مهندسی کامپیوتر

پایان نامه : بررسی نقش ict در تغییر فرایندهای یک سازمان دولتی

گروه مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

سمینار کارشناسی ارشد

عنوان :

دولت اکترونیک

بررسی نقش ict در تغییر فرایندهای یک سازمان دولتی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

متن پایان نامه :

تحقق دولت الکترونیک یکی از چالش های اصلی زمان حاضر دولت و جامعه ما می باشد
و ضرورت رسیدن به این هدف آنچنان واضح و مبر هن است که نیازی به توضیح ندارد اما
در این میان چگونگی دستیابی به این مهم در بخش های مختلف سیاسی اقتصادی و
اجتماعی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که کم تجهی به آن می تواند منجر به شکست
کامل پروژه گردد . تغییر  فرایندهای سازمان های دولتی تحت تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
نیاز به شناخت عمیق ذینفعان ظرفیت کافی فنی و مدیریتی مهندسی نرم افزار برای طراحی
و پیاده سازی راه حل ها مهندسی مجدد فرایندها وجود اراده سیاسی کافی و همینطور
مدیریت تغییر دارد در این نوشتار سعی برآن گردیده که با ارائه گزاره هایی در این خصوص
بحث  تغییرات به نحو صحیحی هدایت و پیاده سازی گردد.
در خاتمه با اشاره به نمونه های موفقی از پروژه های بزرگ کشوری دولت اکترونیک
سعی بر معرفی تجربیات خوب و موفق کشور های دنیا گردیده است .
مقدمه :

99