رشته مکانیک

پایان نامه: بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان …

عنوان:

بررسی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- اکسید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی

استاد راهنما:

دکتر قنبرعلی شیخ‌زادهمتن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲  بر کارهای گذشته. ۳
۱-۳  هدف و موضوع تحقیق ۹
۱-۴ روش تحقیق ۱۰
۱-۵ بر فصل‌ها ۱۱
 
فصل دوم: نانوسیالات
۲-۱ مقدمه. ۱۳
۲-۲ مواد مورد استفاده در نانوسیالات ۱۴
۲-۳  ویژگی­های نانوسیالات ۱۵
۲-۴ روابط حاکم بر خواص نانوسیال. ۱۷
۲-۴-۱  ضریب هدایت حرارتی ۱۷
۲-۴-۲  ویسکوزیته نانوسیالات ۲۲
۲-۴-۳  سایر خواص نانوسیالات ۲۳
 
فصل سوم: محیط متخلخل
۳-۱ مقدمه. ۲۵
۳-۲ توصیف محیط‌های متخلخل ۲۶
۳-۳ روش‌های میکروسکوپی و ماکروسکوپی ۲۸
۳-۴  معادلات حاکم در محیط متخلخل ۳۳
۳-۵  جمع‌بندی ۳۸
 
فصل چهارم: هیدرو دینامیک مغناطیسی
۴-۱ مقدمه. ۴۰
۴-۲ هیدرودینامیک مغناطیسی چیست؟. ۴۰
۴-۳ تاریخچهای از هیدرودینامیک مغناطیسی ۴۳
۴-۴  معادلات حاکم بر الکترودینامیک. ۴۶
۴-۴-۱ میدان الکتریکی و نیروی لورنتز. ۴۶
۴-۴-۲ قانون اهم و نیروی لورنتز حجمی ۴۸
۴-۴-۳  قانون آمپر. ۵۰
۴-۴-۴  قانون فارادی ۵۱
۴-۴-۵ شکل کاهش یافته‌ی معادله‌ی ماکسول در هیدرودینامیک مغناطیسی ۵۲
 
فصل پنجم: معادلات حاکم و شرایط مرزی
۵-۱ مقدمه. ۵۵
۵-۲ معادلات حاکم و شرایط مرزی ۵۵
 
فصل ششم: حل معادلات حاکم
۶-۱ روش حل تشابهی ۵۹
۶-۲ بی‌بعدسازی معادلات ۶۱
۶-۳ حل معادلات ۶۳
 
فصل هفتم: ارائه نتایج
۷-۱ مقدمه. ۶۷
۷-۲ صحت‌سنجی برنامه‌ی کامپیوتری ۶۷
۷-۳ بررسی میدان سرعت، دما و غلظت ۷۰
۷-۴  بررسی انتقال حرارت ۸۳
۷-۵ بررسی انتقال جرم. ۸۸
 
فصل هشتم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات
۸-۱ نتیجه‌گیری ۹۳
۸-۲ پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده ۹۵

پایان نامه

 
فهرست منابع. ۹۶
پیوست‌ها ۱۰۰
فهرست جدول‌ها
جدول ۲-۱ : مدل‌های ارائه شده برای هدایت حرارتی نانوسیال. ۱۸
جدول ۲-۲: مقدار ضریب  برای نانوسیالهای بر پایه سیال آب ۲۱
جدول ۳-۱: تخلخل و نفوذپذیری چند محیط متخلخل ۳۱
جدول ۴-۱: معادلات الکترودینامیک. ۵۲
جدول ۴-۲: معادلات الکترودینامیک نهایی ۵۳
جدول ۶- ۱: خواص ترموفیزیکی نانوذرات و آب ۶۳
فهرست شکل‌ها
شکل ۱- ۱: شماتیک مسئله مورد بررسی ۹
شکل ۳-۱: یک نمونه محیط متخلخل طبیعی ۲۷
شکل ۳-۲: یک نمونه محیط متخلخل استفاده شده در کاربردهای صنعتی ۲۸
شکل ۳-۳: حجم معیار اولیه از محیط متخخل اشباع شده ۲۹
شکل ۳-۴: حجم معیار اولیه در محیط متخلخل ۳۰
شکل۳-۵: حجم کنترل در نظر گرفته شده ۳۴
شکل ۶-۱: تغییرات پروفیل سرعت در راستای  xبر روی صفحه مسطح. ۵۹
شکل ۷-۱: مقایسه‌ی پروفیل سرعت در مطالعه‌ی حاضر و کار مورثی  و همکاران. ۶۸
شکل ۷-۲: مقایسه‌ی پروفیل دما در مطالعه‌ی حاضر و کار مورثی و همکاران. ۶۸
شکل ۷-۳: مقایسه‌ی پروفیل غلظت در مطالعه‌ی حاضر و کار مورثی و همکاران. ۶۹
شکل ۷-۴: مقایسه‌ی تغییرات عدد ناسلت با عدد بویانسی در مطالعه حاضر و کار مورثی و همکاران. ۶۹
شکل ۷-۵: مقایسه‌ی تغییرات عدد شروود با عدد بویانسی در مطالعه حاضر و کار مورثی و همکاران. ۷۰
شکل ۷-۶: تغییرات پروفیل سرعت با کسر حجمی ۷۱
شکل ۷-۷: تغییرات پروفیل دما با کسر حجمی  71
شکل ۷-۸: تغییرات پروفیل غلظت با کسر حجمی ۷۲
شکل ۷-۹: تغییرات پروفیل سرعت با عدد گراشف و شار جرمی ۷۳
شکل ۷-۱۰: تغییرات پروفیل دما با عدد گراشف و شار جرمی ۷۳
شکل ۷-۱۱: تغییرات پروفیل غلظت با عدد گراشف و شار جرمی ۷۴
شکل ۷-۱۲: تغییرات پروفیل سرعت با عدد هارتمن و شار جرمی ۷۵
شکل ۷-۱۳: تغییرات پروفیل دما با عدد هاتمن در شارهای جرمی مختلف ۷۵
شکل ۷-۱۴: تغییرات پروفیل غلظت با عدد هارتمن در شارهای جرمی مختلف ۷۶
شکل ۷-۱۵: تغییرات پروفیل سرعت با عدد بویانسی N 77
شکل ۷-۱۶: تغییرات پروفیل دما با عدد بویانسی N 77
شکل ۷-۱۷ :تغییرات پروفیل غلظت با عدد بویانسی N 78
شکل ۷-۱۸: تغییرات پروفیل سرعت با عدد سورت و شار جرمی ۷۹
شکل ۷-۱۹: تغییرات پروفیل دما با عدد سورت و شار جرمی ۷۹
شکل ۷-۲۰: تغییرات پروفیل غلظت با عدد سورت و شار جرمی ۸۰
شکل ۷-۲۱: تغییرات پروفیل سرعت با عدد لوئیس در شار جرمی مثبت ۸۱
شکل ۷-۲۲: تغییرات پروفیل دما با عدد لوئیس در شار جرمی مثبت ۸۱
شکل ۷-۲۳: تغییرات پروفیل غلظت با عدد لوئیس در شار جرمی مثبت ۸۲
شکل ۷-۲۴: تغییرات پروفیل غلظت با عدد لوئیس شار جرمی منفی ۸۲
شکل ۷-۲۵: تغییرات عدد ناسلت با کسر حجمی ۸۳
شکل ۷-۲۶: تغییرات عدد ناسلت با عدد بویانسی در اعداد گراشف مختلف ۸۶
شکل ۷-۲۷: تغییرات عدد ناسلت با شار جرمی در اعداد هارتمن مختلف ۸۶
شکل ۷-۲۸: تغییرات عدد ناسلت با عدد لوئیس در اعداد گراشف مختلف ۸۷
شکل ۷-۲۹: تغییرات عدد ناسلت با عدد لوئیس در اعداد گراشف مختلف ۸۷
شکل ۷-۳۰: تغییرات عدد شروود با کسر حجمی در حالت شار جرمی مثبت ۸۹
شکل ۷-۳۱: تغییرات عدد شروود با عدد بویانس در شار جرمی و اعداد گراشف مختلف ۹۰
شکل ۷-۳۲: تغییرات عدد شروود با شار جرمی در اعداد هارتمن مختلف ۹۰

99