رشته مدیریت

پایان نامه مدیریت صنعتی: رتبه‌بندی کشورهای حوزه‌ سند چشم‌انداز بر اساس شاخص‌های کلان مدیریتی – اقتصادی

استاد راهنما:

دکتر عادل آذر

استادان مشاور:

دکتر احمد شعبانی و دکتر مهدی صادقی


متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات. ۲
مقدمه. ۲
بیان مسئله ۲
سابقه‌ی پژوهش در مطالعات ایران ۵
اهمیت و اهداف پژوهش ۶
سوالات پژوهش ۸
قلمرو پژوهش ۸
روش انجام پژوهش ۹
کاربردها‌ی پژوهش ۹
محدودیت‌های پژوهش ۱۰
تعریف واژگان کلیدی. ۱۰
فصل دوم: ادبیات موضوع ۱۵
مقدمه. ۱۵
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۵
اثربخشی. ۱۸
مفهوم کارایی. ۱۹
انواع کارایی. ۲۱
تحلیل نسبت در اندازه‌گیری کارایی. ۲۳
روش تحلیل نسبت. ۲۳
۱- روش روند ۲۴
۲- روش در صد ۲۵
۳- روش مقایسه ۲۶
۴- روش شاخص. ۲۶
تحلیل پوششی داده ها .۳۰
سنجش کارایی نسبی. ۳۳
مدل CCR.
حل مدل DEA.
مدل BCC.
مدل BCC ورودی محور ۴۳
DEA چگونه عمل می‌کند؟ ۴۴
مدل ثانویه‌ی DEA.
محاسبه‌ی کارایی مقیاس ۵۱
رتبه‌بندی واحد‌های کارا. ۵۱
روش اندرسون –پیترسون ۵۲
شناسایی واحد کارآمد ضعیف ۵۴
خلاصه‌ی روش مدل سازی برای DEA.

نکات و توضیحاتی درباره‌ی DEA.
توانایی‌های DEA.
کاستی‌های DEA.
تفکر فازی. ۵۹
مجموعه‌های قطعی. ۶۶
مجموعه:گرادآیه ای معین از اشیاء ۶۶
زیر مجموعه ۶۶
مجموعه‌ی تهی. ۶۶
مجموعه‌ی مرجع ۶۶
عملگردهای مجموعه ای. ۶۶
تابع نشانگر ۶۷
تفاضل و تفاضل متقارن ۶۷
عدد اصلی و مجموعه‌ی توانی. ۶۷
مجموعه‌ی محدب. ۶۸
پوسته‌ی محدب. ۶۸
۴-۴- مفاهیم اصلی مجموعه‌های فازی. ۶۸
۱-۴-۴- تابع عضویت. ۶۸
۲-۴-۴- نمایش مجموعه‌های فازی. ۶۹
۳-۴-۴- تکیه گاه، ارتفاع، بهنجار، و گذر ۶۹
۴-۴-۴- زیر مجموعه‌ی فازی. ۷۰
۵-۴- عملگرهای مجموعه ای فازی. ۷۰
مجموعه‌ی فازی محدب. ۷۲
عدد اصلی. ۷۲
۶-۴- اصل گسترش ۷۲
۷-۴- اعداد فازی. ۷۴
عدد فازی مثلثی. ۷۵
فازی ذوزنقه ای. ۷۶
۳-۷-۴- عملگرهای ریاضی بر بازه‌ها و اعداد فازی. ۷۶
رابطه‌ی فازی. ۷۸
محدودیت فازی. ۷۸
شبکه‌ی فازی. ۷۸
نظریه‌ی امکان و احتمال ۷۹
تبدیل واژه‌های زبانی به اعداد فازی. ۸۰
تبدیل اعداد فازب به اعداد قطعی. ۸۱
روش میانگین. ۸۲
کاربردهای نظریه‌ی فازی. ۸۴
برنامه ریزی خطی فازی. ۸۴
تحلیل پوششی داده‌های فازی. ۸۸
مدل اولیه‌ی CCR(داده بنیان) .۹۱
مدل ثانویه‌ی CCR(داده بنیان) .۹۱
مدل ثانویه‌ی BCC(داده بنیان). ۹۲
رویکرد رتبه‌بندی فازی. ۱۰۳
رویکرد امکان پذیری. ۱۰۴
فصل سوم: روش تحقیق. ۱۰۸
مقدمه. ۱۰۸
ویژگی‌های پژوهش علمی. ۱۰۸
فرایند پژوهش ۱۱۰
روش اجرای پژوهش ۱۱۳
مدلسازی. ۱۱۴
مدل فازی BCC.
جمع آوری داده‌ها و تعاریف عملیاتی. ۱۲۶
داده‌های فازی. ۱۳۲
مدل اجرا شده‌ی تحلیل پوششی داده‌های فازی ۱۳۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دفاع ۱۳۵
مقدمه. ۱۳۵
تجزیه و تحلیل داده ها .۱۳۵
داده‌های مثلثی فازی. ۱۳۶
نتایج اجرای مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های فازی. ۱۴۳
نتایج اجرای مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های قطعی ۱۵۲
داده‌های قطعی. ۱۵۲
مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های قطعی. ۱۵۳
نتایج اجرا .۱۵۴
مدل‌های بازده به مقیاس ثابت. ۱۵۴
مدل‌های بازده به مقیاس متغیر۱۵۶
مدل‌های بازده به مقیاس کاهشی. ۱۶۰
فصل پنجم: نتیجه‌گیری. ۱۶۴
مقدمه ۱۶۴
خلاصه ۱۶۴
نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی. ۱۶۵
برش‌های آلفا. ۱۶۵
واحد‌های تصمیم‌گیری (کشورهای حوزه‌ی سند چشم انداز). ۱۶۶
نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های قطعی. ۱۶۷
مدل‌های بازده به مقیاس ثابت. ۱۶۷
مدل‌های بازده به مقیاس متغیر ۱۶۸
مدل‌های بازده به مقیاس کاهنده. ۱۶۸
مدل‌های بازده به مقیاس فزاینده. ۱۶۹
مقایسه‌ی مدل‌های قطعی و فازی. ۱۷۰
پیشنهادها. ۱۷۱
پیشنهادهای پژوهشی. ۱۷۱
پیشنهادهای کاربردی۱۷۲
محدودیت‌های پژوهش ۱۷۳
منابع و ماخذ ۱۷۵
چکیده:
مدل های تحلیل پوششی داده ها از دیرباز مورد استفاده ی متخصصان جهت سنجش ،مقایسه و بهبود کارایی بوده است. با در هم آمیختن مفاهیم علم مدیریت فازی ومدل های تحلیل پوششی داده ها ،مدلی جدید به وجود آمد که تحلیل پوششی داده های فازی نام گرفت.ابعاد مختلف این مدل روزبه روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد.در این پژوهش ابتداء مفاهیم اولیه ی مدل های تحلیل پوششی داده ها و مفاهیم علم مدیریت فازی بیان شده است و در ادامه تمامی مدل های تحلیل پوششی داده های فازی معرفی شده و یکی از این مدل ها جهت مقایسه ی کارایی اقتصادی و مدیریتی کشور های حوزه ی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران که شامل بیست وشش کشور می باشد مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به BCC بودن مدل فازی انتخابی ،از ۸ مدل اندرسون – پیترسون که شامل فروض بازده به مقیاس ثابت،بازده به مقیاس متغیر ،بازده به مقیاس کاهشی و بازده به مقیاس افزایشی (داده بنیاد و ستانده بنیاد)بوده است،جهت مقایسه ی ثانویه استفاده شده است.در نهایت با توجه به نتایج حاصل از اجرای مدل ها ،پیشنهادهایی برای کشور ایران جهت حضور مؤثر در میادین رقابتی اقتصادی منطقه ارائه شده است.
فصل اول: کلیات
مقدمه:
در این فصل چهارچوب کلی پژوهش را مشخص خواهیم نمود. در ابتدا به بیان مسئله خواهیم پرداخت و در ادامه سابقه‌ی پژوهش را ذکر خواهیم کرد به دنبال آن اهداف پژوهش را ذکر خواهیم کرد سپس سؤالات پژوهش بیان شده و قلمرو پژوهش را مشخص خواهیم نمود. سپس روش پژوهش را روشن خواهیم کرد و به بیان کاربردها‌ی این پژوهش خواهیم پرداخت وبرخی از مراجع که می‌توانند از این پژوهش بهره مند شوند معرفی می‌گردند. در ادامه محدودیت‌های پژوهش را ذکر کرده و در نهایت واژه‌های کلیدی را تعریف خواهیم نمود.
بیان مسئله:
رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سند نهایی چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران به سران سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، افق روشن ایران را در ١۴٠۴ هجری شمسی ترسیم نمودند. در این سند داریم:
* چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١۴٠۴ هجری شمسی
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز ٢٠ ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی وانقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.
اولین گام در حرکت به سمت مقصد، موقعیت یابی است؛ اینکه بفهمیم کجا هستیم و به کجا می‌خواهیم برویم. پس از آن نوبت به اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی حرکت و تصمیمات راهبردی می‌رسد.
همانطور که در سند چشم‌انداز بیست ساله ذکر شده، مقصد ما به عنوان کشور اول منطقه در زمینه‌های اقتصادی و علمی مشخص شده است.
و گام بعدی در تجزیه و تحلیل محیط منطقه و شناسایی وضعیت خودمان و کشورهایی که ازما پیشی گرفته اند، می‌باشد.
در این پژوهش سعی می‌شود متغیر‌هایی (نسبت‌های کلان اقتصادی) وارد مدل شوند که بتوانند وضعیت هر چه جامع تری از موقعیت راهبردی کشورمان نشان دهدند.
تبین قدرت تکنیک تحلیل پوششی داده ها:
پس از ارائه‌ی مدلهای پارامتری، تبین قدرتمندی از چگونگی روابط بین پارامترها ارائه شد؛ (همانند مدل کاپ داگلاس برای تبین روابط اقتصادی نیروی کار و تولید) ولی این مدلها محدود به پارامترهای درون مدل بودند و جامعیت لازم را نداشتند ولی باارائه‌ی تکنیک‌های ناپارامتری از بند پارامترها رها شدند و با قدرتی مشابه به تبین متغیرها‌ی مختلف پرداختند.
در این پژوهش سعی می‌شود در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز نسبت‌های مهمی از وضعیت کلان اقتصادی کشور کشف شده و در کنار یکدیگر قرار داده شده و یک رتبه‌بندی مبتنی بر واقعیت ارائه شود.
از دیر باز رصد کردن وضعیت محیط، جهت برنامه ریزی‌های کلان دولتی مورد توجه سیاست گزاران کلان کشوری بوده است. این رصد از دوایر نزدیکتر شروع و درخاتمه کل محیط را در بر می‌گیرد. یکی از مهمترین اسناد کشوری، سند چشم‌انداز بیست ساله میباشد. در این سند ازبین کشورهای حوزه‌ی نفتا برای جمهوری اسلامی ایران چنین آینده ای را مجسم نموده است: «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی وانقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل».
ابتدائی‌ترین گام جهت سنجش وضعیت محیط، تعریف محک‌ها و شاخص‌های اساسی است که به بهترین نحو بیان کننده‌ی وضعیت موجود باشند. شاخص‌هایی که آرمانهای کشور را به درستی و حتی الامکان نزدیک به واقعیت بیان کنند. پس از مشخص شدن شاخص‌ها نوبت به بررسی وضعیت محیط بر اساس شاخصهای میرسد و تعیین نقاط قوت و ضعف بر اساس یک مدل.
در راستای فرایند رصدکردن محیطی تلاش‌های زیادی شده است؛ و انواع روش های کمی ابداع و اجرا شده اند. بیشتر روشها با یک پارامتر خاص شروع به رصد کردن و بالطبع رتبه‌بندی محیطی میکنند؛ و در نهایت آمار و اطلاعات استخراج شده ازداده‌های اولیه را در کنار یکدیگر و گسسته ارائه میکنند.
روش تحلیل پوششی داده‌ها از روش های ناپارامتریک می‌باشدکه محدود به یک پارامتر خاص نیست. قدرت این روش در ادغام پارامتر‌های مختلف کارائی و سنجش هم زمان آنها با یکدیگر است. بنابر این با قدرتی بیشتر به تحلیل انواع شاخص‌های محیطی به صورت همزمان و غیر پارامتریک می‌پردازد.
در مدل‌های مختلف تلاش میشود هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک‌تر شد، ولی خود مدل در تضاد با هدف آن است، چنانچه راسل (۱۹۲۳) میگوید : «تمام منطق سنتی بنا بر عادت، فرض را بر آن میگذارند که نماد‌های دقیقی به کار گرفته شده است. به این دلیل موضوع در مورد این زندگی خاکی قابل بکارگیری نیست، بلکه فقط برای یک زندگی ماوراء الطبیعه معتبر است». در ادامه جان لوکاسیه ویچ، ماکس بلک، لطفی زاده و دیگران به این ابهام و چند ارزشی بودن اشاره کردند و مفهوم اولیه «فازی» در ۱۹۳۷ میلادی شکل گرفت و به سرعت تا کنون درعلوم مختلف سایه افکنده است.
در این پژوهش نیز جهت نزدیکتر شدن به واقعیت، از داده‌های فازی در مدل تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است.

سابقه‌ی پژوهش در مطالعات ایران:
در پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه‌ی تحلیل‌های کلان محیطی به علت ضعف در مدلهای موجود (عدم جامعیت شاخص‌ها) اکثرا به صورت بخشی و محدود به تجزیه و تحلیل تک عاملی پرداخته‌اند و نتوانسته‌اند شاخص‌های مختلف را کنار یکدیگر و با بیانی مشترک گردآوری کنند. در این پژوهش سعی می‌شود نابترین شاخص‌ها در کنار یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و نتایجی با ارزش‌تر ازپژوهش‌های بخشی و مقطعی دیگر حاصل شود.
هم چنین در پژوهش‌های صورت گرفته به روش تحلیل پوششی داده‌ها اکثرا به تحلیل‌های داخلی مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، مدارس و . بسنده کرده‌اند که در این پژوهش برای اولین بار به صورت بین‌المللی در صدد تجزیه و تحلیل محیط برآمده است؛ و اینکه برای اولین بار به وسیله‌ی تحلیل پوششی داده‌های فازی به رتبه‌بندی کشورهای حوزه‌ی سند چشم‌انداز پرداخته است.
عناوین پایان نامه‌هایی که با موضوع تحلیل پوششی داده‌های فازی نگاشته شده‌اند و تاکنون نمایه شده‌اند عبارتند از: رتبه‌بندی طرحهای تولید فازی در تحلیل پوششی داده‌ها ، ارزیابی عملکرد تامین کنندگان قطعات با بهره گرفتن از رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی(Fuzzy DEA) ، ارزیابی میزان کارآیی مدیریت‌های نواحی شرکت توزیع برق فارس با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی، ارائه روشی برای اندازه‌گیری کارایی سازمانهای پیچیده با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای فازی، ارزیابی عملکرد نیروگاه‌‌های کشور با بهره گرفتن از روش های تحلیل چندگانه و تحلیل پوششی داده‌های فازی، ارزیابی عملکرد نیروگاه‌‌های کشور با بهره گرفتن از روش های تحلیل چندگانه و تحلیل پوششی داده‌های فازی، بررسی کارآیی واحدهای تصمیم‌گیری توسط تحلیل پوششی داده‌های فازی با یک مثال کاربردی، رتبه‌بندی شعب بانک ملت(استان تهران) با در نظر گرفتن متغیرهای محیطی بر اساس منطق تحلیل پوششی داده‌های فازی، طراحی مدلی برای اندازه‌گیری کارائی سرمایه گذاری سازمانی در تکنولوژی اطلاعات با بهره گرفتن از مدل فازی تحلیل پوششی داده‌ها مورد:شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران.، مقایسه عملکرد شعب بانک با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های عصبی فازی (مورد : بانک تجارت)، ارزیابی عملکرد شعب تامین اجتماعی شهر تهران با بهره گرفتن از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی و کارت امتیازی متوازن، مدلهای اولیه و دوگان تحلیل پوششی داده‌های فازی، ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌ها و مقایسات فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مثلثی.
در زمینه‌ی تحلیل پوششی داده‌های فازی مدل‌های فراوانی در مجلات بین‌المللی دیده می‌شود ولی تعداد بسیار اندکی به صورت کاربردی آنها را اجرا نموده اند. در این پژوهش سعی می‌شود یکی از مدل‌ها را به صورت کاربردی اجرا نماییم.
اهمیت و اهداف پژوهش:
اولین گام در سیاست گذاری‌های کلان کشوری، مشخص بودن هدف و به بیان راهبردی، مشخص بودن چشم‌انداز است. جهت محقق شدن این امر، باید محیط به نحو احسن تجزیه و تحلیل شود. روش‌های مختلفی جهت شناخت بیشتر محیط در علوم مختلف ارائه شده است. یکی از مهم‌ترین این روشها تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها در حیطه‌ی علوم مدیریتی و اقتصادی می‌باشد. در این روش با تجمیعی جامع از شاخص‌های مختلف به تجزیه و تحلیل گزینه‌های تصمیم می‌پردازد.
چنانچه در سند چشم‌انداز جایگاهی برجسته برای جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای منطقه ترسیم شده است ابتدائی‌ترین گام جهت تحقق آن مهم، مشخص کردن وضعیت کنونی کشور دربین کشورهای مختلف منطقه است. هر چه بیان این مسئله قوی‌تر باشد تحقق آن نیز امکان پذیر‌تر خواهد بود.
و در صورت مدلسازی صحیح یکی از کاربردی‌ترین پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه‌ی تحقق اهداف سندچشم‌انداز و تجزیه و تحلیل وضعیت کلان کشوری می‌باشد.
ﻣﺎیکل ﭘﻮرﺗﺮ از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی رﻗﺎﺑﺖﭘذیری را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده یک ﻣﻠـﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮلید ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ. (ﭘﻮرﺗﺮ، ۲۰۰۵)
مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین عوامل جهت حرکت راهبردی، موقعت یابی اولیه و مشخص کردن جایگاه و متمایز کردن نقاط قوت و ضعف و همچنین نقاط فرصت و تهدید در بین رقبا است. ویکی از روش های کارا در این زمینه رتبه‌بندی به وسیله‌ی تحلیل پوششی داده‌ها است.
و اما هدف ما، مدلسازی یک الگوی مبتنی بر واقعیت (Benchmark) برای شناسایی وضعیت کلان اقتصادی به وسیله‌ی شاخص‌های کلان اقتصادی می‌باشد؛ و این الگو، جهت دهی عالمانه ای برای ورود به صحنه‌های رقابت جهانی ارائه خواهد داد.
اغلب رده‌بندی‌ها تک عاملی می‌باشند، ولی هدف اصلی ما ارائه‌ی آمیخته ای مناسب جهت تحلیلی جامع‌تر از وضعیت نسبی اقتصادی کشورمان در بین کشورهای منطقه می‌باشد. در صورت موفق بودن در استخراج متغیر‌ها میتوان راهبردی مناسب برای افزایش بهره وری ارائه کرد؛ و جهت رسیدن به بهترین واحد تصمیم (منظور کشورهای منطقه) راه کارهای لازم جهت کاهش درون داد‌های سیستم اقصادی و یا افزایش ستانده‌های سیستم کلان اقتصادی را رائه دهد.
با توجه به اهمیتی که وضعیت آینده‌ی کشورمان در بین کشورهای منطقه دارد، این پژوهش درصدد تبینی علمی و مبتنی بر واقعیت از وضعیت کشورمان می‌باشد. از بین روش‌های مختلف زیادی که برای بررسی این مهم به انجام شده است یکی از جدید‌ترین و قویترین روشها، روش تحلیل پوششی داده‌های فازی می‌باشد.

99