مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه : ارزیابی میزان تحمل ارقام کنجد به قارچ Macrophomina phaseolina

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

گرایش بیماری شناسی گیاهی

عنوان:

 ارزیابی میزان تحمل ارقام کنجد به قارچ Macrophomina phaseolina در شرایط مزرعه در استان مازندران

 استاد راهنما

دکتر سیاوش رعیت پناه

استاد مشاور

دکتر علیرضا دلیلی

دکتر عبد­الر ضا فروتن

متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده. ۱

فصل اول : مقدمه

۱-۱- گیاه شناسی کنجد . ۲

۱-۲- ترکیبات شیمیایی کنجد ۴

۱-۳- خواص مفید کنجد برای سلامتی بدن ۴

۱-۴- بیماریهای مهم کنجد ۵

۱-۴-۱- بیماری پوسیدگی ذعالی کنجد ۵

۱-۵- آفات ۶

۱-۶- شرایط محیطی مورد نیاز برای کشت کنجد ۶

۱-۶-۱- کشت و کار کنجد ۷

۱-۶-۲- داشت کنجد. ۷

۱-۶-۳- برداشت کنجد. ۸

۱-۶-۴- تناوب زراعی ۹

۱-۶-۴-۱- نکات مهم زراعی کنجد. ۹

۱-۸- ضرورت انجام تحقیق ۱۲

۱-۹- اهداف تحقیق. ۱۳

فصل دوم: بررسی منابع

۲-۱-پوسیدگی ذغالی کنجد ۱۴

۲-۲- قارچ عامل بیماری M. phaseolina 17

۲-۲-۱- ریخت شناسی قارچ M. phaseolina. 20

۲-۲-۲- زیست شناسی قارچ M. phaseolina. 21

۲-۲-۳- چرخه بیماری. ۲۴

۲-۲-۴- مکانیزم آلودگی و بیماریزایی ۲۵

۲-۳- دامنه میزبانی قارچ M. phaseolina 26

۲-۳-۱- دامنه میزبانی قارچ در ایران ۲۶

۲-۴- روش های کنترل بیماری ۳۰

۲-۴-۱- کنترل زراعی. ۳۰

۲-۴-۱-۱- تغذیه متعادل و مناسب ۳۰

۲-۴-۱-۲- آبیاری مناسب. ۳۱

۲-۴-۱-۳- غرفاب کردن خاک قبل از کشت ۳۱

۲-۴-۱-۴- تناوب زراعی با غیر میزبان. ۳۱

۲-۴-۱-۵- حذف اندام های آلوده محصول بعداز برداشت. ۳۱

۲-۴-۱-۶- استفاده از بذر سالم و عاری از عامل بیماری ۳۱

۲-۴-۲- کنترل شیمیایی ۳۲

۲-۴-۳- کنترل بیولوژیک ۳۲

۲-۵- مدیریت زراعی. ۳۵

۲-۵-۱- تأثیر عملیات شخم زنی در تراکم جمعیت قارچ M. phaseolina در خاک. ۳۵

۲-۵-۲- بکارگیری ارقام مقاوم ۳۶

۲-۶- انواع مقاومت ۳۶

۲-۶-۱- مقاومت حقیقی. ۳۶

۲-۶-۲- مقاومت ظاهری ۳۷

۲-۶-۳- مقاومت غیر میزبانی ۳۷

فصل سوم :مواد و روش ها

۳-۱- روش تحقیق. ۳۹

۳-۲ – ارقام مورد استفاده در آزمایش ۴۰

۳-۳- جداسازی قارچ عامل بیماری ۴۰

۳-۴- تولید سختینه قارچ M. phaseolina در شرایط آزمایشگاه. ۴۰

۳-۵- تعیین میزان جمعیت اسکلروت های قارچ بیمارگر در محل آزمایش ۴۱

۳-۶- تجزیه و تحلیل داده ها ۴۱

فصل چهارم : نتایج

۴-۱- مشخصات قارچ عامل بیماری M. phaseolina. 42

۴-۲- علائم بیماری پوسیدگی ذغالی ناشی از قارچ M. phaseolina 44

۴-۳- میزان جمعیت اسکلروت های قارچ بیمارگر در محل آزمایش. ۴۴

۴-۴- شرایط خاک محل آزمایش. ۴۴

۴-۵- ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های کنجد نسبت به قارچ M. phaseolina 45

فصل پنجم:بحث

۵-۱- بحث. ۴۷

فهرست منابع. ۵۰

چکیده انگلیسی ۵۳

چکیده

بیماری پوسیدگی ذغالی کنجد Macrophomina phaseolinaدر استان مازندران یکی از بیماری های مهم کنجد محسوب می­شود. عامل بیماری قارچی خاکزی و بذرزاد بوده که از طریق جوانه زدن اسکلروت ها در داخل خاک و تماس با ریشه های کنجد و کاشت بذور آلوده به قارچ عامل بیماری باعث بروز بیماری می گردد. محدودیت استفاده ازسموم شیمیایی به علت عدم کار آیی قارچ کش های رایج به صورت محلول پاشی و ضد عفونی بذر، باعث شده است که روش­هایی نظیر استفاده از ارقام متحمل، تنظیم تاریخ ها و ردیف های کاشت به همراه سایر روش های غیر شیمیایی در کنترل بیماری از اهمیت فراوانی برخوردار شود. برای جلوگیری از مصرف بی رویه سموم شیمیایی، کاهش هزینه های تولید و معرفی رقم متحمل به بیماری در استان مازندران، این تحقیق با استفاد از تعداد ۷ رقم و لاین حاصل از آزمایشات مقایسه مقدماتی که از نظر عملکرد و سایر خصوصیات زراعی نسبت به سایر ارقام برتری نشان داده اند، انتخاب و تحت شرایط مزرعه ای در برابر بیماری پوسیدگی ذغالی مورد ارزیابی قرارگرفتند. این لاین ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات زراعی بایعکلا در قطعه زمینی آلوده به اسکلروت­های قارچ عامل بیماری و دارای سابقه کشت کنجد به اجرا در آمد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که ارقام و لاین ها مورد بررسی دارای واکنش­های متفاوت نسبت به قارچ عامل بیماری هستند. در این آزمایش درصد بیماری با شمارش بوته های آلوده و سالم در لاین های مورد بررسی تعیین گردید. تجزیه واریانس داده های حاصل از درصد بوته­های آلوده به بیماری پوسیدگی ذغالی نشان داد که بین ارقام و لاین های مورد بررسی از نظر درصد بوته های آلوده اختلاف معنی داری در سطح ۱ درصد وجود داشت. رقم های اولتان، چند شاخه ناز، لاین شماره ۱۴، یکتا، لاین برتر، رقم محلی و تک شاخه به ترتیب دارای درصد بوته های آلوده به میزان ۱۷، ۲۵/۵، ۵/۴، ۷۵/۳، ۵/۲، ۱ و ۱ به بیماری پوسیدگی ذغالی کنجد بودند.

واژه‌های کلیدی: کنجد، بیماری پوسیدگی ذغالی، M. phaseolina و لاین ها.

 • گیاه شناسی گیاه کنجد

کنجد گیاهی است یک ساله و متعلق به تیره Pedaliaceae که خیلی با تیره Scrophulariaceae خویشاوندی دارد ، با این تفاوت که دارای تخمدان یک حفره ای با دو جفت (Parietel Placentas) بوده که در داخل و مرکز تخمدان نمو کرده و تولید دو حفره دروغی را می نماید. جفت در رشد و نمو بعدی خود ظاهراً یک تخمدان چهار تا حتی هشت حفره ای تشکیل می دهد. کنجد دارای ساقه های راست و کم و بیش همراه با شاخه های فرعی که پوشیده از کرک های غده ای می باشد. ساقه های کنجد شیاردار بوده و معمولا ارتفاع آنها بین ۵۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و در بعضی انواع خیلی بیشتر از این حد می رسند. برگ های قسمت تحتانی ساقه پهن و اغلب شکاف دار بوده و دارای حاشیه های مضرس می باشند، در حالی که برگ های فوقانی گیاه نیزه ای شکل هستند. برگها در روی دمبرگ بلند و سبز روشن قرار گرفته و معلق می باشند. برگهای قسمت تحتانی ساقه کنجد اغلب ریخته و آثار مشخصی از خود در روی ساقه باقی می گذارند. دمبرگ کنجد فاقد گوشوارک یا استیپول بوده و سطح فوقانی و تحتانی برگ را پرچین هایی (چین و چروک) تشکیل می دهند. گلهای کنجد بطور منفرد در روی دمگل خیلی کوچکی که از محل محور برگ تولید می گردد قرار گرفته و دارای یک یا دو نکتار (شهد گاه ) دائمی و فنجانی شکل در قاعده است.

دو برگــک گل (Bract) کوتاه و کشیده که از قاعده دمــگل درست از زیر شهد گاه بوجود می آیند، گلهای جوان را در بر می گیرند. این برگکهای گل در موقع رسیدن گلها می افتند. گلهای کنجد متقارن (Zygomorph) بوده و دارای دو لوله جام گل (Corolla tube) پنچ قسمتی است که رنگ آن سفید و درون لوله لکه های قرمز رنگی وجود دارند. بخش های کاسه گل (Calyx) کوتاه از قاعــده به هم پیــوسته و باریک ، نوک تیز و کرکـــدار می باشند. لوله جام گل (Corolla tube) بخصوص در سطح فوقانی پوشیده از کرک است. اندام های مذکر چهار عدد هستند که بطور جفت در مقابل لبه فوقانی لوله جام گل قرار گرفته که یک جفت آن کوتاه تر از جفت دیگر می باشد. اندامهای مذکر دارای رنگ سفید مایل به سبز می باشند و بساک ها (Anther) بوسیله میله بلندی به یک شکل منقار مانند کوتاه و متورمی منتهی می گردند. کنجد دارای تخمدان فوقانی بوده و هر تخمدان از هر حجره به هم پیوسته تشکیل شده است که گاهی حاوی چهار حفره نیز می باشد. میوه کنجد کپسولی است که بوسیله دو سوراخ انتهایی باز شده و مقطع آن راست گوشه (Rectangular) می باشد. در روی کپسول کنجد شیارهایی با یک منقار کوتاه سه گوش که در انتهای آن قرار دارد دیده می شود. طول هر کپسول کنجد به دو یا سه سانتیمتر رسیده و محتوی تعداد بی شماری بذر کوچک و تخم مرغی شکل است که از یک طرف باریک و در امتداد یک حاشیه آن خط بلندی قرار گرفته است. پوسته بذر ممکن است صاف یا مشبک (Reticulate) بوده و رنگ آن برحسب انواع مختلف ممکن است سفید، زرد، قرمز، قهوه ای تا سیاه تغییر نماید.

شکل۱-۱ گیاه کنجد

 • ترکیبات شیمیایی کنجد

روغن کنجد یکی از روغن های اشباع نشده و مفید برای بدن است که در آمریکای شمالی و کانادا به مقدار زیاد مصرف می شود، زیرا این روغن نه تنها کلسترول خونرا افزایش نمی دهد، بلکه آن را کاهش نیز می­دهد. کنجد دارای پروتئین، ویتامین های B ,D ,E و لسیتین (LECITHIN) می باشد. مقدار روغن آن در حدود ۵۰% است. روغن کنجد مرکب از حدود ۷۰% اسیدهای چرب اشباع نشده مانند لینولئیک اسید،‌ اولئیک اسید و مقداری اسیدهای چرب اشباع شده مانند اسید پالمتیک و آراشیدیک اسید می باشد.

 • خواص مفید کنجد برای سلامتی بدن

کنجد یکی از قدیمی ترین گیاهان کشت شده توسط بشر در جهان است. دانه های کنجد بسته به شرایط آب و هوایی و نوع رقم دارای ۴۵ تا ۶۲ درصد روغن است. وجود آنتی اکسیدان سزامولین (Sesamolin) در روغن کنجد باعث دوام خوب آن می گردد. کنجد بعلت درصد بالای روغن و دارا بودن آنتی اکسیدان سزامولین ((Sesamolin یکی از مهمترین گیاهان دانه های روغنی در جهان بشمار می آید. از نظر طب قدیم ایران، کنجد گرم است. کنجد بسیار مغذی است و در اکثر کشورهای فقیر به عنوان جانشین گوشت بکار می رود. خواص مفید کنجد به شرح زیر است:

 • برای چاق شدن و تقویت نیروی جنسی موثر است.
 • برای رفع قولنج کنجد را آسیاب کرده و با سرکه مخلوط کنید و به مقدار نصف وزن کنجد، مغز بادام پوست کنده را به آن اضافه کنید. سپس آنها را پودر کنید و هر روز به مقدار یک قاشق سوپ خوری از آن بخورید.
 • کنجد گرفتگی صدا را از بین می برد.
 • نرم کننده معده و روده است.
 • کره کنجد که در کانادا بنام تاهیتی معروف است و شبیه ارده می باشد، غذای خوبی برای رشد بچه هاست.
 • برگ کنجد را اگر به سر بمالید، باعث رشد و سیاهی موی سر می شود.
 • ارده نرم کننده معده و روده هاست.
 • کنجد فشار خون بالارا کاهش می دهد.
 • کنجد ضد رماتیسم است.
 • برای رفع ناراحتی کیسه صفرا مفید است.
 • دم کرده برگ کنجد، اسهال خونی را برطرف می کند.
 • روغن کنجد برای رفع تنگی نفس، سرفه خشک و زخم ریه مفید است.
 • روغن کنجد سوزش ادرار را رفع می کند.
 • از روغن کنجد به جای روغن زیتون در سالاد استفاده کنید.
  • بیماریهای مهم کنجد

از جمله بیماری های مهمی که گیاه کنجد را مورد تهدید و حمله قرار می دهند، می توان به بیماری گل سبز، بوته میری و پوسیدگی ذغالی اشاره نمود.

۱-۴-۱- بیماری پوسیدگی ذغالی کنجد

بیماری پوسیدگی ذغالی در مناطق مهم کشت کنجد با درصد و شدت آلودگی مختلف مشاهده و موجب کاهش کمیت وکیفیت محصول کنجد گردیده است. عملکرد این محصول در ارقام محلی ۸۰۰ کیلو گرم در هکتار و در ارقام اصلاح شده ۱۶۰۰-۱۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمده است (اندر خور و مافی پاشاکلایی،۱۳۸۷). با توجه به درصد زیاد آلودگی به بیماری پوسیدگی ذغالی در مزارع کنجد در سالهای اخیر مشکلات زیادی برای کنجد کاران به وجود آورده است.

شکل ۱-۲ تصویر بوته های آلوده گیاه کنجد به قارچ M. phaseolina

 • آفات

آفات رایج گیاه کنجد شامل آگروتیس یا طوقه بر، شته و کرم برگ خوار می باشد که در مراحل اولیه یا در طول رشد این گیاه ایجاد خسارت می نمایند.

 • شرایط محیطی مورد نیاز برای کشت کنجد

کنجد گیاهی گرما دوست و روز کوتاه است و به هوای گرم و نور فراوان احتیاج داشته و به حرارت پایین حساس است. با این حال، هوای بسیار گرم بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد موجب نقصان تشکیل کپسول ها می­شود و در واقع حرارت مطلوب رشد کنجد حدود ۲۷ درجه سانتی گراد است. تولید کنجد در نواحی با حداقل ۱۵۰ روز بدون یخبندان امکان پذیر است. این گیاه اساساً محصول خاص مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری تلقی می شود. کنجد معمولاً در مناطقی با ارتفاع کمتر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا می روید، هر چند که برخی از انواع آن ممکن است در ارتفاعات بالاتر نیز قادر به رشد باشند. کنجد به عنوان یک محصول مقاوم به خشکی و گرما شناخته شده است و لیکن برای تولید و عملکرد بالا به رطوبت احتیاج دارد. به زیادی رطوبت خاک و عدم تهویه نسبتا حساس است و به همین جهت کنترل آبیاری کنجد ضرورت دارد. کنجد مقاوم به خشکی است. در انواع خاک ها رشد می کند مشروط بر آنکه از نظر تهویه و زهکشی محدودیتی وجود نداشته باشد. با این حال خاک­های دارای بافت متوسط را ترجیح می دهد. کنجد به شوری خاک غیر مقاوم است و اسیدیته خنثی را ترجیح می دهد.

تعداد صفحه :۶۴

99