مهندسی پلیمر

پایان نامه : مطالعه ارتباط مورفولوژی و خواص مکانیکی آلیاژ سه تایی

متن پایان نامه :

چکیده
در چند سال اخیر، موضوع آلیاژها هم از جنبه علمی و هم از دیدگاه صنعتی، نزد محققین و دست اندرکاران علوم و
فناوری پلیمر اهمیت و جایگاه ویژهای پیدا کرده است. در طول این سال ها عوامل مختلفی جهت تشکیل و کنترل
مورفولوژی این دسته از آلیاژها معرفی گردید، و لیکن ارتباط بین این عوامل با خواص مکانیکی هنوز به درستی تبیین
و مشخص نشده است و از گلوگاه های مهم و مورد توجه و خواست محققین علوم پلیمر است. از سوی دیگر، چقرمه
سازی پلاستیک ها بدون افت خواص مکانیکی مانند مدول و استحکام کششی، بعنوان یکی از اهداف دانشمندان علم
پلیمر مطرح بوده است. جهت دستیابی به این مهم، فهم و درک ارتباط بین ریز ساختار و خواص مکانیکی بسیار
ضروری و دارای اهمیت است. پلی استرها از پلاستیک های مهندسی هستند که در چند دهه اخیر از سرعت رشد قابل
توجهی برخوردار بوده اند. با اینحال در بسیاری از کاربردها لازم است که چقرمگی این پلیمرها بیش از آنچه که هست
افزایش یابد. از جمله روش های متداول برای دستیابی به این هدف اصلاح خواص آن از طریق آلیاژ سازی با یک نوع

الاستومر می باشد. این در حالی است که تحقق این امر منجر به افت قابل ملاحظه خواصی مانند مدول خواهد شد. لذا
اضافه کردن جزء سوم سخت جهت بر طرف نمودن این نقیصه، امر ضروری به نظر میرسد.
مقدمه
نیاز روز افزون بشر به مواد با کیفیت و خواص مطلوب باعث شده که توجه او به مواد پلیمری (که تـا حـدود زیـادی در
رفـــع ایـــن نیـــاز موفـــق بـــوده انـــد) بیشـــتر شـــده و روز بـــه روز بـــر دامنـــه اســـتفاده از آنهـــا افـــزوده
می گردد. واضح است که با افزایش مصرف ، هر روز بر تعداد پلیمرهای جدید افزوده شده به طوری که آغاز تولد صنعت
پلیمر تاکنون پلیمرهای زیادی با خواص متنوعی منتشر شده اند . معهذا بعضی اوقات با توجه به نیازهای جدید صنعت
و بازار ، خواصی لازم است که هیچ یک از پلیمرهای موجود به تنهایی جوابگوی خصوصیات نمی باشند
بطور کلی برای طراحی فرمول یک ماده پلیمری جدید با خواص مشخص لااقل چهار راه وجود دارد :
– ساخت منومرهای جدید
– استفاده از روشها و تکنیک های جدید پلیمریزاسیون
– ساخت کوپلیمرهای بلاک یا گرافت
– آلیاژ نمودن پلیمرهای موجود
در طی دو دهه اخیر مشخص گردیده است که استفاده از آلیاژهای پلیمری معمولاً خیلی اقتصادی تر بوده و سـریعتر از
سایر روشها به نتیجه مطلوب می رسد . هم اکنون سالانه بـیش از ۴۵۰۰ ، اختـراع (Patent) و لااقـل ۱۰ برابـر ایـن
تعداد مقالات علمی در این زمینه به چاپ می رسد و در حالیکه استفاده از پلیمرها در کامپوزیت ها و پلاستیک های پر
شده ، به حدود ۲۹ درصد رسیده است ، استفاده از پلیمرهای خالص به کمتر از ۵۰ درصد تقلیل یافته اسـت . در طـی
دهه ۸۰ ساخت آلیاژها تکامل زیادی یافته و به عنوان مثال در سال ۱۹۸۷ حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پلی اولفین ها و ۲۳
درصد سایر پلیمرها به صورت مخلوط های پلیمری فروخته شده اند . در طی دهه ۸۰ رشد سالانه صنعت پلاسـتیک ۲
تا ۴ درصد بوده است در حالیکه رشد تولید آلیاژ ۹ تا ۱۱ درصد و رشد تولیـد و آلیاژهـای سـاخته شـده از پلیمرهـای
مهندسی در مدت مشابه به ۱۳ تا ۱۷ درصد رسیده است . این نرخ رشد هم اکنون نیز با سرعت زیادی ادامـه داشـته و

در هفته و حتی هر روز آلیاژهای جدید با خواص متنوع و مطلوب ساخته می شوند .
هدف
از لحاظ تاریخی اولین آمیزه ای که از اختلاط دو پلیمر متفاوت بدست آمد، نوریل می باشد که از اختلاط پلی فنیلن
اتر و پلی استایرن در سال ۱۹۶۰ توسط شرکت جنرال الکتریک بدست آمد. در سال ۱۹۷۰ میلادی تکنولوژی مربوط
به آمیزه ها ی پلیمری در موقعیت مناسبی ، به عنوان حوزه وسیعی از تحقیق و توسعه در علوم پلیمر نائل شد. آلیاژها
و آمیزه های پلیمری از ۳۰% وزنی مصارف پلیمر را دربر می گیرند و آهنگ رشدی برابر با ۹ درصد در سال را دارا می
باشد و این نقش رو به ازدیاد است . با توجه به این موضوع که هزینه تولید آمیزه های پلیمری نسبت به تولید مواد
پلیمری جدید بسیار پایین تر است روش آمیزه کاری یک تکنیک اقتصادی و مقرون به صرفه می باشد. دلایل زیر علت
این امر را مشخص می کنند:
۱- افزایش کارائی پلیمرهای مهندسی از طریق رقیق کردن آنها با پلیمرهای ارزانتر

99