رشته مدیریت

پایان نامه : رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

واحد رشت

دانشکده حسابداری

گروه آموزشی:مدیریت بازرگانی

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی

  گرایش: مالی

عنوان:

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

استاد راهنما

دکتر فرزین فرحبد

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان       صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

‌أ۱-۱) مقدمه. ۳

۱-۲) تعریف وبیان مساله. ۴

۱-۳) اهمیت وضرورت تحقیق ۷

۱-۴ )اهداف تحقیق ۸

۱-۵ )فرضیه ی تحقیق ۹

۱-۶) تعریف عملیاتی متغیرها و واژه‌ها ۱۰

۱-۷) قلمرو تحقیق ۱۳

۱-۷-۱) قلمرو موضوعی: ۱۳

۱-۷-۲) قلمرو زمانی: ۱۴

۱-۷-۳) قلمرو مکانی : ۱۴

فصل دوم: مبانی نظری پیشینه تحقیق ۱۵

مقدمه ۱۶

بخش اول: سرمایه اجتماعی: ۱۸

۲-۱ )مفهوم سرمایه اجتماعی ۱۹

۲- ۲ سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیر بوردیو. ۲۱

۲-۳- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن ۲۳

۲-۴- سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام. ۲۵

۲-۵- سیر تحول سرمایه اجتماعی ۲۷

۲-۶- مدل های سرمایه اجتماعی ۳۰

۲-۶-۱- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال. ۳۰

۲-۶-۲- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال (۱۹۹۸) ۳۱

۲-۶-۳- مدل سرمایه اجتماعی هدسون (۲۰۰۵) ۳۲

۲-۷- ویژگی های کلیدی سرمایه اجتماعی ۳۳

۲-۸-عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی ۳۸

۲-۸-۱-اعتماد اجتماعی ۳۸

۲-۸-۲ -انسجام اجتماعی ۴۰

۲-۸-۳ -مشارکت اجتماعی ۴۳

۲-۹-اهمیت و مزایای سرمایه اجتماعی ۴۷

۲-۱۰- ابعاد سرمایه اجتماعی براساس مدل ناهاپیت و گوشال. ۴۸

۲-۱۰-۱- بعد ساختاری ۴۹

۲-۱۰-۱-۱- روابط شبکه ای ۴۹

۲-۱۰-۱-۲-پیکربندی روابط شبکه ای ۴۹

۲-۱۰-۱-۳- سازمان مناسب. ۵۰

۲-۱۰-۲- بعد شناختی ۵۰

۲-۱۰-۲-۱-زبان و کدهای مشترک ۵۰

۲-۱۰-۲-۲- حکایات مشترک ۵۱

۲-۱۰-۳- بعد رابطه ای ۵۱

۲-۱۰-۳-۱-اعتماد. ۵۱

۲-۱۰-۳-۲- هنجارها ۵۱

۲-۱۰-۳-۳-الزامات و انتظارات. ۵۲

۲-۱۰-۳-۴- هویت. ۵۲

۲-۱۱- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های شرکت ها و عملکرد بازار. ۵۳

بخش دوم: عملکرد بازار. ۵۴

۲-۲- مفهوم بازار. ۵۵

۲-۳-سیر تحول عملکرد بازار. ۵۶

۲-۴- رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار. ۵۷

۲-۵- مدیریت ارتباط با مشتری ۵۷

۲-۶-مدیریت دانایی ارتباط با مشتری ۵۸

۲-۷-دستیابی به سهم بازار. ۶۰

۲-۸-اهمیت کیفیت خدمات. ۶۲

۲-۹-ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال. ۶۴

۲-۱۰- بدست آوردن و حفظ مشتری ۶۶

۲-۱۱- شاخصهای سنجش عملکرد بازار. ۶۷

۲-۱۲-ایجاد ارزش برای مشتری ۶۸

۲-۱۳- تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مشتری ۶۸

۲-۱۴-رضایت مشتری، رمز بقا در بازار رقابتی ۷۱

۲-۱۵-شناسائی توقعات مشتری ۷۳

۲-۱۶-  طراحی کالا یا خدمت بر اساس توقعات و نیاز مشتری ۷۳

۲-۱۷- ارائه خدمت بر اساس طراحی ۷۴

۲-۱۸-مدیریت انتظارات مشتری ۷۵

۲-۱۹- رضایت سنجی مشتری ۷۵

۲-۲۰-معیارهای عملکرد شرکت. ۷۹

۲-۲۱- معیارهای مالی سنتی ۸۰

۲-۲۱-۱- بازده سرمایه گذاری ۸۰

۲-۲۱-۲- سود باقیمانده ۸۰

۲-۲۱-۳- بازده فروش. ۸۰

۲-۲۱-۴- سود هر سهم. ۸۱

۲-۲۱-۵- قیمت به سود هر سهم. ۸۱

۲-۲۲- معیارهای مالی نوین ۸۱

۲-۲۲-۱- ارزش افزوده اقتصادی (EVA) 81

بخش سوم : یشینه تحقیقات انجام شده ۸۳

۲-۳- پیشینه تحقیقات انجام شده ۸۴

۲-۳-۱-تحقیات داخلی ۸۴

۲-۳-۲-تحقیقات خارجی ۸۵

فصل سوم: روش تحقیق ۸۸

۳-۱)مقدمه. ۸۹

۳-۲) روش تحقیق ۹۰

۳-۳) مراحل اجرای پژوهش. ۹۰

۳-۴) جامعه، نمونه و روش نمونه گیری ۹۲

۳-۵) روش جمع آوری داده ها ۹۴

۳-۶) ابزار جمع آوری داده ها ۹۴

۳-۶-۱) اجزای پرسشنامه. ۹۶

۳-۶-۲) روایی و پایائی پرسشنامه. ۹۷

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات. ۹۹

۴-۱) مقدمه: ۱۰۰

۴-۲) توصیف متغیر های جمعیت شناختی: ۱۰۱

۴-۳) توصیف متغیر های تحقیق ۱۰۳

۴-۴) آزمون فرضیات تحقیق: ۱۰۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۱۲

۵-۱)مقدمه. ۱۱۳

۵-۲) خلاصه تحقیق ۱۱۴

۵-۳) نتایج آمار توصیفی ۱۱۵

۵-۴ نتایج آمار استنباطی ۱۱۸

۵-۵) محدودیت های تحقیق ۱۲۰

۵-۶) پیشنهادات با توجه به فرضیه های تحقیق ۱۲۱

۵-۷) پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۲۲

منابع و ماخذ. ۱۲۴

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل تدوین گردیده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری آن، پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های تولیدی استان اردبیل به تعداد ۱۰۷۴ شرکت تشکیل داده اند و حجم نمونه نیز ۹۴ شرکت برآورد شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS19 با بهره گرفتن از آزمون همبستگی، به دو روش توصیفی و استنباطی انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که فرضیه اول یعنی وجود ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی ، تایید شده است. در رابطه با فرضیه دوم نتایج حاکی از تایید این فرضیه است یعنی بین بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی رابطه وجود دارد. بررسی فرضیه سوم نشان می دهد که این فرضیه رد می شود یعنی بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی رابطه وجود ندارد. در رابطه با فرضیه چهارم نتایج حاکی از آن است که بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی ارتباط وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، عملکرد بازار، بعد ساختاری، بعد شناختی، بعد ارتیاطی

۱-۱) مقدمه

در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی در زمیه ها و اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی ترین مفاهیم، ظهور و بروز یافته است، هر چند شور و شوق زیادی در بین صاحب نظران و پژوهشگران، مشابه چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی ایجاد کرد. لیکن نگرش ها، دیدگاه ها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن زده است.

اهمیت سرمایه اجتماعی از آنجا آشکار می گردد که سرمایه اجتماعی به عنوان سرمایه با ارزش در کنار سرمایه انسانی و مالی در سازمان مورد بررسی قرار گرفته و اثربخشی سایر سرمایه ها در سایه سرمایه اجتماعی صورت می پذیرد. سازمان ها با شناخت و شناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی خود می توانند درک بهتری از الگوی تعاملات بین فردی و گروهی داشته باشند و با بهره گرفتن از سرمایه اجتماعی می توانند سیستم های سازمانی خود را بهتر هدایت کنند (الوانی، ۱۳۸۵،ص۳).

شرکت ها دارای منابعی هستند که برای عملکرد بازار قوی و مزیت رقابتی حیاتی هستند. نخستین نوع از این منابع دارایی های مشهود چون اموال، ماشین آلات و تکنولوژی های فیزیکی دارای جانشین هستند که می توانند به آسانی در بازارهای آزاد، خرید و فروش شوند. نوع دوم دارایی های نامشهود، باارزش، کمیاب، بدون جانشین و استراتژیکی هستند که برای ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد بازار برتر، توانا هستند. (نمازی و ابراهیمی، ۱۳۹۰،ص۴۵) در اقتصاد دانش محور کنونی، سرمایه اجتماعی عامل اصلی برتری و بهبود عملکرد شرکتهاست. (رحیمیان ، ۱۳۹۱،۴۵)سرمایه اجتماعی شامل تمام منابعی از سازمان است که ارزش سازمان و همچنین شایستگی سازمان را بالا می برند. پس این نشان می دهد که مدیریت سرمایه اجتماعی به شکلی موثر و کارآمد، ارزش و عملکرد مالی سازمان را افزایش خواهد داد. (Ahmad khan et al., 2012).پس شناسایی و ارزشگذاری درست و صحیح سرمایه اجتماعی شرکتها هم برای مدیران و هم برای استفاده کنندگان از صورت های مالی امری ضروری می باشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود

نقش سازمان ها در دستیابی به هدف های اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، آن چنان برجسته است که سازمان های هر جامعه را گردونه های تحقق اهداف آن می دانند. با در نظر گرفتن اهمیت و نقش و تاثیرهای گوناگونی که سازمان ها دارند، امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف آنها از جمله فرایندها، سیستم ها و به ویژه آنچا که سازمان بدان دست می یابد (عملکرد ) می شود. از طرف دیگر، هیچ سازمانی نمی تواند اثربخش باشد، مگر اینکه برای آنچه که می خواهد انجام دهد برنامه ای داشته باشد (۲۵,۲۰۰۱Lesser, E.L.). لذا در این رساله بر آن هستیم تا رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار را در شرکتهای تولیدی مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

۱-۲) تعریف وبیان مساله

امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد بازار هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی میخواهد با روش های مختلف عملکرد بازار خود را افزایش دهد.(Ahmad khan et al., 2012) در سال های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی های رقابتی قرار گرفته است. شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت ها می تواند از منابع منحصر به فرد آنها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخ گویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت ها به دلیل این است که سازمان های موفق دارای منابع استراتژیکی (فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آنها فاقد آن منابعند. طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه اجتماعی منابع استراتژیکی هستند که شرکت ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نمایند.(سینایی ، ۱۳۹۰،ص۲۹). به رغم پذیرش نقش انکارناپذیر سرمایه اجتماعی و دارایی های نامشهود در عملکرد شرکت ها، اغلب سامانه های سنتی قادر به اندازه گیری سرمایه اجتماعی شرکت ها و انعکاس آن در صورت های مالی نیستند، در حالی که اهمیت آنها در افزایش ثروت سهامداران، کسب سوداوری پایدار، افزایش سهم شرکت ها از بازارهای جهانی، ارزیابی عملکرد فعلی واحد تجاری و همچنین پیش بینی های آتی، همواره مورد توجه بوده است. از آنجایی که شرکت ها در انجام برنامه ریزی های راهبردی به شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیرامون خود می پردازند، بنابراین ناگزیر به کسب اطلاعات جامع درباره ظرفیت ها، کفایت و کارایی منابع داخلی خود هستند. Marr, 2004,p.20)) محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم ها و ساختار سازمانی و غیره را دربرگیرد (قلیچ لی ، ۱۳۸۷،ص۲۸) عوامل نامشهود و سرمایه اجتماعی به عنوان اصلی ترین عنصر توسعه در اقتصاد دانش محور، توانایی لازم برای انجام برنامه های راهبردی را در اختیار شرکت ها قرار می دهد. (Marr, 2004,p.14) در حقیقت سرمایه اجتماعی یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد و با بهره گرفتن از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد بنابراین رویکرد سرمایه اجتماعی برای سازمان هایی که می خواهند از ارزش عملکردشان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامع تر است (مدهوشی و اصغرنژاد، ۱۳۸۸،ص۱۱۶-۱۱۰)

از طرفی به دنبال توسعه فن آوری اطلاعات در دهه ۱۹۹۰، الگوی رشد اقتصادی دچار تغییرات اساسی شد و عامل دانش به عنوان مهم ترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی گردید. (Chen, 2004, pp.195-212) در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان ها بر اساس دانش زندگی می کنند و می میرند و موفق ترین سازمان ها آنهایی هستند که از این دارایی ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده می کنند (قلیچ لی و همکاران، ۱۳۸۷،۲۲) بر این اساس موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان ها تا حد کمی مبتنی بر تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر استراتژیک دانش خواهد بود. (ملکیان و زارع، ۱۳۸۹،صص۱۳۵-۱۷۷)

ظهور اقتصاد جدید که اساسا با اطلاعات و دانش هدایت می شود، منجر به افزایش علاقه فزاینده ای به سرمایه اجتماعی شده است. (Tan et.al, 2007, pp. 76-95) سرمایه اجتماعی سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود است امروزه سهم سرمایه اجتماعی به دلیل تولید دانش و اطلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد.به این دلیل در سطح بنگاه های اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت ها می تواند تحت تاثیر دارایی های اجتماعی و سرمایه انسانی قرار گیرد. (عباسی و گلدی صدقی، ۱۳۸۹،صص۷۴-۵۷) بطور کلی در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه اجتماعی بکار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه مالی به کار گرفته شده، اهمیت یافته است.(Bontis, 1999,pp. 62-433) سرمایه اجتماعی در مشتریان، فرایندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم های سازمانی متجلی می شود و نقش فزاینده ای در خلق مزیت های رقابتی پایدار ایفا می کند.(شمس و خلیلی، ۱۳۹۰،صص۶۵-۵۱). سرمایه اجتماعی در این تحقیق از سه بعد شناختی ، ارتباطی و ساختاری تشکیل شده است.

جانوسویچ[۱] و همکاران ( ۲۰۱۳)، احمد خان[۲] و همکاران(۲۰۱۲)، باسوکی[۳] و همکاران(۲۰۱۲)، لیبو[۴] و همکاران(۲۰۱۱)، پلومن[۵] و همکاران(۲۰۰۷)، رادرز[۶] و همکاران نشان دادند که سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد مالی دارد. همچنین رحیمیان و همکاران در سال ۱۳۹۱ به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای صنایع خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و نشان دادند که در میان عناصر تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکارگرفته شده دارای بیشترین تاثیر بر عملکرد مالی شرکت های نمونه می باشند و میان بعد شناختی و عملکرد مالی شرکت های نمونه ارتباط معناداری وجود ندارد.

مفهوم سرمایه اجتماعی در بر گیرنده مفاهیمی همچون اعتماد ، همکاری و همیاری میان اعضای یک گروه یا یک جامعه است که نظام هدفمندی را شکل می دهد و آنهارا به سوی دست یابی به هدفی ارزشمند هدایت می نماید. از این رو شناخت عوامل مؤثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می تواند جوامع را در گسترش ابعاد سرمایه اجتماعی کمک نموده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصادی افراد در جوامع گردد(متوسلی و بی نیاز ،۱۳۷۹،ص۱۰)

سرمایه اجتماعی مفهومی چند بُعدی است، پژوهش های انجام شده پیرامون این مفهوم در صورتی حالت کامل و «معرف گونه»خواهد داشت که به ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و ارتباط میان ابعاد آن بپردازد. با مطالعه متون مختلف می توان سه بعد ساختاری و شناختی و ارتباطی را برای سرمایه اجتماعی بر شمرد. بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل قوانین انعطاف پذیر و شبکه های ارتباطی و بعد شناختی به اعتماد، همیاری و همکاری گروهی اعضاء درون یک سازمان و بعد ارتباطی به شبکه یا ارتباطات اجتماعی و روابط بین افراد و گروه ها اشاره دارد (اندرو[۷]،۲۰۰۷،ص۱۲)

در سالهای اخیر دانشمندان مدیریت به ارائه یک دیدگاه اجتماعی از سازمان پرداخته اند . بر این اساس می توان گفت یک دارایی حیاتی و مهم از به حداکثر رساندن مزیت سازمانی همان سرمایه اجتماعی سازمانی می باشد که در بافت روابط اجتماعی ذاتی بوده و می توان آنرا برای تسهیل فعالیت بسیج کرد. سرمایه اجتماعی که بواسطه روابط مولد با تاثیر مثبت مشخص شده است ساختاری است که به طور طبیعی در بافت عملکرد قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی به واسطه شبکه های ارتباطی که اطلاعات ضروری ، اعتماد، پشتیبانی و دیدگاه مشترک را فراهم می کنند، مشخص می شود. این منابع در روابط اعضای گروه قرار دارد و افزایش فرایندهای گروهی به طور کلی عملکرد گروهی بازار را افزایش می دهد (جمشیدی، ۱۳۷۹،ص۱۵).

عملکرد بازار به عنوان اثربخشی فعالیت های بازاریابی سازمان تعریف شده است و با مواردی از قبیل میزان دستیابی به رضایت مشتری، ایجاد ارزش برای مشتریان، حفظ مشتریان و دستیابی به سهم بازار مطلوب مورد سنجش قرار می گیرد. به طور کلی یک فرهنگ سازمانی بازارگرا دارای تاثیر غیرمستقیمی بر روی عملکرد مالی از طریق عملکرد بازار می باشد (هامبارگ،۲۰۰۲،ص۳۳).

ادبیات فراوانی حاکی از آن است که شرکت با ارائه ارزش برتر برای مشتری در مقایسه با رقبا، می تواند به مزیت های رقابتی دست یابد و عملکرد بازار خود را بهبود دهد (اسلاتر[۸] و نارور[۹]،۱۹۹۵؛ اولسون و همکاران، ۲۰۰۵). تحقیقات در زمینه معیارهای عملکرد بازار تایید می کند که سرمایه اجتماعی برای مشتریان با روش های مختلفی مانند افزایش درآمد از طریق حفظ مشتری و گفتار مثبت (روست و همکاران،۲۰۰۲)، افزایش سودآوری از طریق بالا بردن ارزش عمر مشتری (روست و همکاران،۲۰۰۴)، تاثیرگذاری بر رشد و فروش و سهم بازار از طریق بهبود نگرش مشتریان نسبت به برندها و محصولات شرکت و رضایت مشتری (روست و همکاران،۲۰۰۴)، می تواند عملکرد بازار شرکت را افزایش دهد (ترویلو و همکاران،۲۰۰۹).در واقع شرکت ها چنانچه به دنبال مزیت رقابتی و موفقیت های استراتژیک هستند باید بیش از رقیب برای مشتری ارزش بیافرینند. آنان با صرف سرمایه اجتماعی ، رضایت و وفاداری مشتریان را تصاحب خواهند کرد. همچنین توسعه سهم بازار و افزایش سودآوری و رشد فروش از تبعات طبیعی این حرکت خواهد بود(روست ،۲۰۰۴،ص۱۶).

بنابراین بیان مساله مذکور که بیان کننده اهمیت توجه به سنجش سرمایه اجتماعی و بررسی رابطه آن با عملکرد بازار شرکت هاست، در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط سرمایه اجتماعی با عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل بررسی و مورد تبیین قرار گیرد.پرسش اصلی که در این پژوهش مطرح شده این است که آیا رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل وجود دارد؟

99