رشته مدیریت

پایان نامه دولتی : رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد) (M.A

دانلود مقاله و پایان نامه

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی(گرایش مالی)

عنوان:

رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

دکتر رضا نجاری

استاد مشاور:

دکتر رضا شفیع زاده گروسی

متن پایان نامه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

 مقدمه. ۴

۱-۱- بیان مسأله. ۶

۲-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش. ۷

۳-۱- پیشینه پژوهش. ۸

۱-۳-۱- تحقیق های داخلی ۸

۲-۳-۱- تحقیق های خارجی ۹

۴-۱- چارچوب نظری پژوهش. ۱۰

۵-۱- مدل مفهومی پژوهش. ۱۳

۶-۱- اهداف پژوهش. ۱۳

۷-۱- سوال های پژوهش. ۱۴

۸-۱- فرضیه های پژوهش. ۱۵

۹-۱-متغییر های پژوهش. ۱۵

۱۰-۱- روش پژوهش. ۱۶

۱۱-۱ قلمرو پژوهش. ۱۷

۱-۱۱-۱-قلمرو مکانی پژوهش. ۱۷

۲-۱۱-۱- قلمرو زمانی پژوهش. ۱۷

۳-۱۱-۱- قلمرو موضوعی پژوهش. ۱۷

۱۲-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات. ۱۷

فصل دوم: بر ادبیات تحقیق

 مقدمه. ۲۳

۱-۲- بخش اول : ادبیات مربوط به سرمایه فکری ۲۵

۱-۱-۲- نظریه های مربوط به سرمایه فکری ۲۵

۲-۱-۲- تعاریف مختلف سرمایه فکری ۲۶

۳-۱-۲- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری ۳۰

۱-۳-۱-۲- ادوینسون و مالونه (۱۹۹۷) ۳۱

۱-۳-۱-۲- سویبی (۱۹۹۷) ۳۴

۱-۳-۱-۲-طبقه بندی نورتون و کاپلان(۱۹۹۲) ۳۶

۴-۱-۲- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری ۳۷

۱-۴-۱-۲- ارزش افزوده اقتصادی ۳۷

۲-۴-۱-۲- کارت نمره متوازن. ۳۸

۳-۴-۱-۲- ترازنامه نامرئی ۳۸

۴-۴-۱-۲- کنترل دارایی های ناملموس. ۳۹

۵-۴-۱-۲- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا ۳۹

۶-۴-۱-۲- شاخص سرمایه فکری ۳۹

۷-۴-۱-۲- نرخ بازده دارایی ها ۴۰

۸-۴-۱-۲- روش تشکیل سرمایه بازار. ۴۰

۹-۴-۱-۲- کارگزار تکنولوژی ۴۱

۱۰-۴-۱-۲- روش سرمایه فکری مستقیم. ۴۱

۱۱-۴-۱-۲- روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری ۴۱

۱۲-۴-۱-۲- مدل مدیریت سرمایه فکری ۴۲

۱۳-۴-۱-۲- کیوتوبین ۴۲

۱۴-۴-۱-۲- هوش سرمایه انسانی ۴۳

۱۵-۴-۱-۲- مدل کارگزار فناوری ۴۳

۱۶-۴-۱-۲- روش ارزشگذاری جامع. ۴۳

۵-۱-۲- ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری ۴۴

۶-۱-۲- طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن. ۴۶

۱-۶-۱-۲- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری ۴۶

۲-۶-۱-۲- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه ۴۶

۳-۶-۱-۲- روش های برگشت دارایی ها ۴۶

۴-۶-۱-۲- روش های کارت امتیاز. ۴۷

۷-۱-۲- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با بهره گرفتن از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها ۴۷

۱-۷-۱-۲- محاسبه سرمایه فکری با بهره گرفتن از مدل پالیک. ۴۷

۲-۲- بخش دوم : ادبیات مربوط به ریسک. ۵۰

۱-۲-۲- تعاریف مختلف ریسک: ۵۰

۲-۲-۲-انواع ریسک: ۵۱

۱-۲-۲-۲- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک سیستماتیک ) ۵۵

۳-۲- مدل مفهومی پژوهش. ۵۷

۴-۲- سابقه مطالعات انجام شده ۵۸

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

 مقدمه. ۷۱

۱-۳- روش تحقیق ۷۱

۲-۳- جامعه آماری پژوهش. ۷۲

۳-۳ روش گرد آوری پژوهش. ۷۳

۴-۳- روایی و پایایی پژوهش. ۷۳

۵-۳- متغیرهای عملیاتی پژوهش. ۷۴

۶-۳- ابزارگردآوری اطلاعات. ۷۵

۷-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش. ۷۶

۸-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۳

۱-۸-۳- تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی ۸۵

۲-۸-۳- آزمون همبستگی ۸۶

۳-۸-۳- رگرسیون چندگانه. ۸۷

۴-۸-۳- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) ۸۷

۵-۸-۳- آزمون خودهمبستگی (دوربین – واتسن) ۸۷

۶-۸-۳- چندهم خطی ۸۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 مقدمه‏. ۹۰

۱-۴- شاخص های توصیفی متغیرها ۹۰

۲-۴- آزمون فرضیه های پژوهش. ۹۳

۳-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش. ۹۴

۱-۳-۴- بررسی فرض نرمال بودن متغیرها : ۹۴

۲-۳-۴- خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هر فرضیه به شرح زیر بیان می شود. ۹۶

۱-۲-۳-۴- تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول. ۹۶

۲-۲-۳-۴- آزمون فرضیه فرعی اول: ۹۶

۳-۲-۳-۴- آزمون فرضیه فرعی دوم: ۹۸

۴-۲-۳-۴- آزمون فرضیه فرعی سوم: ۱۰۰

۵-۲-۳-۴- آزمون فرضیه اصلی اول: ۱۰۵

۶-۲-۴-۴- فرضیه اصلی دوم : ۱۱۰

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 مقدمه. ۱۱۴

۱-۵- ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۱۱۵

۱-۱-۵- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول : ۱۱۵

۲-۱-۵- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم : ۱۱۶

۲-۵- نتیجه گیری کلی پژوهش. ۱۱۷

۳-۵- پیشنهادها ۱۱۷

۱-۳-۵- پیشنهاد مربوط به فرضیه اصلی اول : ۱۱۸

۲-۳-۵- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۱۸

۳-۳-۵- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۱۲۰

۴-۵- محدودیت های تحقیق ۱۲۱

پیوست ها

پیوست یک : نمونه آماری پژوهش. ۱۲۳

پیوست دو : SPSS 125

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۴۵

منابع لاتین: ۱۴۸

چکیده انگلیسی: ۱۵۲

چکیده:

امروزه دانش به عنوان مهم‌ترین سرمایه، جایگزین سرمایه‌های مادی به ویژه در محیط رقابتی و فناوری ‌‌شده ‌است. لذا مفهوم سرمایه فکری کاربردی مهم و گسترده یافته ‌است. سرمایه فکری در مشتریان، فرایندها، اطلاعات، علامت تجاری، منابع انسانی و سیستم‌های سازمان متجلی می‌شود و نقش فزاینده‌ای در خلق مزیت‌های رقابتی پایدار ایفا می‌کند. از این رو هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در ابتدا متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته که جهت سنجش متغیر مستقل از مدل پالیک استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ، برای محاسبه متغیرهای پژوهش، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این د اده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. بنابراین ۷۰ شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گرفتن از روش رگرسیون چندگانه برای فرضیه های اصلی صورت گرفته است. فرضیه اصلی اول که به بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های(۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹) می پردازد از وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس خبر می دهد. و در فرضیه اصلی دوم با در نظرگرفتن اندازه شرکت در فرضیه اصلی اول به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک با تأثیراندازه شرکت رابطه معنادار وجود ندارد.

کلید واژه ها : سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه سختاری، سرمایه فیزیکی، ریسک سیستماتیک.

 مقدمه:

یکی از مهمترین مشکلات سیستم های حسابداری سنتی ، ناتوانی آنها در سنجش و اندازه گیری و در نظر گرفتن شفاف سرمایه فکری شرکت ها به شمار می آید . اغلب این سیستم ها از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی های نا مشهود در محاسباتشان قاصرند. به همین دلیل تمایل به سنجش و لحاظ کردن ارزش واقعی دارایی های  نا مشهود و دانش در صورتهای مالی شرکت ها بیش از پیش افزایش یافته است . در جوامع دانش محور کنونی ،بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده اهمیت یافته است . این به آن معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری ، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سود آوری پایدار کاهش چشم گیری یافته است .به عبارتی دیگر می توان چنین متصور شد که میان میزان برخورداری شرکت ها از دارایی های نا مشهود و دانش از یک طرف و ارزش واقعی سرمایه فکریشان (و در نهایت ارزش بازاری سهام شرکت ها ) رابطه ی مستقیمی وجود دارد . به دلیل افزایش اهمیت نسبی سرمایه های فکری (به عنوان مهم ترین بخش از سرمایه های کل شرکت ) در سود آوری پایدار و مستمر و بلند مدت ، اکثر شرکت ها در پی یافتن جواب هایی مناسب برای سؤالات اساسی زیر هستند .

روش های سنجش سرمایه های فکری شرکت ها کدامند ؟

از لحاظ آماری آیا رابطه ی معنی داری میان میزان سرمایه های فکری و ریسک شرکت ها و صنایع مختلف فعال در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد ؟

در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری شرکت ها از مدل پالیک استفاده شده و بر اساس داده ­های ۵ ساله شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ ،سرمایه فکری شرکت ها محاسبه شد همچنین برای پاسخ گویی به سؤال اول ، فرضیه های اصلی تحقیق مدعی آن است که بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در سالهای ذکر شده رابطه ی معنی داری وجود دارد.

مقدمه

تا اوایل د هه ی ۱۹۵۰ ، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه ر ا عمد اً کمبود سرمایه های  مالی و فیزیکی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فکر ی، این کشورها از راه های مختلف و با توسل به دوست و دشمن به کسب سرمایه می پرداختند. این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این قبیل کشورها می شد. اما امروزه ، روشن شده که تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه های فیزیکی و مالی لزوماً تسریع روند رشد و توسعه ی این کشورها را در پی ندارد بلکه کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری  کارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی کارا و متخصص برخوردارند، می توانند سرمایه ی فیزیکی و ما لی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند .در عصر کنونی که انقلاب دانش نامبرده شده است دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید از قبیل زمین، ماشین آلات و . از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. یکی از مهمترین ویژگی دانش ، نامشهود بودن آن است بدین معنا که غیر قابل لمس و نامحسوس است و تعیین ارزش واقعی و اندازه گیری آن بسیار مشکل است اگرچه در گذشته سازمانها با بهره گرفتن از روش های حسابداری قادر به اندازه گیری و محاسبه ارزش و اندازه عوامل تولید خود بوده اند. با توجه به سیر تغییرات  دانش در جهان می توان چنین نتیجه گرفت که در گذشته بیشتر دارایی های سازمان قابل لمس بوده است و امروزه بخش وسیعی از دارایی های سازمانها نامشهود است. دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک  عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های فیزیکی ارجعیت بیشتری پیدا کرده است. سرمایه فکری بیشتر مبتنی بر دانش و اطلاعات می باشد و می تواند شامل هر چیزی از قبیل وفاداری مشتری گرفته تا مهارت های تکنولوژی باشد که تأثیر مهمی بر فرآیندهای نوآوری سازمانی دارد.

سرمایه فکری به دلیل اهمیت عناصر تشکیل دهنده آن سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری ،سرمایه فیزیکی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمانها خواهد داشت.(زاهدی،م و لطفی زاده،ف.۱۳۸۹،۶۳-۳۹). پژوهش ها و تحقیقات فراوان در زمینه تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد  مالی شرکت ها صورت گرفته است که می تواند به تحقیق (باسی و بورن ، ۱۹۹۹، ۴۳۲- ۴۱۴) [۱].در امریکا انجام شده است اشاره کرد. از سوی دیگر دنیای امروز، اقتصاد صنعتی را پشت سر گذاشته و وارد اقتصاد مبتنی بر دانش شده است .  اقتصاد مبتنی بر دانش اقتصادی است که در آن تولید و بهره وری از دانش، نقش اصلی را در فرآیند ایجاد ثروت ایفا می کند (چن و همکارانش ، ۲۰۰۵، ۳۹۶-۳۸۵)[۲]. یکی از ویژگی های متمایز اقتصاد مبتنی بر دانش، جریان هنگفت سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است. اقتصاد دانش جدید به گونه بلقوه منابع نامحدودی ارائه می کند؛ زیرا ظرفیت انسانی برای ایجاد دانش نامحدود است . دارایی های نامشهود و سرمایه فکری سریعاً مکمل دارایی های فیزیکی می شوند.

 سرمایه فکری شامل حاصل جمع دانش اعضای یک سازمان و کاربرد عملی دانش سازمان است) روس و روس  ۱۹۹۷،۴۲۶-۴۱۳).[۳] به بیان دیگر، سرمایه فکری عبارت است از مواد فکری  از قبیل دانش و اطلاعات و مالکیت (دارائی) معنوی وتجربه که باعث ایجاد ثروت می شوند(استیوارت،۱۹۹۷)[۴] . این تحقیق به دنبال بررسی روابط متقابل بین اجزای سرمایه فکری و اثرات آن برعملکرد سازمانی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و از آنجا که سرمایه فکری مورد علاقه گروه های متعددی همچون سهامداران، مدیران، پژوهش گران و سیاستمداران است، لذا اهمیت این پژوهش ، برجسته کردن نقش سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس است تا بدین وسیله نتوانند از سرمایه فکری خود بیشترین بهره برداری را داشته باشند.  همچنین یافته های این پژوهش به مدیریت بهتر سرمایه فکری نیز کمک می نماید.

۱-۱- بیان مسأله پژوهش

امروزه برای فراهم نمودن حداکثر شرایط لازم برای دستیابی به اهداف و استراتژی ها، سازمانها نه تنها باید دارایی های نامشهود خود را شناسایی، اندازه گیری و مدیریت کنند بلکه می بایست همواره سعی کنند تا این گونه دارایی ها را بطور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. واقعیت این است که سازمانهایی که نتوانند دارایی های دانشی خود را بطور مستمر ارتقا دهند، بقاء خود را با خطر از دست دادن و فنای خود، مبادله خواهند کرد.سرمایه فکری یک دانش سازمانی وسیع و گسترده است که مخصوص و منحصر به فرد، برای هر سازمان است که به آن اجازه می دهد که به طور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر انطباق دهد. سرمایه فکری به دلیل اهمیت عناصر تشکیل دهنده آن سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمانها خواهد داشت.(زاهدی،م و لطفی زاده،ف.۱۳۸۹،۳۹-۶۳). از طرفی ریسک یعنی  هر پدیده ای که بتواند نتیجه حاصل از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد.ریسک به دونوع نگرشی تقسیم بندی می شود ۱-نگرش بنیادی : ۱-۱ریسک های مالی (بازار سرمایه)، ریسک های تجاری(بازار محصول). ۲-۱ ریسک های مالی ، ریسک های غیر مالی ۲- نگرش نظریه نوین پرتفوی : ریسک های سیستماتیک ، ریسک های غیر سیستماتیک(راعی و سعیدی، ۱۳۸۵، ۹۳).

طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری منابع مهمی هستند که شرکت ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نمایند.اندازه گیری سرمایه فکری به طور کامل و دقیق، می تواند ارزش و عملکرد شرکتها را اندازه گیری کند چون در یک جامعه مبتنی بر دانش ، دانش بخش مهمی از ارزش یک کالا و نیز بخش مهمی از ثروت یک شرکت را تشکیل می دهد، و در نهایت باید گفت که شرکتها نه تنها نیاز دارند تا دارایی های نامشهود خود را شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت کنند، بلکه باید همواره سعی کنند تا این دارایی های نامشهود را به طور مستمر بهبود بخشند. به دلیل افزایش اهمیت نسبی سرمایه- های فکری (به عنوان مهم ترین بخش از سرمایه های کل شرکت ) در سود آوری پایدار و مستمر و بلند مدت ، اکثر شرکت ها در پی یافتن جواب هایی مناسب برای سؤالات اساسی زیر هستند.

 ۱- آیا رابطه ی معنی داری میان سرمایه های فکری با ریسک سیستماتیک شرکت ها و صنایع مختلف فعال در بورس اوراق بهادار وجود دارد.

۲- آیا رابطه ی معنی داری میان میزان سرمایه های ساختاری با ریسک سیستماتیک شرکت ها و صنایع مختلف فعال در بورس اوراق بهادار وجود دارد .

۳- آیا رابطه ی معنی داری میان میزان سرمایه های انسانی با ریسک سیستماتیک شرکت ها و صنایع مختلف فعال در بورس اوراق بهادار وجود دارد .

۴- آیا رابطه ی معنی داری میان میزان سرمایه های فیزیکی با ریسک سیستماتیک شرکت ها و صنایع مختلف فعال در بورس اوراق بهادار وجود دارد .

۵- آیا اندازه شرکت بر روابط سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک تأثیرگذار است.

۵-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش

همانطور که در مباحث قبل بیان شد امروزه  نحوه استفاده از دارایی های نامشهود تأثیر بسیار مهمی بر بقا و موقعیت سازمانها  دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. مار[۵] و همکارانش دلایلی را برای توجه و اندازه گیری سرمایه فکری برشمردند که عبارت است از :

۱- کمک رساندن به سازمانها برای تنظیم استراتژیها

۲- ارزیابی اجزای  استراتژی ها

۳- کمک به تصمیمات گسترش و تنوع آنها

۴- استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه های فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.

99