رشته مدیریت

پایان نامه مدیریت بازرگانی: بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : “بازاریابی”

عنوان:

بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

استاد راهنما:

دکتر کامل کمالی

استاد مشاور:

دکتر بهروز قاسمی


متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل یک. ۲
کلیات تحقیق. ۲
۱-۱ مقدمه. ۳
۲-۱ بیان مسأله. ۴
۱-۳ تاریخچه و سابقه موضوع. ۵
۱-۴ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۵
۱-۵ اهداف تحقیق. ۶
۱-۶چارچوب نظری تحقیق. ۷
۱-۷مدل تحلیلی تحقیق. ۸
۱-۸فرضیه های تحقیق. ۸
۱-۹روش تحقیق. ۹
۱-۱۰قلمرو تحقیق. ۹
۱-۱۱جامعه آماری. ۹
۱-۱۲نمونه آماری و روش نمونه گیری ۹
۱-۱۳ابزار اندازه گیری و شاخص های سنجش تحقیق ۹
۱-۱۴ روش تجزیه و تحلیل داده ۱۰
۱-۱۵محدودیت های تحقیق. ۱۰
۱-۱۶مفاهیم عملیاتی و کلیدی تحقیق. ۱۰
فصل دوم ۱۲
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق. ۱۲
بخش اول ۱۳
مسئولیت اجتماعی. ۱۳
۲-۱مقدمه ۱۴
۲-۲ مسئولیت اجتماعی شرکت ۱۴
۲-۳ ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی ۱۶
۲-۴ ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و جایگاه مسئولیت اجتماعی. ۱۶
۲-۵ سیر تکامل تدریجی مسئولیت اجتماعی. ۱۷
۲-۵-۱ مسئولیت اجتماعی چگونه رشد و تغییر کرد؟ ۱۷
۲-۵-۲ از نوع دوستی تا نوع دوستی استراتژیک ۱۸
۲-۵-۳ از سرمایه گذاری به سرمایه گذاری موقعیت اجتماعی ۱۸
۲-۵-۴ از کارآفرینی تا کارآفرینی اجتماعی. ۱۸
۲-۵-۵ از مسئولیت اجتماعی شرکت تا سودآوری. ۱۸
۲-۶ ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلان. ۱۸
۷-۲ سطوح مسئولیت اجتماعی۱۹
۲-۸ اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمان ها ۱۹
۲-۹ دیدگاه های نظری پیرامون مسئولیت اجتماعی ۲۱
۲-۹-۱ دیدگاه های موافقان و مخالفان. ۲۲
۲-۹-۲ دیدگاه به حداکثر رساندن سود خالص. ۲۳
۲-۹-۳دیدگاه به حداکثر رساندن سود معین. ۲۳
۲-۹-۴ دیدگاه آگاهی اجتماعی و الگوی ذینفعی. ۲۴
۲-۹-۵ دیدگاه خدمات اجتماعی. ۲۴
۲-۹-۶ دیدگاه ستی. ۲۴
۲-۹-۷نظریات فریدمن. ۲۸
۲-۹-۸ نظریات پیتردراکر. ۲۹
۲-۱۰ مدل های مسئولیت اجتماعی. ۳۰
۲-۱۰-۱ مدل مسئولیت اجتماعی دیویس ۳۰
۲-۱۰-۲ مدل مسئولیت اجتماعی کارول ۳۱
۲-۱۰-۳ مدل مسئولیت اجتماعی والاس ۳۲
۲-۱۱ مسئولیت اجتماعی، پیش فرض پاسخ گویی اجتماعی. ۳۲
۲-۱۲مسئولیت اجتماعی ذینفعان. ۳۳
۲-۱۳ پیوستار مسئولیت اجتماعی. ۳۳
۲-۱۴ اصول دهگانه مسئولیت اجتماعی ۳۴
۲-۱۵ ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی. ۳۴
۲-۱۶ رهیافت های مسئولیت اجتماعی. ۳۵
۲-۱۷ استراتژی های مسئولیت اجتماعی. ۳۶
۲-۱۸ سرمایه اجتماعی. ۳۹
۲-۱۹ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی. ۴۰
۲-۲۰ مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی. ۴۰
۲-۲۱مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان مزیت رقابتی. ۴۲
۲-۲۲ مزایای مسئولیت اجتماعی در تجارت. ۴۴
۲-۲۳ مسئولیت اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کننده ۴۵
۲-۲۴ تأثیر برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت بر خرده فروش و مشتری. ۴۷
۲-۲۴-۱ ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تصویر فروشگاه نزد خرده فروش. ۴۷
۲-۲۴-۲ تصویر فروشگاه نزد خرده فروش ،رضایت و وفاداری مشتری ۴۸
۲-۲۵ اثر مسئولیت اجتماعی در کسب و کار. ۴۸
۲-۲۶ دلایل روی آوردن شرکت ها به مسئولیت اجتماعی. ۵۰
۲-۲۷ تأثیر مسئولیت اجتماعی در بازاریابی و رفتار خرید مصرف کننده۵۱
۲-۲۸مدل تحقیق. ۵۳
بخش دوم ۵۴
۲-۲۹ مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای. ۵۵
۲-۲۹-۱ تاریخچه ایجاد مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای ۵۵
۲-۲۹-۲ انواع فروشگاه ها۵۶
۳۰-۲اصول مکان یابی مراکز خرید و فروشگا ه ها۵۷
۳۱-۲مصرف کنندگان و عوامل موثر بر جذابیت مراکز خرید. ۵۹
بخش سوم ۶۰
هایپراستار. ۶۰
۲-۳۱ مرکز خرید هایپر استار. ۶۱
۲-۳۲مسئولیت اجتماعی مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای ۶۳
بخش چهارم ۶۶
پیشینه داخلی و خارجی. ۶۶
فصل سوم ۷۰
روش شناسی تحقیق. ۷۰
۳-۱ مقدمه. ۷۱
۳-۲ روش تحقیق. ۷۱
۳-۲-۱  نوع تحقیق بر اساس هدف ۷۱
۳-۳ قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری) ۷۲
۳-۴قلمرو زمانی. ۷۲
۳-۵ جامعه آماری، حجم و روش نمونه گیری. ۷۲
۳-۵-۱ جامعه آماری. ۷۲
۳-۵-۲ حجم نمونه. ۷۲
۳-۵-۳روش نمونه گیری. ۷۲
۳-۶ روش های گردآوری اطلاعات. ۷۲
۳-۷ مقیاس اندازه گیری پژوهش ۷۳
۳-۸ طیف های اندازه گیری پژوهش ۷۳
۳-۹ روایی یا اعتبار پژوهش ۷۳
۳-۱۰ پایایی تحقیق ۷۳
۳-۱۱ داده ها و متغیر های تحقیق. ۷۵
۳-۱۲روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۵
۳-۱۲-۱ آمار توصیفی. ۷۵
۳-۱۲-۲ آمار استنباطی. ۷۵
۳-۱۲-۲-۱ معادلات ساختاری (SEM)
۳-۱۴ اصطلاحات مدل یابی معادلات خطی. ۷۷
۳-۱۵س ارزیابی تناسب یا برازش ۷۸
فصل چهارم ۸۰
تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش ۸۰
۱-۴ مقدمه. ۸۱
۲-۴بخش اول : آمار توصیفی. ۸۱
۴-۲-۱ ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان. ۸۲
۱-۱-۲-۴متغیر سن ۸۲
۴-۲-۱-۲ متغیر سطح تحصیلات ۸۳
۳-۱-۲-۴ متغیر جنس۸۴
۴-۱-۲-۴متغیر وضعیت تأهل ۸۴
۵-۱-۲-۴ متغیر درآمد ۸۴
۶-۱-۲-۴ متغیر وضعیت اشتغال پاسخگویان ۸۵
۷-۱-۲-۴ بررسی وضعیت نرمال بودن تک متغیره ۸۶
۳-۴تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مولفه های اصلی ۸۶
۴-۴اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری ۹۰
۴-۴-۱مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی (CFA)
۴-۴-۲مدل ساختاری(مدل تحلیل مسیر) ۱۰۱
۴-۴-۳برازش مدل ساختاری(مدل تحلیل مسیر) ۱۰۷
فصل پنجم ۱۱۰
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۱۰
۵-۱مقدمه. ۱۱۱
۵-۲نتایج حاصل از فرضیه ها یا سوالات تحقیق. ۱۱۱
۵-۳نتایج حاصل از مطالعه سایر یافته های تحقیق. ۱۱۴
۵-۴ نتایج یا نتیجه گیری کلی. ۱۱۵
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۱۱۶
۵-۶ پیشنهاد به محققان برای تحقیقات آینده ۱۱۶
منابع و مأخذ ۱۴۴
پیوستها و ضمائم ۱۱۸
چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید می باشد.روش تحقیق بر اساس هدف ،کاربردی و بر اساس گردآوری   داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد که به توصیف نظرات مصرف کنندگان مرکز خرید هایپراستار در خصوص مؤلفه و شاخص ها در پرسشنامه می پردازد.برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که به بررسی ۳۸۴ پرسشنامه توزیع شده پرداخته شد.ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه است که شامل مؤلفه های جذابیت مرکز خرید(متغیر وابسته )، فعالیت های محلی مسئولیت اجتماعی مرکز خرید ،فعالیت های مسئولیت اجتماعی مرکز خرید و فعالیت های اجرایی مسئولیت اجتماعی مرکز خرید (متغیر های وابسته )و عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی و کیفیت متصور از خرید(متغیر های میانجی)می باشد. مولفه ها و شاخص ها بر اساس طیف ۵ درجه ای لیکرت تهیه شده است. اعتبار مولفه ها و شاخص ها از طریق روش اعتبار محتوایی و پایایی، با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. مقدار آلفا برای تمام سازه ها دارای مقداری بالاتر از ۷/۰ است که نشان دهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب و یکسان پاسخگویان از محتوای متغیر های مربوط به هر سازه است. نتایج نشان داد که مقدار آلفا برای هر سازه با حذف برخی متغیر های آنها بهبود قابل ملاحظه ای را نشان نمی دهد. لیکن تمام نشانگر های انتخابی برای اندازه گیری سازه های مورد مطالعه از پایایی لازم برخور دار هستند. و اعتبار ابزار را می توان قابل قبول دانست. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. در سطح استنباطی نیز مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر استفاده شد. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه ۱۸ و بسته نرم افزاری LISREL نسخه ۸٫۵۴ تحت ویندوز می باشند.نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی داری میان جذابیت مراکز خرید و ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی مراکز خرید در سطح معنی داری ۵% می باشد.

پایان نامه ها

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
در چند سال اخیر مسئولیت سازمان ها و نهادها در قبال جامعه پیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .مسئولیت سازمان ها در قبال جامعه به معنای آن است که سازمان ها باید ضمن توجه به سودآوری و انجام وظایف در قبال سهامداران ، مسئولیت اجتماعی در قبال کارکنان ، جامعه و محیط زیست را بر عهده گیرند.این مسئولیت ها عبارتند از مراعات اخلاق ، امنیت تولید، سلامت شغلی ، محافظت از منافع مشروع کارکنان و صرفه جویی در منابع .
در گذشته بسیاری از شرکت ها فقط به سود خود اهمیت داده و به مسئولیت اجتماعی اهمیتنمی دادند. به اعتقاد این مؤسسات مهمترین مسئولیت در قبال جامعه سودآوری است .بر این اساس بسیاری از مؤسسات با مشکل نقض منافع مشروع کارکنان روبه رو هستندو پدیده هایی مثل به هدر رفتن منابع ،آلودگی محیط زیست و نقض مالکیت معنوی در برخی مؤسسات دیده می شود. این حوادث نه تنها خسارات اقتصادی سنگینی برای مؤسسات ایجاد کرده بلکه چهره آنها را هم خدشه دار کرده است . (شیخیان عزیزی، ۱۳۸۹،۹۶)
مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال جامعه شامل: مصرف کنندگان ،کارکنان، سهامداران، نیکوکاری ، محیط زیست و غیره می شود .مسئولیت اجتماعی شرکت ، مسئولیتی بین سازمان ها و افرادی است که با منافع سازمان ارتباط دارند و مصرف کنندگان همان افرادی هستند که در روند توسعه سازمان با منافع سازمان ارتباط دارند و در صورت صرف نظر کردن از آنها ،ضرر های جبران ناپذیری به مؤسسات وارد می شود.
مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان وظیفه یک سازمان برای توجه به حقوق افراد و ترویج رفاه انسانی در عملیات آن تعریف شده است. کسب و کار نه فقط دارای مسئولیت اقتصادی سودآوری و مسئولیت قانونی تبعیت از قوانینی که هدایتگر آنها به سمت تحقق ضروریات اقتصادی می باشد، بلکه دارای مسئولیتهای اخلاقی نیز می باشد که شامل طیفی از هنجارهای یا استانداردهای اجتماعی       می باشد.( ۳۳وCarrol, 2000) این امر برای کسب و کارها به خصوص در صنعت مصرف محور نظیر فروش درست به نظر می رسد. پیش بینی شده است که فروشندگان تاثیر عمده ای بر مسائل مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت از طریق رابطه خاص خود با مصرف کنندگان بر جا می گذارند.در واقع صنعت فروش نشانگر مسئولیت اجتماعی بالاتری در مقایسه با سایر بخشها می باشد
) ۲۴ وLarner & Fryxell, 1998 ).
بر اساس فرضی که مصرف کنندگان شرکت ها را به دلیل حمایتشان از برنامه های مسئولیت اجتماعی مورد تشویق قرار می دهند، بسیاری از سازمان ها برنامه های مسئولیت اجتماعی را در سیاست هایشان گنجانده اند ( ۳۵وLevy,1999) .تحقیقات نشان می دهد که مصرف کنندگان در صورتی که شرکت ها در امور اجتماعی اشان نادرست عمل کنند ، مجازات خواهند کرد.
(۱۸ وSimmons & Becker- Olsen, 2004 ) بنابراین علت مشارکت در فعالیت های اجتماعی بستگی به ارزیابی مصرف کننده از فعالیت های شرکت در زمینه مسئولیت اجتماعی دارد.
همچنین موقعیت های مراکز خرید در ارزیابی مصرف کنندگان بسیار مهم است ، چون مصرف کنندگان متوجه می شوند که شرکت ها چگونه در چشم انداز رقابتی جای گرفته اند و وجه تمایز آنها چیست ودرنتیجه قصد خرید مصرف کنندگان افزایش می یابد. (۶۱وBrown & Dacin, 1997).
در اینجا به بررسی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی خرید می پردازیم.
۲-۱- بیان مسئله
مسئولیت اجتماعی شرکت ها یک پدیده کسب و کاری است که در فضای سازمان ها به خصوص شرکت هایی که در زمینه تولید فراورده های مورد نیاز مصرف کنندگان فعالیت می کنند ، گسترش پیدا کرده است . در طول دهه گذشته تعداد شرکت هایی که در زمینه رعایت حقوق انسان ها ،توجه به حقوق مصرف کنندگان و زنجیره تأمین مسئولیتی را پذیرفته اند ، افزایش یافته است . این اقدامات نه تنها اثرات مثبت بر مصرف کننده دارد ، بلکه یک مبنای بلقوه از مزیت رقابتی نیز محسوب
می شود.    (۵۴ وZenden,2008)
از آن جایی که مصرف کنندگان هم عنصر اصلی جامعه و هم عنصر اصلی بازاراند وهمیشه انتظارات بالاتری نسبت به آنچه دریافت می کنند ، دارند، این مسأله باعث ایجاد شکاف بین انتظارات و ادراک مصرف کننده با در نظرگرفتن مسئولیت اجتماعی می شود و نارضایتی مصرف کنندگان را شامل   می شود.بنابراین شرکت ها باید به مسئولیت اجتماعی خود اهمیت داده، در غیر این صورت خودشان باعث لطمه زدن به بازار خود می شوند. ( ۶و ( Nicholls,2002
در زمینه مسئولیت اجتماعی ،صنعت فروش از اهمیت خاصی برخوردار است چون   می تواند از طریق اقدامات مسئولیت اجتماعی با مصرف کننده ارتباطی خاص برقرار کند و منجر به درک بهتر مصرف کننده از اقدامات سازمان ها و مراکز خرید در زمینه مسئولیت اجتماعی شود. مراکز خرید به عنوان نهادهایی کامل مدیریت می شوند و سود بخش عمومی متمرکز بر دوام مراکز خرید شهری و نحوه رقابت مراکز خرید می باشد و مدیران تلاشهای زیادی در جهت هماهنگی و ترویج مراکز خرید به عنوان مقصد خرید مصرف کنندگان انجام می دهند، که این اقدامات می تواند تصویر ذهنی و سود مراکز خرید را بهبود ببخشد. فعالیت های مراکز خرید در زمینه مسئولیت اجتماعی می تواند محلی(حمایت از وقایع فرهنگی و ورزشی) یا جهانی و ملی باشد . ( ۸۵ وMiller & Besser, 2000 )
با تشریح این ایده برای مراکز خرید شهری این سوال پیش می آید که آیا اقدامات و فعالیت های مسئولیت اجتماعی مراکز خرید ارزش دارد و باعث ایجاد جذابیت مراکز خرید بین مصرف کنندگان می شود؟
این تحقیق تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی مراکز خرید رابر ارزیابی خرید مصرف کنندگان مورد بررسی قرار می دهد.بنابراین سوأل اصلی این تحقیق به صورت زیر خواهد بود:
تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی خرید چگونه است؟
۳-۱- تاریخچه و سابقه موضوع
شکل گیری موضوع مسئولیت اجتماعی به دهه های آغازین قرن بیستم و هنگامی که شرکتهایی چون فورد و کارنیچ به ایجاد مؤسسات غیر انتفاعی در جهت توسعه اجتماع نمودند، باز می گردد.مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دهه های ۵۰و ۶۰ میلادی بیشتر مورد توجه قرار گرفت . هنگامی که شرکتها با سوالاتی در زمینه نقش خود در جامعه مواجه شدند و چندین تئوری در این زمینه در این دهه ارائه گردید. (Clarck,2000,5)
تعاریف اولیه موضوع به دهه ۵۰ میلادی باز می گردد.در دهه ۶۰ میلادی اولین کوشش ها برای ارائه یک ایده و تصویر بهتر و دقیقتر شروع شد. سه محقق مربوط به این موضوع در آن زمان دیویس، فردریک و مک گوییر می باشند. دیویس اولین فردی بود که به قدرت سازمان ها و مسئولیت اجتماعی اشاره کرد. او مسئولیت اجتماعی را تصمیمات و رفتار های بنگاه که دلایل اتخاذ آنها حداقل فراتر رفتن از مرزهای سازمان می باشد، تعریف کرد.
فردریک مسئولیت اجتماعی سازمان را به عنوان وسیله ای برای بهبود رفاه اجتماعی – اقتصادی جامعه عنوان می کند.اما تحقیق جامع تر را در این زمینه مک گوییردرمقاله ای تحت عنوان” تجارت و جامعه” انجام داد و مفهوم تعهد اجتماعی را فراتر از تعهد اقتصادی و قانونی شرکت ها دانست. (افشاری، ۱۳۸۸،۱۷)
در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی با موضوع نقش مدیران فرهنگی در راستای مسئولیت اجتماعی (بررسی موردی مدیران تک پست سازمان صدا و سیما ) توسط حسین مهردوست در شهریور ۸۸ انجام شده که اهمیت مسئولیت اجتماعی توسط مدیران در چهار بعد اقتصادی، اخلاقی ،اجتماعی و زیست محیطی را نشان داده است.
همچنین در همین دانشگاه رساله دکترای مدیریت دولتی با موضوع ارائه الگویی برای ارتقاء اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی در سازمان های دولتی ایران توسط حسین گیوریان در سال ۸۲ انجام گرفته که نشان داده شده که عوامل مؤثر در ارتقا اخلاقیات در سازمانهای دولتی به ترتیب عوامل سازمانی، عوامل فردی ،عوامل بیرونی و عوامل اجتماعی است.
در سال ۲۰۱۰ مقاله ای با عنوان واکنش نیروی فروش در تشکیل مسئولیت اجتماعی، رفتار نتایج و نقش میانجی در اعتبار سازمانی در یونان توسط نیکولاس ج. پاناگوپلس انجام گرفته است.
۴-۱- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
شکل گیری موضوع مسئولیت اجتماعی به دهه های آغازین قرن بیستم و هنگامی که شرکتهایی چون فورد و کارنیچ به ایجاد مؤسسات غیر انتفاعی در جهت توسعه اجتماع نمودند، باز می گردد.مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دهه های ۵۰و ۶۰ میلادی بیشتر مورد توجه قرار گرفت . هنگامی که شرکتها با سوالاتی در زمینه نقش خود در جامعه مواجه شدند و چندین تئوری در این زمینه در این دهه ارائه گردید. (Clarck,2000,5)

99