روانشناسی

پایان نامه: بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (M.A)

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

استاد راهنما:

آقای دکتر محمد نور رحمانی

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله اساسی ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۸
۱۶٫ ۱-۴-۱- اهداف اصلی تحقیق
۱-۴-۲-اهداف فرعی تحقیق ۸
۱-۵- سوالات تحقیق ۹
۱-۵-۲- سوالات فرعی تحقیق ۹
۱-۶-فرضیات تحقیق ۱۰
۱-۶-۱- فرضیات اصلی تحقیق ۱۰
۱-۶-۲- فرضیات فرعی تحقیق ۱۰
۱-۷- تعاریف متغیرها ۱۱
۱-۷-۱ تعاریف مفهومی متغیرها ۱۱
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۲
۱-۸-  قلمرو تحقیق ۱۳
۱-۹ متغیرهای تحقیق ۱۳
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱- بخش اول مبانی رفتار شهروندی ۱۶
۲-۱- ۱- رفتار شهروندی سازمانی ۱۶
۲-۱-  ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی ۱۷
۲-۱-۳- عناصر رفتار شهروندی ۱۸
۲-۱-۴- مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی ۱۹
۲-۱-۵- عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی ۲۲
۲-۱-۶- پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی ۲۳
۲-۲- بخش دوم: مبانی نظری تسهیم دانش. ۲۴
۲-۳- بخش سوم: مبانی نظری خلاقیت شغلی ۳۴
۲-۳-۳- تعریف خلاقیت. ۳۶
۲-۳-۴- ضرورت و اهمیت خلاقیت. ۳۶
۲-۳-۵- مدل های خلاقیت. ۳۷
۲-۳-۶- ویژگی های افراد خلاق ۳۷
۲-۳-۷- تاثیر خلاقیت فردی روی سازمان. ۴۳
۲-۳-۸- کارهای لازم برای ایجاد خلاقیت و نوآوری گروهی ۴۴

دانلود مقاله و پایان نامه

۲-۳-۹- اصول مدیریت برای نوآوری: ۴۵
۲-۳-۱۰- شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری: ۴۵
۲-۳-۱۱- روش های افزایش خلاقیت. ۴۶
۲-۳-۱۲- مدیریت تقویت خلاقیت در سازمان: ۴۷
۲-۴- بخش چهارم: پیشینه تجربی ۴۷
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۵۸
۳-۲- روش انجام تحقیق ۵۸
٣-۳-  فرآیند تحقیق ۶۰
۳-۴-  جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۶۱
۳-۵- ابزار جمع آوری داده ها ۶۲
۳-۶-روش تحلیل آماری .۶۵
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱ توصیف داده‌ها ۶۸
ب- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن ۶۹
پ- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات. ۷۰
ج- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار. ۷۲
۴-۱-۲ توصیف کمی متغیرهای تحقیق ۷۳
۴-۱-۳ توصیف کیفی متغیرهای تحقیق ۷۴
۴-۲ بررسی فرض نرمال. ۷۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه: ۹۲
۵-۱- نتیجه گیری ۹۲
۵-۲- بحث: ۹۳
۵-۲-۱- فرضیه اصلی اول تحقیق: ۹۳
۵-۲-۲- فرضیه اصلی دوم تحقیق: ۹۴
۵-۲-۳- فرضیه فرعی اول تحقیق: ۹۵
۵-۲-۴- فرضیه فرعی دوم تحقیق: ۹۵
۵-۲-۵- فرضیه فرعی سوم تحقیق: ۹۶
۵-۲-۶- فرضیه فرعی چهارم تحقیق: ۹۶
۵-۲-۷- فرضیه فرعی پنجم تحقیق: ۹۷
۳-۵- محدودیت های تحقیق ۹۷
۴-۵- پیشنهادات تحقیق ۹۸
۱-۴-۵- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ۹۸
۲-۴-۵-  پیشنهادها برای تحقیق در آینده ۱۰۰
منابع انگلیسی: ۱۰۵
پیوست .
فهرست بندی جداول
جدول ۳-۱٫ محتوای پرسشنامه تسهیم دانش. ۶۴
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن ۶۹
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات. ۷۰
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار. ۷۲
جدول ۴-۶ مقادیر شاخص‌های توصیف کمی متغیرهای تحقیق (۱۸۱=n) 73
جدول ۴-۷ توزیع فراوانی تسهیم دانش. ۷۴
جدول ۴-۸ توزیع فراوانی خلاقیت سازمانی ۷۵
جدول ۴-۱۰ نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن  توزیع داده ها ۷۸
جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی ۷۹
جدول ۴-۱۲ ضریب همبستگی بین خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی  ۸۱
جدول ۴-۱۳ ضریب همبستگی بین انتقال خبره و رفتار شهروندی ۸۲
جدول ۴-۱۴ضریب همبستگی بین انتقال پنهان و رفتار شهروندی ۸۴
جدول ۴-۱۵ ضریب همبستگی بین انتقال آشکار و رفتار شهروندی ۸۵
جدول ۴-۱۶ ضریب همبستگی بین انتقال استراتژیک و رفتار شهروندی  ۸۷
جدول ۴-۱۷ ضریب همبستگی بین انتقال سریالی و رفتار شهروندی  ۸۸
جدول ۴-۱۸ خلاصه مدل. ۹۰
جدول ۴-۱۹ تحلیل واریانس. ۹۰
جدول ۴-۲۰ ضرایب. ۹۰
 
فهرست بندی نمودارها
نمودار ۳-۱. فرایند تحقیق ۶۰
نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت. ۶۸
نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن ۶۹
نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تاهل ۷۱
نمودار ۴-۵ توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار. ۷۲
نمودار ۴-۶ نمودار پراکندگی تسهیم دانش و رفتارشهروندی ۸۰
نمودار ۴-۷ نمودار پراکندگی خلاقیت سازمانی و رفتارشهروندی ۸۱
نمودار ۴-۸ نمودار پراکندگی انتقال خبره و رفتارشهروندی ۸۳
نمودار۴-۹ نمودار پراکندگی انتقال پنهان و رفتار شهروندی ۸۴
نمودار۴-۱۰ نمودار پراکندگی انتقال آشکار و رفتار شهروندی ۸۶
نمودار۴-۱۱ نمودار پراکندگی انتقال استراتژیک و رفتار شهروندی ۸۷
نمودار۴-۱۲نمودار پراکندگی انتقال سریالی و رفتار شهروندی ۸
چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش بندرعباس که تعداد آنها در سال ۱۳۹۳ به ۴۰۲ نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور نمونه ای به حجم ۱۸۱ نفر براساس فرمول کوکران تعیین گردیده است که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه که، شامل پرسشنامه ۲۱ گویه ای تسهیم دانش بر اساس مدل نانسی دیکسون(۲۰۰۰)، ۱۵ گویه ای رفتار شهروندی( اورگان) و ۳۰ گویه ای خلاقیت سازمانی( رندسیپ)  برای گردآوری داده ها استفاده شد. داده ها بعد از گردآوری به کمک آماره‌های توصیفی و آمار استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه آنالیز شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی رابطه معنادار وجود دارد، همچنین بین خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی رابطه معنادار وجود دارد و بین ( انتقال سریالی، خبره، نزدیک، دور و استراتژیک) و رفتار شهروندی رابطه معنی داری دیده شد.
مقدمه
هر چند اولین بار واژه رفتار شهروندی سازمانی[۱] بوسیله اورگان[۲] و همکارانش در سال ۱۹۸۳ به کار گرفته شد ولی قبل از او افرادی همچون کتز[۳] و کاهن[۴] با تمایز قایل شدن بین عملکرد نقش و رفتارهای نوآورانه و خود جوش[۵] در دهه هفتاد و هشتاد میلادی و قبل از انها چستر برنارد[۶] با بیان مفهوم تمایل به همکاری[۷] در سال ۱۹۳۸ میلادی این موضوع را مورد توجه قرار دادند. اورگان رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است (مقیمی، ۱۳۸۴)، همچنین معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی رفتار فردی و داوطلبانه است اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود( اسلامی و سیار، ۱۳۸۶).

99