عمران

پایان نامه: بررسی عددی پارامترهای تأثیر گذار در ترمیم اتصالات تیر و ستون

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه

عنوان:

بررسی عددی پارامترهای تأثیرگذار در ترمیم اتصالات تیر – ستون سازه های بتنی مسلح

متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
اتصالات یکی از مهمترین قسمت های سازه های بتنی مسلح می باشند که باید آخرین قسمت از سازه باشد که تحت بارهای اعمالی آسیب می بیند. در تحقیق حاضر ابتدا یک نمونه اتصال تیر – ستون بتنی مسلح کناری که تحت معیارهای آئین نامه های جدید طراحی ساختمان های بتنی، طراحی و ساخته شده و تحت بارهای رفت و برگشتی قرار داده شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمایش بررسی شد. سپس به وسیله نرم افزار ANSYS چهار نمونه اتصال، شبیه اتصال آزمایش شده مورد تحلیل غیرخطی تحت بارهای معادل بارهای اعمالی بر وی نمونه آزمایشگاهی قرار گرفته است. در نمونه های تحلیلی نمونه اول کاملا مشابه نمونه آزمایشگاهی و در سه نمونه بعدی مقدار نیروی محوری ستون و تاثیر تیرهای عرضی برروی عملکرد اتصال مورد بررسی قرار گرفته است. نهایتا بین پارامترهای متفاوت مقایسه های لازم صورت گرفته است.
در قسمت دوم نمونه اتصال تیر – ستون کناری که در قسمت قبل تا مرحله شکست بارگذاری شده بود، به وسیله ورق های FRP ترمیم شده و دوباره تحت بارگذاری لرزه ای قرار گرفت و نتایج حاصله از آزمایش بررسی شد. سپس به وسیله نرم افزار ANSYS پنج نمونه اتصال شبیه اتصال آزمایش شده، مورد تحلیل غیرخطی تحت بارهای معادل بارهای اعمالی بر نمونه آزمایشگاهی قرار گرفت. در نمونه های تحلیلی نمونه اول کاملا مشابه نمونه آزمایشگاهی ترمیم یافته و در چهار نمونه بعدی به ترتیب تعدادی از لایه های FRP حذف گردید. در نهایت با بررسی نتایج، تأثیر لایه های مختلف FRP در عملکرد اتصال ترمیم یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مقدمه:
مطالعات و تحقیقاتی که در طی سال های اخیر بروی سازه های آسیب دیده در زلزله انجام شده همگی تأکید بر اهمیت و نقش مهم و اساسی اتصالات تیر – ستون در ایمنی ساختمان ها دارند. مشاهده ساختمان های آسیب دیده در زلزله نشان می دهد که تحت بار لرزه ای اتصالات تیر – ستون آسیب پذیرترین المان سازه ای بوده و نیاز به توجهات بیشتری در طرح و ساخت دارند. در زمانی که قاب خمشی تحت نیروهای جانبی زمین لرزه قرار می گیرد، این نیروها به صورت نیروی برشی به اتصالات منتقل می شوند، لذا این اتصالات باید قادر به تحمل این نیروها باشند. لذا باید سعی شود که شکست در ناحیه هسته اتصال اتفاق نیافتد و اتصال طوری طراحی گردد که این شکست به ناحیه انتهای تیر منتقل شود.

99