روانشناسی

پایان نامه گرایش عمومی: مقایسه ی سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان عادی و ناتوان …

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی

گرایش عمومی

عنوان:

مقایسه ­ی سبک­های یادگیری، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان عادی و ناتوان یادگیری

استاد راهنما:

دکتر ناصر صبحی قراملکی

فهرست مطالب:

-۱-مقدمه۲

۱-۲- بیان مسأله۳

۱-۲- سؤالات اصلی پژوهش:۵

۱-۳- هدف (اهداف) پژوهش:.۶

۱-۴- ضرورت و اهمّیت پژوهش:.۷

۱-۵- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.۸

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

۲-۱- اختلالات یادگیری.۱۱

۲-۲- الف- دوران بنیادی تاریخچه اختلالات یادگیری (۱۸۰۰-۱۹۴۰).۱۲

۲-۳- ب- دوره انتقالی تاریخچه اختلالات یادگیری (۱۹۴۰-۱۹۶۳)۱۴

۲-۴- ج- دوره سوم (از سال ۱۹۶۳ به بعد) دوران هماهنگی:.۱۵

۲-۵- میزان شیوع ناتوانی یادگیری۱۷

۲-۶- دیدگاه­های روان شناختی ناتوانی­ های یادگیری.۲۲

۲-۷- انواع ناتوانی­ های یادگیری.۲۵

۲-۸- سبک­های یادگیری.۶۰

۲-۹- ویژگی­های شخصیتی۷

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

۳-۱- مقدمه ۸۵

۳-۲- روش­شناسی ۸۵

۳-۲- برای جمع­آوری دادها از ابزار زیر استفاده شده است: .۸

دانلود مقاله و پایان نامه

فصل چهارم: نتایج و یافته‌های پژوهش

۱-۴- مقدمه۹۰

۲-۴- یافته­ های جمعیت شناختی۹۰

۳-۴- یافته­ های توصیفی.۹۰

منابع و مآخذ.۱۰۳

فهرست جدول­ها

جدول ۲-۱- ملاک­های تشخیص اختلال ریاضی بر اساس DSM- IV- TR43

جدول ۲- ۲ ملاک تشخیصی ناتوانی ریاضی در ICD-10.43

جدول۲-۳- آزمون­های پیشرفت تحصیلی همراه با با بخش­های حساب۵۵

جدول ۴ – ۱- وضعیت اقتصادی خانواده دانش­آموزان۹۱

جدول ۴ – ۲- سابقه بیماری دانش­ آموزان.۹۱

­جد­­­­ول۴-۳- نتایج میانگین، انحراف استاندارد و تعداد آزمودنی­ها در متغیرهای تحقیق.۹۲

۴-۴- نتایج میانگین، انحراف استاندارد و تعداد آزمودنی­ها در متغیرهای تحقیق۹۳

جدول ۴-۴- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) بر سبک­های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و سبک های

یادگیری دانش­ آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری.۹۴

جد­­­­ول ۴-۵- نتایج حاصل از اثرات مقایسه متغیرهای تحقیق بین دو گروه از دانش­آموزان۹۵

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه­ سبک­های یادگیری، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش­ آموزان با و بدون ناتوان یادگیری بود. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه­ای بوده جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش­ آموزان دختر و پسر عادی و ناتوان یادگیری دوره راهنمایی شهر اردبیل در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بودند. نمونه پژوهش ۸۰ نفر (شامل ۴۰ دانش­ آموزان عادی و ۴۰ دانش­ آموزان ناتوان یادگیری) بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی چند ­مرحله­ای انتخاب شدند، برای جمع­آوری­ داده­ ها از آزمون هوش ریون، پرسشنامه سبک­های یادگیری کلب و پرسشنامه ابعاد شخصیتی NEO-FFI)) استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل­داده از تحلیل واریانس چند ­متغیری (مانوا) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان­ داد که بین دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری در سه مولفه از مؤلفه­­های ابعاد شخصیت یعنی درون گرایی- برون گرایی، تجربه پذیری و وظیفه­ شناسی و همچنین از لحاظ سبک­های یادگیری در تمامی زیر مقیاس­ها بین دو گروه تفاوت معنی­دار وجود دارد. یافته­ های این تحقیق نشان داد که دانش­ آموزان ناتوان یادگیری از لحاظ ویژگی­های شخصیتی و همچنین نحوه­ی یادگیری با دانش­ آموزان عادی متفاوتند. توجه به این تفاوت­ها و نحوه­ی تدریسی که با سبک یادگیری دانش­اموزان و همچنین شخصیتی آنان هماهنگ باشد باعث می­شود که این گروه از دانش­ آموزان مطالب درسی را بهتر بیاموزند و از خود و یادگیریشان احساس رضایت کنند که این خود موجب تشکیل یک خودپنداره مثبت در دانش­ آموزان ناتوان یادگیری و به تبع آن عملکرد مثبت آنان خواهد شد.

  • مقدمه
99