روانشناسی

پایان نامه گرایش تربیتی: بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش …

گرایش تربیتی

موضوع:

بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و صفات شخصیتی با تاب آوری دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد در سال ۱۳۹۲

استاد راهنما:

دکتر محمد ناظر

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات تحقیق

مقدمه

۱-۱بیان مسأله.

۱-۲ ضرورت تحقیق.
۱-۳ اهداف تحقیق
۱-۴ سوالات تحقیق.
۱-۵ فرضیه های تحقیق

۱-۶ تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم- بر تحقیقات انجام شده
۲-۱ مقدمه
۲-۲ اصول نظریه دلبستگی
۲-۳ دلبستگی.
۲-۴ مراحل ارتباط عاطفی
۲-۵ ویژگی های دلبستگی
۲-۶ سبک های دلبستگی.

۲-۷ ویژگی‌های نوزاد‌ان با سبک‌های د‌لبستگی مختلف .
۲-۸ دلبستگی درطول زندگی.
۲-۹ ویژگی های طبقات دلبستگی بزرگسالان
۲-۱۰ مقایسه دلبستگی کودک و بزرگسال
۲-۱۱ پیامد های دلبستگی
۲-۱۲ ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر
۲-۱۲-۱ نظریه روان تحلیل گری
۲-۱۲-۲ نظریه رفتار گرایی: ۲۵

۲-۱۲-۳ دیدگاه کردار شناسی: ۲۶

۲-۱۲-۴  پژوهش‌های هارلو: ۲۷

۲-۱۳ صفات شخصیت: ۲۸

مدل پنج عاملی شخصیت مک کری و کاستا ۲۹

۱۳-۲-۱ ثبات بین فرهنگی ۳۰

۲-۱۳-۲ ثبات عوامل. ۳۱

۲-۱۳-۳ همبستگی های هیجانی و رفتاری ۳۲

۲-۱۳-۴ تاب آوری ۳۴

۲-۱۳-۴-۱ ویژگی های افراد تاب آور. ۳۶

۲-۱۳-۴-۲ نقش صفات شخصیتی در تاب آوری ۳۷

۲-۱۴ پیشینه: ۳۹

فصل سوم- روش تحقیق

۳-۱ مقدمه: ۴۲

۳-۲ روش و نوع پژوهش: ۴۲

۳-۳  جدول متغیرها: ۴۲

۳-۴ جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری: ۴۳

۳-۵ روش اجرای پژوهش: ۴۳

۳-۶ ابزار پژوهش و ویژگی های روان سنجی آن: ۴۳

۳-۷ تجزیه و تحلیل داه ها: ۴۴

فصل چهارم- نتایج

۴-۱ توصیف داده ها.

۴-۲ آزمون فرضیه ها.

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

۵-۱ بحث و بررسی فرضیه های پژوهش. ۵۴

۵-۲ محدودیت های پژوهش: ۵۷

۵-۳ پیشنهادات پژوهش: ۵۷

منابع

منابع فارسی

منابع غیر فارسی

چکیده انگلیسی Error! Bookmark not defined.

پیوست Error! Bookmark not defined.
فهرست جداول

جدول ۴-۱: شاخصهای توصیفی رگه های شخصیت و تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. ۴۶

جدول ۴-۲: شاخصهای توصیفی سبکهای دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه. ۴۷

جدول ۴-۳: ضرایب همبستگی پیرسون رگه های شخصیت با تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. ۴۸

جدول ۴-۴: ضرایب همبستگی پیرسون سبکهای دلبستگی با تاب آوری در نمونه های مورد مطالعه. ۴۹

جدول ۴-۵: سطح معناداری و Z کولموگروف جهت بررسی نرمالیتی متغیرهای پژوهش. ۵۰

جدول ۴-۶: خلاصه اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون، ضریب تعیین و خطای معیار برآورد پیش بینی تاب آوری بر پایه رگه های شخصیت (به روش رگرسیون گام به گام) ۵۱

جدول ۴-۷: خلاصه اطلاعات مربوط به ضرایب رگرسیون، ضریب تعیین و خطای معیار برآورد پیش بینی تاب آوری بر پایه سبکهای دلبستگی (به روش رگرسیون گام به گام) ۵۲

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان تاب آوری دانش آموزان با رگه های مختلف شخصیت و سبکهای دلبستگی آنان انجام شد. جامعه آماری این مطالعه توصیفی شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر بشاگرد بود. حجم نمونه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی (هدفمند) و فرمول حجم نمونه کوکران،۲۱۰ نفر  محاسبه گردید که در نهایت ۲۰۲ نفر به سوالات پاسخ دادند. شرکت کنندگان به سوالات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎب آوری ﻛﻮﻧﻮر و دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن، سبکهای دلبستگی کولینز و رید و شخصیت نئو پاسخ گفتند. پرسشنامه ها بدون نیاز به نام افراد تهیه گردید و ملاحظات اخلاقی در آنها کاملاً رعایت شد. اطلاعات پس از جمع آوری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل نتایج نشان داد که رگه شخصیتی روان رنجورخویی با تاب آوری رابطه معکوس و معنادار و رگه شخصیتی برونگرایی و توافق و وجدان گرایی با تاب آوری همبستگی مثبت و معناداری در سطح ۰۱/۰>P داشت. سبک دلبستگی اجتنابی نیز با تاب آوری در افراد تحت بررسی همبستگی مثبت و معناداری داشت ۰۵/۰>P. پیش بینی تاب آوری بر اساس رگه های شخصیت نشان داد که ۲/۳۶ درصد از واریانس متغیر تاب آوری توسط رگه های شخصیتی مسئولیت پذیری و برون گرایی تبیین می شود. همچنین سبکهای دلبستگی وارد معادله رگرسیون شدند. مدل رگرسیون معنادار بود. نتایج نشان داد که اثر سبک اجتنابی در پیش بینی تاب آوری مثبت و معنادار است. در نهایت میتوان نتیجه گرفت که تاب آوری با گونه هایی از شخصیت و نیز سبکهای دلبستگی ارتباط دارد.

مقدمه
سلامت روان هدف غایی و نهایی روان شناسان بوده و هست. در این میان روان شناسی مثبت گرا با توجه به استعدادها و توانمندی های انسان مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. این رویکرد هدف نهایی خود را شناسایی موضوع ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند. از این رو عواملی که موجب تطابق بیشتر آدمی با نیاز ها و تهدید های زندگی می شود، بنیادی ترین موضوع مورد پژوهش این رویکرد است. در این میان تاب آوری[۱] جایگاه ویژه ای در حوزه های روان شناسی تحولی، روان شناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است، به طوری که هر روز بر شمار پژوهش های مرتبط با این موضوع افزوده می شود (کمپل-سیلیس، کوهن و استین[۲]، ۲۰۰۶). تا اوایل دهه ۸۰ اعتقاد بسیاری از پژوهشگران علم روانشناسی این بود که رویدادهای تنش زا در بروز اختلالات روان تنی نقش مؤثری دارند، به عنوان مثال هولمز و راهه[۳] دریافتند که رویداد های زندگی با شروع بیماری رابطه دارد. در عین حال بررسی های روان شناسان بعدی نشان داد که بین رویداد های تنش زا و اختلالات روان شناختی، عوامل تعیین کننده ای وجود دارد که موجب می شود این رویدادها تأثیر متفاوتی بر افراد داشته باشند. یکی از این ویژگی ها تاب آوری است (شاکری نیا و محمد پور، ۱۳۸۹). همچنین بر اساس مدل تنش- آسیب پذیری، اول اینکه افراد باید آمادگی زیستی، روان شناختی یا اجتماعی- فرهنگی برای ابتلای به بیماری داشته باشند و سپس در معرض نوعی از تنش قرار بگیرند تا به بیماری مبتلا شوند. در حال که بیشتر مردم آمادگی برای برای ابتلای به اختلالات معین را دارند، اما با قرار گرفتن در معرض تنش نیز به اختلالی مبتلا نمی شوند. چیزی که در برابر تسلیم شدن به تنش از افراد محافظت می کند، تاب آوری است (مک آلیستر و مک کینون[۴]، ۲۰۰۹). در طول ۲۰ سال گذشته مطالعه درباره تاب آوری به طور معنی داری گسترش یافته است. از جمله مسائلی که در حوزه تاب آوری مطرح است نقش صفات شخصیتی در میزان آن است. بر اساس مدل انتخاب-مقابله افتراقی بلوکر و زاکرمن (۱۹۹۷)، راهبردهای مقابله ای مورد استفاده در رویارویی با تنش تعیین کننده  پیامدهای مثبت یا منفی هستند و نوع راتهبردهای مقابله انتخاب شده به صفات شخصیتی افراد بستگی دارد (بارتلی، روش[۵]، ۲۰۱۱). یعنی زبق این مدل شخصیت از طریق تاثیر در میزان رویارویی با تنش، تاثیر نوع واکنش به آن یا تاثیر در هر دو زمینه بر فرایندهای مرتبز با تنش تاثیر میگذارد (لاندرو و کاستیلو[۶]، ۲۰۱۰). در این زمینه میتوان بیان داشت که سبک های دلبستگی که به نوعی بیانگر شیوه های فرزندپروری افراد است نیز در امر تاب آوری دخالت دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان تاب آوری دانش آموزان با رگه های مختلف شخصیت و سبکهای دلبستگی آنان انجام شد.

99