله درباره ضرورت تمرکز و اهتمام در جذب کمکهای مردمی آمد ، با پیشرفت تکنولوژی و پدیدار شدن فناوری­های نو ، روش های مختلفی در این راه بکار گرفته می شود که هر یک از این روشها بر اساس سلایق و امکانات مخاطبین، مورد استفاده گروهی از آنان قرار می گیرند ، لیکن آماده سازی و توسعه بستر و زیرساخت هر یک از این روشها مشمول هزینه های خاص خود می باشد و از طرفی میزان و حجم کمکهای جذب شده در بستر هر روش متفاوت است و می بایست درآمد (کمک) جذب شده از هر روش را با هزینه پیاده سازی و توسعه آن مقایسه نمود و به این ترتیب مقرون به صرفه بودن روشها و پیاده سازی زیرساخت آن را مورد مداقّه قرار داد ، تا با یافتن نقاط اپتیمم از هدر رفتن درآمدها و تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری شود.
از سوی دیگر از آنجا که محقق قبلاً در این زمینه­ها تجارب و سوابق اجرائی و مدیریتی داشته و این مسائل را بطور ملموسی درک و راه­کارهائی را ارائه نموده، اقدام به پیشنهاد طرح تحقیق علمی در این باره کرده است، تا بتواند در راستای ارتقای سطح خدمات از طریق جذب مشارکتهای مردمی گامی بردارد.
۴-۱- سوالات تحقیق
پرسش اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر می‌باشد:
۱- استفاده از زیرساخت­های روش های الکترونیکی چه تاثیری در افزایش مشارکت وکمک­های مردمی دارد؟
۲- آیا روش های الکترونیکی جمع ­آوری کمک­ها مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت؟
۳- اولویت مردم برای کمک­های عام المنفعه از طریق کدامیک از روش های الکترونیکی است؟
۵-۱- اهداف تحقیق
این تحقیق بصورت مشخص در کمیته امداد امام خمینی(ره) مورد بررسی و انجام قرار خواهد گرفت و هدف کاربردی آن یافتن زیرساختهایی بهینه روش های جذب کمکها و افزایش گروه حامیان و کاهش هزینه های مربوط به جمع آوری کمکهای مردمی است.

99