زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه: بررسی عناصر داستانی در رمان «شوهر آهوخانم»

دکتر   احمد غنی پورملکشاه

فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات ۱
۱-۱ . تعریف مسأله   2
۱-۲ . چارچوب نظری تحقیق  3
۱     -3. پژوهش‌های علمی انجام شده قبلی در ارتباط با پایان‌نامه (بطور مختصر):۳
۱-۴ . خلاصه مراحل روش پژوهش  4
۱-۵٫حدودپژوهش.۴
۱-۶٫پرسش های پژوهش۴
۱-۷٫اهداف پژوهش.۴
فصل دوم : چارچوب نظری تحقیق  .5                                                       
۲-۱٫ بخش اول : چگونگی پیدایش داستان .۶
۲ -۱-۱٫ تعریف داستان .۷
۲-۱-۲٫ انواع داستان .۸
۲-۱-۲-۱٫ قصه ۸
۲-۱-۲-۲٫ رمانس .۸
۲-۱-۲-۳٫ داستان کوتاه ۸
۲-۱-۲-۴٫ رمان ۹
۲-۱-۳ . مهمترین وجوه اشتراک داستان کوتاه و رمان .۹
۲-۱- ۴ .تفاوت داستان کوتاه و رمان ۹
۲-۱- ۵ . تفاوت رمانس و رمان ۱۰
۲-۱- ۶ . پیشینه ی تاریخی رمان ۱۱
۲-۱-۶-۱ . ورود رمان به مرحله جدید .۱۱
۲-۱-۶-۲ . تعریف رمان ۱۲
۲-۱- ۶-۳ . انواع رمان .۱۳
۲-۱-۶-۴ . هدف رمان ۱۴
۲-۲ .  بخش دوم : عناصر داستان .۱۵
۲-۲-۱ . پیرنگ ۱۵
۲-۲-۱-۱ . عناصر ساختاری پیرنگ ۱۶
۲-۲-۱-۱-۱ . گره افکنی ۱۷
۲-۲-۱-۱-۲ . کشمکش ۱۷
۲-۲-۱-۱-۳ . دروایی / هول و ولا / حالت تعلیق ۱۸
۲-۲-۱-۱-۴ . بحران .۱۸
۲-۲-۱-۱-۵ . نقطه ی اوج یا بزنگاه ۱۹
۲-۲-۱-۱-۶ . گره گشایی .۱۹
۲-۲-۲ . شخصیت و شخصیت پردازی .۲۰
۲-۲-۲-۱ . شخصیت ۲۰
۲-۲-۲-۲ . انواع شخصیت ۲۱
۲-۲-۲-۲-۱ .شخصیت ساده ۲۲
۲-۲-۲-۲-۲ . شخصیت جامع ۲۲
۲-۲-۲-۲-۳ . شخصیت اصلی .۲۲
۲-۲-۲-۲-۴ . شخصیت مخالف.۲۲
۲-۲-۲-۲-۵ . شخصیت مقابل .۲۳
۲-۲-۲-۲-۶ . شخصیت همراز۲۳
۲-۲-۲-۲-۷ . شخصیت ایستا .۲۳
۲-۲-۲-۲-۸ . شخصیت پویا  .23
۲-۲-۲-۲-۹ . شخصیت قالبی ۲۳
۲-۲-۲-۲-۱۰ . شخصیت قراردادی ۲۴
۲-۲-۲-۲-۱۱ . شخصیت نوعی ۲۴
۲-۲-۲-۲-۱۲ . شخصیت تمثیلی .۲۴
۲-۲-۲-۲-۱۳ . شخصیت هم جانبه .۲۴
۲-۲-۲-۳ . شخصیت پردازی.۲۴
۲-۲-۳ .درون مایه .۲۶
۲-۲-۴ . موضوع ۲۷
۲-۲-۵ . گفت و گو .۲۸
۲-۲-۶ . زاویه ی دید .۲۹
۲- ۲-۶-۱ . زاویه دید درونی ۳۰
۲-۲-۶-۲ . زاویه دید بیرونی ۳۰
۲-۲-۷٫ حقیقت مانندی .۳۱
۲-۲-۸ . صحنه و صحنه پردازی ۳۲
۲-۲-۸-۱٫ انواع صحنه .۳۲
۲-۲-۸-۲ . اجزای صحنه .۳۲
۲-۲-۸-۳ . وظایف صحنه ۳۳
۲-۲-۹ . فضا و رنگ .۳۳
۲-۲-۱۰ . لحن ۳۴
۲-۲-۱۱٫ توصیف۳۵
فصل سوم :  شرح احوال و آثار علی محمد افغانی....۳۷
۳-۱ . زندگی نامه(از تولد تا اشتغال)۳۸
۳-۲ . فعالیت سیاسی۳۹
۳-۳ . آثار۴۰
۳-۴ . خصائص آثار۴۲
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.......۴۳
۴-۱ . در آمدی بر رمان «شوهر آهو خانم » .۴۴
۴-۲ . خلاصه رمان « شوهر آهو خانم» ۴۵
۴-۳ . عناصر ساختاری داستان در رمان « شوهر آهو خانم »۴۸
۴-۳-۱ . طرح یا پیرنگ ۴۸
۴-۳-۱-۱ . گره افکنی .۵۱
۴-۳-۱-۲ . کشمکش ۵۱
۴-۳-۱-۳ . دروایی/ هول و ولا/ حالت تعلیق ۵۳
۴-۳-۱-۴ . بحران .۵۳
۴-۳-۱-۵ . نقطه ی اوج ۵۴
۴-۳-۱-۶ . گره گشایی .۵۵
۴-۳-۲ . شخصیت اصلی،شخصیت فرعی و شخصیت پردازی در رمان « شوهر آهو خانم » .۵۸
۴-۳-۲-۱ . شخصیت  اصلی در رمان « شوهر آهو خانم»۵۹
۴-۳-۲-۱-۱ . سیّد میران .۵۹
۴-۳-۲-۱-۲ . آهو ۵۹
۴-۳-۲-۱-۳ . هما .۶۰
۴-۳-۲-۲ . شخصیت های فرعی در رمان « شوهر آهو خانم».۶۱
۴-۳-۲-۲-۱ . فرزندان سیّد میران ۶۱
۴-۳-۲-۲-۲ . میرزا نبی ۶۲
۴-۳-۲-۲-۳ . خورشید و آقاجان ۶۲
۴-۳-۲-۲-۴ . نقره و گل محمد ۶۲
۴-۳-۲-۲-۵ . حسین خان ضربی .۶۳
۴-۳-۲-۲-۶ . کربلایی عباس و نازپری .۶۴
۴-۳-۲-۲-۷ . صفیه بانو و دخترش حاجیه .۶۴
۴-۳-۲-۳٫ شخصیت پردازی در رمان «شوهر آهو خانم».۶۵
۴-۳-۳ . درون مایه در رمان « شوهر آهو خانم » ۶۶
۴-۳-۴ . موضوع در رمان « شوهر آهو خانم » ۶۷
۴-۳-۵٫ گفت و گو در رمان « شوهر آهو خانم » .۶۹
۴-۳-۶ . زاویه دید در رمان « شوهر آهو خانم » .۷۱
۴-۳-۷ . حقیقت مانندی در رمان « شوهر آهو خانم » ۷۳
۴-۳-۸ . صحنه و صحنه پردازی در رمان« شوهر آهوخانم» .۷۶
۴-۳-۸-۱ . صحنه «فراخ منظر» و « صحنه نمایشی ۷۸
۴-۳-۹ . فضا و رنگ در رمان « شوهر آهو خانم ».۸۰
۴-۳-۱۰ . لحن در رمان « شوهر آهو خانم » .۸۱
۴ -۳-۱۱٫توصیف دررمان« شوهرآهوخانم».۸۲
۵ :  نتیجه گیری۸۵
منابع و مآخذ۹۰
چکیده انگلیسی۹۳
چکیده

99