روانشناسی

پایان نامه: تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان …

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

عنوان:

تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حمید رحیمی

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق .۱
مقدمه۲
۱-۱ بیان مسئله۳
۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش۹
۱-۳ اهداف تحقیق۱۰
۱-۳-۱ هدف کلی تحقیق.۱۰
۱-۳-۲ اهداف جزئی۱۰
۱-۴ فرضیات تحقیق۱۱
۱-۴-۱ فرضیه اصلی۱۱
۱-۴-۲ فرضیه های فرعی.۱۱
۵-۱ تعریف متغیرها۱۲
۱-۵-۱ تعاریف نظری۱۲
۱-۵-۲ تعاریف عملیاتی.۱۳
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق.۱۵
مقدمه۱۶
۲-۱ بخش اول: هوش اخلاقی۱۷
۲-۱-۱ هوش۱۷
۲-۱-۲ انواع هوش.۱۸
۲-۱-۳ تبیین مفهوم اخلاق۲۱
۲-۱-۴ هوش اخلاقی.۲۲
۲-۱-۵ هوش اخلاقی بوربا۲۴
۲-۱-۵-۱ اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا۲۴
۲-۱-۵-۲ اصول هوش اخلاقی از دیدگاه لنینک و کیل۲۶
۲-۱-۶ فواید هوش اخلاقی۲۶
۲-۲ بخش دوم: سرمایه اجتماعی۲۷
۲-۲-۱ سرمایه اجتماعی چیست.۲۷
۲-۲-۲ تاریخچه سرمایه اجتماعی.۲۸
۲-۲-۳ اهمیت سرمایه اجتماعی.۲۹
۲-۲-۴ تئوری پردازان و تعریف آنان از سرمایه اجتماعی۳۰
۲-۲-۴-۱سرمایه اجتماعی از دیدگاه پونتام(۱۹۹۵)۳۰
۲-۲-۴-۲ سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو(۱۹۹۰)۳۱
۲-۲-۴-۳ سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن(۱۹۹۸).۳۱
۲-۲-۵ تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی.۳۲
۲-۲-۶ ویژگی های مفهوم سرمایه در سرمایه اجتماعی۳۵
۲-۲-۷ انواع سرمایه و رابطه آن با سرمایه اجتماعی۳۵
۲-۲-۸ سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن.۳۷
۲-۲-۹ ابعاد سرمایه اجتماعی.۳۸
۲-۲-۱۰ گونه های سرمایه اجتماعی۳۹
۲-۲-۱۱ مزایای سرمایه اجتماعی۴۰
۲-۲-۱۲جنبه های منفی سرمایه اجتماعی.۴۱
۲-۲-۱۳ عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی۴۲
۲-۲-۱۳-۱ اعتماد اجتماعی.۴۳
۲-۲-۱۳-۲ انسجام اجتماعی.۴۴
۲-۲-۱۳-۳ مشارکت اجتماعی۴۵
۲-۲-۱۳-۴ تعلق اجتماعی۴۶
۲-۲-۱۴ مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها۴۸
۲-۲-۱۵ آیا ارزش های دینی مهم ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است؟۴۹
۲-۳ بخش سوم: مسئولیت پذیری۵۰
۲-۳-۱ تعریف مسئولیت پذیری .۵۰
۲-۳-۲ تبیین مفهوم مسئولیت و مسئولیت پذیری.۵۰
۲-۳-۳ مسئولیت پذیری از منظر جامعه شناختی و روان شناختی۵۵
۲-۳-۳-۱ هابرماس۵۵
۲-۳-۳-۲ هومنز۵۵
۲-۳-۳-۳ ویکرز۵۵
۲-۳-۳-۴ آدلر و روانشناسی فردی۵۶
۲-۳-۳-۵ دیدگاه پرز گشتالت درمانی۵۶
۲-۳-۳-۶ دیدگاه تحلیل تبادلی اریک برن۵۷
۲-۳-۳-۷ دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر۵۷
۲-۳-۳-۸ دیدگاه مراجع- محوری راجرز۵۷
۲-۳-۳-۹ دیدگاه وجود گرایان فرانکل۵۸
۲-۳-۴ اهمیت و جایگاه مسئولیت پذیری از منظراسلام .۵۸
۲-۳-۵ مسئولیت پذیری اجتماعی .۶۰
۲-۳-۶ ابعاد و مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی.۶۲
۲-۳-۶-۱ بعد شناختی۶۲
۲-۳-۶-۲ بعد عاطفی۶۳
۲-۳-۶-۳ بعد عملکردی۶۳
۲-۴ بخش چهارم: پیشینه تحقیق۶۴
۲-۴-۱ تحقیقات داخلی.۶۴
۲-۴-۲ تحقیقات خارجی۷۰
فصل سوم: روش تحقیق۷۵
مقدمه۷۶
۳-۱- نوع تحقیق۷۶
۳-۲ جامعه آماری۷۷
۳-۳ حجم نمونه۷۷
۳-۴ روش نمونه گیری.۷۸
۳-۵ روش و ابزار گردآوری اطلاعات۷۹
۳-۶ روایی پرسشنامه .۸۱
۳-۷ پایایی پرسشنامه .۸۳
۳-۸- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها .۸۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها۸۷
مقدمه۸۸
۴-۱ یافته های توصیفی۸۹
۴-۱-۱ بررسی توصیفی گروه نمونه .۸۹
۴-۱-۲ تحلیل توصیفی پرسشنامه ها۹۲
۴-۲ یافته های استنباطی۱۰۰
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۱۱۴
مقدمه۱۱۵
۵-۱ خلاصه بحث۱۱۶
۵-۲ یافته های تحقیق۱۱۷
۵-۳ پیشنهادات کاربردی تحقیق۱۲۴
۵-۴ پیشنهادات نظری.۱۲۵
۵-۵ محدودیت ها .۱۲۶
منابع فارسی۱۲۸
منابع لاتین.۱۳۷

فهرست جدولها

جدول۳-۱ توزیع فراوانی جامعه آماری به تکفیک دانشکده۷۷
جدول۳-۲ توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه به تکفیک دانشکده.۷۸
جدول۳-۳ درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه هوش اخلاقی.۸۰
جدول۳-۴ انطباق سوالات پرسشنامه هوش اخلاقی با هر یک از مؤلفه­های پژوهش.۸۰
جدول۳-۵ درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه سرمایه اجتماعی.۸۰
جدول۳-۶ انطباق سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی با هر یک از مؤلفه­های پژوهش.۸۰
جدول۳-۷ درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه مسئولیت­ پذیری۸۱
جدول۳-۸ انطباق سوالات پرسشنامه مسئولیت­ پذیری با هر یک از مؤلفه­های پژوهش.۸۱
جدول ۳-۹ تحلیل ساختاری متغیرها۸۲
جدول۳-۱۰ ضریب پایایی هر یک از مؤلفه­های هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیت­ پذیری۸۳
جدول ۴-۱ تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت .۸۹
جدول۴-۲ تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی۹۰
جدول ۴-۳ تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی۹۱
جدول ۴-۴ تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده۹۲
جدول ۴-۵ تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه راستگویی)۹۳
جدول ۴-۶ تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه بخشش).۹۴
جدول ۴-۷ تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه دلسوزی)۹۴
جدول۴-۸ تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه مشارکت اجتماعی)۹۵
جدول۴-۹ تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه اعتماد اجتماعی )۹۵
جدول۴-۱۰ تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه تعلق اجتماعی )۹۶
جدول۴-۱۱ تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه انسجام اجتماعی ).۹۶
جدول۴-۱۲ تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه خودمدیریتی).۹۷
جدول۴-۱۳ تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه امانت داری )۹۷
جدول۴-۱۴ تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه وظیفه شناسی)۹۸
جدول۴-۱۵ تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه سازمان یافتگی ).۹۸
جدول۴-۱۶ تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه پیشرفت گرایی )۹۹
جدول ۴-۱۷ توزیع نرمال متغیرها۱۰۰
جدول ۴-۱۸ توزیع نرمال متغیرها۱۰۱
جدول ۴-۱۹ توزیع نرمال متغیرها۱۰۲
جدول ۴-۲۰ مقایسه میانگین هوش اخلاقی دانشجویان.۱۰۳
جدول ۴-۲۱ مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی دانشجویان۱۰۳
جدول ۴-۲۲ مقایسه میانگین مسئولیت پذیری دانشجویان.۱۰۴
جدول ۴-۲۳ ضریب همبستگی بین مولفه های هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری.۱۰۴
جدول ۴-۲۴ ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های هوش اخلاقی۱۰۵
جدول ۴-۲۵ ضریب همبستگی بین مولفه های سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری.۱۰۵
جدول ۴-۲۶ ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های سرمایه اجتماعی.۱۰۶
جدول ۴-۲۷ تحلیل مسیر متغیرها۱۰۷
جدول ۴-۲۸ مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب جنسیت۱۰۷
جدول۴-۲۹ مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی۱۰۷
جدول ۴-۳۰ مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی.۱۰۸
جدول ۴-۳۱ مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب دانشکده.۱۰۸
جدول ۴-۳۲ مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب جنسیت.۱۰۹
جدول۴-۳۳ مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی۱۰۹
جدول ۴-۳۴ مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی.۱۰۹
جدول ۴-۳۵ سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب دانشکده۱۱۰
جدول ۴-۳۶ مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب جنسیت.۱۱۰
جدول۴-۳۷ مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان برحسب رشته تحصیلی.۱۱۱
جدول ۴-۳۸ آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیت پذیری برحسب رشته تحصیلی۱۱۱
جدول ۴-۳۹ مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی.۱۱۲
جدول ۴-۴۰ مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب دانشکده.۱۱۲
جدول ۴-۴۱ آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیت پذیری برحسب دانشکده۱۱۳

فهرست نمودارها

۱-۱ مدل مفهومی تحقیق.۸
نمودار ۴-۱ تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت۸۹
نمودار ۴-۲ تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی۹۰
نمودار ۴-۳ تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی.۹۱
نمودار ۴-۴ تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده.۹۲
نمودار ۴-۱۷ توزیع نرمال متغیرهای هوش اخلاقی۱۰۰
نمودار ۴-۱۸ توزیع نرمال متغیرهای سرمایه اجتماعی۱۰۱
نمودار ۴-۱۹ توزیع نرمال متغیرهای هوش اخلاقی۱۰۲

چکیده

یکی از وظایف اساسی نظام آموزشی هر کشور، پرورش استعدادهای دانشجویان و آماده­سازی آنان برای شرکت فعال در امور جامعه است. کمک به دانشجویان و هدایت آنان برای دست­یابی به هدف­های مطلوب در زندگی، کسب مهارت­های فردی، اجتماعی، حرفه­ای و اخلاقی، لزوم آموزش مهارت­های هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت­ پذیری را برای رسیدن به این اهداف آشکار می­­سازد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت­ پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان انجام شده است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی۹۴-۱۳۹۳ به تعداد ۷۱۳۲ نفر بود که با بهره گرفتن از فرمول کوکران، ۲۵۷ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب گردید. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه هوش اخلاقی در قالب چهل گویه در سه مؤلفه ( راستگویی، بخشش و دلسوزی)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی در قالب ۲۴ سوال در چهار مؤلفه (مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی) و پرسشنامه مسئولیت­ پذیری در قالب ۴۲ سوال در پنج مؤلفه (خودمدیریتی، امانت داری، وظیفه­ شناسی، سازمان­یافتگی و پیشرفت­گرایی) استفاده گردید. روایی محتوایی و سازه هر سه پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه هوش اخلاقی ۸۳/۰، سرمایه اجتماعی ۸۷/۰ و مسئولیت­ پذیری ۹۱/۰ برآورد گردید. تحلیل داده­ ها در سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر) با بهره گرفتن از نرم­ افزار آماری SpSS و Amos انجام گرفت. یافته­ها نشان داد که میانگین هر یک از مؤلفه­های هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت­ پذیری از میانگین تئوریک (۳) بیشتر است. بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با مسئولیت­ پذیری دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. نتایج نشان می­دهد تلاش جهت معرفی و شناسایی جایگاه هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی در رشد و پرورش مسئولیت­ پذیری دانشجویان و نقش آن در آینده زندگی تحصیلی و شغلی آنها دارای اهمیت قابل توجهی است.

مقدمه

99