رشته مدیریت

پایان نامه مدیریت سیستم های اطلاعاتی: عوامل موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

دانشکـده مدیریت – گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

دانلود مقاله و پایان نامه

گـرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنــوان:

عوامل موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور)

استاد راهنما:

دکتر ماشالله ولیخانی 

استاد مشاور:

دکتر علیرضا شیروانی


متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده . ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۳
بیان مسآله ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
اهداف تحقیق . ۸
فرضیه های تحقیق ۹
قلمرو تحقیق . ۹
روش تحقیق   ۱۰
تعریف نظری و عملیاتی. ۱۱
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه. ۱۴
سیستم های اطلاعاتی ۱۵
معرفی انواع سیستم های اطلاعاتی و سیستم های اطلاعات مدیریت ۱۷
سیر تحول کاربرد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات ۱۹
سیر تحول در نقش واحد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات. ۲۳
سیر تحول سازمان در به کارگیری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات. ۲۵
سطوح بلوغ فناوری اطلاعات. ۲۸
سیستم های اطلاعاتی به عنوان سیستم های اجتماعی ۳۰
سیستم های اجتماعی. ۳۱
تئوری سیستم های اجتماعی، سیستم های اطلاعاتی و استراتژی. ۳۲
چارچوبی انتقادی برای استراتژی سیستم های اطلاعاتی ۳۴
طبقه بندی ناکامی سیستم های اطلاعاتی. ۳۶
مشارکت و نقش کاربر در موفقیت سیستم های اطلاعاتی ۴۰
نگرش استراتژیک به سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات . ۴۳
تعریف مدیریت استراتژیک ۴۴
برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ۴۵
دستاورهای برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات. ۵۳
ضرورت تدوین برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات. ۵۴
مزایای تدوین برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ۵۶
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات. ۵۷
گونه شناسی استراتژی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات. ۶۰
شبکه استراتژیک. ۶۰
استراتژی عمومی فناوری اطلاعات ۶۳
مزیت رقابتی ثمره تکنولوژی اطلاعات ۶۹
چارچوبی برای تجزیعه و تحلیل مزیت رقابتی. ۷۳
تجزیه و تحلیل صنعتی. ۷۴
موقعیت یابی سازمان در صنعت ۷۴
اطلاعات به عنوان منبع استراتژیک ۷۶
تغییر استراتژیک و سیستم های اطلاعاتی. ۷۷
چارچوبی برای مدیریت تغییر سیستم های اطلاعاتی ۷۹
پیشینه تحقیق. ۸۴
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه   . ۹۸
روش تحقیق . ۹۸
جامعه آماری ۱۰۰  
نمونه و روش تعیین حجم نمونه ۱۰۰
ابزار جمع آوری اطلاعات . ۱۰۰
روایی و پایایی پرسشنامه ۱۰۱
متغیرهای تحقیق ۱۰۲
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۱۰۳
فصل چهارم : گردآوری داده وتجزیه وتحلیل نتایج
مقدمه . ۱۰۵
توصیف شاخص های جمعیت شناختی ۱۰۶
تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها. ۱۱۰
آمار استنباطی. ۱۱۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه. ۱۱۹
یافته های تحقیق. ۱۱۹
بحث و نتیجه گیری. ۱۲۴
پیشنهادهای پژوهش ۱۲۷
منابع و مآخذ. ۱۳۶
منابع فارسی. ۱۳۶
منابع لاتین. ۱۳۹
ضمائم ۱۴۷
چکیده انگلیسی. ۱۶۴
چکیده:
اشتراک گذاری اطلاعات سازمانی در سطح وسیع، نیازمند زیرساختهای فناوری اطلاعات می باشد. هدف از پژوهش بررسی رابطه بین عوامل انسانی، ساختاری، محیطی، ظرفیت برنامه ریزی و ظرفیت تغییر با موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در دیوان محاسبات استان فارس است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری شامل کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات استان فارس بالغ بر ۳۰۰ نفر می باشد. ابزار گرداوری اطلاعات، پرسشنامه عوامل موثر بربرنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی مدیریت که شامل ۳۸ سوال و و پایایی این پرسشنامه ۸۲/. برآورد گردید. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل انسانی، ساختاری، محیطی، ظرفیت برنامه ریزی و ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی موثر می باشد و براساس یافته های آزمون فریدمن عامل انسانی از اهمیت بالاتری نسبت به سایر عوامل از دید پاسخگویان برخوردار است.
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
سیستم های اطلاعاتی، سیستمهایی هستند که اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را برای افراد تصمیم گیر فراهم می آورند. اطلاعاتی را که سیستم های اطلاعاتی در اختیار کاربران قرار می دهند خدمات سیستم های اطلاعاتی می نامیم. برای اینکه سیستم های اطلاعاتی بتوانند خدمات مناسب را در اختیار کاربران قرار دهند نیازمند در اختیار داشتن سخت افزار و نرم افزار مناسب و نیروی انسانی آموزش دیده و با انگیزه اند که در هر صورت، هزینه های بالایی را برای سازمان در بر دارند. با عنایت به موارد فوق ضرورت دارد که سازمانها به سنجش کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی خود بپردازند و نتیجه آن را به عنوان بازخور وارد سیستم کرده ، در جهت بهبود عملکرد و افزایش کیفیت و بهره وری سیستم از آن استفاده کنند. کیفیت سیستم اطلاعاتی
می تواند به عنوان میزان مشارکت واقعی یک سیستم اطلاعاتی معین در نیل به اهداف سازمانی مورد سنجش قرار گیرد( مهدوی، ۱۳۸۶: ۲۳۶) .
بنابراین لازم است متناسب با تغییرات محیطی(داخلی و خارجی) سیستم‏های اطلاعاتی بهبود یابند تا بتوانند به نیازهای‏ اطلاعاتی مدیران و واحدهای سازمانی بهتر پاسخگو باشند. این امر مستلزم آن است که این سیستم‏ها از جهات مختلف‏ مورد ارزیابی قرار گرفته و با شناخت نقاط ضعف و شناخت‏ وضعیت‏های محیطی بتوان آنها را بهبود بخشید و تجربه نشان داده است، که عدم توجه درست به موارد فوق،گسترش سیستم‏های اطلاعات در کسب و کار عموما موجب‏ جایگزینی مشکلات جدید به جای مشکلات قدیمی می‏شود و این باعث می‏شود تا فواید مورد انتظار حاصل نشوند،علی رغم‏ افزایش سرمایه‏گذاری در سیستم‏های اطلاعات،بهره‏وری ارتقا نیافته و این امر در سالهای گذشته موجب مطرح شدن‏ موضوع‏هایی چون پارادوکس بهره‏وری شده است.بنابراین برای رسیدن به اثربخشی بالا لازم است که سیستم های اطلاعاتی‏ مدیریت و راه های ارزیابی آن بخوبی شناخته شده ، و با شناخت نقاط ضعف و قوت به رفع اشکالات موجود بپردازیم.
۱-۲ بیان مساله
اطلاعات یکی از منابع اصلی و با ارزش برای مدیران سازمانها است. نقش و ارزش اطلاعات نسبت به سایر منابع، مانند مواد اولیه و امور مالی، دارای ویژگی خاص است. هر چه حجم و پیچیدگی عملیات وسیعتر می شود اطلاعات اهمیت بیشتری پیدا می کند. علاوه بر این، سرمایه گذاری برای استقرار سیستم های اطلاعاتی بسیار بالا است. برای یک چنین سرمایه گذاری سنگینی فقط یک هدف می تواند وجود داشته باشد و آن، جلب رضایت استفاده کننده نهایی در داخل یا خارج سازمان است(مهدوی،۱۳۸۶: ۲۳۶).
سیستم های اطلاعاتی در سازمانها نه تنها مبادلات اطلاعات روزمره را به عهده دارند، بلکه به عنوان یک مزیت رقابتی در کسب وکار، ایفای نقش می کنند(وارد[۱]،۲۰۰۲) .
برای برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی چارچوبهای متفاوتی ارائه شده است ، ولی هنوز سازمانها در تدوین استراتژیهای فناوری اطلاعات با مشکلاتی مواجه هستند که نهایتاً این مشکلات منجر به شکست برنامه‌ها می‌شود. این شکست‌ها غالبا به این دلیل است که چارچوبهای مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، در شناسایی مشکلات ریشه‌ای مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی که بندرت مشکلات فنی و تکنولوژیک هستند، دچار ناکارایی هستند که این امر ناشی از توجه نکردن به رابطه بین فناوری اطلاعات با محتوای سازمانی است. سه نقش اساسی فناوری اطلاعات عبارتند از نقشهای اجرایی، عملیاتی و رقابتی. نقش اجرایی شامل اتوماسیون فعالیتهای حسابرسی و کنترل است که مستلزم استقرار یک بستر کارا از فناوری اطلاعات است. نقش عملیاتی، یک حالت توسعه یافته‌ای از نقش اجرایی است، با این وجه تمایز که شامل ایجاد و استقرار یک بستری از فناوری اطلاعات است که باعث ایجاد توانایی در اتوماسیون کل فرایندهای تجاری سازمان می‌شود. نقش رقابتی هم، شامل استقرار یکسری برنامه های کاربردی جدید از فناوری اطلاعات است که بتوان به آن به عنوان یک مزیت رقابتی در محیط بازار نگریست. امروزه بیشتر به نقش و اساس رقابتی فناوری اطلاعات توجه می‌شود. بنابراین برای استفاده از فناوری اطلاعات بعنوان یک مزیت رقابتی ما نیاز به برنامه ریزی استراتژیک داریم تا بتوان از آن در تحقق اهداف استراتژیک سازمان استفاده کرد (حاکی،۱۳۸۶: ۸۴).
پس امروزه، سرمایه‏گذاری در حوزه سیستم‏های اطلاعات یکی‏ از موضوعهای مطرح در تمامی سازمانهاست.در بسیاری‏ موارد،سرمایه‏گذاری در این حوزه موجب صرفه‏جویی‏ فراوانی در هزینه شده است و در موارد دیگر بهره‏وری، متناسب با میزان سرمایه‏گذاری، ارتقا نیافته است. این موضوع‏ در مدیریت نوین و حتی مدیریت کلاسیک مطرح بوده و هست.زمانی برنامه‏ ریزی و طراحی‏های انجام شده مثمرثمر خواهد بود که بر مبنای یک نظام ارزیابی، سنجیده شده و نواقص آن رفع شوند. در این پژوهش سعی برآن است که عوامل موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک سیتم های اطلاعاتی مورد بررسی قرار بگیرد.
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
انفجار اطلاعات را باید مهمترین حادثه صنعتی قرن بیستم‏ دانست که سایر عرصه ‏های صنعت را تحت الشعاع خود قرار داده است.در دنیای رقابتی امروز،اطلاعات،همتراز سرمایه‏ و نیروی انسانی، در شمار عوامل تولید و به عنوان مهمترین‏ مزیت نسبی بنگاههای اقتصادی محسوب می‏گردد.درهمین‏ راستا،سیستم‏های جامع اطلاعات مدیریت در کشورهای پیشرفته صنعتی از سالها پیش و در کشور ما طی سالهای اخیر مورد توجه خاص مدیران قرار گرفته است.به‏ همین دلیل،استقرار یک سیستم جامع کارآمد،همیشه جزء دغدغه ‏های اصلی مدیران شرکتهای بزرگ بوده است و مانند هر موضوع دیگری در کشور ما از شرایط بومی و فرهنگی‏ خاص خود برخوردار است(حاکی، ۱۳۸۶: ۸۹).
درعصر حاضر ، مدیران نیاز پیدا کرده اند که اطلاعات[۲] مربوط به اموری را که با آن سروکار دارند بشناسند، گردآوری و تحلیل کنند، سازمان بدهند و با مراعات سه عامل مهم سرعت، دقت و هزینه که در همه فعالیتهای سازمانهای عصر حاضر بدون استثناء دیده می شود، آنرا مبادله کنند. لذا مدیر برای آنکه قادر باشد تصمیم خردمندانه ای برای سازمان اتخاذ نماید باید از همه اطلاعات، راجع به وضعیت یا مشکلات مربوط به موضوعی که می خواهد درباره آن تصمیم گیری نماید، آگاه باشد. بدین ترتیب ارزش و اهمیت اطلاعات مشخص می گردد. یعنی اگر به مدیر اطلاعات غلط و نامربوط داده شود، تصمیمات او به طور قطع دارای اشتباه خواهد بود. ولی اگر به مدیر اطلاعات صحیح و مربوط داده شود، تصمیمات او به طور قطعی نه، ولی به احتمال زیاد دارای صحت و تناسب لازم برای سازمان، خواهد بود، البته به شرط آنکه توان تصمیم گیری و بکارگیری اطلاعات در مدیر وجود داشته باشد. اطلاعات درون هر سیستم در هر لحظه از زمان دارای ساختی است که دانش و آگاهی[۳] آن سیستم را تشکیل می دهد. این دانش به طور تدریجی و در طول زمان از طریق جذب پاره های مختلف اطلاعات یا داده[۴] و تبدیل آن به اطلاعات پدید آمده است. اگر سیستم پیوسته از محیط پیرامون خود اطلاعات کسب کند، دانش آن پیوسته درحال افزایش و گسترش بوده و از حالت بسیط و ساده به حالت پیچیده و متنوع تغییر می نماید. رمز موفقیت هر مدیر ونظام مدیریت در هر سازمان این است که بتواند گام به گام داده های جدید را با دانش پیشین سازمان پیوند دهد و مقدمات دریافت و آماده سازی اطلاعات نوین را فراهم آورد. بکوشد تا به فراخور وضع سازمان و با توجه به مراتب مختلف زیرمجموعه آن سازمان، توان دریافت اطلاعات جدید را در سازمان بالا ببرد . ازسویی فقر ضعف اطلاعات موجب می شود که مدیریت سازمان نه تنها تصویر درست و کاملی از آینده نداشته باشد، بلکه حتی نتواند نقاط قوت وضعف وضع گذشته و موجود سازمان را درست و کامل بشناسد. در نتیجه نه می تواند هدف گذاری صحیح بکند و نه قادر است فعالیتهای مناسبی را برای سازمان طراحی نماید و پیرو این امر از منابع سازمان استفاده بهینه نخواهد کرد. لذا می توان یکی از عمده ترین دلایل عدم کارآیی و عدم موفقیت سازمانها را تصمیم گیری ضعیف یا غلط یابی به موقع مدیریت سازمان به علت عدم وجود اطلاعات کافی و مناسب دانست و این می تواند به دلیل اهمیت کافی قایل نشدن برای اطلاعات، تأمین نکردن زیربناهای مناسب، و ضعف در تولید، سازماندهی، ذخیره سازی و اشاعه اطلاعات مناسب، دقیق، صحیح، قابل اعتماد، به هنگام وکامل باشد(قاضی زاده،۱۳۸۵:۱).
هیکس[۵] (۲۰۰۴) با مرور گزارشها و مورد پژوهشهای انجام شده درباره کاربرد این فناوری در کشورهای در حال توسعه به نتیجه مشابهی رسیده ( ۱۰۱-۱۱۲ ). وی در مطالعه ای با بررسی نوشته ها، نظرخواهی از متخصصان دولت الکترونیکی و تحلیل بیش از ۴۰ گزارش درباره دولت الکترونیکی از کشورهای در حال توسعه نتیجه می گیرد که تنها ۱۵ درصد از ابتکار عمل ها در این زمینه با موفقیت قرین بوده اند،
اما ۳۵ درصد آنها کاملاً شکست خورده و ۵۰ درصد آنها نیز با ناکامی نسبی مواجه شده اند. در ایران نیز وضع چندان بهتری حاکم نبوده است، چنانکه در یک نظرسنجی تنها ۱۲ درصد از مدیران و کارکنان سازمانهای دولتی، اعتقاد به موفقیت اینگونه سازمانها در کاربرد سیستم های اطلاعات مدیریت داشته اند (مشایخی،۱۳۸۴: ۱۹۶).

99