رشته مدیریت

پایان نامه : رابطه کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

عنوان:

رابطه کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان در گلپایگان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی صباغیان


متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده.۱
۱٫فصل اول- کلیات تحقیق. ۳
۱ – ۱٫ مقدمه ۳
۱-۲٫ بیان مسأله ۴
۱-۳٫ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. ۶
۱- ۴٫ اهداف تحقیق. ۷
۱-۵٫ فرضیات تحقیق. ۸
۱-۵-۱٫ فرضیه اصلی ۸
۱-۵-۲٫ فرضیه های های فرعی ۸
۱-۶٫ تعاریف متغیرها و واژههای کلیدی. ۹
۱-۶-۱٫تعاریف نظری. ۹
۱-۶-۱-۱٫مدیریت کیفیت ۹
۱-۶-۱-۲٫ رضایتمندی مشتریان. ۹
۱-۶-۲ . تعاریف عملیاتی. ۹
۱-۷٫مدل مفهومی. ۱۰

  1. فصل دوم :مطالعات نظری. ۱۲

۲-۱٫ مقدمه ۱۲
۲-۲٫تاریخچه کیفیت ۱
۲-۳تعریف کیفیت ۱۶
۲-۳-۱٫تعریف کیفیت از دیدگاه فلسفی : ۱۶
۲-۳-۲٫تعریف کیفیت مبتنی بر مصرف کننده : ۱۷
۲-۳-۳٫تعریف کیفیت مبتنی بر تولید : ۱۷
۲-۳-۴٫تعریف کیفیت مبتنی بر ارزش : ۱۷
۲-۴٫ کیفیت ، غذای سحر آمیز  ! ! ! ۱۷
۲-۵٫  پنج ویژگی مهم  در کیفیت ۱۹
۲-۶٫ کیفیت خدمات ۲۰
۲-۷٫ تئوری شکاف خدمات : ۲۳
۲-۸٫ فضای کیفیت خدمات ۲۴
۲- ۹٫ موانع بهبود کیفیت خدمات ۲۵
۲-۱۰٫عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ۲۶
۲-۱۱٫ اهمیت کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان. ۲۸
۲-۱۲٫ ضرورت توجه به کیفیت ۲۹
۲-۱۳٫مزایای ناشی از کیفیت خدمات ۳۱
۲-۱۴٫مدیریت کیفیت چیست؟ ۳۳
۲-۱۵٫ اصول مدیریت کیفیت : ۳۶
۲-۱۶٫ نظریه پردازان  کیفیت ۴۱
۲-۱۷٫ مروری بر سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001. 50
۲-۱۸٫مروری بر تعاریف اساسی در استاندارد ۲۰۰۰: ISO  ۹۰۰۱٫ ۵۵
۲-۱۹٫ روش اجرای ایزو. ۶۱
۲-۲۰٫رضایتمندی مشتری. ۶۸
۲-۲۱٫ اهمیت رضایت مشتری. ۷۰
۲-۲۲٫ دلایل مطالعه و سنجش رضایت مشتری. ۷۱
۲-۲۳٫ فرآیند سنجش رضایت مشتری. ۷۲
۲-۲۴٫ مزایای رضایت مشتری. ۷۳
۲-۲۵٫ درجه بندی رضایت مشتریان. ۷۳
۲-۲۶٫ مدل های شاخص رضایتمندی مشتری. ۷۴
۲-۲۶-۱٫مدل رضایتمندی مشتری سوئدی : ۷۶
۲-۲۶-۲٫مدل شاخص رضایتمندی مشتری در آمریکا: ۷۸
۲-۲۶-۳٫مدل رضایتمندی مشتری در اروپا: ۸۰
۲-۲۶-۴٫مدل شاخص رضایتمندی نروژی: ۸۱
۲-۲۶-۵٫اندازه‌گیری شاخص رضایتمندی مشتری در شرکت تحقیقاتی ناسا – گلن. ۸۲
۲-۲۷٫ رابطه بین رضایت و کیفیت ۸۳
۲-۲۸٫پیشینه پژوهش ۸۵
۲-۲۸-۱٫تحقیقات داخلی: ۸۵
۲-۲۸-۲٫ تحقیقات خارجی: ۹۱
۲-۳۰٫پیشینه پژوهش ۹۳
بازخوردهای پیاده سازی IS9001 در بین شرکتهای کوچک. ۱۰۴
پیاده سازی IS09001  در سازمان های کوچک. ۱۰۴

  1. فصل سوم-روش شناسی تحقیق. ۱۰۷

۳-۱٫ مقدمه ۱۰۷
۳-۲٫ روش تحقیق. ۱۰۷
۳-۳٫جامعه آماری۱۰۷
۳-۴٫نمونه آماری.۱۰۸
۳-۵٫ قلمرو تحقیق. ۱۰۸
۳-۵-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق ۱۰۸
۳-۵-۲٫ قلمرو مکانی تحقیق ۱۰۸
۳-۵-۳٫ قلمرو زمانی تحقیق ۱۰۸
۳-۶ . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات ۱۰۸
۳-۶-۱٫ ابزار گردآوری داده ها ۱۰۸
۳-۷٫ روایی و پایایی. ۱۰۹
۳-۷-۱٫ آلفای کرونباخ. ۱۱۰
۳-۸ . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات ۱۱۱
۴-۱٫ مقدمه ۱۱۳
۴-۲-آمار جمعیت شناختی. ۱۱۴
۱-۲-۴-جنسیت ۱۱۴
۲-۲-۴-سطح تحصیلات ۱۱۵
۳-۲-۴-سن   ۱۱۶
۴-۲-۴- تاهل ۱۱۷
۴-۳-آمار استنباطی. ۱۱۸
۴-۳-۱-بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق ۱۱۸
۴-۳-۲-بررسی نرمال بودن متغیر ها ۱۲۱
۴-۳-۳-بررسی فرضیات تحقیق ۱۲۲

  1. نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۳۲

۵-۱٫ مقدمه ۱۳۲
۵-۲- بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. ۱۳۲
۵-۳- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق. ۱۳۳
۵-۴- پیشنهادات تحقیق. ۱۳۶
۵-۴-۱٫  پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۱۳۶

دانلود مقاله و پایان نامه

۵-۵- محدودیت های تحقیق. ۱۳۶
پیوست ها: ۱۳۷
          ۱٫پرسشنامه : ۱۳۷
منابع داخلی: ۱۴۰
منابع خارجی:  .۱۴۴
چکیده انگلیسی: ۱۴۸
چکیده
امروزه کیفیت یک محصول از جمله موارد مهمی است که بر فروش محصولات تاثیر بسزایی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه کیفیت محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی را با رضایتمندی مشتریان است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی است. در این پژوهش از پرسشنامه ای محقق ساخته در قالب ۳۳ سوال با طیف ۵ گزینه ای لیکرت ( بسیار خوب ، خوب ، متوسط ، ضعیف ، بسیار ضعیف ) که رضایت مشتریان را در خصوص عملکرد گروه صنعتی پیروی در ارائه محصولات و خدمات را می سنجد ، استفاده شده است . رابطه بین متغیرها از طریق ضریب همبستگی بررسی شده است. فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از روش های آماری متناسب با آن از جمله رگرسیون آزمون می گردد.  پس از پردازش داده­ ها توسط ابزارها و نرم افزارهای آماری، نتایج تحقیق نشان داد که بین قابلیت دوام، قابلیت اطمینان ناشی از محصول ( ایمنی)، زیبایی محصول، ویژگی های محصول، انطباق با استانداردهای محصول، عملکرد محصول، کیفیت ادراکی محصول، قابلیت تغییرپذیری محصول، کیفیت محصول  شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: کیفیت، رضایتمندی، مشتریان
۱٫فصل اول- کلیات تحقیق
۱ – ۱٫ مقدمه
سازمانهای تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند واین روند همچنان درحال افزایش است. اهمیت مشتری و رضایت او چیــزی است که به رقابت در سطح جهانی برمی گردد. چنانکه در جایزه ملی کیفیت مالکم بالدریج چیزی حدود ۳۰ درصد از کل امتیازها را میزان رضایت مشتریان تعیین می کند(جانعلی زاده قزوینی،۱۳۹۲).
امروزه وجود مشتری و نقش رضایت او در حیات سازمانها امری بدیهی است، ازطرفی کارایی و اثربخشی فرآیندهای سازمان سخن روز است. با مطالعات علمی باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان اثربخشی فرآیندهای سازمان را بهبود بخشید. صاحبنظران معتقدند که یکی از راه های افزایش اثربخشی سازمان، بهبود کیفیت خدمات و منظور از آن، تامین نیازها و انتظارات مشتریان است. دمینگ یکی از پیشگامان نهضت TQM کیفیت را با رضایت مشتری یکی می داند(خیاط زاده ماهانی،۱۳۸۲).
بنابراین، با افزایش کیفیت خدمات رضایت مشتریان بالا می رود و بدین طریق اثربخشی سازمان ارتقا می یابد. به همین خاطر می توان یکی از شاخصهای اثربخشی سازمان را رضایت مشتری دانست.
  شرکتهایی در دنیای امروز می توانند به بقا و سود آوری خود امیدوار باشند که با اتخاذ یک شیوه کارا و مداوم رضایت مشتریان خود را اندازه گیری نموده و با شناخت عوامل تاثیرگذار بر آن در جهت بهبود آن تلاش نمایند(دهقان،۱۳۹۰).
۱-۲٫ بیان مسأله
امروزه کیفیت یک محصول از جمله موارد مهمی است که بر فروش محصولات تاثیر بسزایی دارد. در فلسفه و نظریه شناخت کیفیت چگونگی یک چیز است و در زمینه های اقتصادی مرغوبیت و مطلوبیت است . تلاش شرکت ها بر آن است که روز به روز کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و محصولی به بازار ارائه نمایند که قادر به رقابت بیشتر با محصولات تولیدی سایر تولید کنندگان باشد. در دنیای کنونی محصولاتی قابل رقابتند که کیفیت بالا و قیمت پایین تری داشته باشند.برای دستیابی به این منظور در سطح بین المللی کیفیت را قانونمند نموده اند به طوریکه بخشی از فعالیت مدیریت شرکت به این منظور اختصاص داده شده تا بر روی کیفیت محصول تمرکز نمایند. تمام استانداردهای کیفیتی امروزی، برگرفته از این امر مهم است. در ابتدا هر کشوری برای خود استاندارد کیفیتی خاصی را اجرا می کرد، مانند آلمان که از استاندارد (DIN) برای محصولات خود استفاده کرده است، اما بواسطه آنکه دنیای کنونی بصورت یک دهکده جهانی در آمده است در سال ۱۹۶۷ میلادی مسئولان کیفیتی کشورها تصمیم گرفتند تا این استانداردهای کیفیتی را به استاندارد همگانی و بین المللی تبدیل نمایند که آن را ISO نام نهادند. ” کاراوراایشی کاوا” در رابطه با کیفیت چنین می گوید: اهداف بلند مدت سازمان به عنوان اهداف کیفیتی هستند. تضمین کیفیت از محصول و تولید گرایی به مشتری گرایی سوق پیدا می کند. در سازمانهای تولیدی یا خدماتی میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند. این روند همچنان در حال افزایش است. اهمیت مشتری و رضایت او چیزی است که به رقابت در سطح جهانی برمی گردد و مدیریت کیفیت فراگیر به دنبال برآوردن هر چه بیشتر نیازها و انتظارات مشتریان تا سر حد رضایت کامل آنهاست. (جعفری و فهیمی، ۱۳۷۹، ص۵۳) .
 از اثراتی که رضایت مشتری بر فرایندهای سازمان دارد می توان کاهش مستمر هزینه ها و پایه گذاری خط مشی کیفیت را نام برد. بیشتر سازمانهای قدیمی روش های نوین روابط مشتری را مد نظر قرار نداده و مشتریان خود را از دست می دهند. کیفیت خدمات بر افزایش سطح رضایتمندی و وفاداری مشتریان و هم چنین بر عملکرد کلی سازمان تاثیر عمده ای دارد. بنابراین می توان گفت : میان کیفیت محصول و رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.در این تحقیق ابعاد کیفیت: ( قابلیت دوام، قابلیت اطمینان ناشی از محصول( ایمنی) ، زیبایی محصول ، ویژگی های محصول، انطباق با استانداردها، عملکرد، کیفیت ادراکی و قابلیت تغییر پذیری) متغیر مستقل هستند و رضایتمندی مشتریان متغیر وابسته است ( مقصودی، ۱۳۸۲، ص۲۶).
 ما در این تحقیق می خواهیم رابطه کیفیت محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی را با رضایتمندی مشتریان بررسی کنیم.
۱-۳٫ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
در جهان امروز که عصر رقابت بیش  از پیش شرکت‌ها، مؤسسات و واحدهای تولیدی برای کسب بخشی از بازار کالا و خدمات می‌باشد، سازمان‌هایی موفق خواهند بود که بتوانند رضایت مشتریان را به بیشتر و بهتر از سایز رقبا جلب نمایند. رضایت مشتری در گرو کالا یا خدمات ارزان همراه با کیفیت بالاست، لذا از هر دیدگاه و نگرشی که کیفیت را تعریف کنیم در نهایت باید اقداماتی را به اهداف کیفیتی را تعیین و به دست آن حرکت می‌کنند تا جنبه‌های تعیین شده کیفیتی را تأمین و بهبود بخشید(حسینی،۱۳۸۸).
امروزه بسیاری از سازمان ها،مشتری محوری را جایگزین محصول محوری قرار داده اند و برای رضایت خاطر مشتریان ،درجهت ارتقاءسطح کیفی کالا وخدمات خود تلاش می کنند.سازمانهای متعالی جایگاه خاصی برای مشتریان قائل هستند و توجه به نیازهای مشتری و نیز وفاداری آنها را در برنامه های خود می گنجانند. مشتریان داوران نهائی کیفیت محصول و خدمات بوده و نقطه نظرات آنها می تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات سازمانها باشد(شیرازی و همکاران،۱۳۹۰).

پیتر دراکر درسال ۱۹۵۴ عنوان کرده بودکه رضایتمندی مشتری تنها تعریف وتوصیف موجهی است که درموردهدف یک سازمان تجاری می توان ارائه نمود .ازآنجا که رضایت مشتری با کیفیت محصول رابطه ای تنگاتنگ دارد،درسالهای کنونی شرکتها با برنامه مدیریت کیفیت جامع برآن هستندکه پیوسته کیفیت محصولات،خدمات وفرایندهای بازاریابی رابهبودبخشندوبا اجرای مدیریت کیفیت جامع موجبات رضایت مشتری رافراهم آورند(سرلک،۱۳۹۰).
لذا کیفیت یک محصول از جمله موارد مهمی است که بر فروش محصولات تاثیر بسزایی دارد.
با توجه به اهمیت کیفیت محصول بر فروش و رضایتمندی مشتریان در این پژوهش  به بررسی  رابطه کیفیت محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان پرداخته می شود.
۱- ۴٫ اهداف تحقیق
۱- ۴- ۱٫ هدف اصلی
تعیین رابطه کیفیت محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
۱- ۴- ۲٫ اهداف فرعی
۱ –  تعیین رابطه بین قابلیت دوام محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
۲- تعیین رابطه  بین قابلیت اطمینان ناشی از محصول ( ایمنی) شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
۳-تعیین رابطه بین زیبایی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان رابطه
۴-  تعیین رابطه بین ویژگی های محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
۵- تعیین رابطه بین انطباق با استانداردهای محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
۶-  تعیین رابطه بین عملکرد محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
۷-تعیین رابطه  بین کیفیت ادراکی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
۸- تعیین رابطه بین قابلیت تغییرپذیری محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
۱-۵٫ فرضیات تحقیق
۱-۵-۱٫ فرضیه اصلی
بین کیفیت محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.

99