مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه: مقایسه اثرات پری‌بیوتیک اولئوبیوتیک و پروبیوتیک باکتوسل

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : مهندسی کشاورزی – علوم دامی گرایش: تغذیه دام

 عنوان:

مقایسه اثرات پری‌بیوتیک اولئوبیوتیک و پروبیوتیک باکتوسل بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

 استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر ملیحه راحتی نویر

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ – اهمیت پرورش طیور ۳

۱-۲- نقش تغذیه در پرورش طیور ۳

۱-۳ – اهمیت مکمل ها و افزودنی ها در تغذیه و سلامت طیور ۴

۱-۴- بیان مسئله ۴

۱-۵ – اهداف تحقیق. ۸

فصل دوم: بررسی منابع

۲-۱- میکروارگانیزم ها ۱۰

۲-۱-۱- فلور میکروبی دستگاه گوارش طیور ۱۲

۲-۱-۲- مدیریت فلور میکروبی. ۱۳

۲-۲- ترکیبات آنتی بیوتیکی. ۱۴

۲-۳- آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد. ۱۴

۲-۴- معرفی جایگزین برای آنتی‌بیوتیک محرک رشد. ۱۶

۲-۴-۱- پروبیوتیک‌ها ۱۶

۲-۴-۱-۱ – ویژگی یک پروبیوتیک ۱۷

۲-۴-۱-۲ – مکانیسم عمل پروبیوتیک ها ۱۸

۲-۴-۱-۳ – باکتری های اسید لاکتیکی به عنوان پروبیوتیک ۱۹

۲-۴-۱-۴ – نقش پروبیوتیک ها در تحریک سیستم ایمنی. ۱۹

۲-۴-۱-۵ – عوامل موثر بر قدرت بقاء میکروارگانیزم های پروبیوتیک ۲۰

۲-۴-۱-۶- انتخاب سویه های مناسب برای فراورده های پروبیوتیکی. ۲۱

۲-۴-۲- پری بیوتیک‌ها ۲۴

۲-۴-۲-۱- الیگوساکاریدها ۲۵

۲-۴-۲-۱-۱- اثرات الیگو ساکاریدها ۲۵

۲-۴-۲-۱-۲- مکانیسم عمل الیگو ساکاریدها : ۲۵

۲-۴-۳ – اسید های آلی. ۲۶

۲-۴-۴- مواد معدنی و نمکهای آنها ۲۷

۲-۴-۵- گیاهان آروماتیک (دارویی)، عصاره های گیاهان دارویی و اسانس های روغنی. ۲۷

۲-۴-۵-۱- تاریخچه استفاده از اسانس های روغنی. ۲۹

۲-۴-۵- ۲- نحوه عمل گیاهان آروماتیک و عصاره های آنها ۳۱

۲-۵- بررسی اثرات ترکیبات گیاهی بر سیستم ایمنی طیور ۳۲

۲-۶ – بررسی اثرات ترکیبات گیاهی بر عملکرد طیور ۳۳

۲-۷- بررسی منابع گیاهان موجود در اولئوبیوتک ۳۷

۲-۷-۱- گیاه زنجبیل. ۳۷

۲-۷-۱-۱- ترکیب شیمیایی. ۳۷

۲-۷-۱-۲- خواص دارویی. ۳۸

۲-۷-۲- فلفل. ۳۸

۲-۷-۲-۱- فلفل سبز، قرمز. ۳۸

۲-۷-۲-۱-۱-ترکیبات شیمیایی. ۳۹

۲-۷-۲-۱-۲- خواص دارویی. ۳۹

۲-۷-۲- ۲- فلفل سیاه ۳۹

۲-۷-۲- ۲- ۱- ترکیبات شیمیایی. ۴۰

۲-۷-۲- ۲- ۲- خواص دارویی. ۴۰

۲-۷-۳- زرد چوبه(زعفران هندی) ۴۱

۲-۷-۳- ۱- ترکیب شیمیایی. ۴۱

۲-۷-۳- ۲- خواص درمانی. ۴۲

۲-۸- عملکرد سیستم ایمنی. ۴۲

۲-۸-۱- سیستم ایمنی. ۴۲

۲-۸-۱-۱- ایمنی ذاتی. ۴۳

۲-۸-۱-۱-۱- ژنتیک ۴۳

۲-۸-۱-۱-۲- جمعیت میکروبی. ۴۳

۲-۸-۱-۱-۳- مژه‌های سیستم تنفسی. ۴۳

۲-۸-۱-۲- ایمنی اکتسابی. ۴۴

۲-۸-۱-۲- ۱- ایمنی هومورال. ۴۴

۲-۸-۱-۲- ۲- ایمنی سلولی. ۴۵

۲-۸-۲- ویژگی های سیستم ایمنی پرندگان. ۴۵

۲-۸-۳- بورس فابریسیوس ۴۶

۲-۸-۴- تیموس ۴۶

۲-۸-۵- مکانیسم پاسخ ایمنی. ۴۶

۲-۸-۶- آنتی‌بادی. ۴۷

۲-۸-۷- انواع ایمونوگلوبولین. ۴۷

۲-۸-۷-۱- ایمونوگلوبولین Y 47

۲-۸-۷-۲- ایمونوگلوبولین M 48

۲-۸-۷- ۳- ایمونوگلوبولین A 48

۲-۸-۸- ساختمان ایمونوگلوبولینها ۴۸

فصل سوم: مواد و روشها

۳-۱ – محل انجام آزمایش. ۵۱

۳-۲ – آماده سازی سالن. ۵۱

۳-۲-۱- برنامه نوری و دما ۵۱

۳-۲-۲- تهویه سالن و رطوبت ۵۲

۳-۲-۳- دانخوری و آبخوری. ۵۲

۳-۲-۴- برنامه واکسیناسیون. ۵۲

۳-۳- توزیع جوجه ها در واحدهای آزمایشی. ۵۳

۳-۴- تزریق محلول SRBC 53

۳-۵- نمونه‌گیری. ۵۴

۳-۶- مدیریت دوره پرورش ۵۴

۳-۷- پرندگان و تیمارهای آزمایشی. ۵۵

۳-۸- آماده سازی مواد مورد آزمایش. ۵۶

۳-۸-۱- اولئوبیوتک ۵۶

۳-۸-۲- باکتوسل. ۵۶

۳-۹- فرموله کردن جیره ها ۵۶

۳-۱۰- طرح آماری آزمایش. ۵۹

۳-۱۱- فراسنجه های مورد مطالعه و روش اندازه گیری آنها ۵۹

۳-۱۱-۱- صفات اندازه گیری شده برای عملکرد و نحوه محاسبات آنها ۵۹

۳-۱۱-۱ –۱- خوراک مصرفی. ۵۹

۳-۱۱-۱ –۲- میانگین افزایش وزن هفتگی. ۶۰

۳-۱۱-۱-۳- ضریب تبدیل خوراک: ۶۱

۳-۱۱-۲- اندازه‌گیری سیستم ایمنی. ۶۱

۳-۱۱-۲-۱ – روش انجام آزمایش HI 61

۳-۱۱-۲-۲- روش انجام آزمایش HA 61

۳-۱۱-۲-۳- روش انجام آزمایش HI 62

۳-۱۱-۲-۴- روش انجام آزمایش الایزا ۶۲

۳-۱۱-۲-۵- روش انجام آزمایش SRBC 63

فصل چهار: نتایج

۴-۱- عملکرد ۶۵

۴-۱-۱- خوراک مصرفی. ۶۵

۴-۱-۲- افزایش وزن. ۶۷

۴-۱-۳- ضریب تبدیل غذایی. ۶۹

۴-۱-۴- تلفات کل. ۷۱

۴-۲- سیستم ایمنی. ۷۳

۴-۲-۱- تیتر آنتی SRBC کل و ایمونوگلوبولینهای M و G در ۲۸ روزگی. ۷۳

۴-۲-۲- تیتر آنتی SRBC کل و ایمونوگلوبولینهای M و G در ۴۲ روزگی. ۷۵

۴-۲-۳- تیتر نیوکاسل و برونشیت ۷۸

۴-۳- بررسی هزینه غذا جهت یک کیلوگرم افزایش وزن در کل دوره ۸۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- عملکرد ۸۴

۵-۱-۱- خوراک مصرفی. ۸۴

۵-۱-۲- افزایش وزن. ۸۵

۵-۱-۳- ضریب تبدیل غذایی. ۸۶

۵-۲- سیستم ایمنی. ۸۷

۵-۲-۱- تیتر آنتی SRBC کل و ایمونوگلوبولینهای G و M در ۲۸ و ۴۲ روزگی. ۸۷

۵-۲-۳- تیتر نیوکاسل و برونشیت ۸۸

۵-۳- نتیجه گیری کلی. ۸۸

۵-۴- پیشنهادها ۸۹

منابع. ۹۰

چکیده

این مطالعه به منظور مقایسه تأثیر پری‌بیوتیک اولئوبیوتیک و پروبیوتیک باکتوسل بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه­های­گوشتی ۳۶۰ قطعه جوجه یک روزه از سویه راس ۳۰۸ در قالب یک طرح کاملاً تصادفی و به صورت فاکتوریل (۳×۳ ) شامل ۹ تیمار، ۴ تکرار و ۱۰ پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار اول: شاهد، تیمار دوم: ۱۵۰ میلی­گرم در کیلوگرم الئوبیوتیک، تیمار سوم: ۳۰۰ میلی­گرم در کیلوگرم الئوبیوتیک، تیمار چهارم: ۱۵۰ میلی­گرم در کیلوگرم باکتوسل، تیمار پنجم: ۳۰۰ میلی­گرم در کیلوگرم باکتوسل، تیمار ششم: ۱۵۰ میلی­گرم در کیلوگرم اولئوبیوتیک + ۳۰۰ میلی­گرم در کیلوگرم باکتوسل، تیمار هفتم: ۳۰۰ میلی­گرم در کیلوگرم اولئوبیوتیک + ۱۵۰ میلی­گرم در کیلوگرم باکتوسل، تیمار هشتم: ۱۵۰ میلی­گرم در کیلوگرم اولئوبیوتیک + ۱۵۰ میلی­گرم در کیلوگرم باکتوسل، تیمار نهم: ۳۰۰ میلی­گرم در کیلوگرم اولئوبیوتیک + ۳۰۰ میلی­گرم در کیلوگرم باکتوسل در جیره مصرفی جوجه­های گوشتی بود. تجزیه و تحلیل داده­ ها با بهره گرفتن از نرم افزار SAS و آنالیز واریانس داده­ها با بهره گرفتن از رویه ANOVA و مقایسه میانگین­ها با بهره گرفتن از آزمون دانکن و در سطح ۰۵/۰ انجام شد. نتایج نشان داد که مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در دوره­های مختلف پرورش تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت (۰۵/۰P<). همچنین در طی دو دوره (۲۸ و۴۲ روزگی) میانگین تیتر آنتی­بادی علیه گلبول قرمز گوسفند (SRBC) و ایمونوگلوبولینG وM در تیمار­های آزمایشی اختلاف معنی­داری ایجاد کرد (۰۵/۰P<). میانگین تیتر آنتی­بادی علیه ویروس واکسن نیوکاسل در مرحله اول دارای اختلاف معنی داری بود (۰۵/۰P<) اما در مرحله دوم اختلاف معنی­داری مشاهده نگردید (۰۵/۰<P). میانگین تیتر آنتی­بادی علیه ویروس واکسن برونشیت در روز ۴۲ دارای اختلاف معنی­داری نبود (۰۵/۰<P).

واژه­های کلیدی: الئوبیوتیک، باکتوسل، جوجه‌های گوشتی، سیستم ایمنی، عملکرد

۱-۱ – اهمیت پرورش طیور

امروزه یکی از بزرگترین دغدغه ها و نگرانی ها از لحاظ سیاست گذاران و برنامه ریزان، تأمین نیاز های غذایی جامعه می باشد بطوریکه در تأمین مواد غذایی نه تنها به کمیت بلکه به کیفیت آن نیز باید توجه گردد (پوررضا و همکاران، ۱۳۸۶).

مواد غذایی پروتئین دار در تغذیه انسان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و در این میان صنعت مرغداری از شرایط و جایگاه ممتازی برخوردار است. زیرا از یک سو به لحاظ اقتصادی تولید آن بسیار مقرون به صرفه است و از سوی دیگر به سرمایه قابل توجهی نیاز نداشته و در فضایی محدود امکان پذیر است. گوشت مرغ از نظر تناسب اسیدآمینه نسبت به گوشت بسیاری از حیوانات برتری داشته و سالم تر   می باشد، از لحاظ محتوای پروتئین و چربی گوشت مرغ بترتیب بیشترین و کمترین مقدار را پس از گوشت ماهی در بین انواع گوشت های مورد مصرف دارا می باشد. میزان کلسترول گوشت مرغ بسیار پایین بوده و بیماری های مشترک بین انسان و طیور در مقایسه با نشخوار کنندگان کم می باشد . میزان مصرف گوشت مرغ در کشور های مختلف متفاوت بوده و کشورهای پرو، آرژانتین و ژاپن با مصرف سرانه بیش از بیست کیلوگرم به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. در این میان ایران با مصرف سرانه ۱۲ کیلوگرم در رتبه هفتاد و هشتم جهان است (پوررضا و همکاران، ۱۳۸۶).

۱-۲- نقش تغذیه در پرورش طیور

حدود ۷۰ درصد هزینه تولید جوجه گوشتی مربوط به بخش تغذیه می باشد، تحقیقات زیادی در جهت بکارگیری هر چه بهتر خوراک توسط حیوان و کم کردن هزینه های مربوط به این بخش انجام شده است. جیره در تغذیه جوجه ها ی گوشتی به دو بخش مواد مغذی و مواد افزودنی تقسیم می شود. در کشور های در حال توسعه، نگرانی عمده در مورد کمبود مواد غذایی از جمله گوشت و تخم مرغ نمی باشد بلکه امنیت غذایی و سلامت آن مهم می باشد. نگرانی در مورد گیاهان و حیوانات دستکاری شده از نقطه نظر ژنتیکی در اروپا به سرعت در حال افزایش است به طوریکه استفاده آنها در سبد غذایی افراد مجاز نمی باشد. بهر حال، بسیاری از گونه های گیاهی اصلاح نژاد شده از قبیل ذرت و کنجاله سویا به عنوان خوراک در جیره های ماکیان و دیگر حیوانات در بسیاری از کشور ها استفاده می گردد ( لیسون و سامرز، ۲۰۰۸)[۱].

۱-۳ – اهمیت مکمل ها و افزودنی ها در تغذیه و سلامت طیور

با در نظر گرفتن رشد جمعیت جهان و کاهش سطح زمینهای زیر کشت محصولات مورد استفاده خوراک طیور، استفاده از مکمل های غذایی در تغذیه طیور به عنوان یک راه حل در بکارگیری هر چه بهتر خوراک مد نظر قرار گرفته است. مکمل ها، موادی هستند که به میزان خیلی کم در جیره بکار می روند. از این ترکیب ها می توان ازطریق تأمین مواد مغذی کم نیاز به منظور افزایش بازده استفاده از خوراک و همچنین سلامت طیور بهره جست. آنتی بیوتیکهای محرک رشد یکی از این مکمل ها می باشند (آیدین و همکاران، ۲۰۰۸).

۱-۴- بیان مسئله

در مراکز پرورشی بزرگ طیور ، پرندگان با شرایط استرس زا ، مشکلات مربوط به بیماری و وخیم بودن شرایط زیست محیطی رو به رو هستند که این امر سبب زیان های اقتصادی زیادی به صاحبان مراکز پرورشی طیور گردیده است (لوفول کبیر،۲۰۰۹)[۲]. با توجه به حجم وسیع سرمایه گذاری ها در این بخش و صنایعی که در این بخش فعالیت می کنند و همچنین با اذعان به نقش و اهمیتی که این صنعت در تغذیه بشر داشته ، طیور و پرورش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است ( لیسون و سامرز ، ۲۰۰۸   )[3].

در شرایط طبیعی پرورش ، فلور میکروبی دستگاه گوارش ، که در ایجاد مقاومت به عوامل بیماریزا نقش مهمی دارد از والدین و محیط به جوجه منتقل می شود . اما در سیستم صنعتی پرورش طیور ، محیط تمیز جوجه کشی و جدا سازی جوجه ها از والدین که امری اجتناب ناپذیر نیز می باشد ، تشکیل فلور میکروبی دستگاه گوارش را در جوجه ها به تاَخیر می اندازد و به همین علت جوجه ها نسبت به باکتری های بیماریزا بسیار حساس هستند (افشارمازندران و کیایی ، ۱۳۸۰) .

در سیستم‌های پرورشی جدید، جوجه‌های تازه از تخم درآمده تماسی با فضولات مادری نداشته و بنابراین آنتی‌ژن‌های مادری را جهت توسعه سیستم ایمنی دریافت نمی‌کنند (فولر،۱۹۸۹)[۴]. از سویی دیگر در صنعت پرورش طیور به منظور دستیابی به میزان بالای بازده اقتصادی ، پرندگان در سیستم های پرورشی متراکم و در گله های با جمعیت بالا پرورش می یابند و در معرض عوامل استرس زای مختلفی قرار می گیرند که از جمله این عوامل می توان به حمل و نقل از کارخانه جوجه کشی به واحدهای پرورشی ، تراکم بالای جمعیت گله ، واکسیناسیون ، تغییرات درجه حرارت ، تولک بردن و عوامل دیگر اشاره نمود . این عوامل نیز موجب برهم زدن تعادل فلور روده و در نتیجه تضعیف سیستم ایمنی بدن پرنده و کاهش عملکرد رشد حیوان می گردند (فرخوی و نیک نفس،۱۳۷۵). در چنین شرایطی برای غلبه بر این عوامل، از مواد ضد میکروبی مانند آنتی بیوتیک ها استفاده می شود (معافی و یزدی،۱۳۷۸).

آنتی‌بیوتیک‌ها گروهی از محرک‌های رشد می‌باشند که برای یک بازه زمانی بخصوص تجویز می‌شوند. استفاده از این مواد به منظور کنترل بیماری‌ها و محرک رشد باعث بهبود رشد و بازدهی خوراک می‌شوند (والدروپ و همکاران،۲۰۰۳)[۵]. مکانیسم عمل آنتی‌بیوتیک‌ها، ممانعت از استقرار و رشد برخی گونه‌های باکتریایی مضر است، چرا که این گونه‌ها یا توکسین‌ تولید می‌کنند و یا برای مواد مغذی قابل دسترس با میزبان رقابت می‌کنند. با توجه به گسترش مصرف این مواد توسط پرورش دهندگان و متأسفانه ایجاد مقاومت‌های باکتریایی و وجود باقیمانده‌های آنتی‌بیوتیکی در محصولات طیور از جمله گوشت، استفاده از آن‌ها در صنعت مرغداری و دامداری بسیار محدود گردیده و یا حتی‌المقدور تحت شرایط و ضوابط خاصی مصرف می‌گردند. بنابراین پرورش دهندگان به دنبال شناسایی و جایگزینی افزودنی‌های خوراکی جدیدی می‌باشند تا بتوانند مشکلات ناشی از آنتی‌بیوتیک‌ها را کاهش دهند (فریتز و والدروپ، ۲۰۰۳ [۶]، آید و همکاران، ۲۰۰۴[۷]).

امروزه تحقیقات زیادی در رابطه با اثرات افزودنی های جایگزین شونده با منشاء طبیعی به جای آنتی بیوتیک ها در جیره جوجه های گوشتی صورت می گیرد (البیتاوی و همکاران، ۲۰۱۰)[۸]. ترکیبات متعددی مانند آنزیمها، اسید های آلی، پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها و گیاهان دارویی به منظور بهبود سرعت رشد و یا سلامتی پرندگان مورد استفاده قرار گرفته اند (پاترسون و بورخلدر، ۲۰۰۳)[۹].

دستکاری میکروب های روده از طریق استفاده از پری بیوتیک ها و پروبیوتیک ها سبب افزایش قابلیت هضم مواد مغذی ،مقاومت به بیماری و سلامتی دام و طیور می شود. ترکیب جمیت میکروبی مطلوب روده و دفع عوامل بیماری زا به عنوان عوامل مهم بر عملکرد، سلامتی و رشد تشخیص داده شده اند(زارع شحنه و همکاران، ۱۳۸۶).

پری‌بیوتیک‌ها از جمله ترکیبات غیر زنده افزودنی اند و در دسته مواد مغذی قرار نمی گیرند. از این ترکیبات برای تغییر و تعادل جمعیت میکروبی، افزایش رشد باکتری های مفید و ایجاد محیط روده ای سالم جهت جذب بهتر و بیشتر مواد مغذی استفاده می شود (زارع شحنه و همکاران، ۱۳۸۶).

پری‌بیوتیک‌ها شامل موادی هستند که پروبیوتیک ها می توانند از آنها استفاده کنند و اثر مکملی و همپوشانی در صورت مساعد بودن تمام شرایط ایفا کنند (فولر ،۱۹۸۹). بوسیله آنزیم‌های دستگاه گوارش هضم نمی‌شوند و بنابراین در روده کوچک جذب نمی‌شوند، به طور انتخابی باعث افزایش یک یا تعداد محدودی از باکتری‌های مفید می‌شوند، میکروفلورهای روده‌ و فعالیت آن ها را به سود میزبان تغییر می‌دهند (جیبسون و رابرفروید، ۱۹۹۵ )[۱۰] و همچنین سبب تقویت سیستم ایمنی مخاطی روده‌ای و سیستم ایمنی عمومی می‌شوند. اما اغلب تاُثیر پری بیوتیک ها بر سلامتی میزبان ، غیرمستقیم و از طریق متابولیت هایی است که به وسیله میکروفلور روده که پری بیوتیک ها را برای متابولیسم خود استفاده می کنند ، تولید می شود که برخی از این متابولیت ها شامل اسیدهای چرب کوتاه زنجیر لاکتات ، پلی آمین ها و باکتریوسین ها می باشد(پترسون و بورخولدر، ۲۰۰۳)[۱۱].

رایج‌ترین پری‌بیوتیک‌ها فرآورده‌های فروکتو الیگوساکاریدی مانند الیگوفروکتوز و اینولین هستند و از دیگر پری‌بیوتیک‌ها می‌توان به مانان الیگوساکاریدها، ترانس- گالاکتوالیگوساکاریدها، گلوکوالیگوساکاریدها، گلیکوالیگوساکاریدها، لاکتولوز، لاستیتول، مالتوالیگوساکاریدها، زایلوالیگوساکاریدها، استاکیوز و رافینوز اشاره نمود(جیبسون و رابرفروید، ۱۹۹۵ ).

پروبیوتیک‌ها میکروارگانیزم‌های زنده‌ای هستند که به تثبیت فلور میکروبی روده به نفع حیوان میزبان کمک کرده و بر ضد میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا عمل می کنند (گرین و ساینسبرگ، ۲۰۰۱[۱۲]، شین، ۲۰۰۱)[۱۳]. مکمل‌های پروبیوتیکی به خصوص گونه‌های لاکتوباسیلوس[۱۴] اثر مفیدی به لحاظ ایجاد مقاومت در برابر عوامل بیماری‌زا نظیر اشریشیاکلی[۱۵] (جین و همکارن، ۱۹۹۸)[۱۶]، سالمونلا[۱۷] (پاسکال و همکاران، ۱۹۹۹)[۱۸]، کامپیلوباکتر[۱۹] و ایمریا آسرولینا (دالول و همکاران، ۲۰۰۳)[۲۰] دارند.

مکانیسم پروبیوتیک‌ها در ممانعت از استقرار پاتوژن‌ها شامل رقابت برای مواد مغذی، تولید ترکیبات و شرایط ضد میکروبی (اسید چرب فرار)، باکتریوسین و کاهش PH ، رقابت برای جایگاه‌های جذب اپیتلیوم روده و تحریک سیستم ایمنی است (رولف، ۲۰۰۰)[۲۱]. شاید بتوان مهم ترین ویژگی پروپیوتیک ها را در این دانست که ضمن کاهش بیماری و بهبود ضریب تبدیل غذایی در دام و طیور ، هیچ گونه باقیمانده بافتی نداشته و بر خلاف پادزیست ها (آنتی بیوتیک ها ) مقاومت میکروبی ایجاد نمی کنند (میاحی و لوایی منفرد،۱۳۸۷).

معمولاُ فراورده های مختلف پروپیوتیکی نتایج یکنواختی نشان نمی دهند و پژوهش درباره کاربرد این فراورده ها و تعیین سطح مطلوب آنها در تغذیه دام و طیور ادامه دارد (زارع شحنه و همکاران،۱۳۸۶).

تجربه چند دهه اخیر نشان داده که داروهای شیمیایی با تمام کارآیی، اثرات نامطلوب فراوانی به همراه دارند و کمتر ماده خالصی وجود دارد که دارای اثرات سوء نباشد. در مقابل مواد موثر موجود در گیاهان دارویی به دلیل همراه بودن با مواد دیگر پیوسته از یک حالت تعادل بیولوژیک برخوردارند. بنابراین در بدن انباشته نشده و اثرات جانبی به بار نمی‌آورند و از این رو امتیاز و برتری قابل توجهی نسبت به داروهای شیمیایی دارند. هم چنین ثابت شده است که برخی از اسانس‌های گیاهی دارای اثرات آنتی‌سپتیک و ضدمیکروبی (کووان، ۱۹۹۹)[۲۲] و اثرات بیولوژیکی و فارماکولوژیکی متعددی هستند. گزارش شده است استفاده از گیاهان دارویی و اسانس های آنها بر ترکیب و فلور دستگاه گوارش جوجه های گوشتی اثر دارد، سیستم ایمنی را تقویت نموده و کلسترول خون را کاهش میدهد و درنتیجه عملکرد جوجه های گوشتی را بهبود می بخشد(ریتز و همکاران، ۱۹۹۵)[۲۳].

ادویه ها از گیاهان معطر تولید و از زمان های باستان نه تنها به عنوان طعم دهنده و نگهدارنده در مواد غذایی بلکه به عنوان دارو برای درمان بیماران استفاده می شده اند. این مواد مدت ذخیره و نگهداری مواد غذایی را با به تاخیر انداختن اکسیداسیون چربی ها، از طریق فعالیت آنتی اکسیدانی یا با کنترل رشد میکروارگانیسم ها از طریق خواص باکتریواستاتیکی[۲۴] و باکتریوسیدی افزایش می دهند (پرویزآبرومند و همکاران، ۱۳۸۹). ادویه ها و اسانس های روغنی حاصل از آن ها، به دلیل استفاده در درمان بسیاری از بیماری ها برای قرن های متمادی، همچنین سمیت کم و عوارض جانبی نادر به عنوان یک ماده سالم و کم خطر تلقی می شوند (شان و همکاران، ۲۰۰۷). امکان سمی بودن و اثرات جانبی منفی افزودنی های سنتتیک، افزایش مقاومت میکروبی میکروب های پاتوژنیک در برابر آنتی بیوتیک ها، همچنین افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای غذا های طبیعی تر، موجب شده است که مردم تمایل کمتری نسبت به استفاده از مواد سنتزی پیدا کنند و در نتیجه زمینه تحقیقات گسترده ای برای جایگزین کردن آن ها با مواد طبیعی فراهم شود. در این میان مواد طبیعی بدست آمده از گیاهان به عنوان منابع امید بخشی در جهت جایگزینی با مواد سنتزی به شمار می آیند که در این رابطه گیاهان معطر(آروماتیک) دارای ترکیبات بسیار موثری هستند (سینگ و همکاران، ۲۰۰۴)[۲۵].

۱-۵ – اهداف تحقیق

 • بررسی سطوح متفاوت پری‌بیوتیک اولئوبیوتیک و پروبیوتیک باکتوسل و یا استفاده توام از آنها بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی
 • یافتن بهترین سطح از اولئوبیوتیک و باکتوسل و یا ترکیبی از این دو در تغذیه جوجه های گوشتی جهت بهبود عملکرد رشد و سیستم ایمنی
 • میکروارگانیزم هادر اکثر موارد میکروارگانیزم ها موجودات مضر و زیانباری تصور می شوند. دلیل این امر یکسان در نظر گرفتن دو اصطلاح باکتری[۱] و جرم[۲] است. چنین تصوری نمی تواند صحیح باشد چرا که تعداد باکتری های غیر بیماری زا به مراتب بیشتر از بیماری زا هستند. بسیاری از گونه ها ی غیر بیماری زا نه تنها مفید هستند ، بلکه برای ادامه حیات بر روی کره زمین لازم و ضروری اند. از جمله مثال های بارز چنین باکتری های سودمند و ضروری می توان به باکتری های موجود در دستگاه گوارش حیوانات اشاره نمود (پوررضا،۱۳۷۸).به طور کلی میکروارگانیزم های دستگاه گوارش طیور نقش مهمی در تولیدات آنها داشته و علاوه بر آن تاثیرات مثبت و مستقیمی بر تشکیل و جذب ویتامین ها دارند. همچنین این میکروارگانیزم ها عمل حمایت از بدن در مقابل عفونت ها را به عهده دارند. در حال حاضر توجه متخصصین علم تغذیه به دستگاه گوارش ، فیزیولوژی هضم و جذب مواد و ایجاد تغییرات تغذیه ای در لوله گوارش به منظور بهبود عملکرد طیور معطوف گردیده است. به همین جهت سعی شده است که با شناخت بیشتر دستگاه گوارش به خصوص روده و اجزای تشکیل دهنده آن از جمله میکروارگانیزم ها که رابطه مستقیم و متقابل با پرنده دارند به بهبود رشد و سلامتی حیوان کمک شود. به عبارت دیگر هدف دانشمندان از به کار گیری محصولات زنده میکروبی تاثیر آن بر روی فعالیت میکروب های دستگاه گوارشی از طریق تثبیت میکروب های مطلوب و جلوگیری از تجمع باکتری های مضر و به دنبال آن کمک به حفظ سلامت می باشد. این میکروارگانیزم ها تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله : تنش های محیطی ، نوع جیره ، داروها ، سموم شیمیایی و هم چنین شرایط آب و هوایی بر رشد میکروفلورای روده تاثیر می گذارند (فولر،۱۹۹۲) .اما باید توجه داشت که عامل اصلی برای حفظ تعادل فلور میکروبی دستگاه گوارش تاثیرات متقابل باکتریایی است. این فلور ، اکوسیستمی را در میزبان خود پدید می آورد که از اجزای زیر تشکیل شده است:

  الف- اجزای زنده: مانند میکروب های بومی ، میکروب های موقت و سلول های پوششی دستگاه گوارشی.

  ب- اجزای غیر زنده: که از جیره غذایی نشات گرفته و یا موادی هستند که در طول روده کوچک هضم نشده اند.

  ج- اجزای موجود در بزاق و ترشحات معده ، لوزالمعده ، ترشحات کبدی و روده ای از جمله : آنزیم ها، هورمونها، موکوس­ها[۳]، نمک های صفراوی، اوره، ایمونوگلوبولین ها[۴]، پپتیدها[۵] و احتمالاً بسیاری از اجزای ناشناخته دیگر. تمامی این اجزاء بر هم تاثیر متقابل داشته ، که نتایج حاصل از آنها با بقای حیوان و حفظ کامل سلامتی دام سازگاری دارد(گودینگ،۱۹۹۷)[۶].

  میکروفلورای موجود در دستگاه گوارش حیوانات را می توان به چند دسته تقسیم نمود:

  دسته اول، میکروب های مفید که در سطح روده تجمع کرده و با حیوان میزبان ارتباط هم زیستی دارند.

  دسته دوم، میکروبهای نامطلوب که بالقوه خاصیت بیماری زایی دارند (گودینگ،۱۹۹۷وفولر،۱۹۹۲).

  در شرایط معمولی ارگانیزم های مفید از نطر جمعیتی غالب هستند، که وجود آنها برای اعمال فیزیولوژیک حیوان از جمله کمک به هضم مواد غذایی و رقابت با عوامل بیماری زا ضروری می باشد. به همین دلیل حیواناتی که در محیطی عاری از میکروب پرورش یافته اند، به دلیل عدم توسعه کامل اعضای مرتبط با سیستم ایمنی (از جمله روده) دارای سیستم ایمنی ضعیف تری بوده و در نتیجه استعداد ابتلا به عفونت های باکتریایی بیشتری دارند (پوررضا،۱۳۷۸).

  اجزای خوراک مصرفی نیز در وضعیت فلور میکروبی روده اثر گذاشته و در نتیجه هضم غذا را تحت تاثیر قرار می دهند. از آنجا که جمعیت میکروبی روده کوچک و بزرگ به ترتیب به ۱۰۹و۱۰۱۱ میکروارگانیزم در هر گرم محتویات آن برآورد شده است و بی تردید چنین تراکم شگفت­انگیزی که از لحاظ متابولیسمی نیز فعالند، نه تنها در قابلیت هضم و جذب دستگاه گوارش موثرند ، بلکه بر سلامتی نسبی میزبان و توانایی او در جهت تسریع رشد نیز تاثیر گذار خواهند بود.

  با توجه به مطالب ذکر شده، نقش اجزای سازنده جیره و غلظت مواد مغذی آن بر میکروفلور دستگاه گوارش حائز اهمیت بوده و بنابراین تهیه کنندگان خوراک طیور در آینده برای میزبان تاثیری که اجزای جیره ها یا غلظت آنها بر توزیع و تراکم گونه های میکروبی دارند اهمیت ویژه ای خواهند شد (فولر،۱۹۹۲).

  ۲-۱-۱- فلور میکروبی دستگاه گوارش طیور

  دستگاه گوارش جوجه تازه تفریخ شده سالم ، معمولاُ استریل و عاری از هرگونه باکتری است. اندکی پس از خروج از تخم در پرنده های جوان به طور طبیعی یک میکروفلورای روده ای بالغ از طریق تماس با مواد دفعی پرنده های بالغ ایجاد می گردد. در پرنده های مدفوع خوار مثل مرغ خانگی ، انتقال باکتری ها از مادر به جوجه به طور خیلی موثری صورت گرفته که به حیوان اجازه تشکیل یک فلور محافظت کننده در دو روز نخست پس از خروج از تخم را می دهد. اما در حیوانات دیگر مثل موش صحرایی و توله سگ ، تکثیر میکروارگانیزم ها در دستگاه گوارش به مدت زمان بیشتری نیاز دارد ، زیرا آنها در زمان تولد فعالیت کمی برای تماس با مادرانشان داشته و در لانه های تمیز نگهداری می شوند. در پرورش طیور به روش مدرن جوجه های تفریخ شده با مادرانشان تماس ندارند، لذا تشکیل جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و روده آنها به کندی انجام می پذیرد. این پرنده ها معمولاُ فلور میکروبی را از طریق خوراک یا آب به دست می آورند(یومش چاندر،۱۹۹۰)[۷].

  جوجه ها در معرض باکتری های محیط ، تراکم میکروبی بسیار مشابهی با تراکم پرندگان بالغ در ۳ روز اول زندگی در دستگاه گوارش را به دست می آورند. با این وجود فلور اولیه بسیار ساده بوده و تغییر در پیچیدگی آن به خصوص تکثیر باکتری های غیر هوازی اختیاری چندین هفته طول می کشد، زیرا این میکروارگانیزم ها در محیطی که جوجه ها بلافاصله بعد از تولد در آن قرار می گیرند، نادر هستند.

  به دلیل اختلاف در میزان اسیدیته، شرایط بی هوازی و نیز سرعت عبور مواد غذایی در قسمت های مختلف دستگاه گوارشی، جمعیت میکروبی آنها با یکدیگر متفاوت است. باکتری های اشرشیا کلی و انتروکوکوس ها[۸]، میکروارگانیزم هایی هستند که در روده جوجه های تازه از تخم تفریخ شده بر دیگر میکروارگانیزم ها برتری دارند. بعد از گذشت ۵ روز از تفریخ جوجه ها، لاکتوباسیلوس ها جمعیت غالب میکروبی چینه دان هستند. در حالی که برای غالب شدن لاکتوباسیلوس ها در روده کوچک بیش از ۲ هفته زمان نیاز است(سالانیترو،۱۹۷۴)[۹].

  همانند بخش های فوفانی دستگاه گوارش، جمعیت میکروبی غالب در روده کور جوجه های یکروزه، انتروکوکوس ها و باکتری های کلی فرم هستند. این باکتری های بی هوازی مطلق، به سرعت به دستگاه گوارش هجوم برده و پس از دو هفته از لحاظ تعداد بر سایر میکروارگانیزم ها برتری یافته و این برتری تا سن ۴ هفتگی ادامه می یابد. از این زمان به بعد خانواده های بیفیدوباکتریوم­ها[۱۰]، باکتروئیدها[۱۱]، پیتواسترپتوکوکوس­ها[۱۲] و کلستریدیوم­ها[۱۳] بر دیگر میکروارگانیزم های دستگاه گوارش غلبه پیدا می کنند (سالانیترو،۱۹۷۴ و جین،۱۹۹۸).

  اما به طور کلی لاکتوباسیلوس ها به دلیل مقاومت به اسیدیته پایین، لیزوزوم های دستگاه گوارش، نمک های صفراوی و درجه حرارت های بالا(۵۰-۴۰ درجه سانتیگراد) به همراه بیفیدوباکتریوم ها[۱۴] و گونه های باکتروئیدها بیش از ۹۰ درصد از فلور میکروبی دستگاه گوارش طیور را تشکیل می دهند(گودینگ، ۱۹۹۷).

  ۲-۱-۲- مدیریت فلور میکروبی

99