رشته مدیریت

پایان نامه : نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع کوچک ومتوسط

(M.A)

رشته: مدیریت دولتی

گرایش: تحول

عنوان :

نقش سیستم های اطلاعاتی در قابلیت های سازمانی در صنایع کوچک ومتوسط

(موردمطالعه :شهرصنعتی کاوه)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد اسماعیلی جوشقانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سیداسحاق آقامیری


متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                شماره صفحه
چکیده.۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱٫ مقدمه. ۳
۱-۲٫ بیان مسأله. ۳
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
۱-۴٫ اهداف پژوهش ۷
۱-۴-۱٫ هدف کلی   ۷
۱-۴-۲٫ اهداف جزئی   ۷
۱-۵٫ فرضیه ها ۸
۱-۵-۱٫ فرضیه­اصلی   ۸
۱-۵-۲٫ فرضیه ­های فرعی   ۸
۱-۶٫ تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش ۸
۱-۶-۱٫ تعاریف نظری   ۸
۱-۶-۲٫ تعاریف عملیاتی   ۹
فصل دوم: بر ادبیات موضوع
۲-۱٫ مقدمه. ۱۱
۲-۲٫ سیستم های اطلاعاتی ۱۱
۲-۲-۱٫ مفهوم داده، اطلاعات، دانش     ۱۳
۲-۲-۲٫ ویژگی­های اطلاعات    ۱۷
۲-۲-۳٫ دلایل برپا نمودن نظامهای اطلاعاتی در سازمان  ۱۸
۲-۲-۴٫ سیستم  ۱۹
۲-۲-۵٫ چرخه حیات سیستم  ۲۰
۲-۲-۶٫ مزایای حاصل از به­کارگیری سیستم­های اطلاعاتی در سطح سازمان  ۲۱
۲-۲-۷٫ طبقه ­بندی سیستم­های اطلاعاتی   ۲۴
۲-۲-۸٫ ویژگی­های سیستم اطلاعاتی اثربخش     ۳۰
۲-۳٫ قابلیت­های سازمانی ۳۱
۲-۳-۱٫ مزیت رقابتی   ۳۱
۲-۳-۲٫ چیستی قابلیت­های سازمانی   ۳۹
۲-۴٫ صنایع کوچک و متوسط ۴۶
۲-۴-۱٫ اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط   ۴۹
۲-۵٫ پیشینه پژوهش ۵۱
۲-۵-۱٫ پیشینه خارجی   ۵۱
۲-۵-۲٫ پیشینه داخلی   ۵۳
۲-۵-۳٫ مدل مفهومی پژوهش     ۵۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه. ۵۸
۳-۲ روش تحقیق ۵۸
۳-۳ جامعه آماری ۵۹
۳-۴ حجم نمونه آماری ۵۹
۳-۵ روش نمونه گیری ۶۰
۳-۶ روش های گردآوری داده­ ها ۶۰
۳-۷ ویژگی­های فنی ابزار گردآوری داده­ ها (روایی و پایایی). ۶۱
۳-۷-۱ روایی (اعتبار)  ۶۱
۳-۷-۲ پایایی (قابلیت اعتماد)  ۶۱
۳-۸ روش­های تجزیه و تحلیل داده­ ها ۶۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
۴-۱٫ مقدمه. ۶۶
۴-۲٫ آمار توصیفی ۶۶
۴-۲-۱٫ تجزیه و تحلیل داده­های جمعیت شناختی   ۶۶
۴-۲-۲٫ آمار توصیفی از سوالات و ابعاد  ۷۰
۴-۲-۳٫ نرمال بودن توزیع داده­ ها ۷۱
۴-۳٫ آمار استنباطی ۷۶
۴-۳-۱٫ آزمون میانگین   ۷۶
۴-۳-۲٫ آزمون همبستگی میان متغیرها ۷۸
۴-۳-۳٫ آزمون رگرسیون  ۸۱
۴-۳-۴٫ اولویت بندی شاخص­های قابلیت­های سازمانی در سه سطح (آزمون فرضیه فرعی ۴)  ۸۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ مقدمه. ۸۷
۵-۲٫ تفسیر یافته­ های پژوهش ۸۹
۵-۳٫ محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر. ۹۲
۵-۴٫ محدودیت­های در اختیار پژوهشگر. ۹۳
۵-۵٫ پیشنهادهای برگرفته از یافته­ های پژوهش ۹۳
۵-۶٫ پیشنهادهایی برای پژوهش­های بعدی ۹۴

فهرست منابع فارسی ۹۷
چکیده
این پژوهش با هدف تعیین نقش سیستم های اطلاعاتی درایجاد قابلیت های سازمانی در صنایع کوچک ومتوسط شهرصنعتی کاوه در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده­ ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل ۲۰۰ نفر از مدیران و متصدیان کامپیوتر در شرکت های شهر صنعتی کاوه بود که از این میان با بهره گرفتن از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی­ساده ۱۳۲ نفر بعنوان حجم­نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع­آوری داده­ ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته ۶۴ سوالی انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد بالای ۰٫۷ به­دست آمد.  همین­طور از روایی محتوا به­منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه­ها به تأیید فعالان صنعتی و همچنین خبرگان دانشگاهی رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به­دست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­ افزار SPSS در دو بخش توصیفی (میانگین ، فراوانی ، درصد تجمعی و) و استنباطی (آزمون K-S (کولموگروف- اسمیرنف)، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون T) انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم­های اطلاعاتی در قابلیت­های سازمانی(مبتنی بر داده، فرایند، ستاده) در صنایع کوچک و متوسط شهرک­های صنعتی شهر کاوه نقش مثبت و معناداری دارند. هم­چنین یافته­ها نشان داد که شاخص­های قابلیت­های سازمانی در سه سطح داده، فرآیند و ستاده دارای اهمیت یکسانی نیستند.
واژه­های کلیدی: سیستم­های اطلاعاتی، قابلیت­های سازمانی، داده، فرایند، شهرصنعتی کاوه
 
۱-۱٫ مقدمه
در عصر جدید که سازمان­ها محصولات، روابط و فعالیت­ها و بطور­کلی کسب وکار آن­ها حالت مجازی و الکترونیکی به خود گرفته است و تغییرات به قدری شدید شده که طول عمر فناوری­ها و محصولات را به حداقل رسانیده است. خلق و حفظ پایدار مزیت رقابتی با تکیه بر قابلیت­ها و شایستگی­های سنتی و قدیمی برای حضور موفق سازمان در محیط و بازارهای رقابتی کافی نیست. این مستلزم تدابیری نو و روی آوری به شایستگی­های جدیدی است که مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی باشد. ایجاد و انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات از این طریق، مهمترین ویژگی­های یک سازمان موفق در محیط کسب وکار به­شمار می روند. به نظر می رسد که شرکت­هایی می­توانند در این محیط حضوری موفق و مستمر داشته باشند که از شایستگی و قابلیت­های اطلاعاتی و ارتباطی برخوردار بوده و با تکیه بر آنها مزیت­های رقابتی ارزشمندی خلق نموده و با بکارگیری درست و به­موقع این مزیت­ها، باعث پایداری آن گردیده و عملکردی  عالی برای خود به ارمغان آورند.
پژوهش­گران اخیرا از رویکرد مبتنی بر منابع برای سنجش این موضوع که چه میزان از سیستم­های اطلاعاتی می ­تواند مزیت رقابتی را برای شرکت نسبت به رقبا ایجاد نماید، استفاده می­نمایند. بر­ اساس این دیدگاه، می­توان بیان کرد که سیستم­های اطلاعاتی که برای نشان دادن تفاوت­های عدم تناسب در منابع شرکت مورد بهره ­برداری قرار می­گیرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان­ها محسوب می­شوند.
بنابراین در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به­همین منظور ابتدا مسأله پژوهش بیان می­گردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد­ شد. در ادامه نیز فرضیات و اهداف پژوهش بیان می­گردد و در نهایت متغیرها و مؤلفه­های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­شود.

۱-۲٫ بیان ­مسأله
توسعه کشورها از ضرورت­های اجتناب­ناپذیری است که جهان امروز به­عنوان یک سرنوشت محتوم آن را پذیرفته و از مهم­ترین و اساسی­ترین اهداف فرد، گروه، سازمان و جامعه می ­تواند توسعه همه جانبه کشور باشد. امروزه ماهیت متلاطم تجارت جهانی، بخش­های تولید، صنعت و بازار محصولات را با چالش­های متعددی روبرو ساخته است. این چالش­ها سازمان را ملزم می­سازد که با بکارگیری سیتم­های جدید مدیریتی و پیاده سازی آنها در عمل، پایگاه خویش را در این محیط ناپایدار مستحکم  نمایند و به موفقیتی همراه با پیشرفت مستمر دست یابند.
شرکت­های کوچک و متوسط با توجه به ویژگی­های منحصر به فردشان در صنعت از جایگاه ویژه­ای برخوردارند. بررسی و شناخت  مزیت رقابتی و میزان رقابت­پذیری محصولات صنایع کوچک و متوسط در هر کشور گامی اساسی در شناخت وضع موجود و آینده صنعتی و تبیین برنامه ­ریزی­های بلند مدت می­باشد (بهرام­زاده، ۱۳۸۷). بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رفع بحران بیکاری به ایجاد سریع مشاغل در شرکت­های کوچک و متوسط امید بسته اند، چنین امیدهایی بی پایه نیستند بلکه مبتنی بر این واقعیت هستند که شرکت­های کوچک و متوسط همواره مشاغل زیادی را چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده­اند. برای مثال در هند، ۸۰­درصد از کل مشاغل تولیدی، در شرکت­های کوچک و متوسط ایجاد گردیده است. در اروپای شرقی و مرکزی، حدود هفت میلیون کارآفرین در تلاش­اند که اقتصاد دستوری الگوی مابعد کمونیستی را به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد تغییر دهند.

99